Przejdź do treści głównej

Farmy fotowoltaiczne na dachach budynków w gminie Kalety


Kalety są niewielkim miasteczkiem łączącym w sobie miejską innowacyjność z naturalnością wsi. Gmina stawia przede wszystkim na ekologię, tworząc miejsca przyjazne pszczołom, utrzymując tereny zielone i liczne szlaki rowerowe oraz budując turystyczną markę. Swoje cele natomiast częstokroć realizuje przy pomocy nowoczesnych środków. Dzięki unijnemu wsparciu Kalety były w stanie zrealizować jeden z największych w naszym województwie projektów opartych o odnawialne źródła energii. W efekcie dachy wielu budynków w mieście pokryły kolektory słoneczne oraz ogniwa fotowoltaiczne, wydatnie przyczyniając się do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów i pyłów, przyczyniając się do ochrony środowiska i ludzkiego życia, przy okazji niejako potwierdzając, że Kalety zasługują na swe miano – Leśnego zakątka Śląska.  

Tytuł projektu
Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym zakątku Śląska

Nazwa beneficjenta
Miasto Kalety

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT

Finanse
Wartość projektu: 5 915 128,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 578 876,06 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Projekt powstał w celu poprawy jakości powietrza, którym oddychamy i ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta. Wykorzystując nowoczesną technologię przyjazną środowisku wpłynie on na poprawę stanu środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji CO2 i substancji szkodliwych.

Wieloletnia działalność przemysłowa na terenie województwa śląskiego negatywnie wpłynęła na stan jego środowiska naturalnego. Skutki degradacji niemożliwe są do odwrócenia z pominięciem inwestycji o charakterze infrastrukturalnym, związanych z produkcją energii z OZE. Gmina miejska Kalety położona jest w obrębie aglomeracji śląskiej, w strefie, w której występuje wielokrotne przekroczenie norm substancji szkodliwych m.in. PM10, PM 2,3 i Benzo(a)piranu. Wpływ na jakość powietrza na ternie gminy ma głównie niska emisja z gospodarstw indywidualnych. Niestety na jej terenie brakuje infrastruktury sieci gazowej, a do celów grzewczych stosowane są głównie paliwa stałe. Ważnym było podjęcie działań, które ograniczą negatywny wpływ emitowanych zanieczyszczeń na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie. Zastosowanie instalacji bazujących na OZE wpłynie na ograniczenie zużycia energii finalnej w budynkach, co przełoży się na ograniczenie emisji substancji szkodliwych.

Co udało się zrealizować?

Na dachach i elewacjach jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej (m.in. Urzędu Miejskiego i miejskiej oczyszczalni ścieków) zamontowaliśmy 179 instalacji solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz 210 mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby gospodarstw domowych.

Zastosowana technologia zapewni bezpieczeństwo wykonania i odpowiednią trwałość techniczną instalacji. Rozwiązania technologiczne i techniczne zaproponowane w niniejszej inwestycji nie naruszają interesów oraz praw własności osób trzecich. Wybór technologii wykonania niniejszego projektu oraz zastosowane rozwiązania techniczne uznano za optymalne ze względu na: koszt wykonania, zakres prac, optymalną efektywność kosztową w stosunku do zakładanych produktów i rezultatów, stopień skomplikowania obsługi, lokalne warunki fizyczno-klimatyczne, trwałość materiałową, prawną i instytucjonalną.

Kto skorzysta z efektów projektu?

W wyniku realizacji korzyści społeczne, gospodarcze i środowiskowe odniosą następujące grupy odbiorców/beneficjentów
projektu:

– mieszkańcy miasta Kalety,
– beneficjent,
– środowisko naturalne.

Jakie są główne korzyści projektu?

Głównymi korzyściami jest ochrona środowiska, w szczególności poprawa czystości powietrza, w mieście poprzez ograniczenie niskiej emisji. Zamontowane instalacje służą do produkcji ciepłej wody użytkowej ze źródeł odnawialnych.

Korzyści dla mieszkańców gminy:

– obniżenie emisji CO2 o ponad 562 t/rok,
– obniżenie emisji pyłów PM10 o ponad 9 t/rok,
– poprawa jakości powietrza,
– zmniejszenie zużycia energii na terenie gminy,
– wzrost świadomości ekologicznej i rozpropagowanie idei OZE,
– świadomość bycia „EKO” i dbania o środowisko,
– poprawa funkcjonalności i jakości życia mieszkańców.

Korzyści dla beneficjenta – gminy miejskiej Kalety:

– możliwość realizacji inwestycji o dużej skali,
– zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków mieszkalnych,
– zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji UM Kalety oraz kosztu oczyszczania ścieków,
– zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy,
– zwiększenie wartości majątku gminy.

Korzyści dla środowiska:

– obniżenie zapotrzebowania na energię,
– obniżenie emisji CO2, pyłów, NOx, tlenków siarki i węgla,
– uniknięcie spalania paliw kopalnych w okresie letnim.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś