Przejdź do treści głównej

Obszar Parku Grabek w Czeladzi przez lata pozostawał znacznie niedoinwestowany ze względu na ograniczenia budżetowe miasta. Z tego względu park nie przejawiał większych walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Z pomocą Funduszy Europejskich postanowiono jednak znacznie podnieść atrakcyjność przyrodniczą i rekreacyjną tego terenu, przede wszystkim poprzez rewitalizację zbiornika wodnego z jednoczesnym ukształtowaniem siedlisk roślinności bagiennej, wodnej i nawodnej, a także działania pielęgnacyjne w rejonie drzewostanu parkowego i budowę „źródliska” – kaskady wraz z ukształtowaniem cieków i kaskad wodnych.

Tytuł projektu
Zielone Płuca Miast – Dolina Brynicy. Waloryzacja starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Nazwa beneficjenta
Miasto Czeladź

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 
Działanie: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej
Poddziałanie: 5.4.1. Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT

Finanse
Wartość projektu: 5 824 237,67 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 261 259,13 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Głównym celem projektu była ochrona różnorodności biologicznej i zasobów przyrodniczych Parku Grabek i okolicznych terenów, w których skład wchodzą m.in. Ogród Morwowy i czasza po nieistniejącym zbiorniku wodnym. Realizacja projektu finalnie miała wpłynąć na:

 • zahamowanie postępującej degradacji zasobów przyrodniczych Parku Grabek,
 • oraz na podniesienie atrakcyjności przyrodniczej i rekreacyjnej parku.

Co udało się zrealizować?

Zrekultywowano powierzchnię 3,3 ha parku, na którego teren wprowadzono nowe gatunki zwierząt i roślin, a istniejąca flora i fauna została objęta ściślejszą ochroną. W wyniku realizacji projektu udało się poprawić ogólny stan ekosystemu, zwiększyć różnorodność biologiczną oraz wesprzeć funkcje ekosystemowe w Parku Grabek, a także uczynić z niego miejsce atrakcyjne dla turystów. Powyższe cele osiągnięto poprzez:

 • odrestaurowanie czaszy zbiornika i wykorzystanie jej do stworzenia nowego typu siedliska przyrodniczego nawiązującego funkcją ekologiczną do starorzecza,
 • utworzenie cieków i kaskad wodnych, spełniających funkcje napowietrzające,
 • budowę kładek w ciągu pieszym dla zachowania systemu napowietrzania,
 • budowę pomostu drewnianego dla utrzymania roślinności na terenie zalewiska,
 • uporządkowanie roślinności parku,
 • eliminację gatunków inwazyjnych,
 • nasadzenia nowej roślinności,
 • utworzenie stacji ścieżek dydaktycznych,
 • przeprowadzenie kampanii informacyjno–dydaktycznej.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Mieszkańcy miasta oraz turyści odwiedzający Czeladź.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • dostęp mieszkańców do zrewitalizowanej przestrzeni parkowej,
 • możliwość uprawiania turystyki przyrodniczej,
 • powstanie zadbanego terenu, na którym człowiek będzie mógł regenerować siły fizyczne i psychiczne w kontakcie z naturą,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście,
 • utworzenie nowego typu siedliska i aranżacja środowisk wodnych,
 • zwiększenie wartości przyrodniczej Czeladzi,
 • podniesienie jakości oferty turystycznej i rekreacyjnej miasta,
 • skuteczna walka ze stereotypowym obrazem woj śląskiego jako obszaru związanego wyłącznie z przemysłem ciężkim.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś