Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Mieszkania socjalne w dawnym budynku hotelowym w Koniecpolu


Na obszarze gminy Koniecpol zlokalizowanej w powiecie częstochowskim można zaobserwować zjawisko zagrożenia wykluczeniem społecznym, w szczególności w wyniku ubóstwa i bezrobocia. Osoby zagrożone wykluczeniem mają utrudniony dostęp do usług społecznych – nie stać ich na zakup lub wynajem lokalu mieszkalnego o odpowiednim standardzie. Sytuacja ta stwarza zapotrzebowanie na mieszkania socjalne, których do niedawna w Koniecpolu nie było wcale – w tym czasie na przydział mieszkań oczekiwało aż 12 rodzin. Gmina znalazła jednak sposób na rozwiązanie sytuacji poprzez rewitalizację nieużytków.

Tytuł projektu
Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2

Nazwa beneficjenta
Gmina Koniecpol

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT

Finanse
Wartość projektu: 539 975,10 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 458 978,83 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Gmina posiadała na stanie zdegradowany budynek hotelu robotniczego, ale nie posiadała w swoich zasobach mieszkań socjalnych, co bardzo utrudniało pracę z osobami w trudnej sytuacji życiowej.

Na terenie gminy brakowało również infrastruktury do świadczenia usług społecznych dla osób zamieszkujących rewitalizowany obszar, zdiagnozowany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023.

Co udało się zrealizować?

W wyniku realizacji inwestycji gmina dysponuje wreszcie 9 mieszkaniami socjalnymi, w tym 6 dla rodzin i 3 dla osób samotnych oraz dedykowaną salą z przeznaczeniem na świadczenie usług społecznych.

Zakres prac obejmował:

 • wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej,
 • rozbiórkę części ścianek działowych i wykonanie nowych,
 • rozbiórkę posadzek i wykonanie nowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i ociepleniowej,
 • demontaż starych instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych oraz wykonanie nowych, w tym: instalację ciepłej wody i centralnego ogrzewania,
 • wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,
 • roboty wykończeniowe,
 • wykonanie nowych schodów zewnętrznych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Kto skorzysta z efektów projektu?

W zrewitalizowanym budynku świadczona będzie kompleksowa pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, polegająca na zapewnieniu mieszkania i jednocześnie umożliwieniu zdobycia źródeł utrzymania rodziny poprzez działania ze strony gminy wspierające te osoby.

Po zakończeniu zadania inwestycyjnego rozpoczyna się realizacja uzupełniającego projektu społecznego, na który gmina również pozyskała dofinansowanie w ramach poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem.

Jakie są główne korzyści projektu?

Do tej pory gmina nie dysponowała mieszkaniami socjalnymi. Infrastruktura ta była bardzo potrzeba w Koniecpolu. Do osób z problemami kierowano wyłącznie pomoc społeczną i brakowało możliwości zapewnienia najbardziej potrzebującym godziwych warunków życia czy odpowiedniego lokum. Uruchomiony po zakończeniu przebudowy projekt społeczny pozwoli pomagać w sposób kompleksowy, aby osoby te nie zostały pozostawione same sobie. Przyjęta została bardzo korzystna dla uczestników formuła projektu społecznego, który rozpoczyna się treningiem umiejętności życiowych z coachami w celu pobudzenia motywacji tych osób i zdiagnozowania właściwych potrzeb. Następnie planowane jest indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne pomagające w wyborze lub zmianie zawodu. Projekt zakończy się szkoleniami i kursami podnoszącymi kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Projekt został tak skonstruowany, żeby każdy uczestnik mógł sam wybrać odpowiedni dla siebie kurs lub szkolenie. Efektem projektu ma być powrót do normalnego życia.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś