Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Bytomskie Centrum Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Bytomiu wynika, że w roku 2015 na ogólną liczbę 5999 rodzin korzystających z pomocy aż 368 z nich korzystało z pomocy Ośrodka z powodu choroby psychicznej występującej w rodzinie, co stanowi ponad 6% wszystkich rodzin wspieranych przez MOPR. Natomiast Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na ogólną liczbę 3147 wydanych orzeczeń w roku 2015 aż 314 z nich wydał z powodu choroby psychicznej, co stanowi niemal 10% wszystkich wydawanych orzeczeń. Osoby chore psychicznie należą do grupy osób najmocniej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Problem izolacji społecznej i niewystarczającego wsparcia instytucjonalnego dotyka także ich rodziny i opiekunów. Ich sytuację stara się poprawić stowarzyszenie "Bytomska radość życia" wespół z Domem Pomocy Społecznej dla Dorosłych, którym ze wsparciem Funduszy Europejskich udało się otworzyć bytomskie Centrum Wsparcia.

Tytuł projektu
W partnerstwie skuteczni - dostępne i efektywne usługi społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Bytom

Nazwa beneficjenta
Stowarzyszenie „Bytomska radość życia”

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

Finanse
Wartość projektu: 955 313,75 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 888 441,79 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Pomysł na realizację projektu zrodził się z doświadczenia i obserwacji lidera i partnera projektu – Domu Pomocy Społecznej (DPS) dla Dorosłych w Bytomiu, który na co dzień pracuje na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Z jednej strony projekt miał realnie wesprzeć osoby z tego typu zaburzeniami, które pozostają w swoim miejscu zamieszkania oraz ich opiekunów. Z drugiej strony realizacja projektu umożliwiła realne rozpoczęcie procesu usamodzielniania osób zamieszkujących w DPS dla Dorosłych.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu utworzono Centrum Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich otoczenia.

Uczestnicy projektu mogli skorzystać z szerokiej gamy zajęć grupowych (np. treningi umiejętności społecznych, dogoterapia, grupy tematyczne itp.) oraz wsparcia indywidualnego. Przez cały czas trwania projektu swoje dyżury pełnił zespół interedyscyplinarny, w skład którego wchodzili: psycholog, pracownik socjalny, prawnik, psychiatra, psychoterapeuta, pedagog, którzy oprócz wsparcia doradczego świadczyli również usługi interwencji kryzysowej. Centrum Wparcia oferowało również pomoc w postaci usługi opiekuńczych i asystenckich oraz wolontariuszy. Dla wszystkich uczestników organizowane były wyjścia integracyjne do miejsc kultury i nauki.

Zdjęcie przedstawia zajęcia grupowe w Centrum Wsparcia Zdjęcie przedstawia Zdjęcie przedstawia zajęcia grupowe w Centrum Wsparcia
 

W ramach zadania partnera projektu realizowany był program „Usamodzielniać, nie wiązać pomocą” – w całości ukierunkowany na usamodzielnienie mieszkańców DPS dla Dorosłych. Wyposażona została pracownia gospodarstwa domowego, w której odbywały się treningi, których celem było nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania tj. sprzątanie, gotowanie, pranie, drobne naprawy, zarządzanie swoim budżetem. Zorganizowane zostały 4 wyjazdy usamodzielniające i jeden obóz wspinaczkowy.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Bezpośrednimi beneficjentami są oczywiście uczestnicy projektu. Osoby z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujące w mieście Bytom, opiekunowie zawodowi i niezawodowi osób przewlekle chorych psychicznie oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Bytomiu.

Jakie są główne korzyści projektu?

Osoby z zaburzeniami psychicznymi, które pozostają w swoim miejscu zamieszkania pogłębiły swoją świadomość nt. choroby i funkcjonowania z nią, otrzymały również realne wsparcie w zakresie codziennego funkcjonowania, a tym samym polepszył się komfort ich życia.

Opiekunowie (zawodowi i niezawodowi) pogłębili swoją wiedzę nt. funkcjonowania z osobą chorą, poznali sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, otrzymali również wymierne wsparcie ze strony specjalistów z zespołu interdyscyplinarnego, którzy pomagali im w trudnych życiowo sytuacjach.

Wparcie obu grup umożliwia osobom chorym jak najdłuższe pozostanie w swoim miejscu zamieszkania, przesuwając w czasie decyzję o umieszczeniu w placówce opieki całodobowej. Wymierne korzyści dla mieszkańców DPS to przede wszystkim przywrócenie funkcji utraconych w wyniku pobytu w DPS, umożliwiające samodzielne funkcjonowanie. Grupa 12 osób zostanie skierowana do zamieszkania w mieszkaniach wspomaganych, które obecnie są przygotowywane w ramach projektu inwestycyjnego „Uruchomienie mieszkań chronionych”.

Zdjęcie przedstawia, jak podopieczni bytomskiego Centrum Wsparcia uczą się samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego Zdjęcie przedstawia, jak podopieczni bytomskiego Centrum Wsparcia uczą się samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego


Razem zmieniamy Śląskie
Razem zmieniamy Śląskie
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś