Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Baza ekspertów oceniających wnioski


Ekspert może zostać wyznaczony do udziału w wyborze projektów do dofinansowania lub do wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu, zgodnie z art. 68 a ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Rola ekspertów

Decyzję o tym, czy w ocenie projektów będą brać udział eksperci podejmuje Instytucja Zarządzająca. Powodem ich zaangażowania może być na przykład:

 • stopień specjalizacji dziedziny, której projekt dotyczy,
 • wartość projektu,
 • liczba podmiotów zaangażowanych w realizację projektu,
 • czas trwania projektu,
 • znaczne rozbieżności w ocenie merytorycznej projektu lub inne kryteria.

Współpraca z ekspertami:

Udział ekspertów w wyborze projektów do dofinansowania może polegać w szczególności na:

 1. udziale w ocenie spełniania kryteriów wyboru projektów,
 2. udziale w weryfikacji, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie lub przed wydaniem decyzji o dofinansowaniu, spełnienia przez projekt wszystkich kryteriów wyboru projektów, na podstawie których został wybrany do dofinansowania,
 3. udziale w rozpatrywaniu protestów.

Wykonywanie przez ekspertów zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu może dotyczyć w szczególności udziału w:

 1. kontroli realizacji projektu, w tym weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność,
 2. monitorowaniu postępów w realizacji projektu, w tym założonych wskaźników,
 3. procesie opiniowania zmian umów o dofinansowanie projektu albo decyzji
  o dofinansowaniu albo decyzji o dofinansowaniu projektu, projektu

Kto może zostać ekspertem?

Ekspertem może zostać tylko ta osoba, która znajduje się w wykazie kandydatów na ekspertów, zostaje nim w momencie podpisania umowy z instytucją. Warunkiem korzystania z usług eksperta jest złożenie przez niego oświadczenia dotyczącego jego bezstronności.

Eksperci wyznaczani są spośród osób wpisanych do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dalej: Wykaz)

 1. korzystają z pełni praw publicznych
 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych
 3. nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe
 4. posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem.

Dodatkowe wymagania mogą zostać każdorazowo określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020.

 Wykaz jest publicznie dostępny i znajduje się poniżej. Zawiera on następujące informacje:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres poczty elektronicznej ;
 3. dziedzinę objętą danym programem operacyjnym, w której posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia.

Eksperci są wynagradzani zgodnie z Zestawieniem stawek wynagrodzeń ekspertów RPO WSL 2014-2020. Przedmiotowy dokument został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 329/19/VI/2019 z 20 lutego 2019 r. - załączony pod artykułem.

Nabór kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020

Instytucja, która prowadzi Wykaz, opracowuje również zasady, zapewnia funkcjonowanie przejrzystego i konkurencyjnego systemu naboru kandydatów na ekspertów w ramach danego programu, a także organizuje nabór na kandydatów na ekspertów. Ogłoszenie o naborze jest publikowane na stronie internetowej instytucji.

Szczegółowo zasady wyboru kandydatów zostały opisane w dokumencie Procedura naboru kandydatów na ekspertów, prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz oceny pracy eksperta.

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020

 Lp.

Nr uchwały                       
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WSL
Data przyjęcia uchwały
Aktualny/ Nieaktualny
1 2143/455/VI/2023 Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 11-10-2023 Aktualny
2 479/408/VI/2023 Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020 10-03-2023 Nieaktualny
3 564/217/VI/2021 Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020 10-03-2021 Nieaktualny
4 2098/69/VI/2019 Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020 18-09-2019 Nieaktualny
5 62/3/VI/2018 Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020 05-12-2018 Nieaktualny
6 2367/293/V/2018 Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020 16-10-2018 Nieaktualny
7 2252/289/V/2018 Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 02-10-2018 Nieaktualny
8 343/242/V/2018 Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 21-02-2018 Nieaktualny
9 2635/23/V/2017 Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 12-12-2017 Nieaktualny
10 464/176/V/2017 Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 07-03-2017 Nieaktualny
11 2481/157/V/2016 Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 06-12-2016 Nieaktualny
12 1342/140/V/2016/2016 Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 07-07-2016 Nieaktualny
13 1667/64/V/2015 Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 08-09-2015

Nieaktualny

 Akredytacja ekspertów

Lista akredytacji dla ekspertów RPO WSL 2014-2020, dostępna również w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Kontakt:
e-mail: eksperci@slaskie.pl 
telefon 0 32 77 99 193

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś