Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

W roku szkolnym 2015/2016 w Zabrzu działało 35 szkół podstawowych, spośród których aż 21 znalazło się na liście szkół, które osiągnęły najniższe wyniki edukacyjne w skali regionu. Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z uczniami szkół w lutym 2017 r. stwierdzono, że nawet niewielkie trudności w nauce u uczniów są przeszkodą zniechęcającą do angażowania się w zdobywanie wiedzy. Uczniowie wskazywali zniechęcenie, monotonię i brak pomocy jako główne powody, dla których nie są chętni do nadrabiania zaległości bądź angażowania się w naukę w szkole. Wskazuje to na konieczność kompleksowej i długofalowej pracy mającej na celu poprawę efektywności działań kierowanych do uczniów szkół podstawowych w mieście. W tym celu Zabrze postanowiło skorzystać ze wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, by zrealizować projekt, który pozwoli uczniom naprawdę się zaangażować w proces zdobywania wiedzy.

Tytuł projektu
Dotknij nauki

Nazwa beneficjenta
Miasto Zabrze

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Finanse
Wartość projektu: 3 671 500,10 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 120 775,08 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Niskie wyniki edukacyjne szkół podstawowych na terenie Zabrza zadecydowały o realizacji projektu, którego celem była kompleksowa poprawa efektywności kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Projekt został zrealizowany w 20 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Zabrze.

Z diagnozy potrzeb wynikała konieczność objęcia wsparciem zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz doposażenie pracowni eksperymentu w szkołach. Ostatecznie w projekcie wzięło udział 1200 uczniów i 96 nauczycieli.

Projekt realizował następujące wskaźniki:

 • zwiększenie liczby uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe poprzez kurs efektywności uczenia się, zajęcia dodatkowe pozalekcyjne szkolne i pozaszkolne, spotkania z ekspertami;
 • zwiększenie liczby szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w tym sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
 • zwiększenie liczby nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu dzięki wysokiej
  jakości warsztatom metodycznym.

Co udało się zrealizować?

W ciągu 2 lat prowadzenia projektu zrealizowano:

 • 4800 godzin zajęć modułowych (matematyka praktyczna, biologia/przyroda doświadczalna, tajemnice ziemi i laboratorium młodego badacza),
 • 1980 godzin technik efektywnego uczenia się,
 • 300 godzin projektu edukacyjnego,
 • 20 konkursów w każdym roku realizacji projektu (40 konkursów),
 • 20 zajęć wyjazdowych w 20 szkołach,
 • 8 spotkań z ekspertami dla wszystkich uczestników,
 • 208 godzin szkolenia dla nauczycieli,
 • zakup wyposażenia do 20 pracowni eksperymentu naukowego,
 • 20 festiwali nauki na zakończenie projektu.

Na zakończenie projektu w każdej z 20 szkół został zorganizowany festiwal nauki jako podsumowanie działań w zakresie zadania projektowego, w ramach którego uczestnicy  przygotowywali własny projekt edukacyjny, ale również jako podsumowanie 2 lat realizacji projektu. Festiwale nauki były świętem nie tylko dla uczestników projektu, ale również dla całej społeczności szkolnej. W ramach festiwalu uczniowie brali udział w konkursach, grach plenerowych, sprawdzali swoje umiejętności i wiedzę w zagadkach, quizach i testach. Zaprezentowane prace projektowe uczestników (indywidualne lub grupowe) zostały nagrodzone.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Uczniowie i nauczyciele 20 szkół podstawowych.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • Podniesienie kompetencji uczniów- ocena przyrostu;
 • Wzbogacenie warsztatu metodycznego nauczycieli;
 • Wyposażenie pracowni eksperymentu 20 szkół podstawowych.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś