Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej programem i przez nią jest powoływany. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe).  Ponadto w pracach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego KM.

Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych oraz świata nauki stanowią nie mniej niż jedną trzecią składu osobowego KM, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu.

Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa Instytucja Zarządzająca [link do Instytucja Zarządzająca] programem, przy której funkcjonuje również sekretariat zapewniający obsługę komitetu.

Kompetencje

Do zadań Komitetu Monitorującego należy m.in.:

  • rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach programu oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,
  • okresowe badanie postępu w zakresie osiągania celów programu, na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą,
  • analizowanie rezultatów realizacji programu oraz wyników oceny realizacji programu,
  • analizowanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z wdrażania programu,
  • zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz z komentarzami Komisji Europejskiej do tych raportów,
  • przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian lub analiz programu ułatwiających realizację celów Polityki Spójności.

Komitet Monitorujący może podjąć decyzję o powołaniu podkomitetu monitorującego dla wybranych części programu. Deleguje mu wówczas część swoich zadań związanych z prowadzeniem monitoringu. Komitet może też powoływać stałe grupy robocze, w szczególności dla właściwej oceny złożonych wniosków oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym (takich jak równość szans, ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne). Może także korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określa Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014 – 2020 

Regulamin Komitetu Monitorującego

Regulamin Komitetu Monitorującego został zatwierdzony podczas I posiedzenia w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Sekretariat KM

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat zarządzania rzeczowo-finansowego
Katowice 40-037, ul. Ligonia 46
Siedziba: ul. Plebiscytowa 36, Katowice 40-041

Podstawa działania KM

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś