Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

W Pyskowicach brakowało wyspecjalizowanej placówki świadczącej usługi wspierania rodziny, a co za tym idzie był bardzo ograniczony dostęp do usług społecznych wspierających proces deinstytucjonalizacji oraz przeciwdziałających umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Jest to o tyle istotne, że liczba korzystających z pomocy społecznej w gminie ciągle maleje, a liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej rośnie. W 2013 r. 12 dzieci zostało umieszczonych w pieczy, w 2014 – 19, w 2015 – 34, a w 2016 – 36 dzieci (300% wzrostu). Niekorzystnie prezentowały się również wskaźniki dot. opuszczania pieczy zastępczej – w 2016 r. tylko 1 dziecko wróciło pod opiekę biologicznych rodziców, a 1 dziecko zostało przysposobione. W celu zmniejszenia rozmiaru opisywanego problemu gmina Pyskowice postanowiła zrealizować program, który wspiera funkcjonowanie rodzin.

Tytuł projektu
„Aktywni razem” – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach

Nazwa beneficjenta
Gmina Pyskowice

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

Finanse
Wartość projektu: 653 125,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 555 156,25 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych wspierających proces deinstytucjonalizacji, czyli zapobiegania umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Osiągnięcie tego celu stało się możliwe dzięki stworzeniu Centrum Wsparcia Rodziny (CWR), które odpowiada za otoczenie opieką dzieci, które tego potrzebują.

Ponadto stworzenie CWR było odpowiedzią gminy na potrzebę zapewnienia mieszkańcom Pyskowic dostępu do porad specjalistów wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodziny m.in. asystentów, psychologów, terapeutów i radcy prawnego.

Co udało się zrealizować?

W trakcie realizacji projektu:

 • do domu rodzinnego z pieczy zastępczej powróciło 3 dzieci z dwóch rodzin,
 • zakończono współpracę z 5 rodzinami ze względu na osiągnięte cele,
 • uczestniczy/ło 35 rodzin objętych asystenturą – asystenci rodziny odbyli około 870 spotkań z rodzinami,
 • w ramach zajęć organizowanych przez opiekunkę dziecięcą uczestniczyło około 70 dzieci, a liczba zajęć wyniosła około 260,
 • ze wsparcia psychologicznego w placówce skorzystało około 35 osób, a liczba spotkań wyniosła około 300,
 • psycholog dziecięcy udzielił wsparcia około 75 osobom, a liczba spotkań wyniosła około 440,
 • z poradnictwa adwokata skorzystało około 20 osób, a liczba spotkań wyniosła około 50,
 • z pomocy terapeuty rodzinnego skorzystało około 25 osób, a liczba spotkań wyniosła około 95.

Ponadto w placówce organizowane są różnego rodzaju okazjonalne wydarzenia dla dzieci i ich opiekunów.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Rodziny i mieszkańcy gminy Pyskowice, którzy korzystają z usług Centrum Wsparcia Rodziny. Są to osoby przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, potrzebujące wsparcia w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, pomocy prawnej. Wsparcie udzielane jest rodzinom, którym grozi umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, a także rodzinom, których dziecko już trafiło do pieczy.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • zapobieganie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej,
 • podnoszenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych,
 • aktywizacja zawodowa,
 • podnoszenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • działania integracyjne dzieci z rodzin objętych asystenturą rodzinną,
 • spotkania rodziców z dziećmi zabezpieczonymi w pieczy zastępczej.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś