Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach


Współczesne społeczeństwo wykazywało się dużym deficytem wiedzy w zakresie obcowania z naturą, a nawet swego rodzaju ignorancją w kwestii postaw proekologicznych. Na szczęście ta tendencja ulega stopniowemu odwróceniu, do czego przyczyniają się m.in. takie miejsca jak Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach-Murckach. Szkoła dostrzegła potrzebę kształcenia swoich podopiecznych w taki sposób, by dzieci od najmłodszych lat pogłębiały swoją wiedzę przyrodniczą poprzez bezpośredni kontakt z naturą. Zwieńczeniem działań szkoły jest powstałe w jej ramach Centrum Edukacji Ekologicznej, które zajmuje się promowaniem ekologii i różnorodności biologicznej w mieście.

Tytuł projektu
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach

Nazwa beneficjenta
Miasto Katowice

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 
Działanie: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej
Poddziałanie: 5.4.1. Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT

Finanse
Wartość projektu: 2 140 023,58 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 744 987,42 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Realizacji projektu podjęto się z potrzeby popularyzacji wiedzy z zakresu ekologii i kształtowania postaw proekologicznych oraz konieczności ochrony bioróżnorodności w najbliższej okolicy i w regionie.

Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach-Murckach oprócz prowadzonej na co dzień działalności statutowej, bardzo mocno angażował się w zadania proekologiczne – organizację warsztatów, konkursów, sprzątania dzielnicy, lasu i okolicy oraz organizację szkoleń z zakresu poszerzania wiedzy i świadomości ekologicznej. Było to o tyle istotne, że w Katowicach brakowało miejsca, które krzewiłoby postawy proekologiczne u najmłodszych. Inicjatywa utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej była więc naturalnym przedłużeniem dążeń szkoły do szerzenia wiedzy przyrodniczej. Ponadto celem szkoły, jak i Centrum, które są położone na skraju Lasu Murckowskiego (funkcjonującego jako rezerwat), jest zachowanie naturalnych cech okolicy i ochrona tamtejszej różnorodności biologicznej.

Co udało się zrealizować?

Projekt polegał na adaptacji na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) wybranych pomieszczeń w obrębie szkoły. Utworzono tam trzy pracownie:

 • komputerową,
 • plastyczną,
 • i salę audiowizualną (konferencyjną).

Sale zostały wyposażone m.in. w drukarkę 3D, piec do wypalania gliny i sprzęt multimedialny.

Ponadto utworzono:

 • kompleks przyrodniczy w miejscu nieczynnego boiska sportowego,
 • szkółkę buka pospolitego, który jest gatunkiem chronionym w pobliskim rezerwacie Lasu Murckowskiego,
 • ogród sensoryczno-botaniczny, który może być wykorzystywany m.in. do terapii osób niewidomych lub osób z zaburzeniami psychofizycznymi.

Dodatkowo zaadaptowano dwa pomieszczenia szkolne na pokoje socjalne dla pracowników CEE oraz Zakładu Zieleni Miejskiej (ZZM). ZZM zajmować się będzie utworzonym kompleksem przyrodniczym.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Na realizacji projektu skorzystają przede wszystkim uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach-Murckach, którzy na co dzień biorą udział w zajęciach pozwalajacych na zapoznanie się z różnorodnością biologiczną okolicznych terenów.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach Murckach prowadzi swoją działalność w oparciu o:

 • warsztaty,
 • konferencje, prelekcje,
 • projekcje filmów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej,
 • zajęcia pozalekcyjne (informatyka, plastyka, ekologia),
 • organizację konkursów o tematyce ekologicznej,
 • możliwość odwiedzania ogrodu sensoryczno – botanicznego.

Wśród korzystających z efektów projektu są uczniowie innych szkół podstawowych i średnich z miast Katowice, Mysłowice, Tychy i Sosnowiec, a także dzieci przedszkolne oraz mieszkańcy Katowic.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Katowic,
 • ochrona zasobów naturalnych Śląska,
 • rozwój dzielnicy Murcki oraz Zespołu Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś