Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Bytomiu stało się jednym z głównych celów rewitalizacji prowadzonej na terenie dzielnicy Rozbark oraz całego miasta Bytomia. Budynek CIS wykazywał wysokie zużycie i zły stan techniczny zarówno elementów zewnętrznych (dach, elewacja, okna, drzwi, fundamenty, dobudowy z lat wcześniejszych), jak również wewnętrznych (komunikacja, wykończenia, dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych i osób z niepełnosprawnościami), wskazując na konieczność przeprowadzenia podstawowych prac remontowych w celu dostosowania budynku do nowych funkcji: pracowni gastronomicznej ze stołówką, pracowni fryzjerskiej, krawieckiej oraz sali komputerowej, które wykorzystywane będą do integracji społecznej i zawodowej grup marginalizowanych na rynku pracy m.in. w ramach projektu realizowanego przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu
Przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej

Nazwa beneficjenta
BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie: 10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI

Finanse
Wartość projektu: 5 826 592,24 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 907 551,29 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Projekt zrealizowano ze względu na potrzebę dostosowania budynku Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu do prowadzenia działań zmierzających do:

 • usamodzielnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez edukację zawodową i społeczną,
 • wzmocnienia potrzeby powrotu na rynek pracy i pełnienia ról społecznych przez te osoby.

Co udało się zrealizować?

Udało się przywrócić budynkowi pierwotną przedwojenną formę, zmodernizować go i przystosować do pełnienia roli nowoczesnego Centrum Integracji Społecznej – wyposażonego w nowoczesny sprzęt i dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Osoby oddalone od rynku pracy. Uczestnikami projektu zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym mogą być:

 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;
 • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
 • długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
 • niepełnosprawni, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • dostosowanie budynku do pełnienia nowych funkcji;
 • powstanie nowoczesnego Centrum Integracji Społecznej ze zmodernizowaną kuchnią, jadalnią i możliwością wydawania posiłków;
 • powstanie nowocześnie wyposażonych pracowni: fryzjerskiej, krawiecko-rękodzielniczej oraz sali komputerowej.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś