Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zadania KM obejmują:

  • systematyczny przegląd wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w tym w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WSL 2014 - 2020 oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie zmian RPO WSL 2014 – 2020, proponowanych przez IZ RPO WSL,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie planu ewaluacji dla RPO WSL i wszelkie zmiany planu,
  • analizowanie oraz zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z wdrażania RPO WSL,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie Strategii komunikacji RPO WSL i wszelkich jej zmian,
  • analizowanie i zatwierdzanie wszelkich propozycji zmian treści decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wkładu funduszy,
  • przyjęcia regulaminu,
  • rozpatrywanie działań mających na celu promowanie równości szans płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami różnego typu, działań mających na celu promowanie zrównoważonego rozwoju.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś