Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Rewitalizacja osiedla robotniczego TAZ w Zawierciu


Analizując problemy występujące na terenie miasta Zawiercia można było dostrzec dominację problemów społecznych, takich jak bezrobocie czy przestępczość, które przekładają się na wzrost problemów gospodarczych i przestrzennych. Najbardziej wybijającym się tego przykładem było dawne osiedle robotnicze Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie (osiedle TAZ), w którym nagromadzenie problemów społecznych i przestrzennych (duża liczba budynków wymagających remontu i ogrzewanych węglem, niska jakość przestrzeni publicznych oraz sąsiedztwo terenów przemysłowych) negatywnie wpływało na jakość życia jego mieszkańców. Konieczne było więc podjecie działań w sferze społecznej i przestrzennej, które na nowo zaktywizują i zintegrują lokalną społeczność. Jednym z tego typu działań jest projekt rewitalizacji Pałacyku Szymańskiego, który jest zabytkową willą dawnego dyrektora osiedla, a obecnie, dzięki wsparciu Funduszy Europejskich będzie służył za bazę do kolejnych przedsięwzięć spajających mieszkańców osiedla.

Tytuł projektu
Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu – etap I

Nazwa beneficjenta
Gmina Zawiercie

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT

Finanse
Wartość projektu: 984 133,99 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 516 110,61 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Główną przesłanką do realizacji projektu była potrzeba osiągnięcia wewnątrzmiejskiej spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej osiedla robotniczego Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie (TAZ), a także wzrost aktywności społeczno-gospodarczej ludności na podobszarze rewitalizowanym Osiedla Szymańskiego (w tym TAZ).

Co udało się zrealizować?

Przeprowadzono roboty budowlane na terenie Pałacyku Szymańskiego – dawnej willi dyrektora osiedla TAZ, m.in.:

  • wyremontowano elewację,
  • odrestaurowano wieżę budynku,
  • wymieniono pokrycie dachowe.

Tym samym poprawiono ogólną kondycję zabytku, który jest integralną częścią osiedla. Następnie rozpoczęto działania na rzecz aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanego podobszaru. Obecnie prowadzone są tam projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz integracji i aktywizacji lokalnej ludności.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Ze zrewitalizowanej infrastruktury korzystają wszyscy mieszkańcy osiedla czyli ponad 2100 osób.

Jakie są główne korzyści projektu?

Projekt finansowany z EFRR przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów przestrzenno-funkcjonalnych osiedla. Ponadto zrewitalizowany budynek będzie również stanowił wspaniałą bazę do rozwiązywania problemów społecznych na podobszarze rewitalizowanym.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś