Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

Posiedzenia Komitetu Monitorującego

Na sali kolumnowej w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyło się XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego pod przewodnictwem Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu Pani Moniki Sternal.

Podczas przedmiotowego spotkania zostało przedstawione i zatwierdzone Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w 2022 roku. Ponadto zaprezentowany został aktualny postęp w realizacji RPO WSL 2014-2020 oraz przedstawiono wyniki badań ewaluacyjnych RPO WSL 2014-2020.

Na Sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyło się XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego. Spotkanie poprowadził wicemarszałek Wojciech Kałuża – Zastępca Przewodniczącego KM.

Podczas spotkania członkowie Komitetu zatwierdzili zmianę w Regulaminie KM. Zaprezentowany został aktualny postęp w realizacji RPO WSL 2014-2020 oraz stan prac nad przygotowaniem programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Ponadto przedstawione zostały wyniki z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 w 2022 roku oraz założenia Komitetu Monitorującego 2021-2027.
Pod przewodnictwem wicemarszałka Wojciecha Kałuży 16 grudnia 2021 roku obradował Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Spotkanie zorganizowane zostało w formie on-line. Członkowie Komitetu zatwierdzili kryteria wyboru projektów dla Działania 15.1 Pomoc Techniczna-REACT-EU, Osi priorytetowej XV Pomoc Techniczna – REACT-EU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Zaprezentowany został także projekt programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Ponadto przedstawione zostały wyniki z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 w 2021 roku.
14 stycznia br. w Katowicach w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się XX posiedzenie Komitetu Monitorującego.
13 lutego br. w Katowicach w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego.
Spotkanie poprowadził Pan Wicemarszałek Wojciech Kałuża – Zastępca Przewodniczącego KM.

Pod przewodnictwem wicemarszałka Wojciecha Kałuży obradował po raz pierwszy w tym roku Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

Członkowie Komitetu przeanalizowali propozycje zmian do kryteriów i zatwierdzili ich nowy kształt w odniesieniu do projektów z obszaru internacjonalizacji MŚP, obszaru wdrażania programów zdrowotnych oraz projektów dotyczących wsparcia w postaci outplacementu dla pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie.

Przedstawiony został także aktualny stan wdrażania RPO WSL. Jak podkreślił wicemarszałek Wojciech Kałuża, za nami dobry rok dynamicznego postępu we wdrażaniu programu, a potwierdzeniem tego są liczby.

Obecnie w trybie konkursowym przeprowadzonych zostało prawie 400 naborów projektów, na kwotę prawie 13,7 mld zł oraz 43 nabory pozakonkursowe na kwotę 1,8 mld zł. Dodając do tego kwoty zaangażowane w obecnie trwające nabory, można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że całość puli RPO WSL została już zaangażowana w konkursy. W umowach podpisanych z beneficjentami jest zaangażowanych prawie 77% alokacji tj. prawie 9,5 mld zł. Natomiast rozliczone środki z Komisją Europejską to 34% alokacji czyli ponad 4,2 mld zł.

12 grudnia br. w Katowicach w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego.
Spotkanie poprowadził Pan Wicemarszałek Wojciech Kałuża – Zastępca Przewodniczącego KM.

Tematy posiedzenia zdominowane były przede wszystkim zagadnieniami dotyczącymi kryteriów wyboru projektów.

Ponadto IZ RPO WSL przedstawiła zebranym postępy we wdrażaniu Programu oraz wyniki z badań ewaluacyjnych. Dodatkowo przedstawiono i zatwierdzono aktualizację Planu ewaluacji RPO WSL 2014-2020.
Podczas posiedzenia poruszone zostały także tematy związane z obecnością naszego województwa w Platformie regionów górniczych w transformacji.
Pan Krzysztof Wójcik, przedstawiciel Komisji Europejskiej przedstawił europejski punkt widzenia dla procesu transformacji. Podkreślił, że Śląskie już w obecnej perspektywie finansowej, w ramach renegocjacji RPO WSL, przekierowało ok. 100 mln euro na działania wpisujące się w proces transformacji. Podkreślił równocześnie, że „europejski zielony ład” ogłoszony w grudnia br. przez Przewodniczącą Ursulę van der Leyen jako nowa strategia działania Komisji Europejskiej, stanowi punkt wyjścia do nowych możliwości wspierania transformacji regionu.
W Zabrzu, w unikalnej, podziemnej sali konferencyjnej kopalni "Guido" Komora Badawcza K8 w dniu 25 października br. odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego.

Spotkanie poprowadził Pan Wicemarszałek Wojciech Kałuża – Zastępca Przewodniczącego KM.

Tematy posiedzenia zdominowane były przede wszystkim zagadnieniami dotyczącymi kryteriów wyboru projektów. Przedstawiono także zebranym postępy we wdrażaniu Programu.

Ponadto w związku z przeglądem wyników, jaki Komisja Europejska dokonała w 2019 roku, zaistniała potrzeba wprowadzenia zmian do RPO WSL. Podczas spotkania przedstawiono członkom KM planowane zmiany. Jak poinformował przedstawiciel Komisji Europejskiej Pan Krzysztof Wójcik na pewno znaczącą zmianą będzie dodatkowa pomoc na obszary związane z Odnawialnymi Źródłami Energii i efektywnością energetyczną, co wspomoże proces zielonej transformacji województwa. Wobec powyższego pod obrady wniesiono zatwierdzenie projektu zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
25 czerwca 2019 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020.
Spotkanie poprowadził Pan Marszałek Jakub Chełstowski – Przewodniczący KM. Tematy posiedzenia zdominowane były zagadnieniami dotyczącymi kryteriów wyboru projektów. Pod obrady wniesiono także Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WSL w 2018 roku, które zostało zatwierdzone przez członków KM. Na posiedzeniu zaprezentowano aktualny postęp w realizacji RPO, gdzie widoczny jest bardzo szybki postęp realizacji RPO WSL w okresie pierwszego półrocza 2019 roku. Należy zaznaczyć, że obecnie:
 • uruchomione nabory wynoszą 14,93 mld zł co stanowi wzrost w porównaniu do grudnia 2018 roku o 1,42 mld,
 • wnioski wybrane do dofinansowania kształtują się na poziomie 10,37 mld zł co stanowi wzrost w porównaniu do grudnia 2018 o 1,05 mld zł,
 • podpisane umowy wynoszą 9,91 mld zł co stanowi wzrost w porównaniu do grudnia 2018 roku o 820 mln zł,
 • środki wypłacone beneficjentom wynoszą 3,54 mld zł co stanowi wzrost w porównaniu do grudnia 2018 roku o 830 mln zł,
 • środki zatwierdzone przez KM wynoszą 3,39 mld zł co stanowi wzrost w porównaniu do grudnia 2018 roku o 600 mln zł.

Dodatkowo podczas przedmiotowego spotkania zaprezentowano także wyniki badań ewaluacyjnych zrealizowanych w 2018 roku oraz przedstawiono zebranym Założenia Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z Koncepcją Sieci Regionalnych Tras Rowerowych (w ujęciu korytarzowym).

15 marca 2019 r. w Sali Konferencyjnej Stadionu Śląskiego w Chorzowie, odbyło się XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Tematy posiedzenia były zdominowane zagadnieniami dotyczącymi kryteriów wyboru projektów. Komitet przyjął zmodyfikowane kryteria z obszaru rewitalizacji, usług cyfrowych oraz usług edukacyjnych, zdrowotnych i opiekuńczych. Pod obrady wniesione zostały również kryteria dla nowych obszarów wsparcia przedsiębiorczości, które zostały wprowadzone do RPO WSL w wyniku renegocjacji Programu. Zaprezentowano także aktualny postęp w realizacji RPO WSL na lata 2014-2020.

Spotkanie poprowadził Pan Marszałek Jakub Chełstowski – Przewodniczący KM.
4 października 2018 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie poprowadził Pan Wicemarszałek Michał Gramatyka – Przewodniczący KM. W posiedzeniu wziął udział Pan Krzysztof Wójcik, Przedstawiciel Komisji Europejskiej, który pogratulował województwu śląskiemu postępu w realizacji zasady n+3. Na posiedzeniu omówiono zgłoszone uwagi i zatwierdzono kryteria wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS w ramach RPO WSL 2014-2020. Zaprezentowano także aktualny postęp w realizacji RPO WSL na lata 2014-2020 oraz omówiono wprowadzone zmiany i zatwierdzono Regulamin KM.
25 maja 2018 roku odbyło się XIII posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020.

Obradom przewodniczył wicemarszałek Pan Michał Gramatyka. Głównym tematem posiedzenia było przyjmowanie nowych kryteriów wyboru projektów oraz wprowadzanie zmiana do wcześniej przyjętych. Ponadto na posiedzeniu zaprezentowano aktualny postęp w realizacji RPO WSL na lata 2014-2020 oraz omówiono i zatwierdzono Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WSL w 2017 roku. Dodatkowo, przedstawiono wyniki badań ewaluacyjnych zrealizowanych w 2017 roku. Jednocześnie przedstawiciele Komisji Europejskiej przedstawili zgromadzonym kształt polityki spójności po 2020 roku.
15 lutego 2018 roku odbyło się 12 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020. Obradom przewodniczył wicemarszałek Pan Michał Gramatyka. Głównym tematem posiedzenia było przyjmowanie nowych kryteriów wyboru projektów oraz wprowadzanie zmian do wcześniej przyjętych. Ponadto na posiedzeniu zaprezentowano stan wdrażania RPO WSL na lata 2014-2020. Dodatkowo, przedstawiciele Komisji Europejskiej przedstawili zgromadzonym kształt polityki spójności po 2020 roku.
21 września 2017 roku odbyło się 11 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020.

Obradom przewodniczył wicemarszałek Pan Michał Gramatyka. Głównym tematem posiedzenia było przyjmowanie nowych kryteriów wyboru projektów oraz wprowadzanie zmian do wcześniej przyjętych. Ponadto na posiedzeniu zaprezentowano stan wdrażania RPO WSL na lata 2014-2020.
21 czerwca 2017 roku odbyło się 10 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego przedstawiono i zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla działań i poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz przyjęto Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WSL 2014-2020 w 2016 roku. Ponadto zaprezentowano stan wdrażania RPO WSL na lata 2014-2020 oraz przedstawiono wyniki badań ewaluacyjnych.
29 marca 2017 roku odbyło się 9 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego przedstawiono i zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla działań i poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz przyjęto zmiany w Strategii Komunikacji RPO WSL 2014-2020.Ponadto zaprezentowano stan wdrażania RPO WSL na lata 2014-2020.
16 grudnia 2016 roku odbyło się 8 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego przedstawiono i zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla działań i poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz przyjęto aktualizację Planu ewaluacji RPO WSL 2014-2020. Ponadto zaprezentowano wyniki i rekomendacje z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w 2016 r. oraz stan wdrażania RPO WSL na lata 2014-2020.
22 września 2016 r. odbyło się 7 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020 podczas którego przedstawiono i zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla działań i poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020. Ponadto przedstawiono zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – kryteria horyzontalne oraz stan wdrażania RPO WSL na lata 2014-2020.
29 czerwca 2016 roku odbyło się 6 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego przedstawiono i zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla działań i poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020. Ponadto przedstawiono wyniki Badań ewaluacyjnych przeprowadzonych na zlecenie IZ RPO WSL w 2015 roku oraz stan wdrażania RPO WSL na lata 2014-2020.
23 marca 2016 roku odbyło się 5 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego przedstawiono i zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla działań i poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020. Ponadto przedstawiono zagadnienia dotyczące Sprawozdania rocznego z 2014 i 2015 roku z wdrażania RPO WSL 2014-2020 oraz zaprezentowano wyniki ankiety dot. organizacji pracy KM.
10 grudnia 2015 roku odbyło się 4 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego został przyjęty Protokół z III posiedzenia KM. Przedmiotem posiedzenia było przedstawienie i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla działań i poddziałań RPO WSL 2014-2020. Ponadto KM przyjął Plan ewaluacji RPO WSL na lata 2014-2020.
Dodatkowo przedstawiono założenia do konkursu dotyczącego opracowania programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami oraz kwestie problemowe wynikające z wdrażania CT9 w zakresie wskaźników i grup docelowych.
17 września 2015 roku odbyło się 3 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego został przyjęty Protokół z II posiedzenia KM. Przedmiotem posiedzenia było przedstawienie i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla działań i poddziałań RPO WSL 2014-2020w obszarach profesjonalizacja IOB typ projektu: Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji, tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield RIT, odnawialne źródła energii, niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT/RIT (typ projektu 1,2,3,4), infrastruktura kształcenia zawodowego, programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto KM 2014-2020 przyjął Strategię komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
19 czerwca 2015 roku odbyło się 2 posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego został zatwierdzony Protokół z I posiedzenia KM. Przedmiotem posiedzenia było przedstawienie i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla działań i poddziałań RPO WSL 2014-2020 w obszarach usługi cyfrowe, efektywność energetyczna i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, ochrona różnorodności biologicznej, wzmocnienie potencjału służb ratowniczych, drogi wojewódzkie, rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego, innowacje w przedsiębiorstwach, dostęp do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz kształcenie ustawiczne. Ponadto zaprezentowano Strategię komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020 oraz stan realizacji warunkowości ex-ante na poziomie regionalnym
30 kwietnia 2015 roku odbyło się 1 posiedzenie KM, podczas którego został zatwierdzony Regulamin działania KM RPO WSL. Ponadto zaprezentowany został stan prac nad modelem oceny projektów w ramach ZIT/RIT oraz nad kryteriami, które posłużą ocenie zgodności projektów ze strategiami subregionów. Członkowie Komitetu zapoznali się między innymi z propozycjami kryteriów wyboru projektów w obszarze cyfrowych usług publicznych, efektywności energetycznej, infrastruktury drogowej. Zal_uchwały_434_regulamin

Uchwały Komitetu Monitorującego

 • Uchwała nr 489 KM z 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • Uchwała nr 490 KM z 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, typ projektu nr 7: Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych i nr 8: Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia, Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8vi).
 • Uchwała nr 487 KM z 3 października 2022 r. w sprawie zmiany szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.1.7 „Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” – tryb nadzwyczajny w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • Uchwała nr 486 KM z 6 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 11.1.6 „Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy” – tryb nadzwyczajny w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • Uchwała nr 485 KM z 6 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.10 „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” – tryb nadzwyczajny w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • Uchwała nr 484 KM z 6 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.1.7 „Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” – tryb nadzwyczajny w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • Uchwała nr 483 KM z 6 września 2022 r. w sprawie zmiany ogólnych kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowych VII, VIII, IX i XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
 • Uchwała nr 482 KM z 6 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów merytorycznych wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.5 „Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy” – tryb nadzwyczajny w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • Uchwała nr 481 KM z 6 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów merytorycznych specyficznych wyboru projektów dla Działania 14.3 Odnawialne źródła energii - REACT-EU Osi Priorytetowej XIV Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • Uchwała nr 480 KM z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, typ projektu nr 7:Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych i nr 8: Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia, Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8vi).
 • Uchwała nr 477 KM z 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany kryteriów merytorycznych ogólnych wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
 • Uchwała nr 476 KM z 30 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów merytorycznych specyficznych wyboru projektów dla Działania 14.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU” Osi Priorytetowej XIV Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • Uchwała nr 474 KM z 4 lutego 2022 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.3.2 „Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs”,typ projektu nr 1: Opracowywanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami; Priorytetu Inwestycyjnego 8vi aktywnie i zdrowe starzenie Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020.
 • Uchwała nr 472 KM z 16 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 15.1 Pomoc Techniczna-REACT-EU, Osi priorytetowej XV Pomoc Techniczna – REACT-EU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
 • Uchwała nr 470 z 5 października 2021 r. - w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego systemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, , pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu).
 • Uchwała nr 469 KM z 29 września 2021 r. - w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 7.4.3 Outplacement – projekt pozakonkursowy, Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8v przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian).
 • Uchwała nr 467 KM z 5 lipca 2021 r. - w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 10iv lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami).
 • Uchwała nr 459 KM z 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, typ projektu nr 7:Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych i nr 8: Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia, Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8vi); Wersja WORD
 • Uchwała nr 460 KM z 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób
  i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 9i); Wersja WORD
 • Uchwała nr 461 KM z 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs, typ projektu nr 1: Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, wspierające proces deinstytucjonalizacji i nr 5: Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych świadczonych w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 9iv); Wersja WORD
 • Uchwała nr 462 KM z 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs, typ projektu nr 2: Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, mieszkaniach lub domach treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej lub zawodowej i nr 3: Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 9iv); Wersja WORD
 • Uchwała nr 463 KM z 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, typ projektu nr 2: Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 9iv); Wersja WORD
 • Uchwała nr 464 KM z 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 10i); Wersja WORD
 • Uchwała nr 465 KM z 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet inwestycyjny 10i); Wersja WORD
 • Uchwała nr 458 KM z 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP Typ projektu 2 Inwestycje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 3c wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług); Wersja WORD
 • Uchwała nr 455 KM z 5 marca 2021 r. w sprawie zmiany specyficznych kryteriów wyboru projektów dla działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Wersja WORD
 • Uchwała nr 456 KM z 5 marca 2021 r. w sprawie zmiany kryteriów oceny formalnej projektów dla działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Wersja WORD
 • Uchwała nr 451 KM z 26 października 2020 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 9iv); Wersja WORD
 • Uchwała nr 452 KM z 26 października 2020 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej - tryb pozakonkursowy, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 9v); Wersja WORD
 • Uchwała nr 450 KM z 9 października 2020 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 10 iv); Wersja WORD
 • Uchwała nr 449 KM z 5 października 2020 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, typ projektu nr 7: Wdrażanie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych i nr 8: Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia; Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8vi); Wersja WORD
 • Uchwała nr 447 KM z 16 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego, Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do dokonywania zmian w projektach, wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 skutkujących niespełnieniem kryteriów wyboru projektów w celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na ich realizację; Wersja WORD
 • Uchwała nr 442 KM z 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany ogólnych kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowych VII, VIII, IX i XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020; Wersja WORD
 • Uchwała nr 443 KM z 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2; Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 9iv); Wersja WORD
 • Uchwała nr 444 KM z 7 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego do dokonywania zmian w projektach, wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, skutkujących niespełnieniem kryteriów wyboru projektów w celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na ich realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020; Wersja WORD
 • Uchwała nr 445 KM z 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany kryteriów oceny formalnej projektów dla działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020; Wersja WORD
 • Uchwała nr 446 KM z 7 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP Typ projektu 2 Inwestycje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 3c wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług); Wersja WORD
 • Uchwała nr 441 KM z 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Uzasadnienie:
  W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa śląskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 planuje wprowadzić niezbędne działania mające na celu ograniczania skutków społecznych i gospodarczych wystąpienia epidemii. Wersja PDF uchwały (wersja niedostępna- scan).
  Załącznik do uchwały nr 441 KM z 3 kwietnia 2020 r. (wersja niedostępna- scan)
 • Uchwała nr 434 KM z 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Wersja WORD ;Załącznik do uchwały - Regulamin KM Załącznik nr 1 do Regulaminu KM Załącznik nr 2 do Regulaminu KM Załącznik nr 3 do Regulaminu KM Załącznik nr 4 do Regulaminu KM;
 • Uchwała nr 435 KM z 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 3.5.3 „Internacjonalizacja MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia; Wersja WORD
 • Uchwała nr 436 KM z 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, typ projektu nr 2: Wdrażanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami; Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8 vi); Wersja WORD
 • Uchwała nr 437 KM z 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, typ projektu nr 3: Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy, Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8vi); Wersja WORD
 • Uchwała nr 438 KM z 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs, typ projektu nr 5: Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8vi); Wersja WORD
 • Uchwała nr 439 KM z 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany ogólnych kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowych VII, VIII, IX i XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Wersja WORD
 • Uchwała nr 440 KM z 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 7.4.2 Outplacement – konkurs, Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8v przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian); Wersja WORD
 • Uchwała nr 419 KM z 25 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Wersja WORD; Załącznik do uchwały nr 419 KM z 25.10.2019 r.
 • Uchwała nr 420 KM z 25 października 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” 3 Typ projektu: Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo – rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną spcjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 421 KM z 25 października 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 „Modelowanie działalności eksportowej MŚP ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 422 KM z 25 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.6 Czyste powietrze, poddziałania 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet Inwestycyjny: 6e podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu, Wersja WORD;
 • Uchwała nr 423 KM z 25 października 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów oceny formalnej projektów dla działań wdrażanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Wersja WORD;
 • Uchwała nr 424 KM z 25 października 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów merytorycznych ogólnych wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Wersja WORD;
 • Uchwała nr 425 KM z 25 października 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów merytorycznych ogólnych wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Wersja WORD;
 • Uchwala_nr_418_KM_z_11_09_2019 w sprawie zmiany specyficznych kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT oraz 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT- tryb projektu 4: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia,
 • Uchwala_nr_417_KM_z 11_09_2019 w sprawie zmiany specyficznych kryteriów wyboru projektów dla działania 4.4 Wysokosprawna kogeneracja,
 • Uchwala_nr_416_KM_z_11_09_2019 w sprawie zmiany specyficznych kryteriów wyboru projektów dla działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej,
 • Uchwala_nr_415_KM_z_11_09_2019 w sprawie zmiany specyficznych kryteriów wyboru projektów dla działania 4.1 Odnawialne źródła energii.
 • Uchwała nr 386 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w 2018 roku, Wersja WORD;
 • Uchwała nr 387 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” 3 Typ projektu: Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo – rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 388 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” 1 Typ projektu: „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” oraz 2 Typ projektu: „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo – rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 389 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 3c wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 390 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.1 „Promocja gospodarcza regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia, Wersja WORD;
 • Uchwała nr 391 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 „Modelowanie działalności eksportowej MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 392 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałania 4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, typ projektu 3: Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny: 4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 393 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany specyficznych kryteriów wyboru projektów dla 3. typu projektu (Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w obszarze e-zdrowia) w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 394 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, typ projektu nr 1c: Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 9iv), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 395 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8iv), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 396 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, typ projektu nr 3: Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy, Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8vi), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 397 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, typ projektu nr 7:Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych i nr 8: Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia, Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8vi), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 398 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osóbi grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 9i), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 399 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs, typ projektu nr 1: Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, wspierające proces deinstytucjonalizacji i nr 5: Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych świadczonych w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 9iv), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 400 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs, typ projektu nr 2: Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, mieszkaniach lub domach treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej lub zawodowej i nr 3: Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 9iv), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 401 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, typ projektu nr 2: Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 9iv), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 402 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 10i) , Wersja WORD;
 • Uchwała nr 403 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 10iv) , Wersja WORD;
 • Uchwała nr 404 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany ogólnych kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowych VII, VIII, IX i XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 , Wersja WORD;
 • Uchwała nr 405 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – OSI, Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników) , Wersja WORD;
 • Uchwała nr 406 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs, Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8iii praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) , Wersja WORD;
 • Uchwała nr 407 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 7.4.1 Outplacement - ZIT, Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 408 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 7.4.2 Outplacement – OSI, Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8v przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 409 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 7.4.2 Outplacement – konkurs, Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8v przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 410 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa- konkurs, Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 411 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 10iv lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 412 KM z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytetu Inwestycyjnego 10iii - Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji), Wersja WORD.
 • Uchwała nr 361 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 3.5.1 „Promocja gospodarcza regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 362 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 3.5.2 „Modelowanie działalności eksportowej MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 363 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 3.5.3 „Internacjonalizacja MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 364 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo – rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 365 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka dla Działania 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowację, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, pinii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 366 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - typ projektu 4: Tworzenie systemów/aplikacji/platform informujących o jakości powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 2c wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 367 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.2. Gospodarka odpadami – typ projektu 3: Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny: 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 368 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Transport kolejowy - typ projektu 4: Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla budowy i przebudowy liniowej infrastruktury kolejowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny: 7d rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 369 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów merytorycznych ogólnych wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Wersja WORD;
 • Uchwała nr 370 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - typ projektu 1: Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych oraz typ projektu 2. Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 2c wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 371 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany specyficznych kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach Osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 372 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany specyficznych kryteriów wyboru projektów dla działania 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego w ramach Osi priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 10a inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 373 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany ogólnych kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowych VII, VIII, IX i XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Wersja WORD;
 • Uchwała nr 374 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT oraz Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 – RIT, Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8iv), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 375 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, typ projektu 1 Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych: a) w zakresie poprawy opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym poprzez: a.1) organizację szkół świadomego rodzicielstwa; a.2) opiekę perinatalną; a.3) działania edukacyjne dla personelu medycznego, w tym POZ, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 9iv), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 376 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 10i), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 377 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – Tereny Wiejskie, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 10i), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 378 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – RLKS, Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 379 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - ZIT, Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników) Wersja WORD;
 • Uchwała nr 380 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - RIT, Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 381 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs, Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 8i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 382 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 10iv lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 383 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020 (Priorytetu Inwestycyjnego 10iii - Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji), Wersja WORD;
 • Uchwała nr 384 KM z 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne - konkurs, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 10iii wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji), Wersja WORD.
 • Uchwała nr 358 KM z 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej konkurs, typ projektu nr 5 Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Priorytet Inwestycyjny 8vi).
 • Uchwała nr 359 KM z 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Priorytet Inwestycyjny 9iv).
 • Uchwala nr 360 KM z 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych RIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Priorytet Inwestycyjny 9iv).
 • Uchwała KM nr 357 z 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Priorytet Inwestycyjny 3c wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług).

Uchwały omówione na 3 posiedzeniu KM zatwierdzone w drodze głosowania mailowego.

Protokoły z posiedzeń KM

3

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś