Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Modernizacja i renowacja Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej


Muzeum im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej mieści się w jednym z najlepiej zachowanych i prezentujących najwyższą klasę artystyczną przykładów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Stanowi centrum zespołu budynków, na który składają się familoki z częściowo zachowaną infrastrukturą użytkową (chlewiki i jedyny na Górnym Śląsku oryginalny, czynny piec chlebowy), kościół Matki Bożej Różańcowej (1869 r.) oraz budynki użyteczności publicznej – gimnazjum, szkoła gospodarstwa domowego i sala gimnastyczna. Stan techniczny budynku muzeum pozostawiał jednak wiele do życzenia, tym bardziej że przez lata znaczna jego część służyła jako komisariat. Obecnie, dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, udało się odnowić zdegradowaną część i rozszerzyć program kulturalny placówki.

Tytuł projektu
Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej

Nazwa beneficjenta
Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 
Działanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie: 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe konkurs

Finanse
Wartość projektu: 4 833 777,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 938 710,45 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Budynek objęty projektem stanowi centrum dawnego osiedla robotniczego, ufundowanego przez ród Ballestremów w początkach XX w. dla górników pracujących w hrabiowskich kopalniach.

Zabytkowy budynek podzielony był na 2 części, w których mieściły się muzeum i komisariat policji. Część po komisariacie znajdowała się w złym stanie technicznym i wymagała przystosowania do pełnienia nowych funkcji oraz estetycznego dopasowania do istniejącej części muzealnej. Budynek nie posiadał żadnych udogodnień do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co ograniczało dostępność oferty edukacyjno-kulturalnej placówki. Z kolei sama oferta kulturalna Muzeum była dość ograniczona  głównie z uwagi na niedostatecznie dużą powierzchnię wystawienniczą, ograniczającą możliwość poszerzenia programu kulturalno-edukacyjnego placówki.

Realizacja projektu pozwoliła na przekształcenie Muzeum z instytucji o randze lokalnej w placówkę zauważalną w skali regionu. W odrestaurowanym budynku planowana jest do uruchomienia wystawa „Czas to pieniądz”, która będzie jedyną tego typu ofertą w województwie. Podniesienie atrakcyjności Muzeum wpłynie na atrakcyjność turystyczną miasta oraz na promocję urokliwej i cennej pod względem zabytkowym kolonii, która pod żadnym względem nie ustępuje najsłynniejszym założeniom patronackim Górnego Śląska.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu zmodernizowano i przeprowadzono renowację zabytkowego budynku Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej oraz zagospodarowano teren w bezpośrednim otoczeniu obiektu.

W ramach projektu wyremontowano części budynku muzeum oraz przeprowadzono adaptację obiektu byłego komisariatu policji na funkcje muzealne. Remontowane obiekty dostosowane zostały do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Remont zlikwidował wady technologiczne oraz poprawił termoizolacyjność budynku poprzez wymianę i ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji. Zmodernizowana została instalacja c.o., co spowoduje zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania. Wyremontowano elewację oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, co zapewniło dobre uszczelnienie powierzchni ścian i utrzymanie tradycyjnego wyglądu elewacji.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka jest jedyną placówką muzealną w Rudzie Śląskiej. Z projektu korzystać będą wszyscy mieszkańcy miasta i regionu.

Podstawową grupą docelową są uczniowie rudzkich placówek oświatowych (grupy przedszkolne i szkolne), gdyż realizowane wystawy, profil zbiorów oraz oferta edukacyjna wpisują się w podstawę programową wszystkich etapów nauczania z zakresu historii i edukacji regionalnej.

Muzeum ma wypracowany model współpracy z placówkami edukacyjnymi i stowarzyszeniami pozarządowymi (Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium, Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół Pieśni i Tańca Rudzianie im. Jana Mazura), wraz z którymi realizuje min. wycieczki krajoznawcze po Górnym Śląsku.

Jakie są główne korzyści projektu?

Podstawową korzyścią wynikającą z realizacji projektu jest zabezpieczenie przed degradacją zabytkowego budynku oraz wzrost jego atrakcyjności, a także poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Miejskiego.

W wyniku realizacji projektu budynek dostosowany został do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i powiększyła się powierzchnia wystawiennicza Muzeum, co umożliwiło udostępnienie w obiekcie nowej oferty kulturalnej o skali regionalnej.

Do pozostałych korzyści zaliczyć można:

  • zachowanie dorobku kulturowego miasta,
  • wzrost kompetencji społecznych mieszkańców miasta w dziedzinie kultury (w tym osób z niepełnosprawnościami,
  • aktywna walka z ograniczonym dostępem do infrastruktury kultury,
  • poprawa estetyki zabudowy budynku wchodzącego w skład byłej kolonii robotniczej,
  • wzrost atrakcyjności turystycznej miasta i regionu.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś