Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich dzięki wsparciu uzyskanemu z Funduszy Europejskich zdołało przebudować sale do praktycznej nauki zawodu oraz doposażyć je w sprzęt niezbędny do nowoczesnego kształcenia w zawodach technika budownictwa, technika architektury krajobrazu, technika technologii odzieży, technika geodety, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarza–tynkarza oraz technika realizacji nagrań i nagłośnień. Projekt stworzył nowe możliwości rozwoju i nauki, uatrakcyjnił bazę edukacyjną, a w efekcie zwiększył szanse absolwentów na rynku pracy, a pracodawcom możliwość zatrudnienia dobrze wykształconego i doświadczonego pracownika.

Tytuł projektu
Start w praktykę – rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach

Nazwa beneficjenta
Miasto Katowice

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego ZIT

Finanse
Wartość projektu: 1 144 125,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 755 805,49 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Realizacja projektu stanowi odpowiedź na diagnozowane każdego roku problemy uczniów i absolwentów szkoły ze znalezieniem pracy. W wywiadach prowadzonych na potrzeby „Badania losów absolwentów”, które szkoła realizuje od roku 2013 absolwenci wskazują na:

 • niedostateczne przygotowanie praktyczne do wykonywanych zadań zawodowych oraz brak doświadczenia;
 • brak przygotowania do szybkiego podejmowania decyzji zawodowych, zmiany stanowisk pracy wymagających wykorzystania różnych umiejętności zawodowych;
 • brak umiejętności obsługi sprzętu i narzędzi, co z kolei sprawia, że absolwenci szkoły nie czują się pewnie w podejmowaniu pracy, bądź w wykonywaniu swoich obowiązków, jeśli już podejmują zatrudnienie. W obu przypadkach przyjmują pozycję zachowawczą, nierzadko zdarza się również, że rezygnują z podjęcia pracy w danym zawodzie lub niechętnie przyjmują propozycje objęcia funkcji w zespole pracowniczym;
 • brak wsparcia ze strony innych pracowników z uwagi na brak czasu i konieczność wykonywania własnych zadań.

Okresowe przeglądy bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego coraz częściej wykazywały niedobór odpowiedniego sprzętu i narzędzi, zbyt wysoki stopień ich zużycia albo sprzętu przestarzałego i niedostosowanego do wymaganych standardów dotyczyło to w szczególności bazy komputerowej i oprogramowania oraz sprzętu specjalistycznego klasyfikowanego jako praca z narzędziami lub urządzeniami z zakresu nowych technologii. Konieczność modernizacji bazy dydaktycznej i dostosowanie jej do wymagań stawianych przez nową podstawę programową była kolejnym czynnikiem wpływający na podjęcie decyzji o realizacji projektu.

Ostatecznym czynnikiem były niewystarczające środki finansowe budżetu szkoły. Centrum nie mogło sobie pozwolić na samodzielne dostosowanie zaplecza dydaktycznego do potrzeb egzaminów zawodowych oraz kształcenia praktycznego przygotowującego uczniów do wskazywanych potrzeb rynku pracy.

Ponadto realizacja projektu sprawiła, że praktyczna nauka zawodu w Centrum Edukacji odbywa się zgodnie z programem i współczesnymi wymogami kwalifikacji zawodowych (Europejskie Kompetencje Zawodowe) opracowanymi i wdrażanymi przez Unię Europejską.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu udało się:

 1. Stworzyć studio dźwiękowe wraz z reżysernią na potrzeby realizacji zadań zawodowych technika realizacji nagrań i nagłośnień,
 2. Stworzyć zewnętrzne pola ćwiczeniowe poprzez otwarcie zewnętrznych warsztatów budowlanych i architektury krajobrazu, umożliwiając tym samym realizację zadań zawodowych w różnych warunkach pracy oraz zbliżenie tych warunków do naturalnych (dotyczy warsztatów dla technika architektury krajobrazu, w którym realizowane jest kształcenie modułowe oraz wszystkich zawodów branży budowlanej).
 3. Doposażyć pracownie zawodowe w nowoczesny sprzęt, narzędzia i oprogramowanie, szczególnie w zakresie bazy IT, ponieważ jak wskazują badania PISA z 2012 roku młodzi ludzie mają trudności z płynnym wykorzystaniem TIK w rozwiązywaniu zadań i projektów, pomimo zwiększania się dostępu do tych technologii. Wynika to z faktu, ze polscy uczniowie rzadko mają do czynienia z technologią komputerową w sytuacji edukacyjnej.

Kto skorzysta z efektów projektu?

 • uczniowie oraz nauczyciele Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich,
 • uczniowie obecnych szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych w ramach dni otwartych realizowanych przez szkołę a promujących kształcenie zawodowe.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • doposażenie, modernizacja, rozbudowa, przebudowa i remont sal do praktycznej nauki zawodu i stanowisk egzaminacyjnych,
 • rozbudowa i modernizacja infrastruktury do praktycznej nauki zawodu w tym klasopracowni zawodowych,
 • stworzenie i wyposażenie stanowisk egza​minacyjnych,
 • zakup nowoczesnego sprzętu do nauczania praktycznej nauki zawodu w tym sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania,
 • możliwość praktycznej nauki zawodu w naturalnych warunkach.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś