Przejdź do treści głównej

Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w Rybniku


Projekt obejmuje działania na rzecz wyrównywania szans zawodowych i społecznych rodziców dzieci do lat 3 w zakresie możliwości powrotu na rynek pracy poprzez założenie i utrzymanie w mieście 4 punktów opieki dziennej. Każdy z nowo otwartych punktów zakłada opiekę nad czwórką dzieci w wieku do 3 lat. Sumaryczna liczba nowych dzieci objętych opieką opiekuna dziennego w Rybniku wyniesie w ciągu 12 miesięcy 16 dzieci, których rodzice z powodu braku możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi mają ograniczone możliwości powrotu na rynek pracy i realizacji aspiracji zawodowych.

Tytuł projektu
Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik

Nazwa beneficjenta
Miasto Rybnik

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

Finanse
Wartość projektu: 211 989,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 180 190,65 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

W czasie przygotowywania projektu w Rybniku nie funkcjonował żaden żłobek miejski. Działało natomiast 6 punktów opieki dziennej, uruchomionych już w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w poprzednim okresie programowania z UE. Punkty te sprawdziły się jako alternatywna forma opieki dla dzieci do lat 3. Opinie rodziców korzystających z takiej formy były bardzo pozytywne. Kameralne warunki, atmosfera zbliżona do domowej oraz łatwy i dobry kontakt z opiekunką to podstawowe walory punktów. Tym samym w oparciu o doświadczenia oraz nadal istniejący deficyt miejsc opieki nad małymi dziećmi i zgłaszane potrzeby rodziców powstała koncepcja aplikowania z projektem na uruchomienie kolejnych 4 punktów opieki dziennej

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu zaplanowano uruchomienie i wyposażenie 4 punktów opieki dziennej, co zostało zrealizowane. Projekt zakładał także finansowanie bieżącego funkcjonowania w okresie 12 miesięcy poprzez objęcie opieką 16 dzieci. Punkty, okresowo uwzględniając wymagania ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, świadczyły opiekę nad grupą ponad 30 dzieci. Potwierdza to wysoki poziom zainteresowania taką formą opieki nad małymi dziećmi.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Z usług opiekuna dziennego korzystają rodzicie dzieci, którzy podejmują pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka tj. po urlopie macierzyński/rodzicielskim, osoby pracujące i niepracujące, wychowujące dzieci do lat 3, oraz osoby, które ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 są poza rynkiem pracy. Wszystkie osoby to mieszkańcy Rybnika.

Jakie są główne korzyści projektu?

Podstawowa korzyść wynikająca z projektu to aktywizacja zawodowa rodziców dzieci do lat 3, którym przed zapewnieniem usług opiekuńczych w formie punktów brakowało alternatywy w zakresie opieki nad dziećmi, co powodowało często brak możliwości powrotu do pracy. Elastyczny czas pracy opiekunów dziennych pozwala dopasować czasu pracy i zapewnić opiekę do obowiązków zawodowych rodziców. Mała grupa dzieci w punkcie opieki sprzyja ich szybszej adaptacji do nowych warunków. Poza tym miasto, zapewniając rodzicom małych dzieci dodatkową możliwość, zyskało pozytywną opinię, jako dbające o mieszkańców. Ważna jest także kwestia zapewnienia alternatywy do opieki zinstytucjonalizowanej, jako że punkty funkcjonują w miejscach przyjaznych małym dzieciom, w warunkach zbliżonych do domowych.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś