Przejdź do treści głównej

Centrum Usług Społecznych w Siemianowicach Śląskich


Przedmiotem projektu była przebudowa i adaptacja pomieszczeń na cele Centrum Usług Społecznych w dwóch budynkach w Siemianowicach Śląskich. Miało to ułatwić dostęp do usług społecznych lokalnej ludności zagrożonej wykluczeniem. Infrastruktura Centrum Usług Społecznych dla dorosłych oraz Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zapewniły szybki i jakościowy dostęp do różnorodnych typów działań społecznych kierowanych do mieszkańców gminy. Centrum będzie wspierało osoby wykluczone społecznie w ramach usług aktywnej integracji o charakterze: społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym. Zadaniem Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej będzie wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia poprzez zajęcia edukacyjne i profilaktyczne.

Tytuł projektu
Rozwój usługowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie SORSAL

Nazwa beneficjenta
Gmina Siemianowice Śląskie

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych ZIT

Finanse
Wartość projektu: 498 895,01 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 389 382,88 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

W Siemianowicach Śląskich zdiagnozowano liczne problemy, dotykajace różnych grup społecznych i wymagające szybkiego działania w celu ograniczenia wykluczenia wynikającego z takich zjawisk niepożądanych jak: bezrobocie, ubóstwo, przemoc w rodzinie, nieumiejętność odnalezienia się na rynku pracy, bezradność w sprawach wychowawczych czy nikły dostęp do poradnictwa specjalistycznego. Tymczasem poziom świadczonych w gminie usług społecznych nie był wystarczający do występujących na jej terenie potrzeb. Szczególnie odczuwalny był brak kompleksowego i spójnego podejścia do ich wdrażania. Dlatego właśnie Siemianowice podjęły decyzję o stworzeniu dwóch ośrodków (dla dorosłych oraz opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci i młodzieży) składających się na nowoczesne Centrum Usług Społecznych (CUS).

Co udało się zrealizować?

W wyniku realizacji projektu dokonano przebudowy i adaptacji pomieszczeń w dwóch budynkach w Siemianowicach Śląskich na cele CUS, oferującego wsparcie dla dorosłych (ul. Okrężna 19) oraz dzieci i młodzieży, głównie z rodzin dysfunkcyjnych (ul. Matejki 4). W Świetlicy Środowiskowej prowadzona będzie zorganizowana działalność opiekuńcza i wychowawcza pozwalająca na zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć szkolnych dzieci i młodzieży, przede wszystkim z rodzin dysfunkcyjnych, które będą beneficjentami usług w drugim ośrodku Centrum.

W wyniku przeprowadzonych prac zlikwidowane zostały bariery architektoniczne, co pozwoli na łatwiejszy dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym, starszym oraz matkom z dziećmi.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Kluczowymi odbiorcami projektu są osoby dorosłe oddalone od rynku pracy, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby niepełnosprawne, a także dzieci i młodzież, głównie wywodzące się z rodzin dysfunkcyjnych.

Jakie są główne korzyści projektu?

Główną korzyścią projektu jest możliwość realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej podjętych jako zintegrowany system działań adaptacyjnych, kompensacyjnych, terapeutycznych oraz usamodzielniających, prowadzących do zaspokojenia potrzeb osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.

Ponadto projekt przyczynia się do:

  • pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
  • przciwdziałania patologiom społecznym w mieście,
  • rozwiązywania problemów społecznych,
  • wyrównania szans osób wykluczonych społecznie przy powracaniu na rynek pracy oraz na integrację społeczną,
  • pomocy w łagodzeniu problemów społecznych, których źródłem jest trudna sytuacja życiowa, niedostatek i marginalizacja społeczna,
  • poprawy estetyki miasta.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś