Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Sytuacja osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM) jest w województwie śląskim tożsama z tą w innych rejonach Polski. Chorzy, którzy stopniowo doznają upośledzenia różnych funkcji życiowych są silnie narażeni na problemy związane z wykluczeniem społecznym i zawodowym, ograniczaniem przestrzeni życiowej do własnego mieszkania, psychiczną akceptacją własnych ograniczeń i brakiem odpowiedniego wsparcia medycznego i rehabilitacyjnego. Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM "SezaM" dzięki wsparciu otrzymanemu z Funduszy Europejskiej podjęło się realizacji projektu, którego celem było wzmocnienie integracji społeczno-zawodowej chorych i ich najbliższych.

Tytuł projektu
Sami Możemy – Kompleksowy Program Integracji Chorych na SM i ich rodzin

Nazwa beneficjenta
Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM "SezaM" w partnerstwie z APAULY GROUP sp. z o.o. oraz Województwem Śląskim

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Finanse
Wartość projektu: 3 473 042,55 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 299 390,42 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Chorzy na stwardnienie rozsiane (SM) borykają się z licznymi trudnościami w sferze społeczno-zawodowej. Postępująca choroba wpływa na uzależnienie chorych od ich najbliższych, ograniczenie ich przestrzeni życiowej i wykluczenie zawodowe. Realizacja projektu otworzyła więc nowe możliwości istotnego wsparcia grupy poważnie zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Co udało się zrealizować?

Projekt stanowi kompleksowy program nacelowany na wzmocnienie integracji i zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich otoczenia. Realizowany w partnerstwie wielosektorowym projekt pozwala na zapewnienie aktywnej integracji nie tylko w zakresie edukacyjnym czy zawodowym, ale również psychologicznym, zdrowotnym i społeczno-kulturalnym. Współpraca Stowarzyszenia reprezentującego sektor społeczny z placówką oświatową
sektora publicznego oraz firmą szkoleniowo-consultingową sektora prywatnego zaowocowała modelem wsparcia opartym na wielotorowym działaniu, pozwalającym na aktywizację społeczno-zawodową chorych oraz podjęcie pracy przez minimum 17 z nich.

W wyniku realizacji projektu poprawiono integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia poprzez program obejmujący zdiagnozowanie potrzeb uczestników i realizację rekomendowanego wsparcia. Program daje wsparcie nie tylko niepełnosprawnym, ale całym rodzinom zagrożonym wykluczeniem z powodu choroby najbliższych. W ramach programu zorganizowano m.in.:

  • wspólne wyjazdy integrujące,
  • grupowe warsztaty z doradcą zawodowym,
  • warsztaty uspołeczniające (kursy florystyczne, ogrodnictwa, masażu, pierwszej pomocy, wspinaczki etc.),
  • kursy zawodowe (kurs księgowości, podstaw obsługi komputera ECDL etc.),
  • spotkania informacyjne z pracodawcami,
  • spotkania integracyjne.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Osoby z niepełnosprawnością (ON), chore na stwardnienie rozsiane oraz ich bliscy. Łącznie 85 ON (59 kobiet i 26 mężczyzn) oraz 85 osób z ich bezpośredniego otoczenia.

Jakie są główne korzyści projektu?

  • ograniczenie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  • poprawa sytuacji chorych na rynku pracy.

Razem zmieniamy Śląskie
Razem zmieniamy Śląskie

Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś