Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Cieszyn zbliża się do osiągnięcia statusu miasta starego, co oznacza, że już prawie 1/4 całej jego populacji stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Stawia to przed włodarzami miasta nowe wyzwania, takie jak zapewnienie jak najdłuższej aktywności społecznej i fizycznej seniorów oraz zapewnienie właściwej opieki osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym. W spełnieniu tego celu pomógł projekt "Aktywni Seniorzy w Cieszynie", który został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu
Aktywni Seniorzy w Cieszynie

Nazwa beneficjenta
Miasto Cieszyn

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT

Finanse
Wartość projektu: 565 373,75 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 525 797,59 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie wynika, że Cieszyn przestaje być miastem starzejącym się, a osiąga status miasta starego. Tym samym seniorzy – przez wzgląd na pogarszający się z wiekiem stan zdrowia, niesamodzielność, pogłębiającą się izolację społeczną i konieczność zapewnienia wsparcia w ramach podstawowej codziennej aktywności – są grupą, która w najbliższych latach stanowić będzie najliczniejszy krąg odbiorców pomocy społecznej, świadczonej w ramach zadań własnych gminy. O realizacji projektu zadecydowała więc potrzeba zapewnienia jak najdłuższej aktywności społecznej i fizycznej osobom odizolowanym od otoczenia, niewychodzącym z domu oraz osobom wymagającym usprawnienia ruchowego. Jak najdłuższa aktywność społeczna i fizyczna stanowi kluczowy element dla sprawnego funkcjonowania współczesnego społeczeństwa i jest w interesie całej lokalnej społeczności.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu świadczono uczestnikom:

 • usługi dziennej opieki środowiskowej w miejscu zamieszkania, które obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz pielęgnację; usługi te koncentrowały się na świadczeniu pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, pomocy higienicznej i pielęgnacyjnej, uczestnicy byli także obejmowani wsparciem w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie uczenia
  i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;

 • usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, dostosowane do szczególnych, indywidualnych potrzeb uczestników, wynikających z rodzajów ich schorzeń, wieku oraz niepełnosprawności; usługi te nakierowane były szczególnie na szeroko rozumiane usprawnienie psycho-ruchowe, jak również na wielostronną aktywizację uczestników, wspólne organizowanie z nimi i spędzanie czasu wolnego, utrzymywanie kontaktów z rówieśnikami, kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Uczestnikami projektu były osoby po 60. roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • objęcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym,
 • udzielenie wsparcia dla osób niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych,
 • usprawnienie ruchowe seniorów, polepszenie ich kondycji fizycznej,
 • stworzenie okazji do nawiązania szerszych kontaktów społecznych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • zwiększenie motywacji seniorów do działania i nauczenia się funkcjonowania w środowisku lokalnym zgodnie ze swoimi możliwościami psychofizycznymi.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś