Przejdź do treści głównej

Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach


Ze względu na specyficzny charakter przestrzenny Rybnika (stosunkowo duża powierzchnia terenów zielonych, wiele dzielnic o charakterze wiejskim), rybnickie jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) odgrywają ponadstandardową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa na terenie miasta. Władze samorządowe miasta, jako odpowiedzialne za finansowanie działalności OSP, corocznie wspierają ich działalność, finansując zakupy sprzętu zwiększającego szybkość i skuteczność podejmowanych interwencji. Są to zakupy nowych samochodów bojowych oraz pozostałego sprzętu wykorzystywanego w działalności straży. Na tego typu wsparciu skorzystała również OSP Gotartowice, dzięki czemu jednostka spełniła wymogi krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG).

Tytuł projektu
Dostosowanie OSP Gotartowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom KSRG

Nazwa beneficjenta
Rybnik - Miasto na prawach powiatu

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie: Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych
Poddziałanie: brak poddziałania

Finanse
Wartość projektu: 880 841,13 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 171 272,77 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Zakup niezbędnego sprzętu miał umożliwić włączenie jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) Rybnik-Gotartowice w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KRSG). Zgodnie z przepisami jednostki OSP mogą przynależeć do KSRG, jeżeli posiadają:

 1. co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy,
 2. co najmniej 12 wyszkolonych ratowników,
 3. skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania,
 4. urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych,
 5. zestaw do kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 6. co najmniej 4 aparaty ochrony dróg oddechowych,
 7. zestaw hydrauliczny.

OSP Rybnik-Gotartowice spełniała wymagania określone w pkt. 2-6 oraz częściowo w pkt. 1. Jednostka posiadała średni i ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, jednak miały one odpowiednio 34 i 30 lat, a związana z wiekiem pojazdów wysoka awaryjność wiązała się z koniecznością ponoszenia znacznych nakładów na remonty. OSP Rybnik-Gotartowice nie spełniała natomiast wymagań dotyczących jednostek KSRG, jeżeli chodzi o pkt. 7 (brak zestawu hydraulicznego). W związku z tym podjęto decyzję o realizacji projektu w zakresie obejmującym wymianę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na nowy oraz zakup brakującego zestawu hydraulicznego.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu udało się zakupić:

 1. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy, który zastąpił wysłużony 34-letni pojazd,
 2. Zestaw hydrauliczny.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach, której miasto użyczyło zakupiony sprzęt. Natomiast w dłuższej perspektywie na realizacji projektu skorzystają przede wszystkim mieszkańcy Rybnika.

Jakie są główne korzyści projektu?

Do głównych korzyści projektu możemy zaliczyć:

 • poprawę wyposażenia OSP,
 • odmłodzenie taboru wozów bojowych OSP,
 • sprofesjonalizowanie OSP,
 • poprawę bezpieczeństwa mieszkańców,
 • poprawę warunków pracy strażaków,
 • poprawę bezpieczeństwa strażaków,
 • integrację lokalnej społeczności,
 • podniesienie roli i znaczenia OSP wśród społeczeństwa,
 • zachęcenie do służby w OSP,
 • dbałość o stan środowiska naturalnego.

W perspektywie długofalowej projekt trwale przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz innych aspektów ważnych z punktu widzenia lokalnej społeczności.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś