Przejdź do treści głównej

Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

Posiedzenia Komitetu Monitorującego

15 marca 2019 r. w Sali Konferencyjnej Stadionu Śląskiego w Chorzowi, odbyło się XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Tematy posiedzenia były zdominowane zagadnieniami dotyczącymi kryteriów wyboru projektów. Komitet przyjął zmodyfikowane kryteria z obszaru rewitalizacji, usług cyfrowych oraz usług edukacyjnych, zdrowotnych i opiekuńczych. Pod obrady wniesione zostały również kryteria dla nowych obszarów wsparcia przedsiębiorczości, które zostały wprowadzone do RPO WSL w wyniku renegocjacji Programu. Zaprezentowano także aktualny postęp w realizacji RPO WSL na lata 2014-2020.

Spotkanie poprowadził Pan Marszałek Jakub Chełstowski – Przewodniczący KM.
4 października 2018 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie poprowadził Pan Wicemarszałek Michał Gramatyka – Przewodniczący KM. W posiedzeniu wziął udział Pan Krzysztof Wójcik, Przedstawiciel Komisji Europejskiej, który pogratulował województwu śląskiemu postępu w realizacji zasady n+3. Na posiedzeniu omówiono zgłoszone uwagi i zatwierdzono kryteria wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS w ramach RPO WSL 2014-2020. Zaprezentowano także aktualny postęp w realizacji RPO WSL na lata 2014-2020 oraz omówiono wprowadzone zmiany i zatwierdzono Regulamin KM.
25 maja 2018 roku odbyło się XIII posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020.

Obradom przewodniczył wicemarszałek Pan Michał Gramatyka. Głównym tematem posiedzenia było przyjmowanie nowych kryteriów wyboru projektów oraz wprowadzanie zmiana do wcześniej przyjętych. Ponadto na posiedzeniu zaprezentowano aktualny postęp w realizacji RPO WSL na lata 2014-2020 oraz omówiono i zatwierdzono Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WSL w 2017 roku. Dodatkowo, przedstawiono wyniki badań ewaluacyjnych zrealizowanych w 2017 roku. Jednocześnie przedstawiciele Komisji Europejskiej przedstawili zgromadzonym kształt polityki spójności po 2020 roku.
15 lutego 2018 roku odbyło się 12 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020. Obradom przewodniczył wicemarszałek Pan Michał Gramatyka. Głównym tematem posiedzenia było przyjmowanie nowych kryteriów wyboru projektów oraz wprowadzanie zmian do wcześniej przyjętych. Ponadto na posiedzeniu zaprezentowano stan wdrażania RPO WSL na lata 2014-2020. Dodatkowo, przedstawiciele Komisji Europejskiej przedstawili zgromadzonym kształt polityki spójności po 2020 roku.
21 września 2017 roku odbyło się 11 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020.

Obradom przewodniczył wicemarszałek Pan Michał Gramatyka. Głównym tematem posiedzenia było przyjmowanie nowych kryteriów wyboru projektów oraz wprowadzanie zmian do wcześniej przyjętych. Ponadto na posiedzeniu zaprezentowano stan wdrażania RPO WSL na lata 2014-2020.
21 czerwca 2017 roku odbyło się 10 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego przedstawiono i zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla działań i poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz przyjęto Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WSL 2014-2020 w 2016 roku. Ponadto zaprezentowano stan wdrażania RPO WSL na lata 2014-2020 oraz przedstawiono wyniki badań ewaluacyjnych.
29 marca 2017 roku odbyło się 9 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego przedstawiono i zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla działań i poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz przyjęto zmiany w Strategii Komunikacji RPO WSL 2014-2020.Ponadto zaprezentowano stan wdrażania RPO WSL na lata 2014-2020.
16 grudnia 2016 roku odbyło się 8 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego przedstawiono i zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla działań i poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz przyjęto aktualizację Planu ewaluacji RPO WSL 2014-2020. Ponadto zaprezentowano wyniki i rekomendacje z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w 2016 r. oraz stan wdrażania RPO WSL na lata 2014-2020.
22 września 2016 r. odbyło się 7 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020 podczas którego przedstawiono i zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla działań i poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020. Ponadto przedstawiono zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – kryteria horyzontalne oraz stan wdrażania RPO WSL na lata 2014-2020.
29 czerwca 2016 roku odbyło się 6 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego przedstawiono i zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla działań i poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020. Ponadto przedstawiono wyniki Badań ewaluacyjnych przeprowadzonych na zlecenie IZ RPO WSL w 2015 roku oraz stan wdrażania RPO WSL na lata 2014-2020.
23 marca 2016 roku odbyło się 5 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego przedstawiono i zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla działań i poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020. Ponadto przedstawiono zagadnienia dotyczące Sprawozdania rocznego z 2014 i 2015 roku z wdrażania RPO WSL 2014-2020 oraz zaprezentowano wyniki ankiety dot. organizacji pracy KM.
10 grudnia 2015 roku odbyło się 4 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego został przyjęty Protokół z III posiedzenia KM. Przedmiotem posiedzenia było przedstawienie i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla działań i poddziałań RPO WSL 2014-2020. Ponadto KM przyjął Plan ewaluacji RPO WSL na lata 2014-2020.
Dodatkowo przedstawiono założenia do konkursu dotyczącego opracowania programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami oraz kwestie problemowe wynikające z wdrażania CT9 w zakresie wskaźników i grup docelowych.
17 września 2015 roku odbyło się 3 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego został przyjęty Protokół z II posiedzenia KM. Przedmiotem posiedzenia było przedstawienie i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla działań i poddziałań RPO WSL 2014-2020w obszarach profesjonalizacja IOB typ projektu: Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji, tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield RIT, odnawialne źródła energii, niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT/RIT (typ projektu 1,2,3,4), infrastruktura kształcenia zawodowego, programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto KM 2014-2020 przyjął Strategię komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
19 czerwca 2015 roku odbyło się 2 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego został zatwierdzony Protokół z I posiedzenia KM. Przedmiotem posiedzenia było przedstawienie i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla działań i poddziałań RPO WSL 2014-2020 w obszarach usługi cyfrowe, efektywność energetyczna i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, ochrona różnorodności biologicznej, wzmocnienie potencjału służb ratowniczych, drogi wojewódzkie, rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego, innowacje w przedsiębiorstwach, dostęp do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz kształcenie ustawiczne. Ponadto zaprezentowano Strategię komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020 oraz stan realizacji warunkowości ex-ante na poziomie regionalnym
30 kwietnia 2015 roku odbyło się 1 posiedzenie KM, podczas którego został zatwierdzonyRegulamin działania KM RPO WSL. Ponadto zaprezentowany został stan prac nad modelem oceny projektów w ramach ZIT/RIT oraz nad kryteriami, które posłużą ocenie zgodności projektów ze strategiami subregionów. Członkowie Komitetu zapoznali się między innymi z propozycjami kryteriów wyboru projektów w obszarze cyfrowych usług publicznych, efektywności energetycznej, infrastruktury drogowej, innowacji w MŚP, walki z ubóstwem, przeciwdziałania bezrobociu. Ostatecznie Komitet przyjął kryteria odnoszące się do naborów projektów z obszaru EFS, które zgodnie harmonogramem naborów przewidziane są w II kwartale br.

Uchwały Komitetu Monitorującego

  • Uchwała nr 358 KM z 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej konkurs, typ projektu nr 5 Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Priorytet Inwestycyjny 8vi).
  • Uchwała nr 359 KM z 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych  ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Priorytet Inwestycyjny 9iv).
  • Uchwala nr 360 KM z 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych  RIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Priorytet Inwestycyjny 9iv).
  • Uchwała KM nr 357 z 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Priorytet Inwestycyjny 3c wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług).

Uchwały omówione na 3 posiedzeniu KM zatwierdzone w drodze głosowania mailowego.

Protokoły z posiedzeń KM

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś