Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Żabie Doły – naturalna atrakcja edukacyjno-rekreacyjna na terenie Bytomia


Bytomskie Żabie Doły są zespołem przyrodniczo-krajobrazowym dającym schronienie i gniazdowanie licznym gatunkom ptaków i innych drobnych kręgowców. Tamtejsze szuwary charakteryzują się właściwościami oczyszczającymi stawy z nadmiaru biogenów, co jest niezwykle istotne dla zachowania siedlisk bąka i bączka, gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem. Dla dobra zamieszkujących te tereny zwierząt istotne było skanalizowanie odbywającego się tam ruchu turystycznego i edukacyjnego w taki sposób, by chronić siedliska przed ludzką ingerencją, a jednocześnie zapewnić odwiedzającym dogodne warunki obserwacji dzikiej przyrody.

Tytuł projektu
Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowania obszaru na cele edukacyjno-wypoczynkowe

Nazwa beneficjenta
Bytom miasto na prawach powiatu

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 
Działanie: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej
Poddziałanie: 5.4.2. Ochrona różnorodności biologicznej – OSI

Finanse
Wartość projektu: 2 747 625,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 990 448,05 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Projekt miał na celu rewaloryzację terenów poprzemysłowych i dostosowanie ich do działań wspomagających zachowanie bioróżnorodności flory i fauny oraz udostępnienie Żabich Dołów mieszkańcom zarówno do celów edukacyjnych, jak i rekreacyjnych.

Co udało się zrealizować?

Dzięki realizacji projektu udało się stworzyć w warunki niezbędne do zachowania bioróżnorodności Żabich Dołów poprzez:

 • zahamowanie działalności rolniczej i zaorywania szuwarów,
 • wycinkę zagrażających ekosystemowi drzew topoli i dla kompensacji zasadzenie rodzimych gatunków drzew,
 • wprowadzenie roślinności nadwodnej,
 • usunięcie inwazyjnych skupisk rdestowca ostrokończystego,
 • stworzenie miejsc dogodnych do rozrodu płazów, w tym traszki zwyczajnej, ropuchy szarej, żaby trawnej oraz innych żab objętych ochroną,
 • wybudowanie budek lęgowych dla ptaków,
 • stworzenie pływających wysp służących gniazdowaniu ptaków wodnych.

Plan zrewitalizowanych Żabich Dołów

Utworzenie warunków do bezpiecznych dla ekosystemu ruchów o charakterze turystycznym, edukacyjnym i rekreacyjnym oraz możliwości obserwacyjnych dla odwiedzających poprzez:

 • wykonanie nowych, pieszych ścieżek spacerowo-edukacyjnych o łącznej długości 2 km i 62 m,
 • remont i modernizację istniejących ścieżek,
 • wykonanie dwóch większych stanowisk edukacyjnych w formie zadaszonej wiaty,
 • budowę schodów terenowych, które pomagają dostać się na ścieżki położone w miejscu dawnych nasypów kolejowych,
 • budowę miejsc obserwacji i fotografowania ptaków w formie czatowni oraz pomostów obserwacyjnych,
 • ustawienie elementów małej architektury: pojemników i koszy na śmieci, ławek i siedzisk oraz tablic informacyjnych i edukacyjnych.

Ponadto powstał portal internetowy i aplikacja na telefony komórkowe, która wspierać będzie grę terenową odbywającą się na terenie ZPK Żabie Doły.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Odbiorcami efektów będą przede wszystkim mieszkańcy Bytomia i Chorzowa, na których terenie leżą Żabie Doły, ale również odwiedzający z całej Polski. Żabie Doły spełniają zarówno swoje funkcje rekreacyjne wobec osób pragnących wypocząć na łonie przyrody, zainteresowanych okolicą poprzez grę terenową lub stronę internetową, jak i funkcje edukacyjne dla odwiedzających, którzy są przede wszystkim zainteresowani pogłębianiem własnej wiedzy na temat żyjących tam gatunków, szczególnie osoby zajmujące się badaniem i obserwowaniem ptaków (ornitolodzy czy fotografowie przyrody). Szacowana liczba odbiorców to 2500 osób rocznie.

Jakie są główne korzyści projektu?

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych z zachowaniem bioróżnorodności i ochroną naturalnych siedlisk gatunków chronionych. Dostosowanie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego do potrzeb osób, które zainteresowane są aktywnym odpoczynkiem połączonym z edukacją. Projekt korzysta z możliwości jakie dają nowe technologie tj. aplikacja, która zapoznaje użytkowników z występującymi w Żabich Dołach gatunkami fauny i flory oraz zabawa w grę terenową.


Zdjęcia: Hubert Klimek, http://www.bytom.pl

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś