Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Do tej pory zadania z zakresu pieczy zastępczej w powiecie kłobuckim realizowane były przez tylko dwie całodobowe placówki, z których jedna (Dom Dziecka w Kłobucku) przekraczała określoną w ustawie liczbę 14 miejsc dla wychowanków. Po przeanalizowaniu potrzeb i dostępnych możliwości, postanowiono osiągnąć wymogi dotyczące optymalnej liczby miejsc poprzez tworzenie nowych, mniejszych placówek. Do tego celu zaadaptowano budynek po dawnym Zespole Szkół w Waleńczowie, gdzie już wkrótce swoją bezpieczną przystań odnajdzie maksymalnie 14 dzieci.

Tytuł projektu
Adaptacja budynku po Zespole Szkół w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą do 14 dzieci

Nazwa beneficjenta
Powiat Kłobucki

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie: 10.2.4. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Finanse
Wartość projektu: 643 503,24 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 546 977,75 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Realizacji projektu podjęto się przez wzgląd na ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Określone w niej standardy dla placówek opiekuńczo-wychowawczych dotyczące liczby miejsc dla dzieci, zalecają odchodzenie od standardów Domów Dziecka. Obecnie promuje się tworzenie placówek opiekuńczych w formie tzw. mieszkania rodzinkowego, zapewniającego kameralne warunki do efektywnej pracy wychowawców z dziećmi. Taka formuła zapewnia miejsce opieki dla maksymalnie 14 wychowanków.

Co udało się zrealizować?

Pełny zakres prac adaptacyjnych obejmujących roboty budowlane, elektryczne i sanitarne, w szczególności dotyczące zmiany przeznaczenia obiektu. W budynku m.in. wydzielono kuchnię i jadalnię, pokoje dziecięce, pokój opiekunów, pokój terapeutyczny, pokój wypoczynkowy, pralnię i suszarnię oraz łazienki na parterze i piętrze. Dostosowano wejście oraz parter budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu. Natomiast łazienka na parterze została wyposażona w odpowiednie pochwyty. 

Ponadto wszystkie pomieszczenia placówki zostały doposażone w funkcjonalne meble oraz został zakupiony niezbędny sprzęt AGD i RTV.

Kto skorzysta z efektów projektu?

14 dzieci, które zamieszkają w nowo powstałej palcówce opiekuńczo-wychowawczej w Waleńczowie.

Jakie są główne korzyści projektu?

Utworzenie placówki w formule mieszkania rodzinkowego:

  • zapewnia wszechstronny rozwój dla dzieci wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie,
  • stwarza warunki wychowawcze zbliżone do funkcjonowania w dużej rodzinie,
  • poprawia warunki pracy personelu oraz warunki bytowe dzieci. 
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś