Przejdź do treści głównej

W jednej z dzielnic Żywca, wzdłuż doliny potoku Moszczanka, rozciąga się ok. 7-hektarowy pas ziemi, który pozostawał niezagospodarowany i narażony na ekologiczną degradację. Spokojna okolica, mozaika łąk, pól uprawnych oraz zagajników, jak również obecność licznych zwierząt, ptaków i owadów sprawiła, że miejsce to stanowiło idealną podstawę do stworzenia tam warunków ochro­ny różnorodności biologicznej i wykorzystania jego zasobów w celu szeroko pojętej edukacji ekolo­gicznej. Powiat żywiecki sięgnął w tym celu po europejskie wsparcie i stworzył nowoczesny ośrodek edukacji ekologicznej dostępny dla wszystkich grup społecznych.

Tytuł projektu
Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA

Nazwa beneficjenta
Powiat żywiecki

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej
Poddziałanie: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy

Finanse
Wartość projektu: 4 823 135,21 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 921 316,68 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę przeciwdziałania degradacji terenów nadbrzeżnych potoku Moszczanka i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego na terenie powiatu żywieckiego.

Celem i przewodnią ideą przyświecającą realizacji projektu była chęć zadbania o środowisko naturalne, ochrona przyrody, poprawa różnorodności biologicznej oraz zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych na obszarze powiatu.

Co udało się zrealizować?

Przebudowano zabytkowy budynek stajni „Pod Głową Konia” z 1907 r., gdzie powstało nowoczesne i funkcjonalne Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto w ramach projektu utworzono:

 • trasę dy­daktyczno-przyrodniczą wyposażoną w elementy edukacyjne,
 • niezbędną małą infrastrukturę oraz in­frastrukturę dostępową, w tym miejsca parkingo­we,
 • drewnianą altanę i ścieżkę sensoryczną umożliwiającą prowadzenie zajęć w terenie,
 • a także kompleksowe wyposażenie, niezbędne do realizacji działalności edukacyjnej.

Wykonano wszystkie zaplanowane prace przyrodnicze mające na celu ochronę przyrody i zwiększenie różnorodności biologicznej, takie jak:

 • usunięcie roślin inwazyjnych,
 • karczowanie krzewów,
 • nasadzenia drzew i krzewów pyłkodajnych oraz miododajnych,
 • nasadzenia wierzb,
 • rekultywacja terenu,
 • wysiew bylin i roślin,
 • instalacja budek lęgowych dla ptaków oraz schronień dla owadów.

Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA ma na celu szerzenie postaw proekologicznych i zwiększanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców powiatu. Główne linie tematyczne działalności CEE ARKA to:

 • Pszczoły,
 • Zioła i rośliny miodne,
 • Ekologia i środowisko,
 • Segregacja odpadów i recycling.

W ramach swojej działalności Centrum koncentruje się również na innych tema­tach związanych bezpośrednio i pośrednio z eko­logią, takich jak: gatunki chronione, niska emisja i OZE czy rolnictwo ekologiczne. Zastosowane rozwiązania mają charakter przede wszystkim edukacyjno-zabawo­wy oraz będą uczyć szeroko rozumianej ekologii i poszanowania środowiska naturalnego w spo­sób atrakcyjny, zachęcający do aktywności oraz wdrażania rozwiązań i pomysłów prezentowanych w CEE.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Obiekt jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców i osób przyjezdnych. Oferta Centrum kierowana jest zarów­no do osób młodych (dzieci i młodzieży w wieku szkolnym), jak i do dorosłych. W największej mierze z projektu skorzysta młodzież z pobliskiej szkoły, dla której będą prowadzone warsztaty ekologiczne w CEE ARKA, ale w szerszej perspektywie korzyści z istnienia projektu i dbałości o walory przyrodnicze będą odczuwalne przez wszystkich mieszkańców powiatu.

Uroczyste otwarcie CEE ARKA odbyło się we wrześniu 2020 r. – odbył się piknik i warsztaty ekologiczne dla młodzieży. W wydarzeniu wzięło udział 289 osób.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • rewitalizacja budynku oraz ok. 5,57 ha przyległego terenu,
 • zwiększenie edukacji ekologicznej młodzieży – CEE ARKA zlokalizowane jest przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu, której uczniowie i uczennice mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą na terenie Centrum Edukacji,
 • wzrost świadomości ekologicznej u osób korzystających z zasobów CEE ARKA,
 • poprawa ochrony przyrody i zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie powiatu żywieckiego.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś