Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

W ostatnich latach na terenie Częstochowy zaobserwowano pogłębianie się zjawiska bezdomności. W 2010 r. na terenie miasta zarejestrowano 374 osoby bezdomne, w 2014 r. było to już 591 osób, co oznacza, że w ciągu zaledwie 4 lat liczba bezdomnych w Częstochowie wzrosła o ponad 58%. Osoby bezdomne w Częstochowie borykają się z takimi problemami jak ubóstwo (91% bezdomnych), bezrobocie (78%), uzależnienie od alkoholu (61%), niepełnosprawność (35%) czy choroby przewlekłe (15%). Dodatkowo 8% z nich trafiło na częstochowskie ulice po wyjściu z więzienia. Wymienione problemy rzadko występują w izolacji, zwykle współistnieją i nakładają się na siebie utrudniając osobom bezdomnym możliwość zmiany niekorzystnego położenia. Miasto postanowiło wyjść problemowi naprzeciw i stworzyć miejsce, w którym bezdomni będą mogli uzyskać niezbędne wsparcie, które może przywrócić ich na łono społeczeństwa.

Tytuł projektu
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34

Nazwa beneficjenta
Gmina Miasto Częstochowa

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych RIT

Finanse
Wartość projektu: 3 330 090,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 547 883,50 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Założeniem powstania Centrum Aktywności Obywatelskiej (CAO) była kompleksowość – tak, by w jednym miejscu oferować pełne wsparcie osobom potrzebującym. Od doraźnej możliwości skorzystania z łaźni, otrzymania odzieży, posiłku i pomocy w wyrobieniu dokumentów poprzez wsparcie długofalowe, pracę socjalną i aktywizację, których celem jest usamodzielnienie i pokonanie problemów.

Potrzeba realizacji projektu wynikała z analizy problemów społecznych zdiagnozowanych w Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Projekt wpisuje się m.in. w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020 oraz program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie Częstochowy w latach 2014-2020.

Co udało się zrealizować?

Przebudowano zdegradowany budynek przy ul. Krakowskiej 34 i zaadaptowano go na potrzeby powstającego Centrum Aktywności Obywatelskiej, w którym prowadzony jest hostel, świetlica środowiskowa, punkt konsultacyjno-informacyjny oraz magazyn ubrań.

Na Starym Mieście w Częstochowie powstało miejsce świadczące kompleksowe usługi dla osób zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem społecznym i bezdomnością. W budynku Centrum funkcjonuje obecnie Sekcja ds. przeciwdziałania bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Zadania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem realizuje natomiast Fundacja Chrześcijańska Adullam – w formie zadania publicznego powierzonego do realizacji przez miasto w ramach projektu "Stare Miasto – Nowe Życie" współfinansowanego w 95% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Osoby zagrożone marginalizacją, wykluczeniem społecznym i bezdomnością (300 osób z dzielnicy Stare Miasto).

Jakie są główne korzyści projektu?

Zwiększenie integracji oraz wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki realizacji wiązki projektów z EFRR i EFS na osoby potrzebujące w CAO czekają specjaliści z wielu dziedzin. Podejmowane działania mają charakter prewencyjny, a ich celem jest zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Opieką objęte są całe rodziny, co w przypadku osób uzależnionych, ma kluczowe znaczenie.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś