Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Dobra współpraca w sektorze ekonomii społecznej


Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) istotnym elementem kreowania polityki rozwoju jest włączenie ekonomii społecznej (ES) w działania realizowane na poziomie województw, w tym powierzenie Regionalnym Ośrodkom Polityki Społecznej (ROPS) koordynacji działań w tym zakresie. Celem głównym projektu jest wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie śląskim (RPRES). Grupą docelową są instytucje wsparcia ES, w szczególności Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), podmioty ekonomii społecznej (PES), JST, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne służby zatrudnienia, przedsiębiorcy i media. W ramach projektu realizowane są działania polegające na tworzeniu regionalnej sieci współpracy OWES, inicjowaniu współpracy na rzecz ES, wyznaczaniu kierunków rozwoju ES, kreowaniu i promocji marki ES w regionie, w tym w zakresie stosowania odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Tytuł projektu
Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Nazwa beneficjenta
Województwo Śląskie

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie
Poddziałanie: 9.3.2. Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy

Finanse
Wartość projektu: 1 482 320,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 259 972,00 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Celem projektu jest wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej w regionie poprzez prowadzenie działań koordynacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych. Mają one z jednej strony wzmocnić potencjał sektora ekonomii społecznej, a z drugiej zaprezentować go jako miejsce, gdzie podejmowane są skuteczne działania na rzecz różnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, starszych). Działania projektowe mają na celu przybliżyć szerszej grupie odbiorców działalność podmiotów ekonomii społecznej i przedstawić ją jako ciekawą alternatywę w zakresie aktywności zawodowej i społecznej.

Co udało się zrealizować?

Od początku realizacji projektu udało zrealizować się szereg działań, które można podzielić na 3 podstawowe grupy:

  • działania na rzecz wzmocnienia i usprawnienia współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), tj. spotkania sieciujące, agregowanie informacji nt. ich działalności, organizacja krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych dla pracowników OWES w celu podniesienia ich kompetencji;
  • działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, tj. konferencje upowszechniające wiedzę nt. ekonomii społecznej adresowane do różnych grup docelowych (przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, nauki i biznesu), konwenty regionalne podmiotów reintegracyjnych (tj. podmiotów realizujących działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych), pakiet działań adresowany do młodzieży (organizacja cyklów edukacyjnych nt. ekonomii społecznej w szkołach oraz opracowanie i dystrybucja planszowej gry edukacyjnej „Ekonomia Społeczna”), fora, seminaria i doradztwo specjalistyczne adresowane m.in. do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, nauki i biznesu, przygotowanie interaktywnej mapy umożliwiającej podmiotom ekonomii społecznej prezentowanie swojej oferty produktów i usług, a jednostkom samorządu terytorialnego wskazywanie potencjalnych obszarów współpracy z sektorem ekonomii społecznej;
  • działania promocyjne, tj. kampanie informacyjno-promocyjne dot. ekonomii społecznej (radio, prasa, internet, media społecznościowe, telewizja regionalna, broszury, foldery), prowadzenie certyfikacji Znakiem Promocyjnym „Zakup Prospołeczny” (certyfikat otrzymują podmioty ekonomii społecznej oferujące produkty i usługi o najwyższej jakości, wykonane w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego), organizacja konkursów („Gmina przyjazna ekonomii społecznej”, „Przyjaciel ekonomii społecznej”), organizacja imprez promujących sektor ekonomii społecznej w regionie, w tym Tygodnia Ekonomii Społecznej oraz Targów Ekonomii Społecznej.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Działania adresowane są m.in. do przedstawicieli/pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, a także przedsiębiorców oraz uczniów i nauczycieli szkół województwa śląskiego. Działania o charakterze informacyjno-promocyjnym adresowane są do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego.

Jakie są główne korzyści projektu?

Realizacja działań projektowych przyczynia się do zwiększenia rozpoznawalności sektora ekonomii społecznej i tworzących go podmiotów. Przedstawia sektor jako miejsce, gdzie mieszkańcy województwa mogą realizować się zarówno podejmując działania społeczne ukierunkowane na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak i podjąć aktywność zawodową w tym obszarze. Projekt wzmacnia także kompetencje pracowników podmiotów/instytucji z otoczenia sektora ekonomii społecznej (np. jednostek samorządu terytorialnego, biznesu) w zakresie ekonomii społecznej, tym samym zachęcając do podjęcia współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy zawodowym. Wzmacnia także kompetencje samych podmiotów ekonomii społecznej, co przekłada się na wzrost jakości ich usług/produktów.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś