Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Często zadawane pytania

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 94 pytania i odpowiedzi z wszystkich 211 dla zadanych warunków:
tematyka: Nabory;

Pytanie 1. Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania na projekt grantowy, w ramach którego wszystkie kotły zostały już wymienione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź, 14.12.2021 r.

Nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania na projekty zakończone, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 65, ust. 6: „Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta”, co ma odzwierciedlenie w Regulaminie konkursu w kryterium formalnym dopuszczającym „Kwalifikowalność przedmiotowa projektu”, w ramach którego ocenie podlega, czy projekt został ukończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

W przypadku projektu grantowego, za operację, w rozumieniu Rozporządzenia UE nr 1303/2013, uznać należy cały projekt objęty wnioskiem o dofinansowanie, nie zaś pojedynczy grant dla mieszkańca. Realizacja projektu grantowego dotyczyła będzie zatem wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie projektu zawieraną z wnioskodawcą (gminą). Za fizyczne ukończenie bądź pełną realizację projektu uznawać należy podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru dla ostatniego elementu projektu. Pełna realizacja projektu grantowego (zakup wszystkich źródeł ciepła), nie powinna nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Jednocześnie ocena kwalifikowalności ponoszonych wydatków w ramach projektu grantowego prowadzona będzie w oparciu o zapisy Regulaminu konkursu, w którym określono początek terminu kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach grantów przez grantobiorcę jako 1 stycznia 2021 r. oraz inne dokumenty opracowane przez beneficjenta projektu grantowego tj. procedury realizacji projektu grantowego, umowę powierzenia grantu (które mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia w tym zakresie).

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

  Bezpośredni link do zagadnienia:
  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_4_6_1_czyste_powietrze_konkurs_40521

  Pytanie 1. Czy budynek ubiegający się o wsparcie powinien spełniać łącznie wszystkie elementy wymienione w definicji „minimalnego standardu efektywności energetycznej” określone w pkt 13.I ppkt 1) i 2) w słowniku pojęć [w Regulaminie naboru]?

  Odpowiedź, 05.03.2021 r.
  Zgodnie z definicją podaną w słowniku pojęć w Regulaminie naboru nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-403/21:

  Minimalny standard efektywności energetycznej budynku – za budynki spełniające minimalny standard efektywności energetycznej uznaje się spełnienie przez budynek warunku wskazanego w pkt I lub II.

  I.      budynek, w którym wykonano, w okresie do 10 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1, przynajmniej niżej wymienione  prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku:

  1.     docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;

  2.     modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;

  II.     budynek dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1

  Warunek wskazany w ppkt I. 1) oznacza, że wystarczające jest, jeśli jeden ze wskazanych tu elementów będzie ocieplony, tj. strop lub podłoga na gruncie lub fundamenty lub stropodach lub dach – mając na uwadze, że ocieplenie powinno uwzględniać wpływ na zmniejszenie strat energetycznych budynku – zgodnie ze sztuką przeprowadzania termomodernizacji.
  W ppkt I. 2) wszystkie elementy muszą być zmodernizowane lub wymienione – zarówno okna jak i drzwi w przegrodach zewnętrznych budynku.

  Sformułowanie zawarte w ww. definicji, w pkt I: „budynek, w którym wykonano […] przynajmniej niżej wymienione prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku” oznacza, że prace/przedsięwzięcia wskazane w pkt 1), uwzględniając powyższe wyjaśnienie, oraz w pkt 2) należy traktować łącznie, i że stanowią one minimalny zakres termomodernizacji pozwalający uznać, że budynek spełnia minimalny standard efektywności energetycznej.

  Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   

   Bezpośredni link do zagadnienia:
   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_4_6_1_czyste_powietrze_konkurs_050321

   Ustawy, w których możemy znaleźć regulacje dotyczące rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

   Pytanie 1. Proszę o informację, czy do realizacji przedmiotu projektu ujętego w fiszce (covid 19) można zastosować uproszczenia wynikające z wprowadzonych w tym zakresie Specustaw?

   Odpowiedź, 27.04.2020 r.
   Zapisy Specustaw dotyczą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wszystkie “uproszczenia” w nich przedstawione stosuje się do podejmowania czynności, których celem jest podejmowanie działań wynikających bezpośrednio z zagrożenia tym wirusem. Wnioskodawca może korzystać, z tych uproszczeń o ile działania przez niego podejmowane są niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 Niedopuszczalne jest bowiem realizowanie na ich podstawie inwestycji wynikających z innych celów czy innych przyczyn.

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 2. Proszę o informację czy w przypadku realizacji zamówień na zakup sprzętu ujętego w fiszce (covid 19) można zastosować art.6 ust.1 ustawy COVID, który wyłącza PZP, wyłącza 6.5.1 wytycznych czyli obowiązek rozeznania rynku oraz 6.5.2 wytycznych zasadę konkurencyjności. Czy jednak mają zastosowanie przepisy PZP oraz wytycznych zgodnie z wzorem umowy o dofinansowanie dla projektu 10.1 COViD19?

   Odpowiedź, 27.04.2020 r.
   Beneficjent przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i unijnego.

   Należy pamiętać, że przepis art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – tj. Dz.U. 2020 poz. 374 – dalej ustawa o COVID-19) upoważnia zamawiającego do odstąpienia od stosowania przepisów tylko ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej jako: ustawa Pzp), jeżeli zostaną spełnione przesłanki w nim określone.

   Z treści przedmiotowego art. wynika, że ma on zastosowanie tylko do:
   • zamówień na towary lub usługi a zamówienia są niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 i zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby
   lub
   • zamówień na towary lub usługi a zamówienia są niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 i jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

   Należy pamiętać, że omawianego przepisu nie wolno interpretować rozszerzająco, a decyzja o jego zastosowaniu musi być każdorazowo poprzedzona analizą konkretnego stanu faktycznego i udokumentowana.

   Jeżeli natomiast chodzi o wyłączenie ze stosowania wytycznych kwalifikowalności w zakresie 6.5.1 oraz 6.5.2 poniżej przedstawiam stanowisko Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej jako „właściciela” wytycznych.

   „Zgodnie z pkt 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach:
   • lit. e – ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10,
   • lit. d. – ze względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10.

   W związku z tym, że obecny stan epidemii (SARS-CoV-2), w ocenie IK UP, można zakwalifikować jako zdarzenie spełniające przesłanki wystąpienia siły wyższej (tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć), wyłączenie zasady konkurencyjności w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 będzie możliwe ze względu na wymaganą natychmiastową realizację zamówienia lub wystąpienie natychmiastowej potrzeby udzielenia zamówienia (w związku z czym nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem terminów przewidzianych dla zasady konkurencyjności).

   Podsumowując, w opinii IK UP, beneficjenci i wnioskodawcy mogą odstąpić od zastosowania zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19. Spełnienie przesłanek z pkt 7 lit. d i e podrozdziału 6.5 ww. Wytycznych powinni jednak pisemnie uzasadnić (zob. pkt 9 podrozdziału 6.5).

   Określone przesłanki, w razie wątpliwości należy interpretować w oparciu o wykładnię i orzecznictwo wydane względem odpowiednich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. art. 62 i art. 67 (zob. przypis 17 ww. Wytycznych).

   (…) Dlatego skorzystanie z tego typu rozwiązań musi być poprzedzone wnikliwą analizą każdego przypadku.

   ”Ponieważ wydatki w ramach projektów są finansowane ze środków unijnych, dlatego należy pamiętać o warunkach jakie stawia KE więc zachęcam do zapoznania się z Komunikatem Komisji - Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 (2020/C 108 I/01), dostępnego na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020XC0401(05)

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

    Pytanie 3. Czy w przypadku planowanych w ramach inwestycji prac remontowo – budowlanych wymagane jest załączenie projektu budowlanego bądź jakiejś innej formy dokumentacji technicznej?
   Odpowiedź, 27.04.2020 r.
   Jeżeli wnioskodawca realizuje inwestycje w oparciu o uproszczenia wynikające ze specustaw dot. walki z COVID, pozwalających na odstąpienie od stosowania ustawy Prawo Budowlane, powinien-  w ramach dokumentacji technicznej - przedstawić jedynie prosty dokument zawierający  niezbędne informacje w zakresie podejmowanych  prac (np.  Prace remontowe  na izbie przyjęć obejmą: przebudowę ścian wewnętrznych, wymianę tynków, posadzek, wymianę instalacji wewnętrznych (sanitarnej,  wentylacji) ....... 2. Zakup i montaż zabudowy kontenerowej  szt.....). Nie ma potrzeby rozbudowywania dokumentu o analizy czy typowe opisy techniczne. W powyższym dokumencie powinien znaleźć się zapis, że  wszelkie prace remontowo - budowlane odbywać się będą zgodnie z sztuką budowlaną.

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 4. Czy obligatoryjne jest przygotowanie i dołączenie do wniosku pełnej analizy finansowej w pliku Excel?
   Odpowiedź, 27.04.2020 r.
   IOK wprowadziła szereg uproszczeń mających na celu ułatwienie sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej, które zostały opisane bezpośrednio w Instrukcji wypełniania wniosku.

   Jak wskazano w Instrukcji tabele finansowe nie są wymagane do dołączania do wniosku. Natomiast pole B.17 wniosku powinno zawierać jedynie podstawowe informacje ukierunkowane na wykorzystywanie przedmiotu projektu (usługi finansowane z NFZ). W polu należy wykazać, iż projekt nie generuje dochodu, a przedsięwzięcie jest zasadne i możliwe do wykonania. Informacje powinny potwierdzać trwałość finansową zarówno projektu, jak i beneficjenta oraz pokazać, że wnioskodawca będzie zdolny do wdrożenia i utrzymania danej inwestycji/danego projektu.

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 5. Jakie informacje powinna zawierać analiza ekonomiczna (pole B.18) oraz analiza wrażliwości i ryzyka (pole B.19).
   Odpowiedź, 27.04.2020 r.
   Ad. Analiza ekonomiczna

   Analiza ekonomiczna wymaga opisania efektów projektu: środowiskowych, gospodarczych i społecznych.  Dokonując powyższej analizy proszę pamiętać o celu realizacji projektów składanych w ramach naboru...czyli walka z COVID. W polu B.18 można wskazać, iż projekt jest skierowany na wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego. Dodatkowo projekt nie należy do grupy „dużych projektów”, zatem analiza ekonomiczna została przeprowadzona na podstawie korzyści jakościowych i ilościowych, jakie zostaną uzyskane dzięki realizacji projektu. W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, celem projektu jest jest podjęcie interwencji, służących ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, wywoływanej tym wirusem u ludzi. Tym samym projekt wpłynie na (np): - ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez stosowanie środków ochrony osobistej adekwatnych do ryzyka przez osoby narażone na kontakt z potencjalnie zarażonym pacjentem oraz już zarażonym; - zwiększenie dostępu do diagnozowania chorób zakaźnych dla pacjentów w sytuacji kryzysowej w obliczu zagrożenia zarażeniem groźnymi chorobami zakaźnymi w tym koronawirusem SARS-CoV-2. Wpłynie to na (np) - prawidłowe zabezpieczenie pacjentów zarażonych, podejrzanych o zakażenie i odizolowanie pacjentów zdrowych - zabezpieczenie większej liczby personelu medycznego co z kolei przełoży się na mniejszą liczbę zachorowań wśród kadry pielęgniarsko - lekarskiej.

   Ad. Analizy wrażliwości i ryzyka.

   Projekty realizowane w ramach naboru. RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 są skierowane na wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego. Ze względu na charakter projektu i cel jego realizacji (walka z COVID-19) analiza wrażliwości i ryzyka nie ma wpływu na jego celowość i konieczność realizacji. W polu tym należy wskazać, iż przepływy pieniężne projektu składają się z dwóch czynników – nakładów inwestycyjnych oraz kosztów.

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 6. Czy wymagana jest opinia Departamentu Zdrowia w zakresie adekwatności interwencji, podejmowanej w ramach projektu względem aktualnej sytuacji epidemiologicznej w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19?

   Odpowiedź, 27.04.2020 r.
   Uzyskanie pozytywnej opinii Departamentu zdrowia Urzędu Marszałkowskiego dla realizowanego w ramach naboru RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 projektu jest niezbędne dla spełnienia warunku dostępowego  nr 1. określonego w Regulaminie naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 pkt. 2.1.1 Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla naboru.Udzielenie powyższej opinii leży w kompetencji Departamentu Zdrowia i odbywać się będzie na podstawie szczegółowych informacji dot. wydatków. 

   Celem uzyskania szczegółowych informacji w zakresie i formie uzyskania przedmiotowej opinii należy kontaktować się z Departamentem zdrowia, który to jest właściwą komórką w tym zakresie.

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 7. Czy w nazwie projektu operujemy dwoma zadaniami tak jak było we fiszce czyli na zakup aparatury i sprzętu i na zakup środków do dezynfekcji?

   Odpowiedź, 27.04.2020 r.
   Kwota wsparcia dla dwóch zadań, jakimi operowano w fiszce jest łączna. Dlatego należy   złożyć Pań jeden projekt – tytuł inwestycji może łączyć w sobie oba zakresy. Ważne, by w wydatkach znalazło się również rozróżnienie dla dwóch zakresów projektu. Ale inwestycję będziemy mieć jedną złożoną z dwóch zadań. Podział zadań w projekcie zależy od Państwa. Dla nas istotna będzie ogólna kwota dofinansowania. Proszę jednak mieć na względzie, by wszystkie zakładane w projekcie wydatki mieściły się w ramach kosztów, które mogą być ponoszone z EFRR. Powyższe oznacza, że muszą je Państwo wpasować w którąś kategorię z wydatków kwalifikowalnych  i opisać ich niezbędność do walki z COVID w części C wniosku.

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 8. Czy w ramach kosztów niekwalifikowanych należy ująć środki na promocję?

   Odpowiedź, 27.04.2020 r.
   Wydatki na promocję mogą być uznane za kwalifikowalne. Jedyna przeszkoda to to , że jeżeli nie założyli ich państwo na etapie fiszki, to może państwu nie wystarczyć środków udzielonego wsparcia EFRR. Proszę pamiętać, iż która wsparcia nie może przekroczyć tej która wynika z listy podmiotów uprawnionych do aplikowania.

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 9. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2020 - termin ten pokrywa się z terminem realizacji projektu- czy w związku z powyższym Szpital może zgodnie z harmonogramem przedstawionym w fiszce realizować zakupy w miesiącach maj- czerwiec .Jeżeli tak to czy będzie można rozliczyć te faktury / ale nie jako refundacja ale faktury w terminie płatności?

   Odpowiedź, 27.04.2020 r.
   Szpital może robić zakupy zgodnie z terminami wskazanymi w fiszce– jednakże dokonuje ich na własne ryzyko. Refundacja faktur nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie  i złożeniu przez wnioskodawcę wniosku o płatność. Kwalifikowalność wydatków, dla projektów przeznaczonych na walkę z COVID rozpoczęła się 1 lutego 2020 wiec z formalnego punktu widzenia zakupów mogą Państwo dokonywać.

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 10. W instrukcji wypełnienia wniosku w kryterium dostępu - czy wystarczy wskazać że jest się podmiotem wymienionym na liście, uzgodnionej w ramach działań koordynacjnych z Wojewodą Śląskim i przyjętej przez Zarząd Województwa Śląskiego?

   Odpowiedź, 27.04.2020 r.
   W naborze mogą brać udział tylko podmioty, uzgodnione w ramach działań koordynacyjnych z Wojewodą Śląskim. Lista tych podmiotów została uzgodniona z Wojewodą Śląskim i została przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego. – wystarczy że Państwo napiszą, że zostaliście wskazani na liście stanowiącej swego rodzaju mandat umożliwiający aplikowanie. Jednakże dla kryterium dostępu,  związanego z opinią Departamentu zdrowia (kryterium 1) konieczne będzie złożenie do wniosku opinii uzyskanej od tegoż Departamentu Urzędu Marszałkowskiego na temat tego że podejmowana w ramach projektu interwencja  wynika z aktualnej sytuacji epidemicznej i jest skierowana na poprawę sytuacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 11. W regulaminie konkursu poziom maksymalnego dofinansowania został określony na poziomie 85% z budżetu UE (EFRR). W uzgodnieniach i informacjach płynących wcześniej mowa była o finansowaniu w wys. 95%. tj., 85% EFRR i 10% Budżet Państwa. Dlaczego w niniejszym konkursie nie ujęto dofinansowania z Budżetu Państwa? Czy to ostateczna decyzja ws. poziomu dofinansowania?

   Odpowiedź, 27.04.2020 r.
   Wkład budżetu państwa może zostać ujęty już teraz, na etapie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektu. Zapisy regulaminu tego nie przywidywały, natomiast mając na względzie poczynione ustalenia między instytucjami, zaangażowanymi w realizację działań, skierowanych na walkę z COVID-19, podjęto decyzję o możliwości uwzględnienia tych środków już na etapie aplikowania o dofinansowanie.

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 12. Jakie będzie źródło środków własnych w projekcie? Czy zakłada się współfinansowanie wkładu własnego przez Województwo Śląskie / Budżet Państwa. Jeśli tak to w jakich proporcjach?

   Odpowiedź, 27.04.2020 r.
   Montaż finansowy projektu powinien wyglądać w sposób następujący:

   85% środki UE 10 %

   Budżet Państwa 5%

   wkład własny Beneficjenta ( np. środki własne wnioskodawcy, środki  zabezpieczone przez organ założycielski itd.)

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 13. Czy możliwa jest zmiana harmonogramu realizacji inwestycji?

   Odpowiedź, 27.04.2020 r.
   Na chwilę obecną nie ma możliwości zmiany założonego harmonogramu realizacji inwestycji.
   Harmonogram przedstawiony we wniosku o dofinansowanie musi być zgodny z harmonogramem złożonym w fiszce. 

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 14. Jaki okres trwałości obowiązuje w projektach składanych w ramach naboru RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20?

   Odpowiedź, 27.04.2020 r.
   W projektach dotyczących zapobiegania COVID -19 finansowanych w ramach działania 10.1 RPO WSL obowiązuje 5 letni okres trwałości.Zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie:
   § 7: 1. Beneficjent zobowiązuje się zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego do utrzymania trwałości projektu, w tym trwałości finansowej, oraz nieprzenoszenia działalności poza obszar objęty programem.
   2. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania IZ RPO WSL o wszelkich okolicznościach, które spowodowały lub mogą spowodować nieutrzymanie trwałości projektu, zmianę kwalifikowalności wydatków w okresie trwałości projektu, w tym zmiany powodujące możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku od towarów i usług, który stanowił wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji projektu.
   § 22: W przypadku zakupu w ramach projektu rzeczy ruchomych beneficjent oświadcza, że rzeczy będą użytkowane przez cały okres trwałości projektu lub okres związany z amortyzacją danego sprzętu ruchomego.

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 15. W jaki sposób dołączyć załączniki do wniosku?

   Odpowiedź, 27.04.2020 r.
   Załączniki należy dołączyć  w systemie LSI bezpośrednio do wniosku aplikacyjnego poprzez zakładkę dodaj załącznik. Załączniki stanowią integralną część wniosku więc podpisanie wniosku stanowi jednocześnie podpisanie załączników. Niemniej jednak w załącznikach, w miejscu osoba upoważniona proszę wpisać dane osoby upoważnionej do składania oświadczenia woli (osoby podpisującej wniosek).

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 16. Czy do wniosków składanych w naborze RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 należy dołączyć statut lub inny dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy/partnera oraz sprawozdania finansowe za trzy ostatnie lata obrachunkowe?

   Odpowiedź, 27.04.2020 r.
   Statut lub inny dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy/partnera  jest dokumentem wymaganym i należy go dołączyć do wniosku aplikacyjnego.Sprawozdania finansowe,  w ramach naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20  nie są wymagane. W ramach w. naboru wnioskodawcy  ubiegają  się o wsparcie dla usług, które są finansowane ze środków publicznych, nie przewiduje się również  wystąpienia pomocy publicznej w tym naborze,  z tego samego względu.  Dlatego też  definicja przedsiębiorstwa w ujęciu prawa pomocy publicznej  nie będzie spełniona,  projekt nie będzie  objęty pomocą publiczną, a tym samym nie ma konieczności przedkładania sprawozdań finansowych.

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 17. Czy w ramach naboru naborze RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 kwalifikowane są koszty związane z zarządzeniem projektem dla firmy zewnętrznej (zlecenie rozliczania projektu) oraz koszty wynagrodzenia pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w nadzór nad projektem?

   Odpowiedź, 27.04.2020 r.
   Koszty związane z zarządzeniem projektem dla firmy zewnętrznej (zlecenie rozliczania projektu) oraz koszty wynagrodzenia pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w nadzór nad projektem to oczywiście można kwalifikować.

   Należy jednak pamiętać, iż nie można przekroczyć kwoty dofinansowania ustalonej w fiszce (kwota w fiszce jest maksymalną  o jaką możecie się Państwo ubiegać).

   Dodatkowo należy spełnić kryteria kwalifikowalności poszczególnych wydatków  i tak:

   • zlecenie firmie zewnętrznej usługi w zakresie zarządzania projektem powinno być realizowane tylko w przypadku, gdy wnioskodawca nie dysponuje personelem do realizacji niniejszego zadania lub gdy wykaże uzasadnione potrzeby w tym zakresie. Beneficjenci, na etapie rozliczania lub kontroli projektu, mogą zostać zobowiązani do udokumentowania niezbędności wydatku na zarządzanie projektem (uzasadnienie powinno być przedstawione w polu B.10)
   • koszty wynagrodzenia pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w nadzór nad projektem wymagają głębszej analizy ze strony wnioskodawcy ponieważ  koszty związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie, zatrudnionych w ramach umowy o pracę są kwalifikowane pod warunkiem, że zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy oraz pod warunkiem, że nie dotyczą kosztów związanych z uzyskaniem dofinansowania, takich jak opracowanie i wypełnienie formularzy wniosków o dofinansowanie i płatność oraz pozostałych ustandaryzowanych formularzy, prowadzenia korespondencji z IZ/IP RPO WSL, wprowadzania danych do systemów informatycznych, a także pozostałych zadań obsługowych związanych z zarządzaniem i rozliczaniem projektu. Pozostałe zasady kwalifikowalności określają Wytyczne kwalifikowalności.  (Przewodnik dla beneficjentów str. od 62).

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 18. Co należy wpisać w polu A.1.3. Możliwość odzyskania podatku VAT w projekcie?

   Odpowiedź, 28.04.2020 r.
   Co do zasady wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku Vat.
   Działalność w zakresie ochrony zdrowia, która zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jest zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 19. Co należy wpisać w polu B.4. Klasyfikacja projektu i zakres interwencji?

   Odpowiedź, 28.04.2020 r.
   Opieka zdrowotna

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 20. Na jakie strategie należy się powołać w polu B.20. Powiązanie ze strategiami?

   Odpowiedź, 28.04.2020 r.
   Strategie, do jakich można się odwołać to m.in.: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” szczególnie w Obszarze Priorytetowym (B) Szanse rozwojowe mieszkańców. Cel strategiczny dla tego obszaru jest następujący: Województwo śląskie regionem o wysokiej jakości życia, opierającej się na powszechnej dostępności do usług publicznych o wysokim standardzie. Główne działania przyjęte dla realizacji w/w celu w znacznej mierze wynikają z obserwowanych trendów społeczno gospodarczych, do których należą m.in.: sukcesywne zmniejszanie się liczby osób w wieku aktywności zawodowej, zwiększanie długości trwania życia, kosztowne społeczno-ekonomiczne skutki zmian w sferze struktury wieku oraz starzenie się społeczeństwa i prognozowany spadek liczby mieszkańców województwa śląskiego w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego i procesów migracyjnych, których konsekwencją będą nowe wyzwania wymagające ponoszenia wyższych nakładów na system ochrony zdrowia oraz wsparcia rozwoju usług dla osób starszych i niepełnosprawnych. Sprostanie problemom starzejącego się społeczeństwa wymaga podjęcia wielu działań, które mają za zadanie nie tylko zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników, zwalczanie ubóstwa, zapewnienie ochrony socjalnej, ale co najważniejsze z punktu widzenia realizacji niniejszego projektu - wspieranie zdrowia i aktywności obywateli (zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych). Projekt wykazuje zgodność z następującymi kierunkami działań przyjętymi w w/w strategii: - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług medycznych, w tym podniesienie jakości infrastruktury ochrony zdrowia oraz efektywności systemu zarządzania, rozszerzenie zakresu usług medycznych i podniesienie jakości obsługi pacjentów, - wykorzystanie nowych technologii w zakresie obsługi pacjenta.

   EUROPA 2020: Inwestycja wpisuje się w jedno z ogólnych założeń Strategii Europa 2020, którym jest wyższy standard życia obywateli. Europa powinna się rozwijać w sposób inteligentny, zrównoważony i umożliwiający włączenie społeczne. W strategii Europa 2020 podkreślono również istotność działań w zakresie zmniejszania nierówności w obszarze zdrowia i wsparcie gospodarek efektywnie korzystających z zasobów, przyjaznych środowisku oraz sprzyjających spójności terytorialnej i społecznej. Na poziomie unijnym (w ramach Projektu przewodniego „Unia Innowacji”) Komisja Europejska podjęła się utworzenia europejskiej przestrzeni badawczej, wzmocnienia roli wspólnego planowania z państwami członkowskimi i regionami oraz opracowania strategicznego programu działalności badawczej skoncentrowanego wokół takich kwestii, jak m.in. bezpieczeństwo energetyczne, transport, zmiany klimatu, efektywne korzystanie z zasobów czy (co najważniejsze z punktu widzenia realizacji niniejszego projektu) również zdrowie i starzenie się społeczeństw. W strategii Europa 2020 podkreślono również istotność działań w zakresie walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zmniejszeniem nierówności w obszarze zdrowia. Wskazane w celu działania mają służyć przede wszystkim budowaniu kapitału zaufania, harmonii społecznej i aktywizacji społeczności, które przyczynią się do stworzenia wysokiej jakości kapitału społecznego województwa, będącego podstawą jego rozwoju. W strategii Europa 2020 podkreślono także istotność działań w zakresie zapewnienia warunków do zrównoważonego rozwoju gospodarek. Ideę zrównoważonego rozwoju dobrze oddaje pierwsze zdanie raportu WCED z 1987 r. Nasza Wspólna Przyszłość: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Zgodnie z tym z zasobów należy korzystać racjonalnie. Relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko i jakością życia (w tym przede wszystkim zdrowiem człowieka) powinny być odpowiednio i świadomie kształtowane tak, by nie dopuścić do skażenia środowiska i ograniczyć postępujący rozwój chorób cywilizacyjnych.

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 21. Na co zwrócić uwagę w polityce horyzontalnej Promowanie równości szans kobiet i mężczyzn?

   Odpowiedź, 28.04.2020 r.
   Dla przykładu projekt ma neutralny wpływ na tę politykę,  gdy nie stwarza barier w powszechnym dostępie do korzystania z infrastruktury powstałej dzięki jego realizacji i tym samym wpisuje się w horyzontalną politykę Unii Europejskiej równych szans kobiet i mężczyzn i realizuje w szczególności zasady:
   -równości w zakresie dostępu do zatrudnienia, szkolenia zawodowego, awansu zawodowego i warunków pracy, równy dostęp do rynku pracy na wszystkich szczeblach, -równości w dostępie do opieki zdrowotnej zagwarantowanej Konstytucją RP,
   -równości traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń za wykonywanie takiej samej pracy,
   -równości w dostępie do wytworzonej infrastruktury, -równych szans osób niepełnosprawnych w dostępie do korzystania z dóbr publicznych poprzez usuwanie barier architektonicznych i dostosowanie dla ich potrzeb.

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 22. Na co zwrócić uwagę w polityce horyzontalnej Zrównoważony rozwój?
   Odpowiedź, 28.04.2020 r.
   Np. gdy nabywany w ramach projektu sprzęt i aparatura medyczna cechować się będzie niską energochłonnością, w porównaniu do obecnie posiadanego wyposażenia modernizowanych oddziałów, wysoką jakością i długim okresem użytkowania. Wytworzony w ramach projektu majątek, ze względu na swoją trwałość, służyć będzie na rzecz poprawy jakości życia przyszłej społeczności miasta i regionu po ustaniu zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, wywoływanej tym wirusem u ludzi Powyższe świadczy o pozytywnym wpływie na zrównoważony rozwój.

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 23. Na co zwrócić uwagę w polityce horyzontalnej Zapobieganie dyskryminacji?

   Odpowiedź, 28.04.2020 r.
   W polityce horyzontalnej Zapobieganie dyskryminacji zawsze należy wykazać wpływ pozytywny: Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie dostępna dla wszystkich osób, w tym również dostosowana do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Infrastruktura, w której będzie realizowany projekt spełnia wszystkie niezbędne wymogi oraz jest zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania: winda, szerokie otwory drzwiowe, odpowiednie oznakowanie, wentylacja, dostęp do infrastruktury poprzez podjazd dla niepełnosprawnych. Placówka prowadzi działalność leczniczą i spełnia wszelkie wymogi, dotyczące np. poruszania się osób z niepełnosprawnościami. Obiekt jest dostosowany do potrzeb pacjentów - niejednokrotnie osób z różnymi dysfunkcjami, niepełnosprawnościami. Planowane do zakupu: aparatura i sprzęt medyczny będą dostępne dla wszystkich osób i będą służyć wszystkim w równym stopniu.

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 24. Na co zwrócić uwagę w polityce horyzontalnej Zachowanie zasad polityki przestrzennej?

   Odpowiedź, 28.04.2020 r.
   Co do zasady projekt ma wpływ neutralny, ponieważ nie jest bezpośrednio związany z tą zasadą horyzontalną. Charakter tego przedsięwzięcia (walka z COVID-19) nie ma związku z polityką przestrzenną.

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 25. Jak wykazać wskaźniki LUDNOŚĆ OBJĘTA ULEPSZONYMI USŁUGAMI ZDROWOTNYMI oraz LICZBA OSÓB objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19?

   Odpowiedź, 28.04.2020 r.
   Wskaźnik LUDNOŚĆ OBJĘTA ULEPSZONYMI USŁUGAMI ZDROWOTNYMI - jest wskaźnikiem obligatoryjnym i należy go wykazać.

   Wskaźnik ten ma na celu monitorowanie liczby osób (pacjentów), które to korzystają z ulepszonych usług powstałych w wyniku realizacji projektu w danym podmiocie, świadczącym usługi medyczne.Wskaźnik należy oszacować na podstawie dotychczasowych statystyk i doświadczeń z pacjentami (w tym covidowymi).

   Mając na uwadze, iż celem działania jest przeciwdziałanie i zapobieganie COVID to wartość docelowa wskaźnika LICZBA OSÓB objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. powinna być zbieżna z wskaźnikiem LUDNOŚĆ OBJĘTA ULEPSZONYMI USŁUGAMI ZDROWOTNYMI.

   Wskaźniki te będą traktowały w obu przypadkach osoby (pacjentów) objęte wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

   Przedmiotowe wskaźniki są wskaźnikami produktu, czyli bezpośrednim i mierzalnym efektem danego działania, który zgodnie z umową o dofinansowanie powinien zostać osiągnięty najpóźniej na moment zakończenia realizacji projektu (data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowanego w projekcie).

   Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

    Bezpośredni link do zagadnienia:
    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_10_1_infrastruktura_ochrony_zdrowia_wsparcie_w_zwiazku_z_sars_cov_2

    Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące dofinansowania w III Filarze Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.

    Pytanie 1. Czy małe firmy mogą uzyskać wsparcie w ramach III Filaru?

    Odpowiedź, 16.04.2020 r.
    Środki w ramach nowego naboru zostaną przeznaczone wyłącznie na wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa), w celu utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności.

    Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

    Pytanie 2. Działam w branży hotelarskiej. Prowadzimy pensjonat w Beskidach, czy możemy się starać o dofinansowanie w konkursie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości?

    Odpowiedź, 16.04.2020 r.
    Przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii będą mogły liczyć na bezzwrotne wsparcie dotyczące inwestycji, utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności. Zakres pomocy ukierunkowany będzie w szczególności na firmy z sektorów, które w ostatnim czasie najbardziej ucierpiały w wyniku utraty klientów – turystyka, gastronomia czy przemysł czasu wolnego.

    Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

    Pytanie 3. Czy firmy usługowe mają możliwość otrzymania dotacji?

    Odpowiedź, 16.04.2020 r.
    Przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii będą mogły liczyć na bezzwrotne wsparcie dotyczące inwestycji, utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności. Zakres pomocy ukierunkowany będzie w szczególności na firmy z sektorów, które w ostatnim czasie najbardziej ucierpiały w wyniku utraty klientów w tym sektor usług, szczególnie w takich branżach jak turystyka, gastronomia czy przemysł czasu wolnego. Pomoc jest skierowana zarówno do przedsiębiorstw usługowych jak i produkcyjnych (nie przewidziano preferencji w tym zakresie).

    Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

    Pytanie 4. Czy w tym konkursie będzie potrzebna opinia o innowacyjności, tak jak to było w przypadku poprzednich naborów w ramach Innowacji w MŚP?

    Odpowiedź, 16.04.2020 r.
    W ramach konkursu przewiduje się udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MŚP m.in. na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, jednak wnioskodawca nie musi załączać opinii o innowacyjności. Informacje dotyczące charakteru innowacji oraz jej skali należy wykazać wyłącznie we wniosku aplikacyjnym. Wnioskodawca będący w posiadaniu dokumentów potwierdzających informacje podane we wniosku może je załączyć do wniosku jako dodatkowe załączniki.

    Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

    Pytanie 5. Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania projektu?

    Odpowiedź, 16.04.2020 r.
    W ramach nowego konkursu przewiduje się dofinansowanie w maksymalnej wysokości sięgającej 800 tys. złotych.

    Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

    Pytanie 6. Mam małe przedsiębiorstwo z branży gastronomicznej, chciałbym ubiegać się o dotację – jak i jest poziom dofinansowania?

    Odpowiedź, 16.04.2020 r.
    Konkurs dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom i przewiduje poziom wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie udzielane w ramach konkursu będzie miało postać pomocy de minimis.

    Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

    Pytanie 7. Do tej pory nie korzystałem z funduszy unijnych, a zainteresował mnie nowy konkurs ŚCP i nie wiem za bardzo jak się do tego zabrać. Gdzie mogę znaleźć jakieś informacje?

    Odpowiedź, 16.04.2020 r.
    Nabór prowadzony przez ŚCP jest elementem wsparcia oferowanego przedsiębiorcom z regionu w ramach tzw. Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Wiadomości dotyczące planowanego naboru dostępne będą na bieżąco na stronie www.scp-slask.pl oraz na podstronie Pakietu https://dlagospodarki.slaskie.pl/. Specjalna infolinia w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki: 32 77 40 877. Informacje na temat naboru ŚCP udzielane są pod numerem +48 32 743 91 71 oraz e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl. 
    W ramach konkursu zaplanowane jest przeprowadzenie spotkania informacyjnego online, które obejmie prezentację zasad naboru oraz dalsze etapy realizacji projektu czyli procedury związane z rozliczeniem i kontrolą. Podczas takiego webinarium przewidujemy zadawanie pytań na czacie, co pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie się do złożenia wniosku. Rejestracja będzie ogłoszona na stronie internetowej ŚCP.

    Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

    Pytanie 8. Na co mogę wydać pieniądze pozyskane z dotacji w nowym konkursie?

    Odpowiedź, 16.04.2020 r.
    Środki z tego naboru zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP, w celu utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności. Przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć dotacje m.in. na: nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji, mikroinwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji bieżącej produkcji/ oferowanych usług lub do zmian w procesie czy w organizacji, zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną, koszty bieżące m.in.: opłaty leasingowe, raty kredytu, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń pracowników; sfinansowanie kosztów związanych z przedsięwzięciem takich jak: nabycie nowych i używanych maszyn, urządzeń, wynagrodzenia pracowników w okresie realizacji projektu, zakup surowców i materiałów niezbędnych do rozpoczęcia produkcji/świadczenia usług oraz koszty pośrednie.

    Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

    Pytanie 9. Konkurs jest realizowany w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, czy to oznacza, że dotację otrzymają firmy z województwa śląskiego?

    Odpowiedź, 16.04.2020 r.
    Celem Pakietu jest wsparcie dla gospodarki w regionie, przedstawiające kompleksową ofertę działań i realną pomoc dla przedsiębiorców, dlatego konkurs ŚCP koncentruje się na przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego poprzez m.in. uwzględnienie kryterium obligatoryjnego związanego z koniecznością realizacji projektu na terenie województwa śląskiego oraz punktowego za właściwość urzędu skarbowego zlokalizowanego w województwie śląskim. To ważne, by fundusze inwestowane w przedsiębiorstwo przyniosły korzyść gospodarce regionu m.in. poprzez utrzymanie konkurencyjności i uratowanie miejsc pracy.

    Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

    Pytanie 10. Gdzie znajdę szczegółowe informacje na temat nowego naboru – III Filar? Czy przewidujecie jakieś szkolenia np. jak złożyć ten wniosek?

    Odpowiedź, 16.04.2020 r.
    Nabór prowadzony przez ŚCP jest elementem wsparcia oferowanego przedsiębiorcom z regionu w ramach tzw. Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Wiadomości dotyczące planowanego naboru dostępne będą na bieżąco na stronie www.scp-slask.pl oraz na podstronie Pakietu https://dlagospodarki.slaskie.pl/.
    Specjalna infolinia w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki: 32 77 40 877. Informacje na temat naboru ŚCP udzielane są pod numerem +48 32 743 91 71 oraz e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl.

    W ramach konkursu zaplanowane jest przeprowadzenie spotkania informacyjnego online, które obejmie prezentację zasad naboru oraz dalsze etapy realizacji projektu czyli procedury związane z rozliczeniem i kontrolą. Rejestracja będzie ogłoszona na stronie internetowej ŚCP. Podczas takiego webinarium przewidujemy zadawanie pytań na czacie, co pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie się do złożenia wniosku. Przedsiębiorcy zainteresowani złożeniem wniosku będą mogli skorzystać z instrukcji w formie filmu, przedstawiającej krok po kroku wypełnianie wniosku w Lokalnym Systemie Informatycznym.

    Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

     Bezpośredni link do zagadnienia:
     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/3_2_innowacje_w_msp__konkurs_w_ramach_slaskiego_pakietu_dla_gospodarki16042020

     Pytanie 21. Jakie są wymagania względem beneficjentów w związku z obowiązywaniem pakietu regulacji tzw. Tarczy antykryzysowej?

     Odpowiedź, 08.06.2020 r.
     W sytuacji gdy Beneficjent ubiega się o zwolnienie z opłacania składek to decyzja czy zastosować je również do wynagrodzeń personelu projektu leży w gestii Beneficjenta.
     Jeżeli Beneficjent ma prawną możliwość skorzystania z pakietu ustaw, jakie daje tzw. Tarcza antykryzysowa wówczas przy składnym wniosku o płatność należy przedłożyć IZ informację z jakiej formy Beneficjent skorzystał oraz wskazać które wydatki we wniosku zostały pomniejszone z uwagi na zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS.
     We wniosku o płatność należy wykazywać tylko te wydatki dotyczące wynagrodzeń opłaconych przez Beneficjenta tj. bez dopłat przekazanych przez ministra właściwego do spraw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ds. Funduszy i Polityki Regionalnej czy jakichkolwiek zwolnień dotyczących składek ZUS.
     W takim przypadku w ramach projektu powstaną oszczędności, które Beneficjent może zagospodarować w projekcie na inne wydatki zgodnie z § 33 umowy o dofinansowanie projektu lub dokonać ich zwrotu jako oszczędności powstałych na koniec realizacji projektu.
     Jeżeli więc beneficjent realizujący projekt, uzyska dopłaty na wynagrodzenie pracowników projektu, nie będzie mógł rozliczyć wynagrodzeń w całości jako wydatki kwalifikowalne, a tylko w takiej wysokości w jakiej nie uzyskał dofinansowania ze środków krajowych.
     Zgodnie bowiem z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. rozdział 6.7 niedozwolone jest podwójne finansowanie tj. „całkowite lub częściowe, więcej niż jednokrotne poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych”.
     Beneficjenci chcąc rozliczyć koszty wynagrodzenia w całości powinni we wniosku o płatność zawrzeć oświadczenie, że nie korzystają z w/w wsparcia.

     Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 20. Jak beneficjent ma się zachować w obecnej sytuacji? Czy wynagrodzenia personelu projektu tj. opiekuna klubu seniora oraz wychowawców placówki należy wypłacić zgodnie z zawartymi umowami o pracę, czy wynagrodzenia te będą kwalifikowane? Ponadto jak będzie wyglądać sytuacja z pozostałymi wydatkami przewidzianymi w projekcie. Wiem, że sytuacja nie jest prosta i nie ma prostych decyzji jednak najbardziej istotne w tej chwili to kwestia wynagrodzenia personelu, który nie wykonuje pracy gdyż formy wsparcia nie mogą być realizowane z oczywistych względów.

     Odpowiedź, 31.03.2020 r.
     W przypadku kosztów związanych z wynagrodzeniami dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zobowiązania takie należy regulować zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Jeśli pracownikowi etatowemu przysługuje prawo do wynagrodzenia, zgodnie z Kodeksem pracy, wydatki takie można uznać za kwalifikowalne. Kwestia kwalifikowalności pozostałych wydatków ponoszonych w projekcie będzie weryfikowana przez IZ na etapie weryfikacji wniosku o płatność, bądź w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu. Sposób oceny racjonalności i zasadności dokonanych wydatków nie ulega zmianie i jak dotychczas stosowane są przepisy Wytycznych.

     Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 19. W jaki sposób należy podejść do wypłaty stypendium stażowego w sytuacji, gdy staż ma miejsce w galerii handlowej, która celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa, została zamknięta?

     Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
     W przypadku, gdy staż został przerwany w miesiącu marcu 2020 r., kwalifikowalna jest całość wynagrodzenia za ten miesiąc, pod warunkiem że beneficjent ma odpowiednio udokumentowane przyczyny przerwania stażu. W przypadku kiedy wskazany stan będzie się utrzymywał w miesiącach kolejnych, wówczas dany wydatek nie będzie kwalifikowalny.

     Aktualizacja, 23.04.2020 r.
     W przypadku staży zawodowych i praktyk zawodowych, które realizowane są na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, stypendium może zostać wypłacone tylko za przepracowane godziny. Dlatego też w sytuacji kiedy staż/praktyka u pracodawcy lub przedsiębiorcy zostaną przerwane, stypendium nie przysługuje. W przypadku, gdy staż został przerwany w miesiącu marcu 2020 r., kwalifikowalna jest całość wynagrodzenia za ten miesiąc, pod warunkiem że beneficjent ma odpowiednio udokumentowane przyczyny przerwania stażu. W przypadku kiedy wskazany stan będzie się utrzymywał w miesiącach kolejnych, wówczas dany wydatek nie będzie kwalifikowalny.

     Natomiast w przypadku staży zawodowych realizowanych w ramach Działania 9.1 tj. projektach realizowanych na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, stypendium jest kwalifikowalne za cały okres przerwanego stażu z powodu zamknięcia zakładu pracy w którym ten staż się odbywał lub z powodu kwarantanny uczestnika.

     Wynika to z zapisów ww. wytycznych zgodnie z którymi osoba zachowuje prawo do stypendium stażowego za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie odbywania stażu. Zamknięcie zakładu pracy z powodu COVID-19 lub podleganie obowiązku kwarantanny jest usprawiedliwioną nieobecnością stażysty.

     Stanowisko to potwierdza Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) w ramach pakietu rekomendacji tj. oświadczenia uczestników dotyczące między innymi konieczności opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, oświadczenia uczestników o zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż, oświadczenia uczestników o konieczności przebywania uczestnika w miejscu zamieszkania można uznać jako wystarczające potwierdzenie udokumentowanej niezdolności do wykonywania zadań.

     Rekomendacje antykryzysowe dla projektów EFS

     Aktualizacja 08.06.2020 r.
     Dotyczy tylko projektów realizowanych w ramach poddziałania 9.1.
     W związku z zawieszeniem przez MFIPR stosowania podrozdziału 3.5, sekcja 3.5.2 , pkt. 4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) mówiącego o długości stażu, możliwe jest czasowe zawieszenie stażu z powodu stanu epidemii COVID-19. W realizowanych projektach kwestie dotyczące okresu trwania i formy realizacji stażu (stacjonarnie czy zdalnie) powinny być ustalane indywidualnie i uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju, sytuacji stażysty oraz podmiotu przyjmującego na staż. W okresie zawieszenia stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe za okres zawieszenia, tylko wówczas gdy staż zostanie wznowiony po okresie zawieszenia. Okres zawieszenia należy potraktować jako okres udokumentowanej niezdolności do odbywania stażu, przypadający w okresie jego trwania, który jest spowodowany siłą wyższą jaką jest pandemia COVID-19.

     W związku z powyższym IZ zaleca, aby beneficjenci wstrzymali się z wypłacaniem stypendium w okresie zawieszenia i dopiero w sytuacji wznowienia stażu, przekazywali uczestnikom stypendia za okres zawieszenia.

     Powyższe dotyczy także beneficjentów, których nie obowiązują Wytyczne tj. realizują staże na podstawie zasad określonych w Regulaminie konkursu.

     Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 18. Mam pytanie odnośnie wyliczenia wynagrodzenia za m-c marzec 2020 r. dla opiekuna Klubu Seniora, Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego oraz opiekunów Świetlicy w związku z wstrzymaniem działań od dnia 12.03.2020 r. z uwagi na pojawienie się koronawirusa w Polsce. Czy wynagrodzenia naliczamy za cały miesiąc czy tylko do dnia 11.03.2020 r.

     Odpowiedź, 31.03.2020 r.
     W przypadku kosztów związanych z wynagrodzeniami dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zobowiązania takie należy regulować zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Jeśli pracownikowi etatowemu przysługuje prawo do wynagrodzenia, zgodnie z Kodeksem pracy, wydatki takie można uznać za kwalifikowalne.

     Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 17. Proszę o informację odnośnie stażysty - czy stażystka która ma dziecko do lat 7 może korzystać z opieki nad dzieckiem?

     Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
     Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego wprowadzonego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, mogą korzystać pracujący rodzice i prawni opiekunowie dzieci do lat 8, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym i mają odprowadzane z tego tytułu składki chorobowe. Osoba będąca na stażu takiej składki nie ma odprowadzanej, w związku z powyższym w opinii IZ nie może skorzystać z tego rodzaju świadczenia. Zalecany kontakt z ZUS.

     Aktualizacja, 23.04.2020 r.
     Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego wprowadzonego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, mogą korzystać pracujący rodzice i prawni opiekunowie dzieci do lat 8, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym i mają odprowadzane z tego tytułu składki chorobowe. Osoba będąca na stażu takiej składki nie ma odprowadzanej, w związku z powyższym w opinii IZ nie może skorzystać z tego rodzaju świadczenia. Zalecany kontakt z ZUS.

     Nieobecność osoby na stażu realizowanego na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z powodu konieczności opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 jest uznawana za usprawiedliwioną nieobecność, a uczestnik zachowuje prawo do stypendium stażowego. Ważne aby uczestnik przedstawił oświadczenie potwierdzające udokumentowanie niezdolności do wykonywania zadań. Patrz odpowiedź do Pytania 2.

     Aktualizacja 08.06.2020 r.
     Dotyczy tylko projektów realizowanych w ramach poddziałania 9.1.
     W związku z zawieszeniem przez MFIPR stosowania podrozdziału 3.5, sekcja 3.5.2, pkt. 4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) mówiącego o długości stażu, możliwe jest czasowe zawieszenie stażu z powodu stanu epidemii COVID-19. W realizowanych projektach kwestie dotyczące okresu trwania i formy realizacji stażu (stacjonarnie czy zdalnie) powinny być ustalane indywidualnie i uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju, sytuacji stażysty oraz podmiotu przyjmującego na staż. W okresie zawieszenia stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe za okres zawieszenia, tylko wówczas gdy staż zostanie wznowiony po okresie zawieszenia. Okres zawieszenia należy potraktować jako okres udokumentowanej niezdolności do odbywania stażu, przypadający w okresie jego trwania, który jest spowodowany siłą wyższą jaką jest pandemia COVID-19.

     W związku z powyższym IZ zaleca, aby beneficjenci wstrzymali się z wypłacaniem stypendium w okresie zawieszenia i dopiero w sytuacji wznowienia stażu, przekazywali uczestnikom stypendia za okres zawieszenia.

     Powyższe dotyczy także beneficjentów, których nie obowiązują Wytyczne tj. realizują staże na podstawie zasad określonych w Regulaminie konkursu.

     Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 16. W nawiązaniu do panującej sytuacji związanej z koronawirusem proponujemy następujące rozwiązanie, co do realizacji zajęć w ramach szkoły rodzenia:

     - zajęcie będą odbywać się online za pomocą skype, messengera, WhatsApp i innych komunikatorów ,
     - prowadzący będą potwierdzali realizację zajęć na liście obecności,
     - uczestnicy będą formularz rekrutacyjny wysyłali na maila w formie skanu lub zdjęcia,
     - uczestnicy będą pisali oświadczenie mailem, że wyrażają zgodę na uczestnictwo w zajęciach online oraz po zakończeniu cyklu zajęć będą pisali maila z oświadczenie, że uczestniczyli w zajęciach od do w godzinach od-do,
     - będą wysyłali skanem podpisaną listę obecności,
     - i zobowiążą się do dostarczenia oryginału w możliwym czasie.

     Proszę o informację czy wyrażacie Państwo zgodę na takie rozwiązanie.

     Odpowiedź, 31.03.2020 r.
     Istnieje możliwość prowadzenia zajęć w ramach projektu w formie online. Niemniej należy dołożyć wszelkich starań, aby zebrać wszelką dokumentację, która będzie stanowić potwierdzenie ich realizacji.

     Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 15. Bardzo proszę o informację, czy jeżeli nauczyciele są w stanie prowadzić zajęcia w ramach projektu na tych samych zasadach, jak zajęcia lekcyjne z podstawy programowej, to czy mogą to robić? Poszczególne szkoły korzystają z różnego typu platform edukacyjnych, utworzyły sobie również na swoich szkolnych stronach internetowych zakładki, w których mogą przekazywać informacje. Bardzo proszę o info czy prowadzenie w taki sposób zajęć jest możliwe?

     Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
     Istnieje możliwość prowadzenia zajęć online w ramach projektu w zaistniałej sytuacji, jedynie muszą mieć Państwo potwierdzenie, że te zajęcia zostały zrealizowane.

     Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 14. Zwracam się z zapytaniem dotyczącym kwalifikowalności wydatków związanych z realizacją projektu, w części dot. funkcjonowania świetlicy dla dzieci i młodzieży oraz w części dot. pracy streetworkerów. W/w wymienionym okresie zgodnie z poleceniem Wojewody Śląskiego świetlica będzie czasowo zamknięta dla małoletnich uczestników/czek projektu (dzieci i młodzieży), jednak pedagodzy (animatorzy, opiekunowie) w świetlicy pracować będą w tym czasie zgodnie z harmonogramem (jak w okresie ferii i wakacji, tj. od 9.00 do 13.00) wykonując czynności związane z przygotowaniem i porządkowaniem materiałów dydaktycznych, gier, zajęć tematycznych, zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, przeglądem komputerów pod kątem oprogramowania i usunięciem zbędnych plików, zabezpieczeń, itp. W związku z funkcjonowaniem świetlicy zostały, także zamówione i dostarczone produkty spożywcze, które miały posłużyć do przygotowania posiłków dla podopiecznych świetlicy. Z uwagi na zaistniałą wyjątkową sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wydanym ww. poleceniem Wojewody Śląskiego oraz zbliżającym się kolejnym terminem rozliczeniowym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie kwalifikowalności wydatków związanych z wynagrodzeniem pedagogów (animatorów, opiekunów) w świetlicy, streetworkerów oraz kosztów zakupionych art. spożywczych, z których miały być przygotowane posiłki dla uczestników/czek świetlicy w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

     Odpowiedź, 31.03.2020 r.
     Beneficjent jest zobowiązany do kontynuowania realizacji projektu w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Kwalifikowalne w ramach projektu będą koszty stałe funkcjonowania miejsc opieki (w tym koszty personelu), które muszą być ponoszone pomimo braku dzieci w placówce.
     Odnośnie kwestii zatrudnieniowych, przypominam, że sposób i forma wynagradzania oraz zatrudniania pracowników leży w gestii beneficjenta. Proszę pamiętać, że sposób wynagradzania oraz zatrudniania powinien być zgodny z przepisami prawa krajowego, z Państwa regulaminem zatrudnienia oraz wewnętrznymi regulacjami w Państwa instytucji wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej w kraju.
     Równocześnie jeżeli okres realizacji projektu umożliwi wszelkie zaplanowane zajęcia w części dot. funkcjonowania świetlicy dla dzieci i młodzieży oraz w części dot. pracy streetworkerów powinny być zrealizowane w późniejszym terminie. Wówczas można wykorzystać produkty spożywcze do przygotowania posiłków dla podopiecznych świetlicy jeżeli umożliwi to data ich przydatności do spożycia.
     Wszelkie problemy, opóźnienia lub brak możliwości realizacji zajęć/ wsparcia dla uczestników w projekcie należy opisać również kolejnym wniosku o płatność w polu D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze.

     Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie. 13. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym, którzy są uczestnikami projektu ww. osoby przestały korzystać ze wsparcia w postaci pobytu w mieszkaniach chronionych do czasu ustabilizowania się sytuacji z SARS-COV-2. Z uwagi na zalecenia zachowania kwarantanny działania są ograniczone. W związku z aktualną sytuacją z rozprzestrzeniającym się wirusem mieszkania dla niepełnosprawnych nie będą użytkowane. Czy w tym przypadku istnieje możliwość czasowego przeznaczenia w/w mieszkań na mieszkania dla osób objętych kwarantanną? Mieszkania przed ponownym użytkowaniem przez osoby niepełnosprawne byłoby odkażone oraz zachowane zostałyby wszelkie środki ostrożności. W beneficjenta aktualnej sytuacji stanu epidemicznego i zaleceniem podejmowania działań zapobiegawczych, czasowe wykorzystanie mieszkań chronionych jako miejsca kwarantanny jest działaniem uzasadnionym w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

     Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
     Instytucja Zarządzająca przyjmuje do wiadomości, że mieszkania przeznaczone w projekcie dla osób niepełnosprawnych, które na chwilę obecną nie są wykorzystywane z uwagi na aktualną sytuację związaną z rozprzestrzeniającym się koronawirusem i bezpieczeństwo osób objętych projektem, jeżeli zajdzie taka potrzeba będą czasowo przeznaczone na mieszkania dla osób objętych kwarantanną.
     Zaproponowane rozwiązanie jest adekwatną odpowiedzią na aktualną sytuację związaną z pandemią koronawirusa i prowadzi do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom projektu. Działania są zgodne z Rekomendacjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16.03.2020 r. dotyczącymi działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS.

     Wszelkie problemy, opóźnienia lub brak możliwości realizacji zajęć/ wsparcia dla uczestników w projekcie należy opisać również kolejnym wniosku o płatność w polu D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze.
     Zgłoszona zmiana nie wymaga wprowadzenia zmian do wniosku o dofinansowanie.  

     Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 12. Z uwagi na zaistniałą sytuację działalność Strefy dla Seniora jest zawieszona. Personel projektu jest w stałym kontakcie (telefonicznym) z uczestnikami, część osób to osoby samotne, ich głównym problemem jest zrozumiała obawa przed wyjściem z domu i brak możliwości zrobienia zakupów. W związku z tym zwracamy się do Państwa z pytaniem czy istniałaby możliwość dostarczania przez firmę cateringową obiadów oraz napoi i drobnych przekąsek bezpośrednio pod drzwi uczestników projektu. Uważamy, iż jest to niezbędna pomoc dla uczestników (seniorów) wpisująca się w założenia projektu.

     Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
     Instytucja Zarządzająca wyraża zgodę na proponowane przez Państwa zmiany we wniosku o dofinansowanie w zakresie usługi cateringowej bezpośrednio do domów osób objętych projektem.

     Zaproponowane rozwiązanie jest adekwatną odpowiedzią na aktualną sytuację związaną z pandemią koronawirusa i prowadzi do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom projektu. Działania są zgodne z Rekomendacjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16.03.2020 r. dotyczącymi działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS.

     Wszelkie problemy, opóźnienia lub brak możliwości realizacji zajęć/ wsparcia dla uczestników w projekcie należy opisać również kolejnym wniosku o płatność w polu D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze.
     Zgłoszona zmiana nie wymaga wprowadzenia zmian do Wniosku o dofinansowanie.

     Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 11. W projekcie odwołane zostały wszystkie terapie pacjentów oraz wizyty lekarskie. W związku z powyższym proszę o wskazanie sposobu rozliczenia umów zawartych w ramach projektu ze Zleceniobiorcami (umowy na transport pacjentów oraz umowy z lekarzami). Wynagrodzenie w umowach jest ustalone jako miesięczna stawka ryczałtowa. Czy w związku z zaistniałą sytuacją wynagrodzenie powinno zostać pomniejszone proporcjonalnie do czasu zawieszenia realizacji projektu? Czy jesteśmy zobowiązani do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami? W takim wypadku jakie wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne?

     Odpowiedź, 31.03.2020 r.
     W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, beneficjent jest zobligowany do przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Rozliczane stawką ryczałtową koszty związane z transportem pacjentów oraz rozliczane ryczałtem wynagrodzenie, należy kwalifikować w zależności od zapisów zawartych przez Państwa umów z Wykonawcą.
     Jeżeli zapisy umów pozwalają na kwalifikowanie ich proporcjonalnie, to takie koszty winny być wykazane proporcjonalnie do czasu zawieszenia realizacji projektu. Jeżeli zaś nie ma takiej możliwości, to za miesiąc marzec, zgodnie z Rekomendacjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16.03.2020 r. dotyczącymi działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS, takie koszty mogą zostać kwalifikowane w całości o ile nastąpi udokumentowanie przez beneficjenta braku możliwości odzyskania środków oraz wskazania, że zobowiązanie zostało zaciągnięte przed 11.03.2020 r.
     W takiej sytuacji należałoby wykazać podjęte przez Państwa w tym zakresie działania, poparte konkretnymi zapisami zawartych przez Państwa umów. Odnośnie kwestii zatrudnieniowych, przypominam, że sposób i forma wynagradzania oraz zatrudniania pracowników leży w gestii Beneficjenta.
     Proszę pamiętać, że sposób wynagradzania oraz zatrudniania powinien być zgodny z przepisami prawa krajowego, z Państwa regulaminem zatrudnienia oraz wewnętrznymi regulacjami w Państwa instytucji wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej w kraju. Wszelkie problemy, opóźnienia lub brak możliwości realizacji zajęć/ wsparcia dla uczestników w projekcie należy opisać również w kolejnym wniosku o płatność w polu D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze.

     Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 10. Żłobek - czy można ponosić wydatki związane z personelem, czynszem, opłatami z konta projektu?

     Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
     Mając na uwadze ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, koszty stałe funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym koszty personelu), które muszą być ponoszone pomimo braku dzieci w żłobku, będą kwalifikowalne. Jednocześnie informuję, że zastosowanie ww. rozwiązania stanowiącego odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania funduszy unijnych, spowodowane jest wystąpieniem siły wyższej, jaką w tym przypadku stanowi pandemia koronawirusa. Niemniej, jeżeli obecna sytuacja związana z występowaniem ryzyka epidemicznego będzie się utrzymywała i uniemożliwiała realizację Państwa projektu zgodnie z założeniami informuję, że istnieje możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu, zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, na który składany był przedmiotowy projekt.

     Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 9. Żłobek - czy można ponosić wydatki związane z personelem, czynszem, opłatami z konta projektu? - ryczałt

     Odpowiedź, 31.03.2020 r.
     Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych uproszczoną metodą (w tym również wyciągów bankowych z konta projektu). Zatem weryfikacja wydatków w przypadku kwot ryczałtowych polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez Beneficjenta zostały zrealizowane, a określone w umowie o dofinansowanie projektu wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte.

     Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 8. Czy zajęcia dodatkowe przewidziane w projekcie (logorytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno- społeczne oraz zajęcia indywidualne dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) mogą również być realizowane na zasadzie kształcenia na odległość?

     Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
     Należy przeprowadzać wszelkie zajęcia, które da się przeprowadzić na odległość. Jednocześnie w przypadku pozostałych należy podjąć próbę odrobienia zajęć po przerwie w działalności placówki. Przy rozliczeniu kwot ryczałtowych można się powołać na siłę wyższą.

     Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 7. Nauczanie zdalne technik weterynarii - problem ponieważ zajęcia odbywają się głównie przy użyciu specjalistycznego sprzętu i w przychodniach weterynaryjnych.

     Odpowiedź, 31.03.2020 r.
     Należy przeprowadzać wszelkie zajęcia, które da się przeprowadzić na odległość. Jednocześnie w przypadku pozostałych należy podjąć próbę odrobienia zajęć po przerwie w działalności placówki bądź miejsc zajęć praktycznych. Należy również rozważyć przeprowadzenie zajęć w miesiącach wakacyjnych.

     Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 6. Beneficjent nie ma możliwości prowadzenia zajęć na żywo. Firma, która ma przeprowadzić zajęcia dodatkowe ma możliwość ich przeprowadzenia online, czy koszty kwalifikowalne będą taka samo rozliczane czy są wymagane dodatkowe wyjaśnienia, zmiany w WND - w zakresie charakteru i przebiegu takich zajęć? Czy tego typu rozwiązania zostaną uznane za kwalifikowalne?

     Odpowiedź, 31.03.2020 r.
     W przypadku możliwości przeprowadzenia zajęć online należy o tym fakcie poinformować IZ, wskazać czy zmiana charakteru zajęć powoduje zmianę w wysokości wydatków zadeklarowanych w WND.

     Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 5. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pozwala ona pracodawcy na polecenie pracy zdalnej pracownikowi w miejscu zamieszkania. Uczestniczki ww. projektu jednocześnie chcą korzystać ze świadczenia usługi opiekuńczej przez nianie, która jest w 85% refundowana w ramach przedmiotowego projektu. Proszę o informację czy w zaistniałej sytuacji, refundacja kosztów świadczonych usług opiekuńczych przez nianie będzie kosztem kwalifikowanym w ramach przedmiotowego projektu.

     Odpowiedź, 31.03.2020 r.
     Projekt przewiduje m.in. świadczenie usług opiekuńczych przez nianie. Grupę docelową projektu stanowią osoby zatrudnione, powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim bądź podejmujące nowe zatrudnienie bezpośrednio po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.
     Zapisy wniosku precyzują, że wymiar opieki dostosowany jest do godzin pracy rodziców z opcją świadczenia jej w weekendy oraz w godzinach nocnych, zaś sprawowanie opieki odbywa się w miejscu zamieszkania dziecka, do dziesięciu godzin dziennie. Jednocześnie w związku z zagrożeniem epidemicznym w Polsce, w dniu 2 marca 2020 roku przyjęto Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374). Zgodnie z jej zapisami pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
     Z uwagi na powyższe może zdarzyć się, że uczestnik projektu korzystający dotychczas ze wsparcia w postaci świadczenia opieki nad dzieckiem przez nianię, zostanie zgodnie z przywołaną Ustawą oddelegowany przez swojego pracodawcę do pracy zdalnej. Niemniej należy zauważyć, że taki pracownik niezależnie od miejsca wykonywania swoich obowiązków nadal formalne jest w pracy i w godzinach jej trwania nie może sprawować bezpośredniej opieki nad dzieckiem.
     Instytucja Zarządzająca stoi zatem na stanowisku, że koszt świadczonych usług opiekuńczych przez nianie w czasie oddelegowania uczestnika do pracy zdalnej, będzie kosztem kwalifikowanym w ramach przedmiotowego projektu.

     Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 4. Ze względu na epidemię i przerwę w realizacji zajęć, jest obawa nieosiągnięcia założonych wskaźników.

     Odpowiedź, 31.03.2020 r.
     Realizacja zajęć po przerwie związanej z epidemią na tyle ile jest to możliwe. Możliwe jest również wydłużenie okresu realizacji projektu. Zalecane jest też ewentualne wprowadzenie zmian do WND w zakresie wartości wskaźników celem aneksowania umowy o dofinansowanie.

     Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 3.  W związku z epidemią koronawirusa od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania wszystkie działania w projekcie zostały zawieszone. Wszyscy uczestnicy projektu pozostają w swoich domach, natomiast pracownicy zatrudnieni na umowy o pracę są do dyspozycji pracodawcy. Pracownicy pełnią dyżur pod telefonem służbowym, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek pomocy ze strony uczestników projektu udzielone zostanie im wsparcie, m.in. w postaci opiekuńczej, pielęgnacyjnej, edukacyjnej, czy też zrobienia niezbędnych zakupów. W związku z wystąpieniem siły wyższej jakim jest epidemia koronawirusa, Beneficjent nie może prowadzić działań w ramach Dziennego Domu Opieki, natomiast nadal jest zobowiązany przepisami prawa, aby regulować wynagrodzenie z tytułu zawartych umów o pracę z powyższymi pracownikami. Fundacja nadal będzie wypłacać wynagrodzenia pracownikom z konta projektu. Zwracamy się z prośbą o ustosunkowanie się do problemu: Czy wynagrodzenie wypłacane pracownikom w trakcie zawieszenia działalności projektu będzie wydatkiem kwalifikowalnym i czy może być nadal regulowane z konta projektu?
     Jednocześnie informujemy, że Beneficjent bierze pod uwagę możliwość wydłużenia terminu realizacji projektu, aby móc zrealizować założone wskaźniki oraz wydatki zaplanowane w budżecie projektu.

     Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
     W przypadku kosztów funkcjonowania placówek, których utworzenie zostało sfinansowane ze środków EFS, możliwe jest kwalifikowanie kosztów stałych funkcjonowania miejsc opieki, które muszą być ponoszone pomimo braku uczestników w placówce. Do kosztów stałych związanych z funkcjonowaniem miejsc opieki zaliczyć również można koszty personelu. Ponadto w przypadku kosztów związanych z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zobowiązania takie należy regulować zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Jeśli pracownikowi etatowemu przysługuje prawo do wynagrodzenia, zgodnie z Kodeksem pracy, wydatki takie można uznać za kwalifikowalne.

     Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że w przypadku, w którym obecna sytuacja epidemiologiczna związana z przeciwdziałaniem COVID-19 (koronawirusowi) uniemożliwia realizację projektu, IZ RPO WSL dopuszcza możliwość wprowadzenia stosownych zmian, w trybie określonym w Umowie o dofinansowanie projektu. W przypadku, gdy okres realizacji będzie dobiegał końca, a nie zostaną zrealizowane wszystkie zaplanowane działania w projekcie, istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji projektu na okres umożliwiający jego pełną realizację.
     IZ RPO WSL zaleca bieżące monitorowanie sytuacji w projekcie oraz zintensyfikowanie działań kiedy sytuacja wróci do normy.

     Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 2. W świetle ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także poleceniem nr 10/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11.03.2020 r.,  informuję, że Fundacja zawiesza działalność Centrum Integracji Społecznej. Dodatkowo w związku zawieszeniem działalności CIS, a tym samym brakiem możliwości realizacji projektu zwracam się z prośbą o udzielenie informacji: 1) Czy w przypadku osób zatrudnionych do projektów na podstawie umów o pracę  (np. wynagrodzenia instruktorów zawodu, dodatki dla pracowników socjalnych), którzy będą w dyspozycji pracodawcy, ale bez uczestników, będzie im przysługiwało wynagrodzenie, a jeżeli tak to w jakiej wysokości? Czy wynagrodzenie będzie kosztem kwalifikowanym?
     2) Czy będzie możliwe wypłacenie motywacyjnej premii integracyjnej dla uczestników. Premia wypłacana jest do wysokości 50% świadczenia integracyjnego?

     Odpowiedź, 31.03.2020 r. 
     W przypadku kosztów związanych z wynagrodzeniami dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zobowiązania takie należy regulować zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
     Jeśli pracownikowi etatowemu przysługuje prawo do wynagrodzenia, zgodnie z Kodeksem Pracy, wydatki takie można uznać za kwalifikowalne.
     Odnosząc się do ewentualnej kwalifikowalności dodatku specjalnego do wynagrodzenia pracownika socjalnego informuję, że zasady przyznawania i wypłacania dodatków specjalnych reguluje pracodawca w stosownym regulaminie, jak również są one określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
     Należy zatem w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy w związku z zawieszeniem działalności Centrum Integracji Społecznej ww. świadczenie pracownikowi przysługuje. W związku z zawieszeniem funkcjonowania CIS należy dokonać analizy czy przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku specjalnego, tj. okresowego zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań w dalszym ciągu występują.
     Rozstrzygnięcie w tej materii powinno być dokonane przez pracodawcę przyznającego dodatek specjalny. Z kolei decyzję w sprawie przyznania motywacyjnej premii integracyjnej uczestnikom zajęć organizowanych przez CIS podejmuje kierownik Centrum, biorąc pod uwagę aktywną postawę i postępy w integracji zawodowej i społecznej. Jej przyznanie musi być zgodne z zasadami ujętymi w regulaminie CIS.
     W przypadku zawieszenia działalności Centrum- osoby nie uczestniczą w zajęciach, zatem w opinii IZ RPO WSL nie ma podstaw do uznania takich wydatków za kwalifikowalne.
     Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że w przypadku, w którym obecna sytuacja związana z wprowadzonym stanem epidemii uniemożliwia realizację projektu, IZ RPO WSL dopuszcza możliwość wprowadzenia stosownych zmian, w trybie określonym w umowie o dofinansowanie projektu. W przypadku, gdy okres realizacji będzie dobiegał końca, a nie zostaną zrealizowane wszystkie zaplanowane działania w projekcie, istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji projektu na okres umożliwiający jego pełną realizację, o ile taka możliwość wynika z regulaminu konkursu.

     Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 1. Z uwagi na przedłużający się okres zawieszenia działalności od 23.03.2020 r. jeden z pracowników DDP został oddelegowany do pracy w innym miejscu (podstawa prawna: art. 21 Ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 42 § 4 Kodeksu Pracy). Z uwagi na niemożność świadczenia pracy w ramach DDP oraz konieczność podjęcia działań związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 beneficjent wnosi o uznanie wynagrodzenia tego pracownika za okres oddelegowania za wydatek kwalifikowany w ramach projektu.

     Odpowiedź, 31.03.2020 r.
     W przypadku oddelegowania pracownika do innej pracy - nie związanej z realizacją przedmiotowego projektu, na podstawie art. 21 Ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 42 § 4 Kodeksu Pracy, źródło finansowania przedmiotowego wydatku powinno pochodzić ze środków własnych Beneficjenta.

     Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

      Bezpośredni link do zagadnienia:
      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_dotyczace_realizacji_projektow_efs_w_czasie_stanu_epidemii_31032020

      Pytanie 1. Co oznacza sformułowanie osoby z otoczenia obszaru rewitalizacji?

      Odpowiedź, 6 sierpnia 2019 r.

      Zgodnie z regulaminem konkursu, zapisy zawarte w tym regulaminie wynikają w szczególności z m.in. dokumentu pn. Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

      Zgodnie z odnośnym dokumentem, projekty rewitalizacyjne, co do zasady, realizowane są na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji, gdyż celem głównym takich projektów jest przede wszystkim bezpośrednie działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej na danym obszarze oraz wsparcie jego mieszkańców. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest, aby do objęcia wsparciem dopuszczone zostały także projekty planowane do realizacji / zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji, w szczególności, w których działania będą prowadzone na styku obszaru wyznaczonego do rewitalizacji i obszaru zdegradowanego, jednak tylko i wyłącznie jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw społecznych nakierowanych np. na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji mogą być podejmowane poza tym obszarem.

      Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego na realizację celów określonych dla rewitalizacji.

      Z powyższego wynika, że kryterium dodatkowe w kontekście „otoczenia” nie może być traktowane np. jako automatyczna możliwość objęcia wsparciem mieszkańców całego miasta.

      Nie istnieje jednolita definicja otoczenia. Wszelako, na podstawie ww. zapisów można przyjąć, że w kontekście kryterium, o którym mowa w pytaniu, otoczeniem jest obszar, który łącznie spełnia następujące warunki:

      1) fizycznie znajduje się poza obszarem rewitalizowanym;
      2) jest bezpośrednio lub pośrednio powiązany z obszarem rewitalizowanym pod względem celowym i funkcjonalnym;
      3) charakteryzuje się wyjątkowością, dzięki której skierowanie wsparcia również do osób, które go zamieszkują jest uzasadnionym odstępstwem od reguły kierowania wsparcia wyłącznie do osób z obszaru rewitalizacji.

      Wnioskodawca, który chce otrzymać dodatkowe punkty za spełnienie odnośnego kryterium, powinien charakteryzować się wiedzą nt. specyfiki procesu wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, w szczególności w kontekście kwestii społecznych a także nt. specyfiki konkretnych obszarów zdegradowanych w danym mieście wymagających wsparcia w postaci instrumentów aktywizacji zawodowej. Ponadto, powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie precyzyjne uzasadnienie dla skierowania wsparcia do osób z tego obszaru, w szczególności wskazać powiązanie celowościowe i funkcjonalne z obszarem rewitalizacji oraz scharakteryzować wyjątkowość (specyfikę), o której mowa powyżej.

      W kontekście niniejszego konkursu, otoczeniem obszaru rewitalizowanego jest obszar fizyczny ujęty pod względem społecznym, który ma bezpośredni wpływ na poziom aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizowanego, w rezultacie czego osoby te mają większe prawdopodobieństwo podjęcia trwałej aktywności zawodowej.

      Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

      Pytanie 2. Czy można ująć w kosztach bezpośrednich koszt personelu odpowiedzialnego za organizację i nadzór nad stażami dla uczestników projektu, a jeśli tak, to jaką stawkę z Taryfikatora należy przyjąć: stawkę 55 zł/h dla pośrednika pracy (dotyczącą również osoby zajmującej się organizacją staży) czy stawkę 35 zł/h dla specjalisty do spraw zatrudnienia (staży)?

      Odpowiedź, 21 sierpnia 2019 r.

      Jakkolwiek właściwy załącznik do regulaminu konkursu sugeruje, że koszt, o którym mowa w pytaniu, można ująć w kosztach bezpośrednich, to jednak zgodnie z wytycznymi kwalifikowania wydatków koszty administracyjne związane z obsługą projektu są kosztami pośrednimi. Ponadto, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 16 czerwca 2015 (znak: DZF.IV.8610.16.2015.RP1), „definicja kosztów pośrednich zawarta w Wytycznych obejmuje wszystkie koszty administracyjne związane z obsługą projektu” oraz „koszty pośrednie obejmują m.in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.: (…) organizacja wsparcia w ramach projektu”.

      W opinii Instytucji Organizującej Konkurs koszt, o którym mowa w pytaniu, może być ujęty w kosztach bezpośrednich wyłącznie pod warunkiem, że zakres obowiązków tych osób będzie wykraczał poza organizację i nadzór nad stażami.

      Przykładowo, jeżeli będzie zawierał pośrednictwo pracy w zakresie wyboru stażodawcy optymalnego z punktu widzenia indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestnika oraz potrzeb rynku pracy, wówczas można określić stawkę dla pośrednika pracy (55,00 zł za godzinę). W przypadku innego niż pośrednictwo w wyborze stażodawcy dodatkowego (merytorycznego) zakresu obowiązków należy określić stawkę dla specjalisty ds. staży (35,00 zł za godzinę).

      Wnioskodawca musi w treści wniosku uzasadnić konieczność zaangażowania osób, o których mowa w pytaniu. Komisja Oceny Projektów może uznać odnośne uzasadnienie za niewystarczające.

      Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

      Pytanie 3. Czy można uznać, że projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego programu rewitalizacji, jeżeli projekt był zaplanowany w tym programie, ale wnioskodawca zmienił zaplanowaną do objęcia grupę docelową z osób zamieszkujących tereny rewitalizowane na osoby zamieszkujące teren całego miasta OSI?

      Odpowiedź, 21 sierpnia 2019 r.

      Tak, ponieważ w uzasadnieniu kryterium dodatkowego pn. Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji? znajduje się wyjaśnienie, zgodnie z którym „w odniesieniu do wynikania projektu z PR weryfikowane będzie, czy: (…) projekt znajduje się na liście projektów podstawowych lub uzupełniających (projekt musi być zgodny z projektem w PR w co najmniej 2 z następujących parametrów: 1. Okres realizacji; 2. Dane Wnioskodawcy lub Partnera; 3. 100% uczestników projektu będą stanowić osoby z obszaru rewitalizacji bądź jego otoczenia; 4. Działania)”, a więc sama zmiana grupy docelowej nie wpływa na okres realizacji projektu, dane realizatora projektu oraz działania.

      Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

      Pytanie 4. Czy wnioskodawca posiadający – na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – siedzibę poza województwem śląskim i oddział w województwie śląskim bez oddzielnego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) spełnia kryterium dostępu pn. Czy Projektodawca/Partner wiodący posiada siedzibę na obszarze OSI?

      Odpowiedź, 26 sierpnia 2019 r.

      Jeżeli oddział wnioskodawcy nie ma odrębnego numeru NIP dla województwa śląskiego, nie spełnia kryterium dostępu.

      Kryterium dotyczy NIP w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a nie NIP w zakresie VAT.

      Chodzi w nim o oddział na obszarze województwa śląskiego, który spełnia określone warunki organizacyjne i techniczne wskazujące na samodzielność i niezależność od "organizacji-matki".

      Aby je spełnić, oddział musi być pracodawcą, czyli jednostką organizacyjną mającą zdolność do zatrudniania pracowników, a więc łącznie spełniać następujące warunki:

      • być na tyle wyodrębniony organizacyjnie i finansowo, aby stanowić placówkę zatrudnienia dla pracowników;
      • posiadać zdolność do samodzielnego (a nie w oparciu o pełnomocnictwo / upoważnienie udzielone przez "organizację-matkę") zatrudniania pracowników we własnym imieniu i do dokonywania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy, a więc może występować samodzielnie jako strona w stosunkach pracy.

      Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

      Pytanie 5. Czy jeżeli w wykazie zamieszczonym na stronie internetowej nie ma jakiegoś miasta z listy OSI, to znaczy, że mieszkańcy tego miasta nie mogą być uczestnikami projektu z konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-073/19?

      Odpowiedź, 4 września 2019 r.

      Mieszkańcy takiego miasta nie mogą być uczestnikami projektu z tego konkursu, co wynika ze znajdującego się na stronie 28 regulaminu zastrzeżenia w brzmieniu „(…) miasto planowane do wsparcia z listy OSI musi posiadać aktualny i pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO program rewitalizacji (…)”.

      Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

      Pytanie 6. Czy uczestnikiem projektu może być każda osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy i zamieszkała na terenie miasta OSI czy – przeciwnie – są jakieś ograniczenia związana z zamieszkiwaniem na obszarach rewitalizowanych (określonymi w programie rewitalizacji)?

      Odpowiedź, 4 września 2019 r.

      Uczestnikiem projektu może być każda osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, zamieszkała na terenie miasta OSI będącego samodzielną gminą mającą (lub miastem wchodzącym w skład gminy mającej) aktualny i pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO program rewitalizacji.

      Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

       Bezpośredni link do zagadnienia:
       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_7_1_3_konkurs_rpsl_07_01_03_ip_02_24_07319

       Pytanie 1. Czy w ramach III typu mogą zostać objęci wsparciem uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej? Dodatkowo, co w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, kiedy mogą zostać objęci wsparciem?

       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
       Tak, w ramach III typu mogą zostać objęci wsparciem uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych w przypadku zrezygnowania z kompleksowości wsparcia w projekcie tzn. zamiast trzech elementów łącznie w projekcie tj.:

       1. doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,

       2. przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

       3. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, zapewniona zostanie realizacja co najmniej jednego z działań, o których mowa w lit. a i b poza projektem. Wówczas działania, o których mowa w lit. b i c mogą być realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego na którym znajduje się uczeń.

       Należy pamiętać, że wówczas nie ma możliwości doposażenia szkół lub placówek dla klas I-III szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Doposażenie możliwe jest tylko dla klas IV-VIII SP objętych wsparciem w projekcie.

       W ramach III typu projektu uczeń z niepełnosprawnością może zostać objęty wsparciem bez względu na etap edukacyjny na którym się znajduje.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

       Pytanie 2. Czy istnieją ograniczenia odnośnie terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu?

       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
       Maksymalny okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy, a planowany okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 31 grudnia 2022 r.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

       Pytanie 3. Czy w przypadku zespołu szkół brana jest pod uwagę całościowa liczba uczniów patrząc pod kątem ograniczeń i limitów w realizacji projektów?

       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
       W przypadku gdy wnioskodawcą jest zespół szkół, ale projekt będzie realizowany tylko w jednej z nich, brana jest pod uwagę tylko ilość uczniów z tej konkretnej szkoły. Maksymalna wartość wsparcia na jedną szkołę lub placówkę systemu oświaty nie może być wyższa niż:

       - 300 000,00 PLN w przypadku gdy do szkoły lub placówki systemu oświaty uczęszcza nie więcej niż 300 uczniów,
       - 500 000,00 PLN w przypadku gdy do szkoły lub placówki systemu oświaty uczęszcza powyżej 300 uczniów.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

       Pytanie 4. Czy lokalizacja siedziby Partnera ma znaczenie w przypadku konkursu dotyczącego Obszarów Strategicznej Interwencji?

       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
       Siedziba szkoły lub placówki systemu oświaty, w której będzie realizowany projekt musi znajdować się na obszarach wiejskich. Natomiast lokalizacja siedziby Partnera projektu nie ma znaczenia.  

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

       Pytanie 5.
       Czy podmioty, które obecnie realizują projekt z poddziałania 11.1.4 będą wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie?

       Odpowiedź, 25.07.2019 r. 
       Szkoły lub placówki systemu oświaty, które otrzymały wsparcie w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach poddziałania 11.1.4 nie są wykluczone z ubiegania się o kolejne dofinansowanie. Należy jednak pamiętać, że taki podmiot nie otrzyma 10 pkt za kryterium dodatkowe „Czy projekt skierowany jest do szkół lub placówek, które nie otrzymały wsparcia w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach Poddziałania 11.1.4?".

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

       Pytanie 6. Czy szkoła może wybrać sobie kilka typów projektów do realizacji? Czy istnieje w tym przypadku jakieś ograniczenie?

       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
       Szkoła lub placówka systemu oświaty ubiegająca się o dofinansowanie ma możliwość wyboru typów projektów w dowolnej konfiguracji w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. Niedopuszczalna jest jednak sytuacja, aby realizowany był wyłącznie typ IV.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

       Pytanie 7. Co w sytuacji, gdy gmina chce złożyć wniosek o dofinansowanie uwzględniając kilka szkół, gdzie część z nich była już wcześniej objęta wsparciem z podziałania 11.1.4, czy wówczas otrzyma 10 pkt za dodatkowe kryteria?

       Odpowiedź, 25.07.2019 r. 
       Projekt obejmujący wsparciem szkoły lub placówki systemu oświaty, które otrzymały wsparcie w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach poddziałania 11.1.4 nie może otrzymać 10 pkt za dodatkowe kryterium „Czy projekt skierowany jest do szkół lub placówek, które nie otrzymały wsparcia w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach Poddziałania 11.1.4?”.

       Istnieje jednak możliwość, aby gmina złożyła osobny wniosek na szkoły, które nie były dotychczas objęte wsparciem w ramach poddziałania 11.1.4. Wówczas taki projekt może otrzymać dodatkowe 10 pkt.

       Trzeba pamiętać tylko o tym, że grupa docelowa objęta wsparciem w ramach projektów nie może się powtarzać.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

       Pytanie 8. Jak należy poprawnie wskazać we wniosku liczbę osób objętych wsparciem skoro projekt trwa dwa lata, a już po upływie roku liczba uczniów się zmieni?

       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
       Wnioskodawca powinien przeanalizować jaką ilość osób ogółem zamierza objąć wsparciem w ramach projektu i uwzględnić wszystkich uczestników. Liczba ta powinna mieć odzwierciedlenie we wskaźnikach projektu.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

       Pytanie 9. W przypadku szkoły publicznej prowadzonej przez inny niż publiczny organ prowadzący, gdzie nie obowiązuje Karta Nauczyciela i brany jest pod uwagę czas pracy wynikający z Kodeksu Pracy, czas pracy nauczyciela również nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie?

       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
       Czas pracy nauczyciela bez względu czy jest on zatrudniony na podstawie Karty nauczyciela czy kodeksu pracy nie może przekroczyć 276 godzin. Wynika to z zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (podrozdział 6.15 pkt 8 lit. b) „wydatki związane z zaangażowaniem personelu w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie”. Zapis ten należy interpretować w kontekście pkt 2 podrozdziału 6.15: „wydatki związane z wynagrodzeniem personelu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi”. Mając na uwadze powyższe, w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela do wymiaru 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego należy uwzględnić cały czas ich pracy, o którym mowa w ustawie - Karta Nauczyciela, a nie wyłącznie zajęcia wynikające z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum).

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

       Pytanie 10. Czy można wydatek o nazwie „szkolenie dla nauczycieli” zapisać pod jedną pozycją , a jego części składowe zawrzeć w opisie?

       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
       Tak, jak najbardziej wydatek ”szkolenie dla nauczycieli” może być zawarty pod jedną pozycją. Części składowe wydatku wraz z cenami powinny być jednak wyszczególnione w opisie. Podczas konstruowania budżetu należy unikać rozbijania budżetu na dziesiątki wydatków. Budżet powinien być przejrzysty i czytelny.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

       Pytanie 11. Czy Prezes lub Skarbnik może upoważnić dyrektora do złożenia wniosku w LSI i SEKAP?

       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
       Wniosek o dofinansowanie może zostać podpisany i złożony przez osobę upoważnioną, nieposiadającą statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy. Osoba taka powinna posiadać pełnomocnictwo zawierające elementy wymienione w rozdziale 8 lit. b  Regulaminu konkursu.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

       Pytanie 12. Czy w III typie można objąć wsparciem uczniów zdolnych poprzez organizację zajęć dodatkowych?

       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
       Tak, w ramach 3 typu operacji można objąć wsparciem również uczniów zdolnych, gdyż uczniowie zdolni to uczniowie ze specjalnymi potrzebami zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Szczegółowe informacje nt. specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych znajdują się w ww. dokumentach.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

       Pytanie 13.
       Czy jest możliwość finansowania np. kółka teatralnego jako zajęć artystycznych?

       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
       Wnioskodawca w ramach projektu może zaplanować zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne np. poprzez zajęcia teatralne. Należy pamiętać, iż zajęcia takie muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2017 r.,poz.1591 z późn. zm.).

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

       Pytanie 14. Czy w I typie istnieje możliwość zakupu tabletów lub laptopów?

       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
       W ramach I typu projektu możliwy jest zakup tylko drobnych pomocy dydaktycznych typu podręczniki, gry, tablety, które są niezbędne do prowadzenia zajęć, są bezpośrednio powiązane ze wsparciem w ramach I typu i wynikają z diagnozy. Ważne jest również to, jaka jest specyfika projektu i uzasadnienie przedstawione we wniosku.

       Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno- przyrodniczych możliwe jest tylko w ramach II typu.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

       Pytanie 15. Czy wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich?

       Odpowiedź, 25.07.2019 r. 
       Wkład własny lub jego część nie może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich. Nie dotyczy to projektów rozliczanych z zastosowaniem kwot ryczałtowych oraz projektów, w których w ramach każdego wydatku wskazano wkład własny na poziomie określonym w regulaminie konkursu.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

       Pytanie 16. Czy może zostać objęta wsparciem szkoła podlegająca pod konkretny organ prowadzący przy równoczesnym zawarciu partnerstwa z organem prowadzącym inną szkołę.

       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
       W ramach projektu może zostać zawarte partnerstwo z innym organem prowadzącym, należy jednak pamiętać, iż Wnioskodawca musi być organem prowadzącym dla placówki/placówek objętej/objętych wsparciem w ramach projektu. Zgodnie z kryterium dostępu „Czy wnioskodawcą w projekcie jest organ prowadzący szkołę lub placówkę, do której skierowane jest wsparcie?” weryfikowane będzie czy wnioskodawcą jest organ prowadzący szkoły lub placówki, do których skierowane jest wsparcie. Warunek musi być spełniony dla wszystkich szkół objętych wsparciem w projekcie (projekt musi obejmować wsparciem wyłącznie szkoły podlegające pod jeden organ prowadzący).

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

       Pytanie 17. Jak poprawnie należy podać w II typie liczbę uczestników, w przypadku gdy doposażona sala ma 30 miejsc, a w zajęciach będzie uczestniczyć tylko 8 uczniów?

       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
       Liczba uczniów wykazana we wskaźniku musi być zgodna z faktyczną liczbą dzieci objętych wsparciem, niezależnie od tego na ile miejsc będzie wyposażona pracownia.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

       Pytanie 18. Proszę o pomoc w interpretacji zapisów Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-316/19. W ramach planowanego projektu kierowanego do szkół podstawowych chcemy zorganizować m.in. zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów zdolnych oraz zajęcia uzupełniające z języka angielskiego dla uczniów z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej. Czy zajęcia te kwalifikują się pod I czy III typ projektu? Czy w ramach tych zajęć możemy doposażyć szkołę w pomoce dydaktyczne?

       Odpowiedź, 25.07.2019 r.
       Zarówno w ramach I jak i III typu projektu możliwa jest realizacja zajęć rozwijających z języka angielskiego dla uczniów zdolnych oraz zajęcia uzupełniające z języka angielskiego dla uczniów z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej.

       W ramach I typu możliwy jest tylko zakup drobnych pomocy dydaktycznych, podręczników, gier, tabletów niezbędnych do prowadzenia zajęć.

       W III typie możliwe jest doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

       Należy tylko pamiętać, że w ramach III typu wsparciem mogą być objęte klasy IV-VIII szkoły podstawowej w przypadku kompleksowości wsparcia w projekcie. W przypadku zrezygnowania z kompleksowości wsparcia w projekcie tzn. jeżeli zamiast trzech elementów łącznie w projekcie tj.:

       1. a) doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,

       2. b) przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

       3. c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, zapewniona zostanie realizacja co najmniej jednego z działań, o których mowa w lit. a i b, poza projektem, działania, o których mowa w lit. b i c mogą być realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego na którym znajduje się uczeń tj. klasy I – VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

       Należy pamiętać, że wówczas nie ma możliwości doposażenia szkół lub placówek dla klas I-III szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Doposażenie możliwe jest tylko dla klas IV-VIII SP objętych wsparciem w projekcie.

       W ramach III typu projektu uczeń z niepełnosprawnością może zostać objęty wsparciem bez względu na etap edukacyjny na którym się znajduje.

       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

        

        

        

        

        

        

        Bezpośredni link do zagadnienia:
        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_1_4_poprawa_efektywnosci_ksztalcenia_ogolnego_316_19

        Pytanie 1. Jeśli Gmina jest zamieszczona na liście w załączniku nr 8, ale ma poniżej 100%, to czy może skorzystać z formy wsparcia utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r.
        Gmina przekraczająca wskaźnik upowszechnienia 88,82%, ale mająca poniżej 100% może skorzystać z formy wsparcia utworzenie dodatkowych miejsc opieki.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 2. Jeśli w projekcie nie są tworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, to czy finansowanie realizacji zajęć dodatkowych może trwać dłużej niż 12 miesięcy?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r.
        Okres realizacji projektu może wynosić maksymalnie 18 miesięcy, jednak finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP może trwać nie dłużej niż 12 miesięcy.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 3. Czy występuje limit 19 000 zł w przypadku utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dziecka z niepełnosprawnością?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r.
        Łączna wartość wydatków w projekcie przypadająca na 1 utworzone miejsce nie może przekroczyć 19 000 zł bez względu czy te miejsca są tworzone dla dziecka z niepełnosprawnością czy dla dzieci pełnosprawnych.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 4. Czy dziecko z niepełnosprawnością, które już uczęszcza do przedszkola może brać udział w dowolnej formie wsparcia?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r.
        Dziecko z niepełnosprawnością uczęszczające już do przedszkola może, zgodnie z Regulaminem konkursu, brać udział w zajęciach dodatkowych. Należy zaznaczyć,  że te zajęcia nie mogły być  nie były finansowane w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP) od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie) Oznacza to, że finansowanie zajęć w ramach projektu nie może zastąpić finansowania zajęć z subwencji gminy czy innej dotacji, mogą być jednak finansowane zadania wykraczające poza ofertę przedszkola realizowaną w ramach  standardowego funkcjonowania przedszkola.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 5. Gdzie jest podana definicja dziecka z niepełnosprawnością?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r.
        Definicja dziecka z niepełnosprawnością  znajduje się w Słowniku  pojęć Regulaminu konkursu. Zgodnie z tą definicją,  dziecko z niepełnosprawnością, to dziecko w wieku przedszkolnym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Orzeczenia są wydawane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 6. Jeśli występuje finansowanie miejsc wychowania przedszkolnego ze środków publicznych (z miasta), to czy można skorzystać z dotacji ze środków EFS?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r.
        Zgodnie z zapisami  regulaminu konkursu, korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania do sfinansowania działalności bieżącej wyłącznie ze środków EFS bądź wyłącznie z krajowych środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego. Beneficjent musi podjąć decyzję, czy działalność bieżąca będzie w tym przypadku finansowana ze środków UE, czy z krajowych środków publicznych.

        W przypadku publicznych i niepublicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż JST,  informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS.

        Jedynie w stosunku do nowoutworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze środków projektowych. Może to robić natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy. Po zakończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS.

        Można również prowadzić zajęcia dodatkowe, jednakże pod warunkiem, że te zajęcia nie były finansowane w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP) od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie) Oznacza to, że finansowanie zajęć w ramach projektu nie może zastąpić finansowania zajęć z subwencji gminy czy innej dotacji, mogą być jednak finansowane zadania wykraczające poza ofertę przedszkola realizowaną w ramach  normalnego funkcjonowania przedszkola.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 7. Z jakich środków wkład własny może pochodzić w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r.
        W kwestii wkładu własnego, nie ma znaczenia czy grupę docelową stanowią dzieci z niepełnosprawnościami, czy dzieci zdrowe. Wkład własny może pochodzić z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie dzieci (zgodnie ze statusem OWP i powszechnie obowiązującymi przepisami). Wkład własny może stanowić również opłata za użytkowanie/wynajem pomieszczeń na realizację zajęć w ramach projektu, a także wynagrodzenie nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktycznych w projekcie, pod warunkiem, że nie prowadzi to do podwójnego finansowania.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 8. Czy wkład własny może wchodzić w koszty pośrednie?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r.
        Wkład własny może wchodzić w koszty pośrednie, ale tylko w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 9. Czy można wydatkować środki przed rozpoczęciem projektu?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r.
        Nie można wydatkować środków  przed rozpoczęciem projektu. Wydatki będą kwalifikowalne jeżeli będą spełniać wymogi wskazane w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020., tj. miedzy innymi będą wydatkowane w okresie realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 10. Czy dofinansowaniu podlega budowa bezpiecznej nawierzchni?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r.
        Budowa bezpieczniej nawierzchni jest wydatkiem kwalifikowalnym. Będzie ona należała do kategorii środków limitowanych w ramach cross- financingu. Kwalifikowalność wydatku  będzie podlegała ocenie pod kątem racjonalności efektywności i zasadności na podstawie zapisów wniosku.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 11.
        Czy można szkolić nauczycieli w okresie realizacji projektu?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r.
        Okres wsparcia dla nauczycieli musi być zgodny z okresem realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Jeżeli przewidziano prace adaptacyjne, realizowane w ramach  projektu to również w tym czasie nauczyciele będący odbiorcami wsparcia mogą korzystać  z zaplanowanych dla nich szkoleń.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 12. Czy studia nadające tytuł naukowy są finansowane?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r.
        W ramach projektu finansowane są studia podyplomowe służące poprawie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, szczególnie w zakresie w zakresie pedagogiki specjalnej.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 13. Czy obowiązuje limit na realizację zajęć dodatkowych przy tworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r.
        Kwota wydatków na realizację zajęć dodatkowych przy tworzeniu nowych miejsc wychowania  przedszkolnego nie może przekroczyć 30% kosztów bezpośrednich projektu. Limit ten nie obowiązuje jeżeli całą grupę objętą wsparciem objęte będą stanowiły dzieci  z niepełnosprawnościami.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 14. Czy do jednego projektu można zamieścić kilka placówek, a tylko w jednej placówce tworzyć nowe miejsca opieki?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r.
        Można, pod warunkiem,  że w placówkach, w których nie tworzy się nowych miejsc, uczestnikami projektu są tylko dzieci z niepełnosprawnościami lub poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej  w gminie  przekracza  poziom wykazany w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 15.
        Czy koszty projektu architektonicznego placu zabaw są kwalifikowalne?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r.
        Koszty projektu placu zabaw są kwalifikowalne i nie stanowią kategorii limitowej w ramach cross- financingu.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 16. Czy gmina poniżej wskaźnika upowszechnienia 88,82 % musi tworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r.
        Gmina mająca wskaźnik upowszechnienia poniżej 88,82% musi skorzystać z formy wsparcia polegającej na utworzeniu dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, chyba, że  w placówkach, w których uczestnikami projektu będą tylko dzieci z niepełnosprawnościami.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 17. Czy, jeśli w projekcie biorą udział dzieci z niepełnosprawnościami i dzieci pełnosprawne, należy utworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r.
        Gmina mająca wskaźnik upowszechnienie poniżej 88,82%, aby  skorzystać z dofinansowania w ramach konkursu musi tworzyć dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 18. Czy można zatrudniać nauczycieli spoza własnej placówki?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r.
        Można zatrudniać nauczycieli spoza własnej  placówki, jeśli w swojej kadrze nauczycielskiej nie posiadamy nauczyciela z pożądanymi kwalifikacjami.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
         
        Pytanie 19. Czy można zatrudnić w projekcie nauczyciela pracującego w danym OWP?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r.
        Nauczyciel, który jest już zatrudniony w placówce niepublicznej może wykonywać zadania  projektowe w ramach nawiązanego już stosunku pracy. Należy  jednak zwrócić uwagę by nie zachodziło podwójne finansowanie. Zatrudnienie takiego nauczyciela musi być zgodne z prawem powszechnie obowiązującym, a zwłaszcza z Kodeksem pracy.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 20.
        Czy w przypadku tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego obejmujących dzieci z niepełnosprawnościami, przy finansowaniu bieżącej działalności, placówka nie może pobierać subwencji na te dzieci?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r.
        Korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania do sfinansowania działalności bieżącej wyłącznie ze środków EFS bądź wyłącznie z krajowych środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego. Beneficjent musi podjąć decyzję, czy działalność bieżąca będzie w tym przypadku finansowana ze środków UE, czy z krajowych środków publicznych.

        W przypadku publicznych i niepublicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż JST,  informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS.

        Jedynie w stosunku do nowoutworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze środków projektowych. Może to robić natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy. Po zakończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 21.
        Czy można pobierać opłaty od rodziców za zajęcia niewynikające z rozporządzenia MEN (angielski, matematyka, judo, taniec)?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r.
        Zajęcie te, jako zajęcia dodatkowe, nie wpisują się w Regulamin konkursu ( nie są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ) i nie są kwalifikowalne w ramach projektu.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytanie 22. Czy czesne pobierane od rodziców może być wkładem własnym?
        Odpowiedź, 25.05.2019 r. Pobierane czesne od rodziców może być wkładem własnym w projekcie.

        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

         

         Bezpośredni link do zagadnienia:
         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_1_3_25052019

         Pytanie 1. Czy w ramach naboru RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 istnieje możliwość sfinansowania instalacji fotowoltaicznej na zadaszeniu planowanego do objęcia projektem centrum przesiadkowego, służącą do jego zaopatrzenia w energię?

         Odpowiedź, 28.03.2019 r.

         W ramach projektu dot. budowy/ przebudowy centrum przesiadkowego istnieje możliwość sfinansowania wydatków montażu paneli fotowoltaicznych, służących do zaopatrzenia centrum przesiadkowego objętego przedmiotem projektu.

         W przypadku, gdy centrum przesiadkowe będzie wykorzystywane również do celów gospodarczych, tego rodzaju wydatki (dot. instalacji fotowoltaicznej) mogą zostać objęte pomocą publiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020*. Udzielnie tego rodzaju pomocy publicznej możliwe jest po spełnieniu warunków określonych w art. 41 Rozporządzenia komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

         Wydatki dot. instalacji fotowoltaicznej mogą również zostać objęte pomocą de minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

         *
         Realizując zapisy Regulaminu konkursu obowiązującego dla II rundy konkursowej nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, niniejszą informacją „w często zadawanych pytaniach” wskazuje się możliwość zastosowania innej podstawy udzielania pomocy publicznej aniżeli określone w pkt. 1.2 ww. regulaminu.

         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

          Bezpośredni link do zagadnienia:
          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_4_5_1_niskoemisyjny_transport_miejski_konkurs_032819

          Pytanie 1. Jak należy rozumieć wskaźnik „Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju?”

          Odpowiedź, 3.06.2019 r.
          W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji wskaźnika pn. ”Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju” w konkursie dla działania 1.1, wyjaśniamy, iż zostaje poszerzona jego definicja, którą należy rozumieć jako „Łączna wartość wkładu prywatnego we wspieranym projekcie, w którym formą wsparcia jest dofinansowanie, w tym niekwalifikowalna część projektu obejmujące środki przedsiębiorców i innych podmiotów sektora prywatnego oraz środki angażowane przez uczelnie/jednostki naukowe w ramach części gospodarczej projektów”.

          Przypominamy ponadto, że o wsparcie w zakresie infrastruktury B+R aplikować mogą projekty znajdują się w Kontrakcie Terytorialnym.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

          Pytanie 2. Jak należy definiować "jednostkę naukową" wskazaną w liście beneficjentów uprawnionych do aplikowania w konkursie nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-292/18 ?

          Odpowiedź, 28.03.2019 r.

          W związku z wątpliwościami dotyczącymi typu beneficjenta w konkursie dla działania 1.1, wyjaśniamy, iż jako jednostkę naukową uprawnioną do aplikowania w działaniu 1.1 należy rozumieć podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy (definicja na potrzeby RPO jest zgodna z definicją z rozporządzenia Komisji Europejskiej 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.).

          Przypominamy ponadto, że o wsparcie w zakresie infrastruktury B+R aplikować mogą projekty znajdują się w Kontrakcie Terytorialnym.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

           Bezpośredni link do zagadnienia:
           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_1_1_kluczowa_infrastruktura_badawcza_konkurs_032819

           Konkursy nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-068/19 i RPSL.11.04.03-IP.02-24-069/19

           Pytanie 1. Czy pracownicy beneficjenta projektu mogą być uczestnikami szkoleń przez niego organizowanych w ramach działania 11.4.1 RPO WSL 2014-2020?
           Odpowiedź, 22 maja 2019 r.
           Wytyczne właściwe w zakresie kwalifikowania wydatków nie zakazują pracownikom beneficjenta uczestniczenia w projektach.

           Ponadto, zgodnie z materiałem informacyjnym dotyczącym kwalifikowalności uczestników projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Wsparciem bezpośrednim dla danego podmiotu nie jest przeszkolenie lub inna forma wsparcia jego pracownika w sytuacji, gdy nie wynika to z potrzeb tej instytucji (np. pracownik zgłasza się na szkolenie z własnej inicjatywy).

           Nie istnieje żaden przepis, wytyczna lub interpretacja Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego, z której wynika zasada inna niż powyższa.

           W świetle powyższego pracownicy beneficjenta projektu mogą być uczestnikami tego projektu. Należy jednak pamiętać o następujących warunkach wynikających z regulaminu konkursu.

           1) Grupą docelową projektu są osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia.

           2) Inicjatywa związana z uczestnictwem w szkoleniu każdorazowo musi być podjęta przez uczestnika projektu, a nie na skutek delegowania przez pracodawcę.

           3) Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych ze środków EFS w ramach Działania 11.4 jest uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących/pracujących na obszarach rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

           4) Dystrybucja środków oparta będzie na potrzebach osoby dorosłej (uczestniczącej w projekcie), które są centralnym przedmiotem działań edukacyjnych (tzw. podejście popytowe). Każdy uczestnik projektu powinien mieć zapewnioną możliwość dokonania samodzielnego wyboru formy wsparcia spośród wszystkich form wsparcia dopuszczalnych zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla poddziałania 11.4.1 i powinna ona odpowiadać na jego indywidualne potrzeby.

           5) Podczas planowania działań w projekcie należy skoncentrować się na niwelowaniu luki kompetencyjnej osób pracujących w najgorszej sytuacji na rynku pracy.

           6) Rekrutacja do projektu winna zostać przeprowadzona w sposób czytelny, tak aby nie budziła żadnych wątpliwości w zakresie naboru pracowników beneficjenta do projektu. Jednocześnie nie powinno dojść do sytuacji, w której uczestnikami projektu będą wyłącznie lub w przeważającej części pracownicy jednego pracodawcy.

           7) Wykluczeni z udziału w projekcie są pracownicy beneficjenta w jakikolwiek sposób powiązani z realizacją tego projektu (w szczególności jego personel).

           8) Pomoc publiczna/pomoc de minimis:

           a) zgodnie z regulaminem konkursu:
           – w projekcie pomoc publiczna nie może wystąpić;
           – wszelkie wydatki objęte pomocą publiczną na poziomie wniosku o dofinansowanie oraz na etapie realizacji projektu zostaną uznane za niekwalifikowane;

           b) etap realizacji projektu:
           – beneficjentem pomocy może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał tę pomoc, w szczególności również podmiot, który nie działa dla osiągnięcia zysku, np. organizacja pożytku publicznego;
           – za działalność gospodarczą uznaje się oferowanie dóbr i usług na danym rynku, np. wynajem przez organizację pożytku publicznego innemu podmiotowi lokalu na prowadzenie punktu usługowego;
           – o wystąpieniu pomocy publicznej decyduje nie tylko sam fakt przyznania środków podmiotowi mieszczącemu się w szerokiej definicji beneficjenta pomocy, ale sposób wykorzystania tych środków;
           – decydującym o uznaniu dofinansowania za pomoc będzie fakt wykorzystania dofinansowania do celów uruchomienia bądź modernizacji działalności związanej ze sprzedażą dóbr i usług;
           – jeżeli natomiast dofinansowanie będzie wykorzystane na działalność podmiotu nie związaną z jego działalnością komercyjną, wówczas nie będzie stanowić pomocy;
           – jeżeli pracownicy beneficjenta, którzy zgłoszą się do udziału w projekcie, nie będą wykorzystywać nabytych w tym projekcie kwalifikacji lub kompetencji do prowadzenia działalności komercyjnej beneficjenta, przepisy dotyczące pomocy publicznej/ de minimis nie będą miały zastosowania;

           c) test pomocy publicznej:

           beneficjent musi przeprowadzić test pomocy publicznej, a więc odpowiedzieć na następujące pytania:
           1) czy udział w projekcie oznacza przysporzenie korzyści działalności gospodarczej (pracodawcy uczestników)?
           2) jeśli oznacza, czy to przysporzenie ma charakter selektywny?
           3) jeśli oznacza, czy to przysporzenie narusza konkurencję lub powoduje ryzyko takiego naruszenia?
           4) jeśli oznacza, czy to przysporzenie wpływa lub może wpływać na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi?

           Na beneficjencie ciąży obowiązek uprawdopodobnienia, że tematyka szkoleń nie jest powiązana z branżą, w której pracodawca uczestników prowadzi działalność (np. przy pomocy wyciągu z właściwego rejestru).

           Po dokonaniu powyższego wykluczenia można stwierdzić, że udział w projekcie nie oznacza przysporzenia korzyści jakiemukolwiek podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, a tym samym zakwalifikować pracownika tego podmiotu do projektu.

           Należy pamiętać, że każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. W przypadku pomocy publicznej nie ma uniwersalnych zasad, które mają zastosowanie w każdym przypadku. 

           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

           Pytanie 2. Projektodawca zamierza objąć wsparciem minimum 50% Uczestników z obszaru rewitalizacji bądź jego otoczenia z gmin X i Y. Jeśli programy rewitalizacji tych gmin nie wykazują planowanych działań w zakresie nabywania, uzupełniania lub podwyższania umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych, to czy – w kontekście kryterium dodatkowego nr 7 w brzmieniu „Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji?” – projekt uzyska 4 punkty?
           Odpowiedź, 30 maja 2019 r.
           Zgodnie z dokumentem pn. Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

           Co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji gdyż celem głównym takich projektów jest przede wszystkim bezpośrednie działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno- gospodarczej na danym obszarze oraz wsparcie jego mieszkańców. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest, aby do objęcia wsparciem dopuszczone zostały także projekty planowane do realizacji/zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji, w szczególności, w których działania będą prowadzone na styku obszaru wyznaczonego do rewitalizacji i obszaru zdegradowanego, jednak tylko i wyłącznie jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw społecznych nakierowanych np. na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji mogą być podejmowane poza tym obszarem. Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego na realizację celów określonych dla rewitalizacji.

           Zgodnie z treścią odnośnego kryterium, w celu stwierdzenia, czy wnioskodawcy należy przyznać dodatkowe 4 punkty weryfikowany jest wyłącznie odsetek osób z grup, o których mowa w tym kryterium, w łącznej liczbie osób biorących udział w projekcie.

           W świetle powyższego, jeżeli liczba osób z obszaru rewitalizacji lub osób z otoczenia obszaru rewitalizacji wynosi co najmniej 50% liczby wszystkich uczestników projektu oraz wnioskodawca uzasadnił objęcie wsparciem osób z otoczenia obszaru rewitalizacji (jeśli dotyczy), wówczas wniosek o dofinansowanie projektu uzyska 4 dodatkowe punkty.

           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

           Pytanie 3. W projekcie, który obejmuje kwoty ryczałtowe konieczne jest zgodnie z kryterium nr 7 (str. 45 Regulaminu) przyporządkowanie wszystkich wskaźników do kwot ryczałtowych. Jak to się ma do wskaźników horyzontalnych (w sporządzanym wniosku wskaźniki mają wartość 0?")? Wskaźniki horyzontalne bowiem nie służą weryfikacji wydatków zadeklarowanych według uproszczonych metod rozliczania.
           Odpowiedź, 6 czerwca 2019 r.
           W przypadku projektów, w których wartość docelowa wskaźnika/ów horyzontalnych wynosi "0", powyższe wskaźniki nie powinny być rozpisywane w części C.2. Zakres finansowy, zakładka Wskaźniki dla kwot ryczałtowych.

           Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, gdy Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie w części E zobowiąże się do osiągnięcia wskaźnika/ów horyzontalnego/ych na określonym poziomie poprzez wskazanie dla niego/nich wartości docelowych (większych niż "0"), jakie planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu. W takiej sytuacji należałoby wskaźnik/wskaźniki horyzontalne, oprócz standardowego ich wskazywania w części E wniosku o dofinansowanie, uwzględnić także w sekcji C.2 Zakres finansowy, zakładka Wskaźniki dla kwot ryczałtowych.

           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

           Pytanie 4. Kryterium dostępu zakłada, że grupą docelową mają być osoby w wieku 18 lat i więcej (...) jednak generator nie przewiduje takiego wskaźnika produktu, nie ma możliwości również aby dodać własny wskaźnik. W związku z tym, osoby 18-24 lata nie będą wykazane przy wskaźnikach. Czy wskaźniki zawężają grupę docelową do osób wyłącznie powyżej 25 roku życia?
           Odpowiedź, 6 czerwca 2019 r.
           Grupą docelową projektu są osoby dorosłe (a więc w wieku 18 lat i więcej) pracujące.

           Natomiast wskaźniki dla tego konkursu dotyczą wyłącznie osób w wieku 25 lat i więcej.

           W przypadku zakwalifikowania do projektu osoby w wieku 18-24 lata, taka osoba nie zostanie uwzględniona we wskaźnikach. 

           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

           Pytanie 5. Zgodnie z regulaminem konkursu: „Każdy projekt powinien obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarze Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym poziomie zaawansowania. Powyższy warunek nie ma zastosowania do kwalifikacji cyfrowych, a także do projektów z wykorzystaniem podejścia popytowego rozumianego jako dystrybucji środków opartych na możliwości dokonania samodzielnego wyboru formy wsparcia przez osobę dorosłą – uczestnika projektu. Nie wiąże się ono z realizacją projektu w oparciu o BUR”.

           Czy z powyższych zapisów wynika, że gdy projekt ma charakter popytowy, to nie obowiązują zapisy załącznika nr 8 do regulaminu pn. Standard kompetencji cyfrowych?

           Odpowiedź, 7 czerwca 2019 r. 
           Zgodnie ze słownikiem pojęć regulaminu: „Podejście popytowe nie jest tożsame z koniecznością realizacji projektów analogicznych, jak w Działaniu 8.2 (PI 8V-Podmiotowy System Finansowania), co oznacza, że projekty nie będą realizowane z zastosowaniem Bazy Usług Rozwojowych (…)”.

           W świetle powyższego każdy projekt z Działania 11.4 musi obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarach pn. Informacja oraz pn. Komunikacja oraz pn. Tworzenie treści, na dowolnym poziomie zaawansowania.

           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

           Pytanie 6. Jak zasada objęcia co najmniej wszystkimi kompetencjami ramowymi wskazanymi w ramach Standardu w obszarach Informacja, Komunikacja oraz Tworzenie treści ma się do kwalifikacji cyfrowych? Jeśli uczestnik chce nabyć kwalifikacje cyfrowe, czy oznacza to, że nie musi nabywać wiedzy z trzech powyższych obszarów kompetencji?
           Odpowiedź, 11 czerwca 2019 r. 
           Jeżeli szkolenie komputerowe ma skończyć się nabyciem kompetencji, wówczas projekt musi obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w trzech następujących obszarach:
           – Informacja oraz 
           Komunikacja oraz
           – Tworzenie treści. 

           Jeżeli zaś szkolenie komputerowe ma skończyć się nabyciem kwalifikacji (a nie kompetencji), to zaplanowanie co najmniej wszystkich kompetencji ramowych wskazanych w ramach Standardu w trzech obszarach pn. Informacja, Komunikacja oraz Tworzenie treści jest niewystarczające. Wówczas konieczne jest spełnienie warunków określonych w załączniku nr 8 (do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego …) pn. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności warunku przeprowadzenia dwóch następujących procesów: walidacji oraz certyfikacji (ten drugi proces nie występuje w przypadku nabywania kompetencji).

           O tym, czy szkolenie kończące się nabyciem kwalifikacji zawiera wiadomości z trzech obszarów: Informacja; Komunikacja; Tworzenie treści decyduje program tego szkolenia zgodny z założeniami danej instytucji szkolącej (walidacja) oraz program egzaminu zgodny z założeniami danej instytucji sprawdzającej efekt szkolenia (certyfikacja).

           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

           Konkursy nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-059/18, RPSL.11.04.01-IP.02-24-060/18, RPSL.11.04.02-IP.02-24-061/18, RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18 oraz RPSL.11.04.02-IP.02-24-063/18

            

           Pytanie 1. Zgodnie z regulaminem konkursu „celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych  ze środków EFS w ramach Działania 11.4, jest uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach”. Kogo należy rozumieć przez osobę starszą: osobę po pięćdziesiątym rok życia czy osobę na emeryturze?

           Odpowiedź z 29.10.2018 r. 
           Osobę starszą na potrzeby konkursu należy definiować jako osobę powyżej pięćdziesiątego roku życia.

           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

           Pytanie 2. Jak należy rozumieć pojęcie luki kompetencyjnej?

           Odpowiedź z 9.11.2018 r.
           Regulaminy konkursu oraz Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 nie zawierają definicji luki kompetencyjnej. Jej pomiar ma służyć wskazaniu osób wykazujących największe niedobory kompetencji w zakresie TIK i/lub języków obcych, a zatem osób o największych potrzebach szkoleniowych/rozwojowych – po to, by właśnie do tych osób można było skierować wsparcie. Zakres wsparcia w projekcie (w tym zakres tematyczny szkoleń) powinien być dostosowany do zdiagnozowanej luki kompetencyjnej, grupy docelowej, założeń projektu itp.
           W związku z powyższym wnioskodawcy sami określają obszary i kompetencje (oraz poziomy znajomości), których będą dotyczyć szkolenia.

           Zasady dotyczące realizacji wsparcia EFS na rzecz podnoszenia kompetencji osób dorosłych określone w tych Wytycznych nakładają na instytucje zarządzające obowiązek przeznaczenia środków EFS na wsparcie osób wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK i języków obcych oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in do osób o niskich kwalifikacjach i osób w wieku 50 lat i więcej. Powyższy katalog prezentuje przykładowe grupy, które mogą skorzystać ze wsparcia EFS.

           Uszczegółowienie to zostało wprowadzone do Wytycznych w celu zapewnienia koncentracji wsparcia na grupach posiadających największe ograniczenia w dostępie do różnych form edukacyjnych. W tym kontekście wsparcie EFS powinno zostać skierowane do osób, które mają ograniczony dostęp do wysokiej jakości edukacji dającej możliwości wyrównania poziomów kwalifikacji w przedmiotowym zakresie, a posiadane przez nich kompetencje językowe bądź cyfrowe należy uznać za niewystarczające z punktu widzenia potrzeb rynku pracy. 
           Przykładowo, posiadanie wykształcenia wyższego nie musi świadczyć o lepszym dostępie osoby do edukacji. Brak znajomości języków może stanowić istotną przeszkodę w poruszaniu się na rynku pracy. Jednakże nie jest możliwe wydanie horyzontalnego rozstrzygnięcia, czy osoby z wykształceniem wyższym spełniają odnośną definicję, gdyż to wymaga przeprowadzenia analizy pod kątem spełnienia wskazanych powyżej przesłanek występowania luki kompetencyjnej czy ograniczeń w dostępie do edukacji.

           Beneficjent każdorazowo powinien przeanalizować, czy zakwalifikowanie do projektu osoby z wykształceniem wyższym będzie się wpisywało w określony w projekcie katalog grup docelowych. Jeżeli został on określony tak szeroko jak w Wytycznych, to wydaje się, że wykluczenie osoby z wykształceniem wyższym tylko ze względu na poziom wykształcenia może być działaniem nieuzasadnionym i dyskryminującym.

           Instytucja Organizująca Konkurs zaleca, aby w pierwszej kolejności koncentrować wsparcie na osobach o największej luce kompetencyjnej (np. znających język angielski na poziomie A1), a dopiero w przypadku dostępnych jeszcze środków umożliwiać wsparcie pozostałym osobom, u których wykazano mniejszą lukę kompetencyjną (np. znającym język angielski na poziomie C1).

           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

           Pytanie 3. Czy jest możliwe by całość lub część zajęć z języków obcych była prowadzona w formie e-learningu?

           Odpowiedź z 19.11.2018 r.
           Zgodnie z regulaminami konkursów „rozwój nowoczesnych technologii, dostępność Internetu oraz zmiany w kształceniu ustawicznym pozwalają na organizację kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (KNO) w formach pozaszkolnych w kształceniu ustawicznym”, wobec czego jest możliwe, by całość lub część zajęć z języków obcych była prowadzona metodą nauczania typu e-learning, pod warunkiem że:

           1) wsparcie to będzie realizowane zgodnie z Modelem systemu wdrażania  i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie opisanym w poradniku pt. Jak wdrażać kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych sporządzonym w ramach projektu z Poddziałania 3.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej;
           2) z charakterystyki grupy docelowej wynika zasadność objęcia jej tą formą wsparcia, w szczególności zbieżność zaproponowanej formy z sytuacją problemową uczestników.

           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

           Pytanie 4. Jak należy interpretować kryterium pn. Projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji w  odniesieniu do punktu- minimum 50% uczestników projektu będą  stanowić osoby z obszaru rewitalizacji bądź jego otoczenia? Co rozumiemy przez obszar rewitalizacji i jego otoczenie? Czy są to konkretne miejscowości dla danych gmin wskazane w ogłoszonych  planach rewitalizacji, czy może całe gminy, ponieważ kryterium mówi  "i jego otoczenie"?

           Odpowiedź z 29.11.2018 r.
           Zgodnie z dokumentem pn. Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w wyjątkowych przypadkach możliwe jest, aby do objęcia wsparciem dopuszczone zostały także projekty planowane do realizacji/zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji, w szczególności takie, w których działania będą prowadzone na styku obszaru wyznaczonego do rewitalizacji i obszaru zdegradowanego, jednak tylko i wyłącznie jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw społecznych nakierowanych np. na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji mogą być podejmowane poza tym obszarem.

           Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu na realizację celów określonych dla rewitalizacji.

           Zgodnie z powyższym kryterium nie może być traktowane jako automatyczna możliwość objęcia wsparciem np. mieszkańców całej gminy.

           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

           Pytanie 5. Czy w sytuacji, w której uczestnikami projektu w części poniżej 20% byłyby osoby zatrudnione w spółkach tej samej grupy kapitałowej, wystąpi pomoc publiczna/pomoc de minimis?

           Odpowiedź z 3.12.2018 r. 
           Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (str. 353-354), podstawą prawną dla pomocy publicznej/de minimis w projektach realizowanych w tym Programie są rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1407/2013 oraz 651/2014.

           W kontekście powiązań pomiędzy spółkami, zgodnie z art. 3 ust. 3 załącznika do rozporządzenia 651/2014, Przedsiębiorstwa powiązaneoznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

           a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
           b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
           c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
           d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami / akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

           W kwestii wystąpienia pomocy w projekcie, zgodnie z regulaminem konkursu (str. 20/21), aby wykluczyć występowanie w projekcie pomocy publicznej (o ile dotyczy) na poziomie indywidualnego projektu, szkolenia i kursy powinny łącznie spełniać następujące warunki:

           a) wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu (tj. beneficjent i ewentualni partnerzy projektu) są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia;
           b) szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników;
           c) nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych;
           d) pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednej tematyki szkoleniowej w ramach projektu.

           W świetle powyższego, w przypadku, gdy uczestnikami – w części poniżej 20% uczestników jednej tematyki szkoleniowej – byłyby osoby zatrudnione w spółkach tej samej grupy kapitałowej a beneficjentem projektu byłaby któraś z tych spółek, wówczas w projekcie wystąpi pomoc publiczna, ponieważ nie zostanie spełniony warunek niezależności beneficjenta od pracodawcy uczestnika szkolenia.

           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

           Pytanie 6. Czy jeden uczestnik może skorzystać z więcej niż jednego szkolenia?

           Odpowiedź z 5.12.2018 r. 
           Po zakończeniu jednego szkolenia uczestnik może uczestniczyć w kolejnym szkoleniu, np. o wyższym poziomie zaawansowania.

           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

           Pytanie 7. Czy jeden uczestnik może korzystać jednocześnie – równocześnie lub semestr po semestrze – ze szkolenia w zakresie dwóch języków obcych lub ze szkolenia językowego i komputerowego lub z dwóch szkoleń komputerowych?

           Odpowiedź z 5.12.2018 r. 
           Tak, jeżeli uczestnik po przedstawieniu beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie samodzielnie dokonał wyboru  kilku szkoleń.  Niemniej jednak podkreślić należy, że we wskaźnikach uczestnik projektu będzie wykazywany tylko jeden raz niezależnie od liczby szkoleń, w których dana osoba będzie uczestniczyła.

           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

           Pytanie 8. Czy określono maksymalną kwotę wsparcia przypadającą na jednego uczestnika?

           Odpowiedź z 5.12.2018 r. 
           Nie została określona maksymalna kwota wsparcia na jednego uczestnika.

           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

           Pytanie 9. Czy partner może występować tylko w jednym wniosku o dofinansowanie projektu czy ograniczenie dotyczy tylko projektodawcy?

           Odpowiedź z 6.12.2018 r. 
           Ograniczenie liczby możliwych do złożenia wniosków o dofinansowanie do nie więcej niż jednego dotyczy projektodawcy, a nie partnera.

           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

           Pytanie 10. Czy wydatki związane z zapewnieniem sieci punktów dystrybucji wsparcia (koszty prowadzenia biura, wynagrodzenia pracowników) mogą zostać ujęte w kosztach bezpośrednich projektu?

           Odpowiedź z 12.12.2018 r. 
           Zgodnie z regulaminami konkursów – „Wnioskodawca przedstawia w budżecie planowane koszty projektu z podziałem na koszty pośrednie – koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem wnioskodawcy oraz na koszty bezpośrednie – koszty dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie”. Ponadto, regulamin nie wskazuje – wzorem regulaminów konkursów dla Działania 8.2 RPO WSL – dodatkowych kosztów administracyjnych i organizacyjnych, które mogą zostać zakwalifikowane jako bezpośrednie.

           Wobec powyższego wydatki, o których mowa w pytaniu, nie mogą zostać ujęte w kosztach bezpośrednich.

           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

           Pytanie 11. Czy w ramach projektu można zakupić sprzęt niezbędny do realizacji szkoleń TIK?

           Odpowiedź z 12.12.2018 r.
           W przypadku zakupu sprzętu na potrzeby realizacji szkoleń należy kierować się zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które regulują kwestię zakupu środków trwałych do projektu.

           Zgodnie z rozdziałem 6.12 Wytycznych koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu.

           Wobec powyższego zakup, o którym mowa w pytaniu, co do zasady będzie wydatkiem kwalifikowanym w kosztach bezpośrednich. Jednak zasadność poniesienia wydatku podlega ocenie członka Komisji Oceny Projektów, w tym także w powiązaniu z oceną zdolności do efektywnej realizacji projektu, w szczególności w zakresie posiadanego potencjału wnioskodawcy (część B.12 wniosku o dofinansowanie).

           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

           Pytanie 12. Czy wniosek może zostać złożony w Partnerstwie, w którym Lider (Wnioskodawca) posiada główną siedzibę na terenie województwa śląskiego natomiast Partner nie posiada głównej siedziby na terenie województwa śląskiego?

           Odpowiedź z 13.12.2018 r. 
           Tak, ponieważ zgodnie z treścią i uzasadnieniem właściwego szczegółowego kryterium dostępu nr 2 wymóg dotyczy projektodawcy [samodzielnego] lub partnera wiodącego [lidera partnerstwa, który jest wskazany we wniosku o dofinansowanie w części A.1 Dane wnioskodawcy – lidera projektu, a w przypadku zaproszenia do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu jest stroną tej umowy].

           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

           Pytanie 13. Czy wniosek w którym zaplanowano m. in. realizację szkoleń ICT kończących się wyłącznie dokumentem potwierdzającym zdobycie i poprawę kompetencji cyfrowych (czyli nie zostaną w nim zaplanowane szkolenia ICT kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu określonych kwalifikacji) spełni kryteria dostępu?

           Odpowiedź z 13.12.2018 r. 
           Tak
           , gdyż w treści właściwego kryterium znajduje się alternatywa lub, której jednym z członów jest uzyskanie dokumentu potwierdzającego zdobycie i poprawę kompetencji cyfrowych.

           Ponadto, zgodnie z wytycznymi w obszarze edukacji:
           - celem interwencji EFS jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie, w tym uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji tych osób w zakresie TIK i języków obcych;
           -zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO obejmuje szkolenia lub inne formy uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawę kompetencji cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji językowych;
           - IZ RPO zapewni, że zrealizowane dzięki wsparciu EFS szkolenia lub inne formy kształcenia w przypadku kompetencji będą dawać możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu lub regulaminie konkursu etapami, o których mowa w Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego [w załączniku nr 2 pn. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych – EFS];
           - standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu został określony w załączniku nr 2 (…) Każdy projekt powinien obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarach Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym poziomie zaawansowania.

           W świetle powyższego wniosek, w którym zaplanowano realizację szkoleń ICT kończących się wyłącznie dokumentem potwierdzającym zdobycie i poprawę kompetencji cyfrowych spełni odnośne kryterium pod warunkiem zgodności z powyższymi zasadami określonymi w wytycznych edukacji oraz wytycznych monitorowania postępu rzeczowego (Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych), w szczególności fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:

           a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
           b)ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie w Karcie Usługi standardu wymagań, efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
           c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie w ramach Systemu Oceny Usług Rozwojowych,
           d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. Do pomiaru wskaźnika należy wliczać jedynie te osoby, które dokonały oceny usługi (pytanie nr 1 w ramach Systemu Oceny Usług Rozwojowych) na poziomie 4 lub 5.

           Ponadto, nabycie kompetencji musi zostać potwierdzone uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji.

           Co więcej, zgodnie z podrozdziałem 5.1 pkt 10 wytycznych w obszarze edukacji, „Każdy projekt powinien obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarach Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym poziomie zaawansowania”.

           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

           Pytanie 14. Wnioskodawcą będzie Miasto – organ sprawujący m.in. nadzór nad jednostkami oświatowymi. Jak traktowani będą pracownicy oświaty? Jak należy traktować sytuację, gdy np. w grupie szkoleniowej znajdować się będą pracownicy z kilku różnych szkół?

           Odpowiedź z 17.12.2018 r.
           Zgodnie z zapisami regulaminów konkursów: „Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych ze środków EFS w ramach Działania 11.4, jest uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących/pracujących na obszarach rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Dystrybucja środków oparta będzie na potrzebach osoby dorosłej uczestnika/uczestniczki projektu, której potrzeby są centralnym przedmiotem działań edukacyjnych. Jest to tzw. podejście popytowe. Każdy uczestnik projektu powinien mieć zapewnioną możliwość dokonania samodzielnego wyboru formy wsparcia spośród wszystkich form wsparcia dopuszczalnych zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 (…) i powinna ona odpowiadać na jego indywidualne potrzeby”.

           Mając na uwadze zapisy regulaminu konkursu podczas planowania działań w projekcie należy skoncentrować się na niwelowaniu luki kompetencyjnej osób pracujących w najgorszej sytuacji na rynku pracy.
           Ponadto, założeniem dotyczącym realizacji projektów w ramach Działania 11.4 jest wykluczenie wystąpienia pomocy publicznej.
           Rekrutacja do projektu winna zostać przeprowadzona w sposób czytelny, tak aby nie budziła żadnych wątpliwości w zakresie naboru pracowników jednostek organizacyjnych do projektu. Jednocześnie nie powinno dojść do sytuacji, w której tylko lub w przeważającej części pracownicy jednostek oświatowych będą uczestnikami projektu. 

           Zawsze wykluczone są osoby/ pracownicy jednostek organizacyjnych w jakikolwiek sposób powiązani z wdrażaniem programów EFS.

           Inicjatywa związana z uczestnictwem w szkoleniu każdorazowo musi być podjęta przez uczestnika projektu, a nie na skutek delegowania przez pracodawcę.

           Beneficjentem pomocy publicznej może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno- prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną. Pojęcie przedsiębiorcy jest interpretowane w orzecznictwie sądów europejskich bardzo szeroko – a zatem za przedsiębiorcę w świetle orzecznictwa może zostać uznany również podmiot, który nie działa dla osiągnięcia zysku.

           Za działalność gospodarczą uznaje się oferowanie dóbr i usług na danym rynku. Zgodnie z definicją zawartą  w załączniku I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 14 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu: "Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.  Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą".
           Zatem przedsiębiorcą może być zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego, spółka cywilna, przedsiębiorstwo państwowe ale również stowarzyszenie, fundacja, czy nawet organ administracji publicznej, który prowadzi działalność gospodarczą.

           Istotą uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę jest prowadzenie przez niego działalności polegającej na sprzedaży dóbr i/lub usług.
           Dla wskazania beneficjenta pomocy publicznej podstawowe znaczenie ma zatem fakt rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej, nie zaś forma prawna lub też pozostawanie w ewidencji podmiotów gospodarczych.
           O wystąpieniu pomocy publicznej decyduje nie tylko sam fakt przyznania środków podmiotowi mieszczącemu się w szerokiej definicji beneficjenta pomocy, ale sposób wykorzystania tych środków. W przypadku fundacji bądź stowarzyszeń decydującym o uznaniu dotacji za pomoc publiczną będzie fakt wykorzystania dotacji do celów uruchomienia bądź modernizacji działalności związanej ze sprzedażą dóbr i usług.

           Jeżeli natomiast dotacja będzie wykorzystana na działalność jednostki nie związaną z działalnością komercyjną, wówczas taka dotacja nie będzie stanowić pomocy publicznej. W tej sytuacji, kiedy pracownicy oświaty, którzy zgłoszą się do udziału w szkoleniu, a nabyte kwalifikacje nie będą wykorzystywane przez szkoły do prowadzenia działalności komercyjnej, przepisy dotyczące pomocy publicznej nie będą miały zastosowania.

           Należy pamiętać, że do wszystkich przypadków trzeba podchodzić indywidualnie, nie zaś automatycznie. W przypadku pomocy publicznej niestety nie da się stworzyć uniwersalnych zasad, które będą miały zastosowanie zawsze i wszędzie.

           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

           Pytanie 15. W projekcie zakładamy szkolenia komputerowe dla wszystkich uczestników. Czy oprócz wykazania ich we wskaźnikach produktu i rezultatu musimy również podać wartość wskaźnika horyzontalnego? Czy można podać wszystkie wskaźniki horyzontalne z wartością zerową, a dopiero przy wniosku o płatność wykazać, ile osób faktycznie się do nich zalicza?

           Odpowiedź z 17.12.2018 r.
           Zapisy regulaminów konkursów (rozdział 3, p. 6) są jednoznaczne w tym zakresie: „Jeżeli w momencie przygotowywania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca nie jest w stanie podać wartości wskaźnika, należy wpisać 0 (zero), natomiast na etapie wniosku o płatność powinien zostać odnotowany faktyczny przyrost wybranego wskaźnika. (...) wartość docelowa wskazana we wnioskach o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie merytorycznej na etapie KOP (z wyjątkiem sytuacji, w której przewidziano wystąpienie sytuacji opisanej we wskaźniku)”.

           W projekcie, w którym założono szkolenia komputerowe, już na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie dokładnie wiadomo, jaka będzie liczba osób objętych tymi szkoleniami, a zatem we wskaźniku horyzontalnym „Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych” nie można podać wartości zerowej, lecz faktyczną, wynikającą z treści wniosku i korespondującą ze wskaźnikiem produktu dotyczącym liczby osób objętych wsparciem. Wartość ta podlegać będzie ocenie merytorycznej, bowiem – zgodnie z cytowanym zapisem – w projekcie „przewidziano wystąpienie sytuacji opisanej we wskaźniku”, mianowicie objęcie uczestników szkoleniami z zakresu kompetencji cyfrowych.

           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

            

            Bezpośredni link do zagadnienia:
            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_11_4_podnoszenie_kwalifikacji_zawodowych_osob_doroslych_31122018

            Pytanie 1. Proszę o wskazanie mapy, na podstawie której wnioskodawca może zweryfikować czy droga lokalna spełnia warunek  bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T.

            Odpowiedź, 14.01.2019 r.
            Przebieg sieci TEN-T został określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dn. 11 grudnia 2013 r. wraz z poźn. zm. wprowadzonymi rozporządzeniem delegowanym Komisji 2017/849 z dnia 7 grudnia 2016 r. w odniesieniu do map w załączniku I i wykazu w załączniku II do rozporządzenia.

            Szczegółowa mapa przebiegu sieci TEN-T w Polsce w podziale na poszczególne rodzaje transportu znajduje się na stronie internetowej ec.europa.eu. Mapy pozwalają na określenie bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T, co stanowi wymóg formalny w ramach naboru nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18.

            Warunek zapewnienia bezpośredniego połączenia drogi lokalnej należy postrzegać z punktu widzenia sieci bazowej[1] i kompleksowej[2] TEN-T i jej celów. Aby mówić o interoperacyjności[3], sieć TEN-T powinna istnieć, być w trakcie budowy lub być przewidziana do budowy w obecnej perspektywie finansowej. Kwestia zapewnienia połączeń i interoperacyjności krajowych, regionalnych i lokalnych systemów transportowych z systemem europejskim leży u podstaw europejskiej i krajowej polityki transportowej. Dlatego pod pojęciem „bezpośrednie” należy rozumieć drogi lokalne łączące się fizycznie bezpośrednio z istniejącą, budowaną lub planowaną do budowy w obecnej perspektywie finansowej siecią TEN-T.

            Dlatego też o spełnieniu tego warunku w przypadku drogowej sieci TEN-T można mówić jeżeli budowany lub przebudowywany odcinek drogi lokalnej fizycznie połączy się z węzłem autostrady lub drogi ekspresowej (będącej w sieci TEN-T).

            W praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek drogi lokalnej został już przebudowany i spełnia wymagane parametry techniczne – w takim przypadku można realizować bezpośrednio przylegający do niego odcinek tej samej drogi lokalnej (o tej samej kategorii i numerze) jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia efektu sieciowego – w żadnym przypadku jednak nie dalej niż do najbliższego skrzyżowania z drogą krajową lub wojewódzką. Takie samy zasady mają zastosowanie do bezpośrednich połączeń dróg z: innymi sieciami TEN-T: kolejowymi, portami lotniczymi, portami morskimi, portami rzecznymi, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza siecią TEN-T, istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi (fizycznie istniejącymi, budowanymi lub planowanymi do budowy w obecnej perspektywie finansowej).

            Takie same zasady mają zastosowanie do bezpośrednich połączeń dróg z:

            - innymi sieciami TEN-T: kolejowymi, portami lotniczymi, portami morskimi, portami rzecznymi,
            przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza siecią TEN-T,
            istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi (fizycznie istniejącymi, budowanymi lub planowanymi do budowy w obecnej perspektywie finansowej).

            [1] Sieć bazowa TEN-T: jest to sieć dróg, która powinna zostać zidentyfikowana, a właściwe działania do jej rozwoju powinny zostać podjęte do roku 2030 jako priorytet w ramach sieci kompleksowej. Sieć bazowa powinna stanowić podstawę rozwoju zrównoważonej multimodalnej sieci transportowej i stymulować rozwój całej sieci kompleksowej. Sieć bazowa, przedstawiona na mapach znajdujących się w załączniku I do rozporządzenia PE, obejmuje te części sieci kompleksowej, które są strategicznie najważniejsze dla realizacji celów polityki transeuropejskiej sieci transportowej i odzwierciedlają zmieniający się popyt na przewozy oraz potrzebę istnienia transportu multimodalnego.[2] Sieć kompleksowa TEN-T: jest to sieć dróg, która składa się ze wszystkich istniejących i planowanych infrastruktur transportowych transeuropejskiej sieci transportowej, jak również środków wspierających efektywne i zrównoważone z punktu widzenia społecznego i środowiskowego wykorzystywanie tej infrastruktury. Państwa członkowskie dokładają wszelkich możliwych starań w celu ukończenia sieci kompleksowej do dnia 31 grudnia 2050 r.[3] Interoperacyjność oznacza zdolność infrastruktury danego rodzaju transportu – wraz ze wszelkimi warunkami regulacyjnymi, technicznymi i eksploatacyjnymi – do umożliwiania bezpiecznych i nieprzerwanych przepływów ruchu, które spełniają wymagane osiągi dla tej infrastruktury lub tego rodzaju transportu;

            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

            Pytanie 2. Mając na uwadze nabór wniosków na projekty z zakresu dróg lokalnych, proszę o podanie Instrukcji, z których należy korzystać w celu przeprowadzenia pomiarów ruchu na drogach gminnych i powiatowych (Działanie 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18).

            Pomiar natężenia ruchu pojazdów nie dotyczy nowobudowanych odcinków dróg.W celu przeprowadzenia pomiarów ruchu na przebudowywanych drogach, IZ RPO WSL na lata 2014-2020 rekomenduje stosowanie metodyki określonej w dokumentach:
            a) Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych i powiatowych opracowanej przez IBDM  (dokumenty stanowią załączniki do ogłoszenia konkursowego).
            b) Zasady prowadzenia pomiarów ruchu i określania wielkości SDR na drogach powiatowych i gminnych, roboczy dokument z 14 sierpnia 2018 r. opracowany przez Wydział Sieci Drogowej i Analiz Ruchu Departament Studiów GDDKiA. (dokument stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi).

            W dokumentach tych znajdują się instrukcje, które ułatwią wykonanie analiz i prognozy ruchu. Z uwagi na termin przeprowadzenia naboru wniosków możliwe jest przeprowadzenie pomiaru ruchu w innym okresie niż wskazanym w ww. dokumentach.
            Istnieje również możliwość przeprowadzenia pomiarów ruchu w oparciu o inne instrukcje, w takiej sytuacji należy przedstawić przyjętą metodykę pomiarów i uzasadnić jej stosowanie. Pomocne w przygotowaniu analizy specyficznej mogą być również zapisy Niebieskiej Księgi - infrastruktura drogowa.
            Wyniki przeprowadzonych pomiarów ruchu należy przedstawić w formie dodatkowego załącznika, stanowią one podstawę oceny merytorycznej projektu.
            Pomocne materiały:
            Zasady prowadzenia pomiarów ruchu i określania wielkości SDR na drogach powiatowych i gminny
            Niebieska ksiega
            Załącznik 1 - formularz do pomiaru podstawowego metodą wideorejestracji
            Załącznik 2 - Formularz pomiaru podstawowego

             Bezpośredni link do zagadnienia:
             https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_6_1_rpsl_06_01_00_iz_01_24_29618

             Pytanie 1. Mając na uwadze obowiązywanie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (z 5 kwietnia 2018 r.), proszę o określenie jakiego rodzaju informacje należy przedstawić we wniosku o dofinansowanie odnośnie standardów dostępności, w konkursach ogłoszonych w listopadzie 2018 r.
             Dotyczy realizacji standardów dostępności w projektach ubiegających się o wsparcie w ramach naborów wniosków ogłoszonych w listopadzie 2018 r: (tj. nabór: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-294/18, RPSL.04.04.00-IZ.01-24-295/18, RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18).

             Odpowiedź
             Wnioskodawca w ramach pola B.21. powinien wskazać jaki wpływ ma projekt na zapobieganie dyskryminacji. W polu tym należy przedstawić wyczerpujące uzasadnienie – należy opisać, w jaki sposób będzie przestrzegana zasada niedyskryminacji i za pomocą jakich konkretnych działań.W polu B.21 należy również odnieść się do standardów określonych w załączniku nr 2 „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020” do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (dalej: wytyczne równościowe). Należy odnieść się do każdego -adekwatnego zakresowo dla projektu - elementu standardu. Przykładowo, w projektach z zakresu transportu należy opisać realizację standardu transportowego (np. w zakresie zatok autobusowych, przystanków, wymagań dla autobusów, taboru kolejowego etc.). W przypadku, jeśli jakiś element nie dotyczy przedmiotu projektu, należy to wyjaśnić (np. w standardzie architektonicznym projekt nie przewiduje budowy parkingów, tak więc ten element standardu nie dotyczy projektu).
             Link do Wytycznych równościowych oraz standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020

             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

              Bezpośredni link do zagadnienia:
              https://rpo.slaskie.pl/czytaj/standardy_dostepnosci_w_projektach_realizowanych_z_rpo_wsl_2014_2020

              Pytanie 1. Pytanie dot. 20- godz. kursu przygotowującego do prowadzenia działalności. Kto ten kurs musi ukończyć, gdzie go można ukończyć i ile kosztuje? 

              Odpowiedź, 27.09.2018 r.
              Zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-263/18 (Standard Opieki Skoordynowanej) osoby prowadzące klub seniora nie mają określonych wymagań zawodowych. Wymagane jest, by odbyły one co najmniej 20-godzinny kurs przygotowujący do prowadzenia takiej działalności (kurs może zostać sfinansowany w ramach projektu).

              W związku z powyższym osoby prowadzące Klub Seniora w ramach projektu powinny taki kurs odbyć, a kwestia wyboru podmiotu szkolącego leży w gestii Projektodawcy. Instytucja Organizująca Konkurs nie wskazuje ani stawek za takie szkolenie ani konkretnych firm, które mogą takie szkolenie zrealizować. Po stronie Wnioskodawcy jest znalezienie wykonawcy zgodnie z obowiązującymi na rynku stawkami.

              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Bezpośredni link do zagadnienia:
               https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_9_2_5_31082018

               Pytanie 1. Z zapisu kryterium dodatkowego „Czy wsparcie w ramach typu projektu 1 lub 2 skierowane jest do szkół i uczniów z największymi i specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w szczególności do szkół osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu?” wynika, że liczba punktów możliwych do uzyskania za spełnienie tego kryterium wynosi 6.
               Wątpliwość rodzą się w przypadku objęcia wsparciem w ramach jednego WND zarówno szkół spełniających to kryterium, jak i szkół z wynikami wyższymi niż średnia województwa z danego egzaminu (bądź przedmiotu w przypadku egzaminu maturalnego).

               Stąd proszę o wskazanie zasad przyznania punktów w tym kryterium. Czy ma tu może zastosowanie np. zasada proporcjonalności lub kryterium wyłączności tzn. gdy wszystkie szkoły objęte wnioskiem spełniają przedmiotowe kryterium, wówczas przyznane jest 6-punktów?

               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               Punkty dodatkowe w ramach tego kryterium można uzyskać tylko w przypadku gdy wszystkie szkoły objęte wsparciem w ramach projektu miały najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu.

               Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o ilość wniosków składanych w ramach konkursu więc w ramach jednego projektu wnioskodawca może objąć wsparciem szkoły z najniższymi wynikami i otrzymać dodatkowe punkty a w ramach drugiego projektu objąć wsparciem szkoły z wynikami wyższymi niż średnia województwa.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

               Pytanie 2. Czy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nauczyciela i dodatkowe wynagrodzenie roczne jest kwalifikowalne? Aktualny stan prawny każe wyliczać wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkole na podstawie Karty Nauczyciela realizujących zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniami w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej łącznie z uwzględnieniem wszystkich kosztów wynagrodzenia w tym wynagrodzenia urlopowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               Wynagrodzenia urlopowe nauczycieli są kwalifikowalne w ramach projektu, nie ma natomiast możliwości rozliczenia dodatkowego  wynagrodzenia rocznego tzw. „13-tki”  nauczycieli zatrudnionych w projekcie na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela.

               Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 rozdz. 6.15 pkt. 5 „13-stka” jest kwalifikowalna wyłącznie, jeżeli wynika z przepisów prawa pracy i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu. 

               Beneficjent w przypadku zaangażowania pracownika na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela nie rozlicza w ramach projektu wynagrodzenia zasadniczego. Zatem pomimo, że zwiększa się podstawa wyliczenia 13-tki w związku z przydzieleniem nauczycielowi dodatkowych godzin w projekcie, z uwagi na brak rozliczenia wynagrodzenia zasadniczego 13-stka jest niekwalifikowalna. W takim przypadku Beneficjent nie rozlicza 13-stki w ramach projektu, tylko  finansuje koszty z własnych środków poza projektem.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

               Pytanie 3. Jesteśmy zespołem szkół zawodowych (technikum i zasadnicza szkoła zawodowa), czy w ramach poddziałania 11.1.4 obydwie nasze szkoły mogą wziąć udział w projekcie, czy jedynie technikum?

               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               Obie szkoły mogą wziąć udział w projekcie jeżeli realizują kształcenie ogólne bo zgodnie z zapisami regulaminu konkursu grupę docelową stanowią m.in. szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, w tym szkoły artystyczne i zawodowe, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

               Pytanie 4. Czy w projekcie kwestie rozliczenia i księgowości można powierzyć firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w tego typu działalności?
               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               Tak, mogą Państwo kwestie rozliczania i obsługi księgowej powierzyć firmie zewnętrznej, oczywiście w ramach kosztów pośrednich.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

               Pytanie 5. Ile można złożyć wniosków w projekcie?
               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o ilość składanych wniosków w ramach konkursu. Można objąć wsparciem kilka szkół i dla każdej z nich złożyć odrębny wniosek.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

               Pytanie 6. Stawka za komputer wskazana w Taryfikatorze to 2470 zł, taryfikator jest z 2016 roku, czy te stawki są obligatoryjne do budżetu projektu?
               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               Taryfikator się nie zmienił. Obowiązuje ten, który jest załącznikiem do regulaminu konkursu. Jeżeli jednak chcą Państwo np. zakupić sprzęt droższy niż stawka wskazana w Taryfikatorze to jest taka możliwość tylko w opisie wydatku musi być uzasadnienie dlaczego.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

               Pytanie 7. Docelowa placówka to zespół szkół, do którego należy szkoła podstawowa oraz oddziały gimnazjum w szkole podstawowej (dawne gimnazjum). Czy można liczyć placówkę jako dwie szkoły? (zgodnie z zapisem: W przypadku objęcia wsparciem szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą z nich należy traktować jako odrębną szkołę). Czy gimnazjum ze względu na to, że wygasa nie może już być liczone?
               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               Jeżeli w ramach projektu miałyby być objęte wsparciem 2 szkoły wchodzące w skład zespołu szkół to traktujemy je jako 2 odrębne szkoły. Jeżeli jednak gimnazjum nie funkcjonuje jako odrębna szkoła tylko w szkole podstawowej są klasy gimnazjalne to nie są to odrębne szkoły.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

               Pytanie 8. Czy max. 300 000 zł wsparcia/szkołę oznacza tylko dofinansowanie (unijne + budżet państwa) czy wartość całego projektu przypadającą na 1 szkołę?
               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               Jako wartość wsparcia należy rozumieć wartość kosztów bezpośrednich (dofinansowanie + wkład własny (jeżeli jest wnoszony w ramach kosztów bezpośrednich).

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 9. Czy w przypadku, gdy projekt miałby obejmować studia podyplomowe dla nauczycieli oraz zajęcia dla dzieci, które prowadzą nauczyciele w ramach praktyk to czy prowadzenie tych zajęć może być płatne?
               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               Prowadzenie takich zajęć może być płatne. Nauczyciele, którzy studiują w ramach projektu (i mają praktyki w ramach studiów) i w ramach tych praktyk prowadzą zajęcia projektowe z dziećmi, mogą dostawać wynagrodzenie z tego tytułu.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 10. Czy jest ustalona konkretna stawka, jaką należy przyjąć przy konstruowaniu budżetu jako wynagrodzenie nauczyciela? Na chwilę obecną nie jestem w stanie przewidzieć, jaki będzie stopień awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli. Czy zapis w regulaminie oznacza, że przez względu na stopień awansu stawka jest ustalana na poziomie n-la dyplomowanego?
               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               Nauczycielom zatrudnionym w projekcie na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela (będących już pracownikami danej szkoły) przysługuje wynagrodzenie w wysokości wyliczonej według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy i wynagrodzenia urlopowego. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę zgodnie z art. 16 Prawa oświatowego (nowi nauczyciele) za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 11. Czy w ramach Typów projektu I i II, możliwa jest organizacja zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               W ramach I i II typu projektu wsparciem mogą być objęte wszystkie klasy szkoły podstawowej.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 12. Czy w ramach typu projektu I, możemy zorganizować zajęcia z logopedii i dla uczniów z orzeczoną dysleksją?
               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               Zajęcia logopedyczne są jednymi z zajęć specjalistycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia specjalistyczne mogą być realizowane tylko w ramach III typu, nie ma możliwości realizacji zajęć z logopedii w ramach I typu.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                Pytanie 13. Czy w przypadku realizacji w projekcie następujących typów projektów:

               I. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

               II. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).

               III. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów kwalifikowalna będzie realizacja (w ramach typu IV) szkoleń dla nauczycieli z zakresu pracy z dzieckiem z SPE oraz studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki?

               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               Jak najbardziej, szkolenia dla nauczycieli mogą być również z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Należy tylko pamiętać, że wsparcie powinno wynikać z analizy indywidualnej placówki.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 14. Proszę o informację czy w przypadku gdy wnioskodawcą jest stowarzyszenie będące organem prowadzącym szkoły podstawowe wykazany roczny obrót powinien obejmować wyłącznie obroty stowarzyszenia czy sumę obrotów stowarzyszenia i podległych mu szkół będących realizatorami projektu?
               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               We wniosku powinny być wykazane obroty Lidera zgodnie z prowadzoną przez niego księgowością. Jeżeli szkoły podlegają pod stowarzyszenie, nie posiadają osobowości prawnej i rozliczają się wspólnie to wykazana powinna być suma obrotów.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 15. Czy wnioskodawcą w projekcie może być szkoła?
               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               Nie, wnioskodawcą może być tylko organ prowadzący szkołę. Szkoła musi być wskazana jako realizator w projekcie.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 16. Czy istnieje wzór umowy partnerskiej, który należy zastosować w przypadku realizacji projektu w partnerstwie w ramach działania 11.1.4? I jeśli tak to proszę o informację gdzie jest on dostępny, ponieważ nie ma takiego dokumentu przy ogłoszeniu o konkursie.
               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               Nie ma wzoru umowy partnerskiej (obecnie nie jest ona załącznikiem do umowy o dofinansowanie). Wszystkie informacje dot. partnerstwa w projekcie, łącznie z tym co powinna zawierać umowa partnerska, są zawarte w rozdz. 2.4 Regulaminu konkursu.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 17. Proszę o informację jaką stawkę za salę szkolną lekcyjną powinna zastosować gmina mająca w uchwale 21 zł netto za wynajem sal aby być w zgodzie z taryfikatorem?
               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               Jeżeli zgodnie z uchwałą gminy stawka za wynajem sal wynosi 21 zł to taką kwotę mogą Państwo wskazać we wniosku o dofinansowanie. Dopuszczalna stawka godzinowa wskazana w Taryfikatorze to 23 zł brutto jednak dokumentem nadrzędnym jest uchwała JST lub inny dokument regulujący tą kwestię, na który muszą się Państwo powołać w uzasadnieniu wydatku.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 18. Proszę o informację czy sale szkolne, które były remontowane z cross financingu w poprzednich naborach konkursu 11.1.4,  mogą w bieżącym naborze być wykazane jako wkład własny w projekcie. Mam na myśli szkołę która brała udział we wcześniejszym  naborze 11.1.4 oraz będzie uczestniczyła w projekcie w obecnym naborze 11.1.4.

               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               Sale, które były remontowane w ramach cross-financingu mogą być wykazane jako wkład własny ale tylko koszty eksploatacji tych sal (koszt czynszu, prąd, woda, ogrzewanie). We wniosku należy wtedy podać metodologię wyliczenia tych kosztów.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 19. W związku z wątpliwościami dotyczącymi zakresu wsparcia w poddziałaniu 11.1.4. bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej zakresu zajęć. Chcielibyśmy m.in. rozwijać kompetencje informatyczne oraz matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z programowania, robotyki i fotografii multimedialnej (Typ I projektu). Czy zajęcia te mieszczą się w katalogu możliwych w regulaminie konkursu zajęć?

               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               Nauka programowania jest jednym z obszarów rozwijania kompetencji kluczowych jednak zajęcia z zakresu programowania dla uczniów zostały zaplanowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 3.2 PO PC). Żeby uniknąć sytuacji, w których interwencja służąca realizacji tego samego celu, skierowana do tych samych grup docelowych byłaby finansowana jednocześnie z kilku źródeł czy programów, działania z zakresu programowania zostały wyłączone z zakresu interwencji EFS.

               Możliwe są zajęcia z robotyki ale bez elementów programowania i ew. z fotografii multimedialnej jeżeli będą miały na celu rozwijanie kompetencji informatycznych oraz matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 20. Czy w przypadku gdy projekt obejmuję szkołę podstawową oraz dwie file tej szkoły w innych miejscowościach limit wydatków na szkołę należy liczyć jak dla jednej szkoły czy jak dla trzech? Proszę też o informację czy diagnoza powinna zostać opracowana indywidualnie dla każdej filii?

               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               W przypadku szkoły, która ma filie traktujemy ją jako jedną szkołę więc limit wydatków również dla jednej szkoły. Diagnoza może być jedna skoro to jest jedna szkoła ale dobrze byłoby uwzględnić poszczególne filie bo w każdej z nich są inne klasy i prawdopodobnie inne problemy.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 21. Czy dopuszczalne jest, aby wśród podmiotów tworzących formalne partnerstwo w projekcie – obok organów prowadzących placówki oświatowe – znalazła się osoba prawna, która nie należy do tej kategorii, jednak zamierza – zgodnie ze swoimi celami statutowymi – wesprzeć pracę wskazanych szkół pod względem organizacyjnym, technicznym i merytorycznym. Czy taki podmiot może pełnić rolę lidera?

               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu jednym z kryteriów dostępu jest Czy Wnioskodawcą w projekcie jest organ prowadzący szkołę lub placówkę, do której skierowane jest wsparcie?

               Zatem wnioskodawcą w projekcie zawsze musi być organ prowadzący szkołę lub placówkę do której skierowane jest wsparcie. Podmiot prywatny, który nie jest organem prowadzącym szkołę lub placówkę, może wystąpić jako partner ale nie może pełnić roli lidera.

               IZ zaleca aby inne organy prowadzące nie były partnerami w projekcie. Wniosek powinien być złożony przez organ prowadzący a wsparciem objęte szkoły podlegające pod ten organ prowadzący.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 22. Czy kurs szybkiego czytania i zapamiętywania jest kwalifikowany w ramach 11.1.4 jako rozwój kompetencji kluczowych.

               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               Tak, umiejętność uczenia się jest jedną z kompetencji kluczowych. Definiowana jest jako „zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach”. Aby uczniowie osiągali lepsze wyniki w nauce i byli w stanie efektywnie uczyć się, można wykorzystać do tego m.in. kurs szybkiego czytania i zapamiętywania.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

               Pytanie 23. W opisie wskaźników w regulaminie znajduje się zapis “W przypadku objęcia wsparciem kilku szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą szkołę z danego zespołu szkół, która uzyskała wsparcie bezpośrednie, należy liczyć odrębnie. W przypadku skierowania wsparcia do szkół filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej podporządkowane powinny być mierzone odrębnie” natomiast w opisie kryterium dot. maksymalnej wielkości wsparcia “W przypadku objęcia wsparciem szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą z nich należy traktować jako odrębna szkołę" i nie ma tu informacji jak traktować filie. Czyli np. we wskaźniku dot. doposażenia pracowni wykazujemy trzy szkoły ale maksymalna kwota kosztów bezpośrednich w projekcie wynosi 500 000 zł (w sumie szkoły mają ponad 300 ucz.) a nie 900 000 zł?

               Odpowiedź, 26.09.2018 r.
               W przypadku wskaźnika "Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych" i "Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie" jeżeli wsparcie kierowane jest szkół filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej podporządkowane powinny być mierzone odrębnie. Chodzi o wskazanie ile fizycznie szkół/budynków zostało doposażonych. Natomiast ilość filii w szkole nie wpływa na podniesienie wartości wsparcia dla tej szkoły. To nadal jest jedna szkoła tylko znajdująca się w kilku budynkach. Tak więc wartość wsparcia dla jednej szkoły, natomiast we wskaźniku dot. doposażenia pracowni powinny być wykazane trzy szkoły/budynki jeżeli wszystkie trzy zostały doposażone.

               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                

                

                Bezpośredni link do zagadnienia:
                https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_1_4_konkurs_254_18_i_255_18

                Pytanie 1. Co wchodzi w zakres adaptacji pomieszczeń w konkursie 926- DDOM?

                Odpowiedź, 5.09.2018 r.
                W zakres adaptacji pomieszczeń mogą wchodzić koszty związane z dostosowaniem np. sal do wymagań, wynikających ze standardu DDOM (stanowi załącznik  nr 8 do Regulaminu konkursu).

                Zgodnie z w Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń w przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS związane jest z kategorią limitowaną cross- financing. 

                Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

                W projekcie obejmującym DDOM na cross-financing można przeznaczyć 20% dofinansowania unijnego (dofinansowanie unijne wynosi 85% wartości projektu).

                Opracowane przez wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/9_2_6_efs_dla_zdrowia_5092018

                 Komunikat 1. Omyłkowy zapis w  Instrukcji wypełniania wniosku dla konkursu RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18

                 Komunikat, 14.08.2018 r.
                 W instrukcji wypełniania wniosku dla Działania 3.3. Technologie informacyjno- komunikacyjne w działalności gospodarczej dla konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 omyłkowo wskazano nieadekwatne informacje jakie należy uwzględnić w pkt. C.2.2. w polu „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” (str. 39 Instrukcji wypełniania wniosku).

                 Obecnie zapis brzmi następująco:

                 „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” - należy podać następujące dane:

                 1. zakres obowiązków pracownika wskazujący na jego zaangażowanie w prace B+R będące przedmiotem projektu;
                 2. uzasadnienie wydatku pod względem konieczności jego poniesienia w celu prawidłowej realizacji projektu;
                 3. informację nt. poziomów gotowości technologii, w ramach których dany koszt będzie realizowany/zostanie poniesiony;
                 4. metodologia wyliczenia godzinowej stawki jednostkowej (dalej gsj ) wraz ze wskazaniem metody oraz ze wskazaniem stosownego działania matematycznego.

                 Poprawny zapis powinien brzmieć: 

                 „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” - należy podać następujące dane:

                 1. zakres obowiązków pracownika wraz z planowanym podziałem ilości godzin na poszczególne zadania w ramach realizacji projektu;
                 2. uzasadnienie wydatku pod względem konieczności jego poniesienia w celu prawidłowej realizacji projektu;
                 3. metodologię wyliczenia godzinowej stawki jednostkowej (dalej gsj) wraz ze wskazaniem metody oraz ze wskazaniem stosownego działania matematycznego.

                 Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                 Pytanie 1. Jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie  i wprowadzić nowe rozwiązania organizacyjne w naszej firmie m.in. poprzez pozyskanie oprogramowania magazynowo-kadrowego. Nasza firma posiada siedzibę główną w Sosnowcu oraz oddział produkcyjny w województwie mazowieckim. Wobec powyższego proszę o odpowiedź czy istnieje szansa na pozyskanie dofinansowania w ramach przedmiotowego projektu zważywszy na fakt, iż filia firmy znajduje się poza obszarem woj. śląskiego. Naszym zdaniem dominującym miejscem realizacji projektu będzie woj. śląskie, bowiem to tutaj znajdują się firmowe serwery, a także dział handlowy i osoba, która zajmuje się zamówieniami produktów. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych ułatwiłoby m.in. wgląd w stany magazynowe co byłoby związane ze zmianą jakościową w przedsiębiorstwie  jaka nastąpiła dzięki realizacji inwestycji.

                 Odpowiedź, 31.08.2018 r.

                 W pytaniu brakuje informacji, które pozwalają na jednoznaczną odpowiedź. Jednakże zgodnie z Regulaminem konkursu:

                 Wnioskodawca musi realizować i utrzymać w okresie trwałości projekt na terenie województwa śląskiego oraz prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego na dzień podpisania umowy o dofinansowanie – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Ponadto proszę mieć na uwadze warunek kwalifikowania wartości niematerialnych i prawnych: należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności. W związku z powyższym w przypadku, gdy planowane do zakupu oprogramowanie będzie wykorzystywane wyłącznie w siedzibie firmy w Sosnowcu oraz w magazynach zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego wówczas istnieje możliwość wnioskowania w ramach konkursu. W takiej sytuacji proszę pamiętać, że jako lokalizację projektu należy uwzględnić zarówno siedzibę jak i magazyny.

                 Natomiast w przypadku, gdy magazyny są zlokalizowane w woj. mazowieckim (lub w innym województwie) i z oprogramowania będzie korzystać również oddział/zakład zlokalizowany poza województwem śląskim wówczas projekt nie kwalifikuje się do wsparcia, gdyż wsparcie zostanie udzielone również zakładowi produkcyjnemu zlokalizowanemu poza województwem śląskim, co jest niezgodne z zasadami konkursu.

                 Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                 Pytanie 2: Zwracam się z pytaniem dotyczącym kodu PKD projektu. Jesteśmy spółką, która prowadzi działalność usługową w zakresie dystrybucji elementów okuć budowlanych. Przeważający kod PKD prowadzonej przez nas działalności to: 46.73. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Czy w ramach PKD projektu możemy wskazać taki kod, wypełniając wniosek? Projekt, który planujemy zrealizować, będzie tyczył się wdrożenia innowacji ułatwiającej dystrybucję naszych produktów (tj. unowocześnienie sprzedaży i systemu zamówień). W takim wypadku, w wyniku realizacji projektu z pewnością będziemy osiągać przychody ze sprzedaży. Czy takie rozumowanie na temat kodu PKD projektu jest prawidłowe?

                 Odpowiedź, 31.08.2018 r.

                 W odpowiedzi na pytanie informuję, że wskazany kod PKD projektu nie znajduje się na liście kodów wykluczonych, w związku z czym istnieje możliwość złożenia projektu ze wskazanym kodem PKD projektu. W odniesieniu do pytania czy kod PKD 46.73 jest odpowiedni w odniesieniu do zakresu projektu informuję, że opis projektu zawarty w Państwa pytaniu jest zbyt ogólny aby można było jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Jednakże w przypadku, gdy projekt dotyczy głównej działalności firmy wybór wskazanego kodu PKD wydaje się być adekwatnym.

                 Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                 Pytanie 3. Jesteśmy zainteresowani złożeniem aplikacji na dofinansowanie - DZIAŁANIE 3.3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO–KOMUNIKACYJNE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Po zapoznaniu się z Regulaminem tego Konkursu powzięliśmy w wątpliwość następujące kwestie:

                 - czy dofinansowanie w ramach tego projektu może dotyczyć już inwestycji zapłaconej w ubiegłym roku  (zakup wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowania zintegrowanego systemu operacyjnego oraz zakup środków trwałych - sprzętu komputerowego),

                 - dysponujemy opinią o innowacyjności naszego przedsięwzięcia wystawioną dnia 27.02.2017 r., a zakres przedsięwzięcia byłby realizowany zgodnie z wystawioną opinią, czy możemy dołączyć tą opinię do wniosku i czy będzie ta opinia brana pod ocenę komisji?

                 Odpowiedź, 31.08.2018 r.

                 W odpowiedzi na zapytanie informuję, że:

                 - Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, realizację wniosku można rozpocząć po jego złożeniu do ŚCP. Wszystkie wydatki poniesione przed złożeniem wniosku są wydatkami niekwalifikowanymi. Ponadto w opisanym przypadku nie jest zachowany efekt zachęty, co dyskwalifikuje wniosek do dofinansowania.

                 - Zgodnie z dokumentacją konkursową, opinia o innowacyjności nie jest obligatoryjna  w przypadku konkursu dla Działania 3.3. RPO WSL, niemniej jeśli Wnioskodawca dysponuje takim dokumentem, można go załączyć jako załącznik dodatkowy. Dokument ten będzie brany pod uwagę podczas oceny projektu. Należy jednak zaznaczyć, że wszystkie dokumenty powinny być aktualne na moment złożenia wniosku o dofinansowanie. Data wystawienia dokumentu sugeruje, że dane zawarte w opinii mogą być nieaktualne na moment aplikowania.

                 Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                 Pytanie 4. W związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 proszę o odpowiedź na następujące pytania dotyczące promesy kredytowej.

                 1. W dokumentacji konkursowej nie odnaleźliśmy wzoru promesy kredytowej. Czy załączony wzór promesy kredytowej wystawionej przez bank francuski będzie zaakceptowany przez Instytucję Organizującą Konkurs? Promesa zostanie wystawione przez bank francuski w języku francuskim, a do wniosku o dofinansowanie zostanie dostarczone tłumaczenie przysięgłe dokumentu wraz z kopią oryginalnej promesy. Jeśli istnieje inny wzór, proszę o dokładne wskazanie jego lokalizacji.
                 2. Czy w załączonym wzorze konieczne jest wskazanie wartości projektu, czy wystarczy tylko kwota kredytu?
                 3. Czy wartość kredytu udzielanego w EURO musi być w promesie wskazana w PLN po kursie z banku wystawiającego promesę z dnia jej wystawienia, czy też może być wyrażona wyłącznie w EURO? Ewentualnie czy należy podać zarówno kwotę w EURO, jak i w PLN?
                 4. Jakiego rodzaju dane identyfikujące bank francuski będą potrzebne w promesie? Z przyczyn oczywistych nie będzie bowiem numeru KRS, NIP czy REGONU. Czy konieczne jest podanie informacji o kapitale zakładowym i kapitale wpłaconym? Czy należy do wniosku załączyć jeszcze jakiś dokument identyfikujący bank wystawiający promesę?

                 Odpowiedź, 31.08.2018 r.

                 Ad.1 – Dokumentacja aplikacyjna nie zawiera wzoru załącznika, odpowiednie instytucje wystawiają załączniki na stosowanych przez siebie wzorach. Proszę zwrócić uwagę na to, że załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu dla Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej zawiera informację dot. promesy kredytowej /promesy pożyczki inwestycyjnej : powinna zostać wystawiona na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez instytucję finansową typu bank, fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy zgodną z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych.

                 Ad.2 W dokumentacji konkursowej nie ma informacji jakie elementy dodatkowe powinna zawierać promesa kredytowa, jednak warto żeby zawierała zarówno kwotę kredytu oraz wartość projektu, ażeby była możliwość powiązania promesy z projektem.

                 Ad.3 Wartość kredytu może zostać wyrażona w walucie EURO.

                 Ad.4 Nie są potrzebne dodatkowe dokumenty identyfikujące bank.

                 Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                 Pytanie 5. Piszę do Państwa z pytaniem odnośnie pomocy publicznej i de minimis w konkursie 3.3. TIK. Otóż rozmawiałem z konsultantem i zostałem poinformowany że do wyboru mam tylko pomoc publiczną na 45%, 35% oraz de minimis na 50%, jednakże w generatorze do wyboru mam także dwie pomoce publiczne na 50% z czego jedna dotyczy wspierania innowacyjności oraz innowacji procesowej i organizacyjnej tak jak na załączonym niżej zrzucie ekranu. Czy mógłbym prosić o szczegółowe informacje na temat tego czy mogę wybrać tą pomoc publiczną na 50%, gdyż mój projekt przewiduje wprowadzenie innowacji procesowej oraz organizacyjnej.

                 Odpowiedź, 31.09.2018 r.

                 W odpowiedzi na pytanie informuję, że katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz warunki kwalikowania wydatków w ramach konkursu znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu dla Działania 3.3. „Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej”.

                 Zgodnie z ww. dokumentem koszty kwalifikowalne obejmują:

                 1)      „koszty nabycia nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego”,
                 2)      „koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych”,
                 3)      „koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego”.

                 W przypadku ponoszenia wydatków w tych kategoriach kosztów Beneficjent ma możliwość wyboru  sposobu ich ponoszenia bądź to w oparciu o art. 14 Rozporządzenia KE nr 651/2014, bądź w oparciu o rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis.

                 Maksymalny poziom wsparcia dla wydatków realizowanych w oparciu o Rozporządzenie KE nr 651/2014 to 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, a 35% dla średnich przedsiębiorstw, natomiast dla wydatków realizowanych w oparciu o rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis to 50% dla MŚP.

                 4)      koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych (ART. 18 ROZPORZĄDZENIA 651/2014),
                 5)      koszty wynagrodzeń (ART. 29 ROZPORZĄDZENIA 651/2014 ). Koszty te powinny być związane z wdrażaną przez Wnioskodawcę w ramach projektu innowacją procesową lub organizacyjną,
                 6)      koszty szkoleń (ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS) ,7)      pozostałe koszty kwalifikowalne (ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS).

                 Maksymalny poziom wsparcia dla powyższych wydatków to 50% dla MŚP.
                 W odpowiedzi na Pana zapytania oraz powyższych informacji wynika, iż jeżeli chce Pan skorzystać z wsparcia w wysokości 50%, wtedy należy skorzystać z pomocy de minimis.

                 Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                 Pytanie 6. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach działania  RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18, „należy dołączyć dokumenty finansowe obrazujące trzy ostatnie lata obrachunkowe poprzedzające rok składania wniosku w formacie, w jakim zobowiązany jest je sporządzać Wnioskodawca: Bilansu oraz Rachunku zysków i strat (potwierdzone przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta oraz opatrzone pieczęcią urzędu skarbowego lub z potwierdzeniem złożenia/nadania) zgodnie z przepisami o rachunkowości.”

                 Dokumenty za 2017 rok zostały złożone poprzez system ekrs.ms.gov.pl. Jedynym potwierdzeniem złożenia dokumentów jest wiadomość mailowa o treści:    W związku ze zgłoszeniem o identyfikatorze ……… z dnia 04-07-2018 dotyczącym podmiotu o nr KRS …………… zamieszczono w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS wzmianki o złożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

                 Wiadomość mailowa nie ma żadnego załącznika. Podobnie z systemu można pobrać jedynie komunikat takiej treści.

                 W związku z tym proszę o informację zwrotną, w jakiej formie należy przedstawić potwierdzenie złożenia/nadania w przypadku dokumentów finansowych za 2017 rok?

                 Odpowiedź, 31.09.2018 r.

                 W odpowiedzi na pytanie informuję, że zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie należy dostarczyć dokumenty finansowe z potwierdzeniem nadania/złożenia do urzędu skarbowego. Natomiast nie jest wymagane dostarczenie potwierdzeń złożenia sprawozdań do sądu,  Państwa pytanie dotyczy zgłoszenia dokumentów finansowych w KRS.

                 Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


                 Pytanie 7. Planujemy ubiegać się o finansowanie w ramach działania 3.3. Wszystkie wydatki w ramach budżetu będą finansowane w ramach pomocy de minimis:- Czy w związku z tym, mamy uzupełniać pole B.13.3 Regionalna pomoc inwestycyjna we wniosku o dofinansowanie?- Czy mamy odnieść się do pytania 1, 1a, 2, 2a, 3 lub 4 wskazane w tym punkcie? 


                 Odpowiedź, 31.09.2018 r.

                 W przypadku ubiegania się w ramach działania 3.3. wyłącznie o pomoc de minimis Wnioskodawca powinien wypełnić pkt. B.13.3 poprzez wybór odpowiedzi: "NIE" przy każdym typie inwestycji początkowej. Nie należy pozostawiać niewypełnionych pól.

                 Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_3_3_technologie_informacyjno_komunikacyjne_w_dzialalnosci_gospodarczej

                  Pytanie 1.  Na stronie internetowej rpo.slaskie.pl pojawiła się informacja o wejściu w życie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Jak je stosować w projektach składanych do konkursów ogłoszonych po wejściu w życie ww. wytycznych?

                  Odpowiedź, 07.08.2018 r. 
                  Przypominamy o obowiązywaniu od 11.04.2018 r. zmienionych Wytycznych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

                  Wytyczne wprowadzają „standardy dostępności” w kilku podstawowych obszarach – m.in. transportowym, architektonicznym, cyfrowym, informacyjno– promocyjnym. Celem standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do Funduszy Europejskich.

                  Standardy dostępności, stanowiące załącznik nr 2 do wytycznych, mają zastosowanie do projektów wyłonionych w wyniku konkursów lub wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektów, ogłoszonych po dniu, od którego zmienione wytyczne są stosowane.

                  Wnioskodawcy, wypełniając pole B.21 dotyczące realizacji polityk horyzontalnych, powinni uwzględnić w opisie sposób, w jaki produkty projektu uwzględniają adekwatne - do zakresu i przedmiotu projektu - standardy dostępności. Opis powinien być możliwie wyczerpujący i szczegółowy.

                  Przykładowo, jeśli projekt polega m.in. na modernizacji peronu kolejowego, zastosowanie może mieć standard: architektoniczny i transportowy, a w przypadku projektu obejmującego realizację ITS – standard cyfrowy.

                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/stosowanie_wytycznych_w_zakresie_realizacji_zasady_rownosci_szans_i_niedyskryminacji_w_konkursach_z_dzialania_6_2_oraz_4_5_1_i_4_5_2

                   Pytanie 13. Czy występują 3 tożsamości w przypadku zamówienia dot. usługi cateringowej, która będzie realizowana na terenie całego województwa, w czasie 1 roku? Czy wstępuje tu tożsamość czasowa (usługa realizowana na przestrzeni 1 roku, nieznane są dokładne terminy początku realizacji)? Czy istnieje tożsamość podmiotowa, czy istnieje wykonawca, który może wykonać usługę cateringową na terenie różnych lokalizacji na terenie całego województwa?

                   Odpowiedź, 22.06.2018 r.
                   Co do zasady jeśli catering ten dotyczy jednego projektu współfinansowanego w ramach RPO WSL to mamy do czynienia z jednym postępowaniem.

                   Niezależnie od tego zamawiający może podzielić jedno zamówienie na części - tak aby poszczególne części odzwierciedlały miejsce dostaw cateringu i czas ich dostawy.

                   Jeśli zamawiający nie zna wszystkich lokalizacji i terminów dostaw, nic nie stoi na przeszkodzie podzielenia zamówienia na części w taki sposób, iż każda z części stanowić będzie osobne postępowanie (szacunkowa wartość tego zamówienia będzie jednak liczona łączne i każde z tych postępowań będzie musiało być przeprowadzone w właściwej procedurze, np. zasada konkurencyjności).

                   Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                   Pytanie 12. Czy szacowanie wartości zamówienia musi być zrobione w każdym przypadku? Czy tylko dla planowanych zakupów 20-50 tys.? Zgodnie z ostatnimi wyjaśnieniami , szacowanie nie powinno być działaniem samym w sobie , "dla zasady", jednak informacje w tej kwestii są rozbieżne.

                   Odpowiedź, 22.06.2018 r.
                   Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 umieściły obowiązek dokonania szacowania wartości zamówienia w pkt 11 działu 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów. Cytowane przepisy dotyczą wszystkich zamówień w projekcie.
                   Wskazane Wytyczne definiują także, w pkt 3.1.jj), zamówienie jako: umowę odpłatną, zawartą zgodnie z warunkami wynikającymi z Pzp, albo z umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach PO.

                   Zamówienia zdefiniowane są więc jako wszystkie zamówienia w projekcie – niezależnie od kwoty.

                   Wnioskować należy, iż szacowanie wartości zamówienia winno być wykonywane dla wszystkich zamówień w projekcie – niezależnie od ich wartości.

                   Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                   Pytanie 11. Czy można kupić instrumenty muzyczne na podstawie art. 4 D ust 1 pkt 2 ust. PZP.

                   Odpowiedź, 22.06.2018 r.
                   Instytucja Zarządzająca nie zna przypadku w którym zamawiający skorzystałby z wyłączenia określonego w art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Literalna interpretacja tych przepisów wskazuje, iż nie można zakupić instrumentów muzycznych na tej podstawie, gdyż zakup ten służy wyposażeniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

                   Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                   Pytanie 11. Gdy nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia, a jedynie na etapie pytań dopuszczamy jakieś zmiany (tzn. że zaoferowanie przedmiotu wg. "starych" zapisów jak i "nowych" jest prawidłowe)- czy trzeba i jeśli tak, to jak nanieść na ogłoszenie o zamówieniu w postaci zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

                   Odpowiedź, 22.06.2018 r.
                   Zgodnie z art. 38 ust 4a ustawy Pzp: Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

                   1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
                   2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

                   Z doświadczenia Instytucji Zarządzającej wynika, iż odpowiedzi na pytania wykonawców co do spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu, bardzo często prowadzą do zmiany samych warunków. Należy mieć na uwadze, iż nawet interpretacja, doprecyzowanie, uszczegółowienie, konkretnych zapisów ogłoszenia może być traktowana jako zmiana.

                   Należy także pamiętać, iż pytanie wykonawcy spowodowane jest prawdopodobnie jego niepewnością co do treści ogłoszenia. Często wynika to z mało precyzyjnego opisu np. warunków udziału w postępowaniu. 
                   Jeśli natomiast odpowiedź spowodowała zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu to zgodnie z powyższym przepisem zamawiający musi zmienić ogłoszenie.

                   Przypominam również o obowiązku wydłużenia terminu składania ofert. Zgodnie z art. 12a ustawy Pzp: W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.

                   2.
                   Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach (…).

                   Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                   Pytanie 10. Gdy parametry techniczne są kryterium pozacenowym, a jest ich bardzo dużo (kilkanaście) czy w ogłoszeniu o zamówieniu lepiej ich wpisać tyle ile się da, a dodać info, że wszystkie są w SIWZ? Czy w ogóle nie wymieniać, żeby nie doszło do nieporozumienia i przedstawić samą informację o SIWZ, a tu wpisać tylko ogólne parametry techniczne i podać ilość procent?

                   Pytanie 9. W przypadku gdy wszystkie parametry techniczne nie mieszczą się w ogłoszeniu o zamówieniu to lepiej zamieścić tyle ile się zmieści i dopisać, że reszta parametrów jest w SIWZ str…? Czy lepiej wskazać, że kryterium oceny są parametry techniczne np. 30% i zostały opisane w SIWZ str...?

                   Odpowiedź, 22.06.2018 r.
                   Zgodnie z art. 41 pkt 9 ogłoszenie musi zawierać: kryteria oceny ofert i ich znaczenie. Z kolei SIWZ, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 13, musi zawierać: opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. 

                   Analiza tych przepisów prowadzi do wniosku, że ogłoszenie dopuszcza podanie „niepełnych” informacji o kryteriach oceny ofert, np. „cena 60%”, „parametry techniczne 30%”, „doświadczenie kierownika budowy 10%”.  Natomiast cały opis kryteriów znaleźć się musi w SIWZ.

                   Jeśli występuje kilkanaście parametrów technicznych to prawidłowym działaniem jest podanie w ogłoszeniu np. „parametry techniczne 30%”, a w SIWZ zamieszczenie szczegółowego opisu tych kilkunastu parametrów, które łącznie stanowić będą 30% kryteriów.

                   Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                   Pytanie 8. Nie stosuje się korekt na wymóg "budynku użyteczności publicznej" w przypadku projektu. Czym różni się projektowanie siedziby np. urzędu miasta od projektu komercyjnego biurowca?
                   Odpowiedź, 17.05.2018 r.
                   Co do zasady Instytucja Zarządzająca nie stwierdza nieprawidłowości w przypadku użycia w warunku udziału w postępowaniu zwrotu „budynki użyteczności publicznej” jeśli postępowanie to dotyczy wykonania projektu budowlanego. Podejście to wynika z faktu, iż projektanci winni posiadać szczegółową wiedzę jakimi specyficznymi regulacjami prawnymi objęty jest projekt nowopowstającego budynku użyteczności publicznej.

                   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie definiuje budynek użyteczności publicznej jako: budynku użyteczności publicznej — rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. 

                   W związku z powyższym komercyjny biurowiec traktowany jest tak samo jak siedziba urzędu miasta.

                   Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                   Pytanie 7. Korekty w zamówieniach, w których zamawiający zastosuje kryterium oceny ofert. Cena o wadze przekraczającej 60%.
                   Odpowiedź, 17.05.2018 r.
                   Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3.  

                   Zastosowanie powyższych proporcji – oczywiście w wyżej opisanych przypadkach – jest ustawowym obowiązkiem, który ma na celu wyeliminowanie negatywnej sytuacji, w której o udzielaniu zamówienia decyduje jedynie cena. Naruszenia cytowanego przepisu może stanowić nieprawidłowość – a co za tym idzie nałożenie korekty finansowanej. Instytucja Zarządzająca przeprowadza każdorazowo indywidualną analizę, w której bada potencjalny oraz faktyczny wpływ uchybienia na wyniki postępowania.

                   Powyższe dotyczy tylko postępowań udzielanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które regulują udzielanie zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności wymóg taki nie istnieje. W pkt. 6.5.2.9.e) wprost wskazano, iż: cena może być jedynym kryterium oceny ofert. Poza wymaganiami dotyczącymi ceny wskazane jest stosowanie jako kryterium oceny ofert innych wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, takich jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty eksploatacji oraz organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia.

                   Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                   Pytanie 6. Okres ważności szacowania dla zasady konkurencyjności tzn. ile maks. przed upublicznieniem powinno mieć miejsce? 
                   Odpowiedź, 17.05.2018 r.
                   Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które regulują udzielanie zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności, nie określają terminów ważności szacowania wartości zamówienia. Tak więc każde szacowanie wartości zamówienia, niezależnie kiedy przeprowadzone wypełnia obowiązek opisany w pkt. 6.5.11 przytoczonych Wytycznych. Instytucja Zdarzająca zwraca jednakże uwagę, iż szacowanie wartości zamówienia dokonywane jest w celu ustalenia jakie procedury należ zastosować przy wyborze wykonawcy. Posługiwanie się szacowaniem rażąco błędnym, gdyż wykonanym wiele lat wcześniej, może wpływać negatywnie na konkurencyjność i przejrzystość postępowania.

                   Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                   Pytanie 5. Czy w przetargu nieograniczonym, gdzie wpłynęły 2 oferty i jeden wykonawca złożył oświadczenie o grupie kapitałowej, a drugi nie, a oferta 1 była najkorzystniejsza, to czy należy wezwać 2 wykonawcę o złożenie tego oświadczenia na podstawie art. 26 ust.3?
                   Odpowiedź, 17.05.2018 r.
                   Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP należy wezwać wszystkich wykonawców o uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej. Instytucja Zarządzająca do tej pory nie identyfikowała takich uchybień.

                   Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                   Pytanie 4. Jeżeli postępowanie obarczone jest wadą np. rozbieżności w opisie kryterium - na jakiej podstawie należy unieważnić postępowanie, skoro przy wadzie postępowania przepisy PZP odnoszą się do niemożności zawarcia umowy niepodlegającej unieważnieniu.
                   Odpowiedź, 17.05.2018 r.
                   Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
                   1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
                   2. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu,
                   3. w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta,
                   4. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
                   5. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
                   6. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
                   7. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

                   Powyższy przepis określa możliwe okoliczności unieważniania postępowania. W opinii Instytucji Zarządzającej pkt 7 stanowiący o wystąpieniu wady w postępowaniu uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, odnosi się do wszystkich sytuacji które mogły mieć negatywny wpływ na wynik postępowania. Rozbieżności w opisie kryteriów oceny ofert mogą być więc przesłanką do unieważnienia postępowania. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w doktrynie: „Należy uznać, że wszystkie wymienione w art. 146 ust. 1 przypadku naruszeń ustawy odnoszące się do prowadzenia postępowania są wadą w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 7, a więc taką, która skutkuje koniecznością unieważnienia postępowania. Nie można jednak przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ograniczyć tylko do tych naruszeń. Doprowadzić do unieważnienia umowy można także w wyniku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania (art. 146 ust. 6). Trudno zatem nie zgodzić się ze stanowiskiem W. Dzierżanowskiego (w Stachowiak, komentarz, s. 439), że wszelkie wady, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, o ile nie dadzą się usunąć, będą przesłanką unieważniania postępowania” (Jerzy Pieróg, Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz, Wydanie 1, str. 376-377).

                   Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                   Pytanie 3. Jeżeli nie wpłynęła żadna oferta na dostawę. Co dalej. Czy można iść i kupić po prostu. Czy trzeba ogłosić następne postępowanie?

                   Odpowiedź, 23.04.2018 r.
                   W sytuacji, gdy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, bądź ograniczonego, nie wpłynęła żadna, niepodlegająca odrzuceniu oferta, Zamawiający, na podst. art. 67 ust. 1 pkt 4 , jest uprawniony do udzielenia zamówienia z wolnej ręki: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

                   Analogicznie, w sytuacji, gdy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zasady konkurencyjności nie wpłynęła żadna, niepodlegająca odrzuceniu oferta, Zamawiający, na podst. sekcji 6.5 pkt 8 lit. a, jest uprawniony do udzielenia zamówienia w trybie niekonkurencyjnym: „Możliwe jest niestosowanie procedur określonych w niniejszym podrozdziale przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach: w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w sekcji 6.5.2 nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

                   Zgodnie z treścią przypisu nr 36: „Określone w podrozdziale 6.5 pkt 8 i 9 przesłanki umożliwiające niestosowanie procedur należy interpretować biorąc pod uwagę wykładnię odpowiednich przepisów Pzp, tj. art. 62 i art. 67, umożliwiających zastosowanie trybu niekonkurencyjnego po spełnieniu określonych warunków”.

                   Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                   Pytanie 2. Okres gwarancji (nawiązując do wypowiedzi): Czyli okres gwarancji 40%, cena 60% nie może być? Czyli lepiej np. 70% cena, okres gwarancji 30%.

                   Odpowiedź, 23.04.2018 r.
                   Na wstępie należy wskazać, że kryteria oceny ofert stanowią podstawowe narzędzie oceny ofert. Wobec czego, Zamawiający przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia, powinien w sposób szczególny zastanowić się, jakie kryteria oceny ofert pozwolą uzyskać mu najkorzystniejszą ofertę. Należy wskazać, że celem stosowania kryteriów pozacenowych jest zagwarantowanie wyboru oferty optymalnej, stanowiącej balans pomiędzy aspektami ekonomicznymi, jakościowymi, czy np. społecznymi. Dlatego, też jedynie formalne wypełnianie nakazu stosowania kryteriów pozacenowych, nie jest działaniem właściwym. Bowiem, działanie takie może prowadzić do sytuacji, w których oferta wybraną na podstawie ustanowionych kryteriów oceny ofert nie będzie faktycznie najkorzystniejsza ze złożonych ofert.

                   Przykład – postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy

                   Kryteria:
                   1. a)           cena 60%,cena całkowita oferty brutto[K1]: 60 pkt. Gdzie K1 – kryterium cena, Cn – najniższa cena całkowita brutto, Cb – cena oferty badanej
                   b) gwarancja 40% okres gwarancji na wykonane roboty [K2]: 40 pkt, przy czym wykonawca może udzielić gwarancji na wykonane roboty na okres: 36, 48 , 60 lub 72 miesiące (lub więcej) – a okres ten powinien zostać wskazany w formularzu oferty – załącznik 1 do SIWZ (z tym zastrzeżeniem, że okres gwarancji na oprawy oświetleniowe zewnętrzne wynosi 60 miesięcy). Ilość punktów w tym kryterium przyznana zostanie według poniższej formuły: 36 miesięcy – 10 pkt, 48 miesięcy – 20 pkt, 60 miesięcy – 30 pkt, 72 miesiące (lub więcej) – 40 pkt.W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający uzyskał 2 oferty:

                   oferta X
                   - cena brutto 100.000,00 zł brutto
                   - okres gwarancji 36 miesięcy
                   PUNKTACJA OFERTY: (100.000/100.000) x 60 = 60 pkt + 10 pkt (gwarancja) = 70 pkt

                   oferta Y
                   - cena brutto 150.000,00 zł brutto
                   - okres gwarancji 72 miesiące
                   PUNKTACJA OFERTY: (100.000/150.000) x 60 = 40 pkt + 40 pkt (gwarancja) = 80 pkt

                   Wnioski: Oceniając oferty X i Y na podstawie kryteriów cena 60 % oraz gwarancja 40 %, Zamawiający zostałby zobligowany do wybrania oferty Y. Można, więc przyjąć, że 72 miesięczna gwarancja w omawianym przypadku „kosztowałaby” Zamawiającego aż 50.000,00 zł.Mając na uwadze powyższe rozważania, stosowanie kryteriów oceny ofert cena 60 % oraz gwarancja 40 %, jest rozwiązaniem wysoce ryzykownym dla Zamawiającego. Wobec czego, przy ustaleniu kryterium cenowego o wadze 60 %, Zamawiający powinien dokładnie przeanalizować, jakie inne kryteria może zastosować w prowadzonym postępowaniu. Przykładowo, przy postępowaniu na roboty budowlane można zastosować następujące kryteria oceny ofert: cena/ koszt, gwarancja, termin realizacji, doświadczenie personelu wykonawcy, warunki płatności. Tak określone kryteria oceny ofert powalają zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji, w której jedno, pozacenowe kryterium obliguje Zamawiającego do wyboru oferty niekorzystnej ekonomicznie.

                   Następnie, należy wskazać, że norma prawna wyrażona w art. 91 ust. 2a ustawy PZP, nie stanowi bezwzględnego zakazu stosowania kryterium cenowego o wadze przekraczającej 60 %: „Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować, jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3.”Podsumowując, Zamawiający przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia powinien dochować należytej staranności przy określaniu kryteriów oceny ofert. Indywidualne podejście do każdego przedmiotu zamówienia, poprzedzone dokładną analizą jego cech specyficznych oraz uwarunkowań rynkowych, powinno zagwarantować określenie kryteriów adekwatnych do potrzeb prowadzonego postępowania.

                   Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                   Pytanie 1. Jakie można jeszcze zastosować kryteria oceny ofert przy robotach budowlanych oprócz ceny i okresu gwarancji?
                   Odpowiedź, 23.04.2018 r.
                   Najczęściej stosowanymi kryteriami pozacenowymi są: - termin realizacji, - długość gwarancji, - płatności (warunki, terminy itp.), - jakość / funkcjonalność / parametry techniczne, - wiedza / doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia.

                   Opracowane przez pana Krzysztofa Fojcika i panią Katarzynę Pachołek

                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/najczesciej_popelniane_bledy_w_zamowieniach_23042018

                    Pytanie 4. Jakie dokumenty należy dostarczyć w celu potwierdzenia osiągnięcia założonych wskaźników rezultatu realizowanych w ramach działań: 4.1, 4.3, 4.5.1 (4 typ projektu), 4.5.2 (4 typ projektu)?

                    Odpowiedź
                    Co do zasady beneficjent powinien udokumentować poziom realizacji wskaźników, zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie, w części F.2 Wskaźniki rezultatu. Jeśli beneficjent nie określił jakie dokładnie dokumenty potwierdzą osiągnięcie założeń wówczas wymagane jest dostarczenie audytu powykonawczego lub innego dokumentu potwierdzającego realizację założeń, tj. protokoły odbioru infrastruktury lub inne dokumenty potwierdzające zakres zrealizowanego projektu. Przedmiotowy dokument musi przedstawiać dokładne wyliczenia poziomu wskaźników na podstawie danych źródłowych.

                    Dobrą praktyką jest załączenie audytu energetycznego potwierdzonego przez audytora/osobę uprawnioną do sporządzania analiz w tym zakresie.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                    Pytanie 3. Czy audyt powykonawczy (ex post) jest wymagany do rozliczenia wskaźników rezultatu realizowanych w ramach działań: 4.1, 4.3, 4.5.1 (4 typ projektu), 4.5.2 (4 typ projektu)?

                    Odpowiedź:

                    W zależności od rodzaju inwestycji audyt powykonawczy (ex post) nie jest zawsze wymagany. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia wyliczeń w zakresie realizacji wskaźnika np. poprzez:

                    audyt powykonawczy (ex post);
                    własne wyliczenia na podstawie danych źródłowych (raporty, sprawozdania dot. zużycia energii na podstawie np. faktur VAT);
                    protokół odbioru końcowego, w szczególności w projektach z zakresu termomodernizacji, kogeneracji itp. (dotyczy projektów, w których załączono do wniosku o dofinansowanie np. audyt przedrealizacyjny).

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                    Pytanie 2. Jakie są dobre praktyki dotyczące opisu pkt. F.2 WND w zakresie pola „Opis sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika”?

                    Odpowiedź
                    Zgodnie z treścią Instrukcji wypełniania WND oraz Przewodnika dla beneficjentów „dla każdego z wybranych (oznaczonych) wskaźników wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania wartości bazowej, docelowej danego wskaźnika, a także opisu sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika, w którym należy wskazać dodatkowo źródło informacji, z którego wynikać będzie rzeczywista wartość osiągniętego wskaźnika”.

                    Wypełniając pole F.2 WND należy zamieścić informacje, tj.

                    sposób wyliczenia wartości docelowej wskaźnika na podstawie źródła szacowania, tj. audyt energetyczny przedrealizacyjny, opracowania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) aktualnego na moment składania wniosku, inne dokumenty;
                    sposób pomiaru wskaźnika wraz z częstotliwością dokonywania pomiaru (w tym w okresie trwałości projektu), informacje o dokumentach potwierdzających wykonanie zakresu rzeczowego (audyty powykonawcze, protokoły odbioru, raporty, sprawozdania, itp.);
                    termin, w którym wskaźnik zostanie osiągnięty, tj. na moment zakończenia realizacji projektu lub do 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu (dla działania 3.1. termin ten wynosi 36 miesięcy).

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                    Pytanie 1. Jeśli ma moment wykazania wskaźników rezultatu wystąpią rozbieżności w osiągniętych wartościach czy mają zastosowanie zapisy umowy o dofinasowanie dotyczące stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej, w tym nałożenia proporcjonalnej korekty finansowej?

                    Odpowiedź
                    Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie stwierdzenie nieprawidłowości indywidualnej oraz nałożenie proporcjonalnej korekty finansowej może nastąpić w przypadku nieosiągnięcia celu projektu wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu.

                    Co do zasady osiągnięcie wyższej wartości wskaźnika rezultatu wpływa korzystnie na cel projektu i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie.

                    Jednocześnie wszelkie rozbieżności w poziomie osiągnięcia wskaźników rezultatu będą weryfikowane  przez Instytucję Zarządzającą w oparciu o  zakres zrealizowanych prac w projekcie, metodologię liczenia wskaźników itp.

                    Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na zakres projektu, jego cele oraz wskaźniki.

                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/sposob_rozliczania_wskaznikow_rezultatu_w_projektach_efrr_w_ramach_dzialan_4_1_4_3_4_5

                     Pytanie 1. Stosowanie nowych wytycznych w zakresie promocji już realizowanych od ubiegłego roku projektów, w których wykonano tablice wg dotychczasowych zasad.

                     Odpowiedź, 22.02.2018 r.
                     Beneficjentów, którzy podpisali swoje umowy przed 2018 r. wciąż obowiązują stare zasady promocji, co oznacza, że nie muszą umieszczać barw narodowych przy oznaczaniu swoich projektów http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_do_31_grudnia_2017

                     Opracowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego

                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_projektu_dofinansowanego_z_efrr_lsi_6022018

                      Pytanie 3. Czy zgodnym z poddziałaniem 3.1.1 będzie projekt, w którym na terenie poprzemysłowym zaadaptowany zostanie budynek (nieużytkowany obecnie) i zapewnione kompletne uzbrojenie oraz skomunikowanie działki? Przedmiotem najmu/dzierżawy będą powierzchnie w budynku. Do wskaźnika wliczona zostanie powierzchnia działki (ew. minus wybrane powierzchnie, ale co najmniej powierzchnia zabudowy budynku). Projekt przy założeniu, że zachowane zostaną limity nałożone na poszczególne elementy infrastruktury (zarówno budynki, jak i uzbrojenie i skomunikowanie – każdy z odrębnym limitem i wymogiem, że nie jest dominującym wydatkiem – poniżej 50% kosztów).

                      Odpowiedź, 25 stycznia 2018 r.
                      Zgodnie z definicją wskazaną w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020 (SZOOP) teren inwestycyjny to teren, mogący składać się z kilku bezpośrednio sąsiadujących działek, przygotowany pod działalność gospodarczą, zarówno produkcyjną jak i usługową, z wyłączeniem terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną. Zapisy SZOOP precyzują, iż w ramach Poddziałania 3.1.1 realizować można projekty polegające na przygotowaniu terenu pod inwestycje, celem udostępnienia terenu przedsiębiorcom, w szczególności MŚP (z wyłączeniem branży mieszkaniowej), chcących prowadzić działalność gospodarczą na danym terenie. Dopuszcza się adaptację budynków zlokalizowanych na tworzonym terenie inwestycyjnym, ale jako uzupełniający element projektu.
                      Pytający zwraca uwagę na fakt, że przedmiotem najmu/dzierżawy będą powierzchnie w budynku.

                      Wobec przedstawionego stanu faktycznego i projektowanego, stwierdza się co następuje:

                       1. Projekt nie polega na przygotowaniu terenu inwestycyjnego typu brownfield pod działalność gospodarczą, a jedynie na adaptacji budynku i zagospodarowaniu terenu poprzez kompletne uzbrojenie oraz skomunikowanie działki. W projekcie nie mamy zatem do czynienia z przygotowaniem terenów inwestycyjnych.

                       2. Wykładnia językowa warunków programu przedstawionych w SZOOP nie pozwala na stwierdzenie, że „powierzchnia użytkowa budynku” stanowi synonim określenia „teren inwestycyjny”. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „teren” to „pewien obszar ziemi”.

                       3. Zwraca się uwagę na założenia zawarte w Umowie partnerstwa - Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020, w odniesieniu do Celu tematycznego 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR). Umowa partnerstwa stwierdza, że „dostosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów otoczenie gospodarcze w postaci zbrojenia terenów inwestycyjnych i stref aktywności gospodarczej uzupełnione zostanie realizacją kompleksowych i skoordynowanych działań wzmacniających wizerunek regionalnej gospodarki obejmujących m.in. promocję gospodarczą regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym”.
                      Zauważyć należy, że zdefiniowanie celu tematycznego jako operacji „w postaci zbrojenia terenów inwestycyjnych i stref aktywności gospodarczej” nie jest możliwe do zastosowania wobec budynków, co potwierdza, że budynek nie stanowi terenu inwestycyjnego.

                       4. Przedstawione w pytaniu założenie pozwala stwierdzić, że projekt nie spełnia określonego w Regulaminie konkursu kryterium dostępowego (limity i ograniczenia nr 4): „Wydatki związane z adaptacją budynków zlokalizowanych na tworzonym terenie inwestycyjnym należy traktować jako uzupełniający element projektu (do 49% kosztów całkowitych projektu). Nie ma możliwości realizacji inwestycji polegającej wyłącznie na adaptacji budynków”.
                      Roboty polegające na zagospodarowaniu terenu/infrastruktury związanej z obsługą tego budynku (np. ogrodzenie, parking, uzbrojenie działki, skomunikowanie działki itp.) należy uznać za roboty związane z adaptacją tego budynku, ponieważ fizycznie warunkują jego użytkowanie oraz pozwalają na spełnianie wymogów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz dopuszczenie budynku do użytkowania przez właściwy organ nadzoru budowlanego (np. wymagania wynikające z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
                      Nadmienia się, że zachowanie ustalonego limitu dot. wydatków tytułem uzupełniających elementów projektu nie zmienia uzupełniającego charakteru robót adaptacyjnych budynku względem całego projektu, którego celem jest ułatwienie dostępu przedsiębiorcom do terenów inwestycyjnych.

                       5. Zauważa się, że powierzchnia zabudowy budynku nie może być dominująca w powierzchni całego terenu inwestycyjnego wykazanego we wskaźniku produktu „Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych”, który jest definiowany w sposób następujący: „powierzchnia terenów inwestycyjnych, które w wyniku wspartych projektów zostały przygotowane do udostępnienia dla inwestorów zamierzających rozpocząć tam działalność gospodarczą. Dany teren inwestycyjny należy wykazywać we wskaźniku 1 raz, nawet jeśli w celu jego przygotowania realizowany był więcej niż 1 projekt (np. prace studyjno-koncepcyjne, niwelowanie gruntu, infrastruktura techniczna)”.Nie jest zatem dopuszczalna sytuacja, z gruntu przecząca celowi programu, w której powierzchnia terenu inwestycyjnego jest równa powierzchni zabudowy budynku, gdyż budynek jest elementem dodatkowym projektu.

                      Z uwagi na powyższe, przedmiot projektu przedstawiony w pytaniu nie jest zgodny z typem projektu przewidzianym do realizacji w ramach Poddziałania 3.1.1. RPO WSL.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                      Pytanie 2. Czy możliwe jest adaptowanie budynku i udostępnienie go na potrzeby MSP? Czy konieczne jest przeznaczenie adaptowanego obiektu na cele inkubatora?

                      Odpowiedź, 25 stycznia 2018 r.
                      Projekt polegający wyłącznie na adaptacji budynku i udostępnieniu go na potrzeby MSP nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach poddziałania 3.1.1. Zgodnie z  Regulaminie konkursu kryterium dostępowego (limity i ograniczenia nr 4): „Wydatki związane z adaptacją budynków zlokalizowanych na tworzonym terenie inwestycyjnym należy traktować jako uzupełniający element projektu (do 49% kosztów całkowitych projektu). Nie ma możliwości realizacji inwestycji polegającej wyłącznie na adaptacji budynków”. W ramach poddziałania 3.1.1 przewiduje się realizację projektów polegających na kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.  Zgodnie z zapisami SZOOP, w projekcie realizowanym ze środków poddziałania 3.1.1, którego celem ma być tworzenie ulepszonych warunków do rozwoju MŚP, dopuszcza się koszty adaptacji budynków zlokalizowanych na tworzonym terenie inwestycyjnym tylko jako uzupełniający element projektu. Powstały teren inwestycyjny (wraz z budynkiem) może zostać udostępniony dla MŚP chcących prowadzić działalność gospodarczą na danym terenie. Udostępnienie terenu inwestycyjnego może nastąpić m.in. w formie sprzedaży, najmu czy dzierżawy.

                      W szczególnym przypadku teren inwestycyjny może zostać przeznaczony na cele inkubatora przedsiębiorczości, tj. kiedy wnioskodawcą projektu jest podmiot zarządzający inkubatorem przedsiębiorczości. Jeżeli elementem projektu jest również adaptacja budynku, obiekt musi on być przeznaczony na cele inkubatora przedsiębiorczości. Ponadto, wsparcie infrastrukturalne IOB jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków, to jest: działalność IOB wpisuje się w krajową lub regionalną strategię inteligentnej specjalizacji, IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia, przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych, przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany, w realizacji przez IOB specjalistycznych usług zapotrzebowanych przez konkretnych przedsiębiorców wykorzystują dostępne standardy świadczenia usług wypracowanych co najmniej na poziomie krajowym, IOB dążyć będą do prowadzenia działalności na zasadach rynkowych, w oparciu o otwartą konkurencję. Jednocześnie, projekt musi być zgodny z pozostałymi regułami obowiązującymi w poddziałaniu 3.1.1.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                      Pytanie 1. Czy możliwa jest adaptacja części obiektu już działającego?

                      Odpowiedź, 25 stycznia 2018 r.
                      Dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.1 przeznaczone jest na tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield. Do wsparcia kwalifikują się projekty polegające na kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.  Zgodnie z SZOOP (Słownik terminologiczny) „brownfield” to obszar uprzednio wykorzystany dla celów przemysłowych, wojskowych lub pegeerowskich cechujący się najczęściej pewnym stopniem zanieczyszczenia (zdegradowania), który powinien zostać przywrócony do użytkowania poprzez nadanie nowych funkcji gospodarczych. Jeżeli dany obszar aktualnie jest wykorzystywany pod działalność gospodarczą, np. znajduje się tam obiekt już działający (w którym prowadzona jest działalność gospodarcza), to taki teren nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach poddziałania 3.1.1.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Bezpośredni link do zagadnienia:
                       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_3_1_poprawa_warunkow_do_rozwoju_msp

                       Pytanie 37. Na który moment realizacji projektu grantowego należy wykazać spełnienie warunku dotyczącego osiągnięcia wymaganego poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP H+W) w budynkach stermomodernizowanych (na moment zakończenia inwestycji grantowej czy na moment przed realizacja projektu tj. przed wymianą kotła)?
                       Odpowiedź, 22.06.2018 r. 
                       W związku z wątpliwościami dot. sposobu określania wymaganego poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP H+W) w budynkach, w których planuje się dofinansować ze środków EFRR wymianę indywidualnego źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą w przypadku realizacji projektu grantowego Instytucja Zarządzająca RPO WSL wyjaśnia, że:

                       - W ramach pakietów aplikacyjnych publikowanych dla poszczególnych naborów obowiązują przede wszystkim zasady i warunki wynikające z Kryteriów wyboru projektów, Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WSL, Regulaminu dla danego naboru oraz instrukcji wypełniania wniosków. Ewentualne wątpliwości interpretacyjne wynikające z innych informacji opublikowanych w ramach ogłoszenia o naborze należy zatem rozstrzygać na korzyść ww. dokumentów.

                       - W przypadku opublikowania w ramach ogłoszenia o naborze opracowań dedykowanych specyficznemu tematowi, jak w przypadku grantów: Zasady w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa należy mieć na uwadze, że opracowania takie należy czytać łącznie z zasadami przedstawionymi w dokumentach zasadniczych tj. Kryteriach, Regulaminie itd.

                       - W odniesieniu do przedmiotowego warunku dostępowego wskazanego m.in. w Regulaminie określono warunek dla wszystkich rodzajów projektów w sposób następujący: 

                       W przypadku projektów dotyczących wymiany indywidualnego źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą, możliwe jest wsparcie następujących budynków:

                       a) Budynków, w których wraz z wymianą źródła ciepła przeprowadza się jednocześnie termomodernizację. […]

                       b) Budynków gdzie termomodernizacja została już wykonana (projekt realizuje tylko 2 typ projektu). Za wykonaną modernizację w przypadku budynków mieszkaniowych uważane jest osiągnięcie poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w stanie docelowym oszczędności energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej określonego w audycie energetycznym wyrażonego wskaźnikiem EPH+W dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych EPH+W<150 kWh/(m2×rok) i dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych EPH+W < 135 kWh/(m2 × rok). […].

                       Aby zakwalifikować inwestycję do dofinansowania wymiany źródła ciepła na opalane paliwem gazowym lub biomasą, także  w ramach projektu grantowego,  dany budynek musi spełniać co najmniej wartości powyższych wskaźników. A zatem, jeżeli termomodernizacja została już przeprowadzona (przed wymianą źródła ciepła), to  wówczas minimalne poziomy wskaźnika muszą być spełnione przed przystąpieniem do projektu grantowego, co zagwarantuje spełnienie tego warunku również po zrealizowaniu inwestycji objętej grantem.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 36.
                       Czy są w jakiś sposób limitowane wydatki związane z zarządzaniem projektem?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Limity i ograniczenia związane z angażowaniem personelu zostały określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w pkt. 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 35. Czy przykładowo realizując projekt dotyczący 150 instalacji Gmina musi na etapie wniosku o dofinansowanie dokładać nam 150 oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością mieszkańca?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Na etapie wniosku o dofinansowanie przedmiotowe oświadczenia nie są obowiązkowe.
                       Jednocześnie na tym etapie aplikowania o środki należy dołączyć przykładowy wzór oświadczenia mieszkańca o prawie do dysponowania nieruchomością.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 34. Czy odbiorcą grantu może być np. spółdzielnia lub wspólnota?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej „grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny, inny niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze  otwartego  naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego”. Mając na uwadze powyższe spółdzielnia lub wspólnota (mieszkańcy tych spółdzielni/wspólnot) mogą być grantobiorcami, o ile żadne ograniczenia nie zostaną umieszczone w regulaminie naboru grantobiorców.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 33. Kiedy IZ wypłaca zaliczkę w ramach projektu grantowego i komu?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Zgodnie z zapisami Zasad w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa  zaliczkę w ramach projektu grantowego może otrzymać, wyłącznie Beneficjent projektu granowego. Dodatkowo zaliczka wypłacona przez IZ RPO WSL może być przekazana jako wypłata dotacji celowej w postaci grantu wyłącznie po poniesieniu wydatków przez grantobiorcę. Beneficjent projektu grantowego nie może udzielać zaliczek grantobiorcom ze środków dofinansowania przekazanego przez IZ RPO WSL.

                       Szczegółowe zapisy w przedmiotowym zakresie zostały opisane w § 10 Zaliczki we wzorze umowy o dofinansowanie projektu grantowego.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 32. W jaki sposób następuje rozliczanie projektu grantowego? Czy wymagana będzie faktura potwierdzająca poniesienie wydatku – czy faktura ma być oryginalna czy wystarczy jej kopia z potwierdzeniem przez grantobiorcę za zgodność z oryginałem?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Warunkiem wypłacenia dofinansowania/zaliczki przez IZ jest złożenie poprawnie sporządzonego wniosku o płatność, zgodnie z umową o dofinansowanie. W celu rozliczenia wsparcia udzielonego grantobiorcy, beneficjent projektu grantowego zobowiązany jest załączyć do wniosku o płatność zestawienie podpisanych umów o powierzenie grantu wraz z ewentualnymi aneksami, zgodnie z zapisami umowy. Zestawienie jest odpowiednikiem dokumentu księgowego – musi być zatem zatwierdzone (zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta projektu grantowego w zakresie zatwierdzania dowodów księgowych) oraz zaksięgowane/zaewidencjonowane (zgodnie z wymogiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla wszystkich transakcji związanych z projektem).

                       Oryginały faktur będące potwierdzeniem poniesienia wydatku powinny znajdować się u grantobiorców, natomiast ich kopie potwierdzone za zgodność powinny znajdować się w siedzibie beneficjenta projektu grantowego.

                       Instytucja Zarządzająca do rozliczenia wniosku o płatność będzie wymagać także wyciągów bankowych z rachunku bankowego beneficjenta lub przelewów bankowych lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 31. Czy oznaczenia w postaci tablic informacyjnych powinny się znajdować na terenie każdej projektowanej instalacji czy wystarczy po prostu tablica np. przy budynku gminy jak to jest praktykowane w projektach parasolowych?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       W przedmiotowym przypadku minimalny obowiązek w zakresie informacji i promocji zostanie spełniony poprzez umieszczenie jednej tablicy przy budynku gminy.

                       Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków w zakresie informacji i promocji zostały opisane w § 17 Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz  informacji i promocji  we wzorze umowy o dofinansowanie projektu grantowego oraz są publikowane na stronie http://www.rpo.slaskie.pl. Jednakże zalecenie jest podjęcie wszelkich działań zmierzających do zwiększenia poziomu wiedzy w społeczeństwie nt. współfinansowania realizacji projektu przez Unię Europejską.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 30. W kontekście pomocy publicznej proszę o odpowiedź co w przypadku kiedy w okresie trwałości w dofinansowanym obiekcie będzie prowadzona działalność gospodarcza?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Kwestie dotyczące pomocy publicznej gmina zobowiązana jest uregulować zarówno w procedurach realizacji projektu grantowego a także w umowach o powierzenie grantu zawieranych bezpośrednio z grantobiorcami. Monitoring i zakres udzielanej pomocy publicznej leży po stronie beneficjenta projektu grantowego i będzie podlegał kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 29. Gdzie ma być wykazany efekt ekologiczny, jeśli audyt energetyczny nie jest obowiązkowy dla Działania 4.1?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Beneficjent jest odpowiedzialny za weryfikacje efektu ekologicznego realizowanego poprzez udzielone dotacje oraz udokumentowanie tego efektu w innym autorskim dokumencie w sposób umożliwiający jego porównanie z założeniami.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 28. Czy gmina może realizować projekt w partnerstwie?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Analizie podlega możliwość poszerzenia listy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w formule grantowej o związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 27. Czy może być kilka instalacji OZE u jednego mieszkańca (np. panele fotowoltaiczne, pompa ciepła itp.)

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Tak istnieje taka możliwość. Zasady dotyczące wspieranych instalacji, w tym ograniczeń w przedmiotowym zakresie określa beneficjent projektu grantowego.

                       Należy mieć na uwadze, iż w trakcie oceny weryfikowana będzie kompleksowość realizowanego zadania, tj. efektywność ekologiczna danego przedsięwzięcia przy jednoczesnej ocenie kosztów uzyskania tego efektu.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 26. W przypadku, gdy gmina ubiega się o 200 grantów (w tym przykładowo 100 sztuk pieców, 50 pomp ciepła i 50 paneli fotowoltaicznych) istnieje możliwość elastycznego podejścia do liczby instalacji? Przykładowo będzie mniej pieców, a więcej pomp ciepła?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zaleca się rozeznanie potrzeb na obszarze, który ma być objęty dofinasowaniem.  Ponadto należy pamiętać, iż ilość określonych we wniosku o dofinasowanie instalacji musi zostać rozliczona na etapie wniosku o płatność osiągając tym samym zakładany efekt ekologiczny. Zrealizowanie większej liczby instalacji, a tym samym osiągnięcie lepszego efektu ekologicznego nie będzie stanowiło nieprawidłowości.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 25. Co w przypadku gdy mieszkaniec jeden lub kilku zrezygnują z chęci uczestnictwa w projekcie?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       W przedmiotowej sytuacji biorąc pod uwagę wartości wskaźników, kategorię interwencji itp. beneficjent może stworzyć listę rezerwową adresów, które zostaną objęte projektem. Dopuszcza się możliwość zamiany instalacji na instalację.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 24. Czy można pobierać wkład własny od mieszkańca?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       W projektach grantowych kwota dofinansowania na wydatki w ramach projektu wynosi maksymalnie 95%, uzupełnienie grantu w wysokości 5 % stanowi wkład własny (krajowe środki publiczne). Zatem nie ma możliwości uzupełnienia wkładu własnego do kosztów kwalifikowalnych w projekcie przez grantobiorców.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 23. Czy w związku z brakiem możliwości pobierania wkładu własnego od mieszkańca można określić jakieś limity, które zostaną na niego nałożone?

                       Odpowiedź 08.01.2018 r.
                       Tak istnieje taka możliwość poprzez określenie np. wysokości standardowych kosztów jednostkowych lub określenie maksymalnego dopuszczalnego limitu kwotowego dla montowanych instalacji OZE. Zakres oraz sposób ewentualnych limitów określa beneficjent projektu grantowego.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 22. Czy ogłoszenia w prasie lokalnej mogą być uznane za koszt kwalifikowalny?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Tak. Jest to koszt związany z zarządzaniem projektem.

                       Jednocześnie należy mieć na uwadze, że niedopuszczalne jest łączenie działań promocyjnych i informacyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z działaniami prowadzonymi w zakresie kampanii wyborczej poszczególnych kandydatów, w szczególności zawarcia w treści broszur, materiałów reklamowych czy na gadżetach i tablicach informacyjnych imion i nazwisk kandydatów, haseł i programów wyborczych itp.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 21. Co z kontrolą instalacji czy ewentualną jej naprawą?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Kwestie związane z wymogami w zakresie kontroli grantobiorców zostały szczegółowo opisane w rozdziale „System kontroli grantobiorców” w dokumencie pn. Zasady w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa.

                       Wszelkie zagadnienia związane z realizacją projektu grantowego, w tym monitorowania i kontroli grantobiorców, powinny zostać uregulowane w umowie o powierzenie grantu. Weryfikacja wykonywania napraw w celu utrzymania założonych efektów jest obowiązkiem beneficjenta projektu grantowego. Procedury realizacji projektu grantowego są opracowane przez beneficjenta projektu grantowego na etapie wniosku o dofinansowanie i będą podlegały zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 20. Kiedy należy przeprowadzić nabór grantobiorców?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Na etapie aplikacyjnym beneficjent nie jest zobligowany do przedkładania spersonalizowanej listy grantobiorców. Niemniej jednak beneficjent musi oszacować ich ilość, aby określić efekt ekologiczny, który zostanie zrealizowany w ramach projektu.

                       Ponadto należy mieć na uwadze, że zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 15 umowy o dofinansowanie projektu grantowego:

                       IZ RPO WSL może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy beneficjent nie realizuje projektu na warunkach określonych w umowie, a w szczególności gdy beneficjent nie podpisał pierwszej umowy z grantobiorcą w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy chyba, że termin określony we wniosku o dofinansowanie jest późniejszy.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 19. Co w przypadku konieczności udzielenia pomocy de minimis, gdzie jednym z grantobiorców będzie np. rolnik prowadzący działalność rolniczą?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Jeżeli instalacja OZE na budynku rolnika będzie wykorzystywana jedynie na potrzeby własne, mieszkalne, a nie do celów gospodarczych nie trzeba udzielać pomocy publicznej a tym samym wystawiać zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. W przypadku, jeśli instalacja OZE będzie wykorzystywana zarówno na potrzeby bytowe mieszkańca oraz na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej, gmina udzielająca wsparcia w formie grantu powinna zweryfikować, czy udzielane wsparcie wiąże się z koniecznością udzielenia pomocy publicznej a jeśli tak,  to na jakich zasadach i w jakiej wysokości, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej, w szczególności w sektorze rolnictwa.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 18. Czy beneficjent projektu grantowego może w ramach grantu sfinansować koszty poniesione przez grantobiorcę w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej, tj.:

                       • dostawy modułów fotowoltaicznych
                       • dostawy falownika fotowoltaicznego
                       • dostawy konstrukcji wsporczej
                       • dostawy okablowania i zabezpieczeń
                       • dostawy elementów zabezpieczających trasy kablowe i przepusty przez elementy konstrukcyjne budynku
                       • dostawy urządzeń komunikacyjnych i pomiarowych niezbędnych do odczytu danych z falownika
                       • prac instalacyjnych obejmujących montaż i konfigurację urządzeń wymienionych w punktach 1-6
                       • przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej
                       • przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej instalacji
                       • przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej
                       • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zgłoszenia do OSD
                       • wykonanie testów i pomiarów instalacji
                       • wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacji instalacji odgromowej w zakresie (jeżeli dotyczy).

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.,
                       Wszystkie wydatki inwestycyjne, które zostały poniesione w związku z instalacją służącą do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz wydatki powiązane niezbędne do uruchomienia instalacji (dokumentacja, wykonanie testów, wpięcie do sieci, itp.) są dopuszczalne do zakwalifikowania do formuły grantowej. Katalog kosztów w ramach udzielanych grantów, a tym samym objętych dofinansowaniem, określa beneficjent projektu grantowego m.in. w oparciu o zasadę oszczędnego poniesienia wydatku. Procedury realizacji projektu grantowego są opracowane przez beneficjenta projektu grantowego na etapie wniosku o dofinansowanie i będą podlegały zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 17. Jakie wydatki związane z działaniami z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych będą uznane za wydatek kwalifikowalny? Czy takie elementy jak bojler dla instalacji solarnej i pompy ciepła (co niewątpliwe stanowi nieodzowną część instalacji, bez której efekt ekologiczny nie zostanie osiągnięty) oraz instalacje doprowadzające do domu w przypadku montażu np. fotowoltaiki na gruncie będą wydatkiem kwalifikowalnym?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Takie elementy jak bojler dla instalacji solarnej i pompy ciepła są dopuszczalne do zakwalifikowania do formuły grantowej, o ile stanowią część instalacji OZE.

                       Katalog wydatków w ramach udzielanych grantów, a tym samym objętych dofinansowaniem, określa beneficjent projektu grantowego m.in. w oparciu o zasadę oszczędnego poniesienia wydatku. Procedury realizacji projektu grantowego są opracowane przez beneficjenta projektu grantowego na etapie wniosku o dofinansowanie i będą podlegały zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 16. Czy w przypadku wystąpienia nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci, pochodzącej z instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,  mamy do czynienia z pomocą publiczną?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Jak wskazano w pkt 12 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości konsekwentnie utrzymuje, że wszelka działalność polegająca na oferowaniu na rynku towarów i usług jest działalnością gospodarczą. Odprowadzenie energii elektrycznej do sieci w przypadku instalacji typu on-grid należy utożsamiać z oferowaniem towarów na rynku. Dodatkowo należy zaznaczyć, że zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C‑219/12 Fuchs, eksploatacja zainstalowanego na służącym prywatnym celom domu mieszkalnym lub obok niego modułu fotowoltaicznego, skonstruowanego w ten sposób, że po pierwsze ilość wytworzonej energii elektrycznej jest zawsze niższa od ilości energii elektrycznej ogółem zużytej przez użytkownika modułu do celów prywatnych, a po drugie energia ta jest dostarczana do sieci za wynagrodzeniem o charakterze stałym, stanowi „działalność gospodarczą”, nawet jeśli jest to jedynie sposób obniżenia rachunków za energię. Analogicznie należy podejść do podobnych instalacji zamontowanych na obiektach publicznych.

                       Podstawą prawną udzielenia wsparcia, które sklasyfikowane jest jako pomoc publiczna lub pomoc de minimis dla działania 4.1 lub 4.3 w odniesieniu do 3 typu projektu (Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach) może być:

                       a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – w przypadku pomocy de minimis

                       b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – w przypadku pomocy publicznej.

                       Oczywiście konieczne jest wykazanie, iż wszystkie warunki udzielenia danego rodzaju pomocy będą spełnione.

                       Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej odnośnie prosumentów[1] oraz mikroinstalacji [2] fotowoltaicznych mających możliwość oddawania nadwyżek energii do sieci.Pismem Ministerstwa Rozwoju przekazano stanowisko Komisji Europejskiej, w którym stwierdza się, że pomimo iż wytwarzanie energii elektrycznej i wprowadzanie jej do sieci stanowi działalność gospodarczą, w przypadku projektów prosumenckich tego rodzaju działalność nie ma charakteru działalności gospodarczej, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów (beneficjent nie prowadzi działalności gospodarczej, wytworzona energia jest zużywana na potrzeby własne o charakterze niegospodarczym, rozmiar tj. zdolność wytwórcza instalacji nie przekracza realnego zapotrzebowania na energię danego prosumenta – nie może być przewymiarowana). Powyższe wynika z faktu, że przedmiotowa instalacja powstaje na użytek konsumenta nieprowadzącego działalności ekonomicznej i tylko w celu zaspokojenia jego potrzeb niegospodarczych, a wprowadzenie energii do sieci ma charakter incydentalny i mieści się w granicach określonych w pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

                       W sytuacji, gdy instalacja prosumenta wytwarza nadwyżkę energii, która jest wprowadzana do sieci, tego rodzaju działalność gospodarcza może zostać uznana za mającą charakter pomocniczy, przy łącznym spełnieniu ww. warunków.

                       W związku z powyższym, w przypadku instalacji prosumenckich w postaci ogniw fotowoltaicznych, zakładanych w obiektach o charakterze niegospodarczym (np. budynki jednorodzinne, budynki urzędów publicznych, budynki szkół publicznych), w sytuacji, gdy beneficjenci nie prowadzą żadnej innej działalności gospodarczej, wprowadzanie nadwyżek energii do sieci może być uznane za działalność o charakterze pomocniczym, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w pkt. 207 Komunikatu.Powyższe informacje mają zastosowanie zarówno do wniosków w trakcie oceny jak też planowanych do złożenia w ramach trwających i przyszłych naborów.

                       [1] prosument – odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o swobodzie działalności gospodarcze (na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.)

                       [2] mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW (na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.)

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 15. Czy jeżeli zakładamy, że beneficjentem ostatecznym będzie osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (nie rozliczająca kosztów energii i wody w ramach prowadzonej działalności), podatek VAT możemy zaliczyć jako wydatek kwalifikowalny?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Podatek od towarów i usług (VAT) stanowi koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyłącznie w sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie beneficjent projektu grantowego lub ostateczny odbiorca (grantobiorca) nie ma możliwości prawnych jego odliczenia.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 14. Czy gmina może zastosować następująca procedurę rozliczenia środków:

                       a) grantobiorca ostateczny składa do gminy fakturę VAT,

                       b) gmina występuje do IZ z wnioskiem o płatność o refundację,

                       c) po zatwierdzeniu wniosku o płatność do wypłaty IZ przekazuje środki na konto gminy i gmina przekazuje środki na konto beneficjenta ostatecznego.

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Zgodnie z zapisami dokumentów programowych granty są przekazywane na wydatki, które Instytucja Zarządzająca refunduje na podstawie umowy o dofinansowanie, a więc grantobiorca musi ponieść wydatek, aby grant mógł być wykazany w wniosku o płatność końcową.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 13. Czy udział w programie mogą brać powietrzne pompy ciepła?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Tak, o ile wskazane elementy są częścią instalacji OZE. Katalog kosztów w ramach udzielanych grantów, a tym samym objętych dofinansowaniem, określa beneficjent projektu grantowego. Procedury realizacji projektu grantowego są opracowane przez beneficjenta projektu grantowego na etapie wniosku o dofinansowanie i będą podlegały zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 12. Czy instalacja jest od razu własnością mieszkańca czy dopiero po okresie trwałości programu?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.: Beneficjent projektu grantowego określa szczegółowe zasady dotyczące własności dofinansowanej instalacji w umowach o powierzenie grantu, w tym zapewnienia trwałości projektu m.in. poprzez system kontroli grantobiorców.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 11. Czy wystąpienie o interpretację podatkową w kwestii kwalifikowania podatku VAT będzie leżeć tylko po stronie gminy czy o taką interpretację poszczególni wnioskodawcy/grantobiorcy ostateczni winni wystąpić indywidualnie?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Beneficjent projektu grantowego jest zobowiązany do uregulowania niniejszej kwestii w umowach o powierzenie grantu z grantobiorcami.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 10. Jeśli w regulaminie określimy maksymalną kwotę dofinansowania a kosztorys inwestorski wykonany przez wnioskodawcę będzie opiewał na kwotę niższą to określając wartość grantu do wniosku aplikacyjnego powinniśmy wprowadzić maksymalną kwotę dofinansowania przez nas zakładaną czy 95 % od wartości kosztorysowej wnioskodawcy? Po rozstrzygnięciu konkursu ceny poszczególnych instalacji mogą być wyższe od kosztorysowych.

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Procedury weryfikacji oszczędnego poniesienia wydatku opracowuje beneficjent projektu grantowego. Przedmiotowe procedury będą podlegały zatwierdzeniu prze IZ RPO WSL.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 9. Czy w procedurze realizacji projektu gmina może określić minimalne wymagania co do doświadczenia przyszłych wykonawców instalacji OZE, tj. minimalną moc zainstalowanych dotąd instalacji oraz minimalny okres działalności firmy na rynku?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Procedury realizacji projektu grantowego opracowywane są przez beneficjenta projektu grantowego, który określa zasady udzielania grantów, w tym limity i ograniczenia, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby na obszarze swojej gminy. Przedmiotowe procedury będą podlegały zatwierdzeniu prze IZ RPO WSL.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 8. Jeżeli rachunki za media są wystawiane na inną osobę niż właściciel nieruchomości (często tak jest w przypadku przekazania nieruchomości z rodziców na dzieci) czy w takim przypadku możemy uznać, że formalnie wnioskodawca spełnia warunki udziału w projekcie?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Beneficjent projektu grantowego jest zobowiązany do uregulowania niniejszej kwestii w umowach o powierzenie grantu z grantobiorcami.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 7. Czy grantobiorca ostateczny może pokryć wkład własny z innego źródła finansowania, np. dotacji z gminy?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Zgodnie z zapisami Zasad w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa uzupełnienie grantu w wysokości 5 % stanowi wkład własny (krajowe środki publiczne) w realizowany projekt, które zapewnienia beneficjent projektu grantowego.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 6. Czy dopuszcza się rozbudowę istniejącej już instalacji?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Beneficjent projektu grantowego po uprzednim rozeznaniu podejmuje decyzję o dopuszczeniu instalacji dotychczas istniejącej i jej ewentualnej rozbudowie. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 udzielane wsparcie przewiduje w szczególności budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak: biomasa, słońce, woda, geotermia, wiatr, w tym instalacji kogeneracyjnych.

                       W przypadku rozbudowy instalacji, która już istnieje obowiązują te same ograniczenia i limity jak dla instalacji nowo wybudowanych. Ponadto beneficjent zobligowany jest do adekwatnego wyboru wskaźników, tj.:

                       Produkcja energii elektrycznej nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

                       Produkcja energii cieplnej nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

                       Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

                       Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

                       Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE w ramach kogeneracji.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 5. Czy kwestia minimalnej wartości 5% wniosku końcowego będzie obowiązywała w formule grantowej?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Z godnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektów grantowych płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% zostanie przekazana beneficjentowi po:

                       1) zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu ujętych w nim poniesionych wydatków;

                       2) akceptacji przez IZ RPO WSL części sprawozdawczej z realizacji projektu zawartej we wniosku o płatność końcową;

                       3) potwierdzeniu przez IZ RPO WSL w dokumencie z przeprowadzonej kontroli prawidłowej realizacji projektu, stwierdzenia zrealizowania projektu zgodnie z umową, wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa unijnego i krajowego, wytycznymi, zasadami programu oraz po stwierdzeniu osiągnięcia celu realizacji projektu, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości z określenia sposobu ich usunięcia.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 4. Czy gmina może scedować na mieszkańca - grantobiorcę ostatecznego obowiązek monitorowania wskaźników w okresie trwałości?

                       Odpowiedź, 08.01.2018 r.
                       Beneficjent projektu grantowego jest zobowiązany do uregulowania niniejszej kwestii w umowach o powierzenie grantu z grantobiorcami. Jednocześnie beneficjent projektu grantowego realizujący projekt ponosi pełną odpowiedzialność za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania oraz odpowiada za rozliczenie dotacji, w tym  kontrolę poszczególnych grantobiorców oraz przedsięwzięć przez nich realizowanych.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 3. Czy w przypadku, gdy wniosek o udzielenie grantu złoży osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednak wytworzona przez wybudowaną instalację OZE energia nie będzie wykorzystywana na cele prowadzenia tej działalności wymagane jest wystąpienie do Ministra Finansów?

                       Odpowiedź, 18.01.2018 r.
                       Bez względu na fakt czy energia wytworzona w ramach dofinansowanej instalacji OZE jest wykorzystywana/nie jest wykorzystywana przez grantobiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą nie zwalnia to beneficjenta projektu grantowego z obowiązku przedłożenia listy takich grantobiorców celem ich weryfikacji w rejestrze podmiotów wykluczonych.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 2. Czy w przypadku budynków mieszkalnych, w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza wystarczającym będzie oświadczenie Wnioskodawcy, że produkowana energia, z wnioskowanej instalacji OZE, nie będzie wykorzystywana na cele tej działalności gospodarczej. Czy w takim przypadku można stwierdzić brak występowania pomocy publicznej?

                       Odpowiedź, 18.01.2018 r.
                       Możliwość występowania pomocy publicznej nakłada na beneficjenta projektu grantowego obowiązek weryfikacji charakteru i zakresu prowadzonej przez grantobiorcę działalności gospodarczej w całym cyklu życia projektu. Uznaje się, że działalność gospodarcza o charakterze pomocniczym (komercyjnym) musi mieć ograniczony zakres (porównaj z http://rpo.slaskie.pl/faq/?category=0&dzialanie=4.1 dla Działania 4.1, odp. nr 2).

                       Wszystkie kwestie dotyczące pomocy publicznej powinny zostać uregulowane przez beneficjenta projektu grantowego zarówno w procedurach realizacji projektu grantowego a także w umowach o powierzenie grantu.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 1. Czy w ramach konkursu grantowego radny gminy może uzyskać dofinansowanie?

                       Odpowiedź, 18.01.2018 r.
                       W opisanym wyżej przypadku nie ma przeciwwskazań, aby radny został grantobiorcą w realizowanym przez gminę projekcie. Jednocześnie zgodnie z zapisami Zasad w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa  należy mieć na uwadze, że wybór grantobiorców odbywa się „…w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego w siedzibie beneficjenta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (przez co najmniej 30 dni).”

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                        Bezpośredni link do zagadnienia:
                        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dot_formuly_grantowej_010918
                        Informujemy, że w grudniu 2017 r. Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej zaktualizowane siatki analitycznych dotyczących pomocy na inwestycje w projekty infrastrukturalne.
                        Siatki te, choć nie stanowią wiążących prawnie aktów normatywnych, mogą być pomocne przy ocenie, czy w danym przypadku dofinansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną, a jeśli tak, jakie są możliwe podstawy prawne jej udzielenia.
                        Siatki mają charakter ogólny i nie są one sporządzone wyłącznie na potrzeby wdrażania programów operacyjnych, stąd też w praktyce nie wszystkie ich zapisy będą mogły znaleźć zastosowanie do projektów realizowanych przy wsparciu środków RPO WSL 2014-2020 (np. zakres podstaw prawnych udzielania pomocy publicznej określony w regulaminie danego naboru może być węższy niż określono w siatkach analitycznych).
                        Oprócz zaktualizowanych siatek na stronie Komisji dostępne są również przygotowane w roku 2016.
                        LINK do siatek analitycznych:
                        http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html --> Analytical grids on state aid to Infrastructure 2016 – 2017:

                         Bezpośredni link do zagadnienia:
                         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pomoc_publiczna

                         Pytanie 1. Jak sporządzić harmonogram płatności? Jak wypełnić wniosek o płatność?
                         Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                         Od 22 września 2017 roku harmonogramy składania wniosków o płatność dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego należy sporządzić wyłącznie w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014 (dalej: LSI 2014). Beneficjent sporządza harmonogram przy użyciu LSI 2014, następnie generuje plik pdf, który przedkłada w wersji elektronicznej za pośrednictwem SEKAP/ePUAP. Instrukcja wypełniania harmonogramu składania wniosków o płatność.

                         Wniosek o płatność należy sporządzić w module wnioski o płatność LSI 2014, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność. Instrukcja wypełniania wniosków o płatność.

                         Ponadto zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność informacji o wszystkich uczestnikach projektu (w LSI 2014 jest to zakładka oznaczona jako PEFS) oraz wskazanych w ww. umowie dokumentów. Instrukcja wypełniania PEFS.

                         Jednocześnie Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzania do systemu informatycznego LSI 2014 danych w zakresie angażowania personelu projektu (w LSI 2014 jest to zakładka oznaczona jako Personel projektu), przy czym dotyczy to wyłącznie projektów rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków Instrukcja do bazy personelu.

                         Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż od 1 sierpnia 2017 roku zostały wprowadzone do LSI 2014 nowe walidacje, które umożliwią złożenie wniosku o płatność z wydatkami tylko i wyłącznie wówczas, gdy dane w części B.1 Wydatki rzeczywiście poniesione we wniosku o płatność będą uzupełnione poprzez powiązanie dokumentów z Rejestrem postępowań/zamówień w LSI 2014. W przypadku uzupełnienia danych „ręcznie” w części B.1 wniosku o płatność, tj. bez powiązania danego dokumentu księgowego z Rejestrem postępowań/zamówień w LSI 2014, dany wniosek o płatność nie zostanie przez system przyjęty, a tym samym nie będzie możliwości jego złożenia. W związku z powyższym złożenie każdego wniosku o płatność począwszy od 1 sierpnia 2017 roku będzie możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli dane w części B.1 Wydatki rzeczywiście poniesione wniosku o płatność będą uzupełnione poprzez powiązanie dokumentów z Rejestrem postępowań/ zamówień w LSI 2014. W ślad za powyższym przed rozpoczęciem wprowadzania jakichkolwiek dokumentów księgowych w części B.1 Wydatki rzeczywiście poniesione wniosku o płatność należy w pierwszej kolejności uzupełnić dane w module Rejestr postępowań/zamówień. W module należy ująć dane na temat wszystkich dokumentów księgowych niezależnie od ich wartości (np. faktura, rachunek, lista płac), które będą podstawą do rozliczenia wydatków w składanym wniosku o płatność. Natomiast załączniki w postaci dołączonych dokumentów należy uzupełniać dopiero po otrzymaniu przez Beneficjenta odrębnego wezwania Instytucji Zarządzającej. Instrukcja wypełniania Rejestru Postępowań/Zamówień.

                          Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie Rejestru Postępowań/Zamówień oraz Nowe walidacje w LSI 2014 od 01.08.2017 r. (Europejski Fundusz Społeczny).

                         Jednocześnie informuję, iż w najbliższym czasie Instytucja Zarządzająca udostępni na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl aktualizacje instrukcji w zakresie wypełniania wniosku o płatność, bazy PEFS, bazy personelu oraz Rejestru Postępowań/Zamówień.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                          Pytanie 2. Proszę o przesłanie informacji na temat limitów dot. cross-financingu w przypadku wkładu własnego.
                         Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                         W przypadku sfinansowania wydatków w ramach cross-financingu ze środków stanowiących wkład własny, koszty te wliczają się do limitu wydatków w ramach cross-financingu, o którym mowa w pkt 6 podsekcji 6.12.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 3. Proszę o interpretację treści punktu 14 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS oraz na lata 2014-2020 obowiązujących od dnia 23 sierpnia 2017 roku.
                         Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                         Zgodnie z punktem 14 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 obowiązujących od dnia 23 sierpnia 2017 roku, podmioty wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu naboru wniosków są zobowiązane do publikacji zapytań ofertowych na stronie wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór, przy czym stroną tą nie może być strona własna Beneficjenta. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi ww. zapisów Wytycznych Instytucja Zarządzająca informuje, iż planowana jest rozbudowa Bazy konkurencyjności, która umożliwi publikowanie zapytań ofertowych w Bazie podmiotom wszczynającym postępowania o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu naboru wniosków. W związku z powyższym nie będzie konieczności tworzenia przez Instytucję Zarządzającą własnej strony internetowej służącej publikacji ogłoszeń. Natomiast do tego momentu stosowane mogą być przepisy dotychczasowe, ujęte w wersji Wytycznych obowiązującej do 22 sierpnia 2017 roku. Powyższe oznacza, że do momentu udostępnienia nowej funkcjonalności Bazy dopuszczalne jest rozwiązanie polegające na publikacji zapytań ofertowych przez podmioty wszczynające postępowanie według zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie na własnych stronach internetowych oraz przesłaniu zapytania do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 4. Przewidziano w projekcie studia podyplomowe dla nauczyciela. Zaliczki beneficjent spodziewa się w połowie października, zapisy na studia wraz z wpłatą I raty czesnego są do końca września. Czy nauczyciel sam zgłasza się na uczelnie i dokonuje wpłaty I raty czesnego, czy może zapłacić z własnych środków a Beneficjent dokona refundacji poniesionego wydatku.  Na kogo ma być wystawiona faktura? To samo dotyczy pokrycia noclegu. Czy to Beneficjent musi rozpocząć procedurę zgłoszenia takiego nauczyciela na studia? Czy nauczyciel taki  bierze udział w studiach na podstawie wystawionej delegacji i podpisanej przez dyrektora szkoły? Jeśli nauczyciel pojedzie na uczelnie busem , czy wystarczy przedstawiony bilet przejazdu podłączony do delegacji  i tym samym rozliczenie będzie dokonane na podstawie delegacji.
                         Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                         Beneficjent we wnioskach o płatność winien przedstawić do rozliczenia dokument księgowy, będący podstawą poniesienia danego wydatku. Natomiast kwestia, na kogo wystawiony jest dany dokument, winna być zgodna z wewnętrznymi uregulowaniami danej Instytucji obowiązującymi w ramach jej bieżącej działalności. Jednocześnie możliwe jest poniesienie wydatku przez nauczyciela ze środków własnych, a następnie refundacja niniejszych kosztów przez Beneficjenta.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 5. Proszę o interpretację dot. zatrudnienia nauczyciela w oparciu o kodeks pracy, a jego ewentualne L4.
                         Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                         Podczas wydatkowania środków projektowych Beneficjent zobowiązany jest do stosowania prawa powszechnie obowiązującego (krajowego i wspólnotowego) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie kosztów jego zaangażowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i Wytycznymi ponosi Beneficjent. Instytucja Zarządzająca nie jest właściwym podmiotem do interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W odniesieniu zaś do kwestii przebywania nauczyciela na zwolnieniu lekarskim wynagrodzenie za ww. okres może stanowić wydatek kwalifikowalny. Natomiast w sytuacji, w której Beneficjent przedstawi do rozliczenia wynagrodzenie nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim oraz jednocześnie wynagrodzenie nauczyciela realizującego zajęcia w zastępstwie za ww. osobę, wówczas okoliczność powyższa będzie stanowić podwójne finansowanie. Tym samym Beneficjent powinien rozstrzygnąć, który z ww. wydatków przedstawi do rozliczenia w ramach projektu.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 6. Proszę o interpretację kwestii L4 nauczyciela i przeprowadzenie zajęć  w projekcie (płacone z projektu oraz płacone z tytułu umowy o pracę).
                         Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                         Odpowiedź na pytanie została przedstawiona w punkcie 5.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 7. W przypadku zatrudnienia nauczyciela na podstawie umowy o pracę ( np. do realizacji 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2017/2018 tj. 10 godzin na miesiąc). Czy  dyrektor szkoły w takim przypadku zatrudnia takiego nauczyciela na 10/40 etatu? W przypadku kiedy nauczyciel taki byłby na zwolnieniu L4 lub na urlopie pełny miesiąc czy dyrektor szkoły jest zobowiązany wypłacić zgodnie z kodeksem pracy wynagrodzenie za te 10/40 etatu pomimo, że nauczyciel nie zrealizuje godzin projektowych w tym miesiącu?. Budżet projektu nie zakłada środków za niezrealizowane godziny projektowe tj. np. urlop czy L4,  przewiduje tylko godziny projektowe. Beneficjent zatem nie ma środków w budżecie na pokrycie ewentualnych nieobecności takiego nauczyciela w szkole.  Taki sposób zatrudnienia nauczyciela jest niekorzystny dla Beneficjenta.
                         Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                         Odpowiedź na pytanie została przedstawiona w punkcie 5. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż Dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela korzystając z własnych zasobów kadrowych na podstawie art. 35 a Karty Nauczyciela lub przeprowadzić procedurę zatrudnienia nauczyciela zgodnie z wewnętrznym regulaminem szkoły w oparciu o umowę o pracę na podstawie art. 16 Ustawy Prawo Oświatowe, zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu Pracy.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 8. 

                         Czy w przypadku wystąpienia konieczności zorganizowania zastępstwa za nauczyciela w projekcie- wynagrodzenie za czas nieobecności i wynagrodzenie dla nauczyciela zastępującego będzie kwalifikowalne?

                         Czy 13-tka będzie kwalifikowalna w zakresie dodatkowych godzin projektowych?

                         Jeżeli płacone wg stawek jak za nadgodziny, to czy wymagany będzie do kontroli rejestr godzin dodatkowych? Czy inny dokument?

                         Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                         Odpowiedź na pytanie w zakresie rozliczania zastępstw w projekcie została przedstawiona w punkcie 5. Ponadto dodatkowe wynagrodzenie roczne co do zasady jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, o ile jest zgodne z przepisami odrębnymi i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu. Niemniej biorąc pod uwagę wskazane powyżej zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości odpowiadającej wartości, w jakiej kwota wynagrodzenia nauczyciela zaangażowanego na podstawie art. 35 a Karty Nauczyciela przyczyniła się do wyliczenia wysokości ww. wynagrodzenia stanowi wydatek niekwalifikowalny. Z kolei w odniesieniu do kwestii potwierdzenia zrealizowania dodatkowych godzin przez nauczyciela sposób udokumentowania powyższych czynności winien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi, w tym wewnętrznymi uregulowaniami jednostki. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 nie wprowadzają dodatkowych wymogów w ww. obszarze.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 9. Wytyczne w zakresie kwalif. „mówią” że „ łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie”  Prosimy o potwierdzenie, czy niżej przedstawiony sposób wyliczania godzin personelu tj. nauczycieli zatrudnionych na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela jest prawidłowy:

                         - nauczyciel zatrudniony na pełny etat w szkole tj.18/18 realizuje w tej szkole tygodniowo 8 godz projektowych -  liczymy w tygodniu 18 godzin + 8 z projektu na tydzień tj. 26 godzin tygodniowo

                         - w ramach powyżej wskazanej umowy o pracę zrealizuje jeszcze 4 godz. ponadwymiarowe w tygodniu – liczymy w tygodniu 4 godziny

                         - ten sam nauczyciel wykazuje, że w innej szkole pracuje na 5/20 etatu tj. realizuje tam 5 godz zajęć w tygodniu – liczymy w tygodniu 5 godzin

                         - ten sam nauczyciel w 3 placówce realizuje 10/20 etatu – liczymy w tygodniu 10 godz.

                         Suma godzin wykazanych w tygodniu wynosi 45.

                         - ponadto w ramach pierwszej umowy nauczyciel zrealizował jeszcze w miesiącu 5 godz. w ramach zastępstwa

                         Ostatecznie w miesiącu nauczyciel taki wykazał 4 tygodnie x 45 godz oraz 5 godz (zastępstwa) zatem jego miesięczna praca to 185 godz. .

                         Proszę o potwierdzenie, czy tak sporządzone oświadczenie nauczyciela o przepracowanych godzinach w miesiącu jest prawidłowe.

                         Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                         Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 wskazują na całkowite zaangażowanie zawodowe personelu projektu. Sposób zaś weryfikacji, czy ww. zaangażowanie spełnia określone w Wytycznych warunki należy do Beneficjenta, mając na uwadze specyficzne uwarunkowania danego zatrudnienia. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, do 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego należy uwzględnić cały czas ich pracy, o którym mowa w ustawie - Karta Nauczyciela, a nie wyłącznie zajęcia wynikające z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum). W świetle przepisów art. 42 ust. 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela, w ramach ustalonego wynagrodzenia oraz czasu pracy nieprzekraczającego 40 godzin na tydzień nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć obowiązany jest realizować:
                         1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (pensum);
                         2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
                         3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 10. Czy godziny zajęć prowadzonych przez nauczycieli w ramach programów współfinansowanych ze środków UE należy wliczać do godzin ponadwymiarowych?
                         Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                         W przypadku przydzielenia nauczycielowi zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej jak za godziny ponadwymiarowe. Niemniej zajęcia te nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. Nie wlicza się ich także do przydzielonych nauczycielowi godzin ponadwymiarowych.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 11. W projekcie 11.1.4 zostaną powierzone nauczycielom nadgodziny w celu realizacji zajęć dydaktycznych opisanych we wniosku.

                         Czy ww. nadgodziny są wliczane do:

                         - dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13tki”,

                         - ekwiwalentu za urlop,

                         - nagrody jubileuszowej,

                         - przeciętnej za urlop.

                         Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                         Podczas wydatkowania środków projektowych Beneficjent zobowiązany jest do stosowania prawa powszechnie obowiązującego (krajowego i wspólnotowego) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie kosztów jego zaangażowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i Wytycznymi ponosi Beneficjent. Instytucja Zarządzająca nie jest właściwym podmiotem do interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego i stosowanego przez Beneficjenta w toku swojej bieżącej działalności, to Beneficjent winien rozstrzygnąć czy powierzone nauczycielom godziny w celu realizacji zajęć dydaktycznych opisanych we wniosku należy uwzględnić przy wyliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalentu za urlop, nagrody jubileuszowej czy przeciętnej za urlop. Natomiast Instytucja Zarządzająca informuje, iż Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 nie wprowadzają dodatkowych uregulowań w niniejszym zakresie. Wskazują jedynie na niekwalifikowalność nagród jubileuszowych w ramach rozliczanych projektów oraz możliwość kwalifikowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego – z uwzględnieniem szczegółowej informacji udzielonej w punkcie 8.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 12. W sytuacji gdy dyrektor szkoły na podstawie Kodeksu pracy zatrudni nauczyciela do zajęć dydaktycznych opisanych we wniosku o dofinansowanie jak powinno się prawidłowo zapisać tę umowę. 

                         Jaki powinien zostać wpisany wymiar etatu zakładając, że nauczyciel będzie prowadziła jedną godzinę tygodniowo (np. w listopadzie przeprowadzi  4 godziny, a w grudniu ze względu na święta przeprowadzi 2 godziny). 

                         Czy powinno się uśrednić etat?

                         Przykładowo: umowa zawarta od września 2018 do czerwca 2019 tj. 32 zajęcia jeden raz w tygodniu zgodnie z organizacją roku szkolnego tj. bez ferii i świąt.

                          32 zajęcia / 10 miesięcy tj. średnio 3,2 /40 etatu

                         W takiej sytuacji wynagrodzenie będzie wypłacone co miesiąc z etatu 3,2/40, a w programie LSI będzie wykazana ilość godzin rzeczywiście zrealizowana (np. w listopadzie 4 godz., a w grudniu 2 godz.)

                         Jakie powinno się wpisać stanowisko? (Nauczyciel realizujący zajęcia EFS?)

                         Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                         Podczas wydatkowania środków projektowych Beneficjent zobowiązany jest do stosowania prawa powszechnie obowiązującego (krajowego i wspólnotowego) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie kosztów jego zaangażowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i Wytycznymi ponosi Beneficjent. Instytucja Zarządzająca nie jest właściwym podmiotem do interpretacji odrębnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego i stosowanego przez Beneficjenta w swojej działalności, w oparciu o które dokona zatrudnienia personelu do projektu. Jednocześnie zwracam uwagę, iż Dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela korzystając z własnych zasobów kadrowych na podstawie art. 35 a Karty Nauczyciela lub przeprowadzić procedurę zatrudnienia nauczyciela zgodnie z wewnętrznym regulaminem szkoły w oparciu o umowę o pracę na podstawie art. 16 Ustawy Prawo Oświatowe, zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu Pracy.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 13. 

                         Z umową o pracę są związane następujące wydatki:

                         - urlop wypoczynkowy /ekwiwalent za urlop,

                         - wstępne szkolenie BHP,

                         - okresowe szkolenie BHP,

                         - badanie lekarskie,

                         - fundusz socjalny,

                         - zasiłek chorobowy,

                         - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13tka”

                         Czy wyżej wymienione wydatki są kosztami kwalifikowalnymi?

                         Odpowiedź, 23.11.2017 r.
                         Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, kwalifikowalne są co do zasady wszelkie składowe wynagrodzenia szczegółowo opisane w Wytycznych. Zwracam jednak uwagę na wskazany przez Beneficjenta fundusz socjalny, bowiem należy mieć na względzie, iż świadczenia realizowane ze środków ZFŚS dla personelu projektu stanowią w świetle Wytycznych wydatek niekwalifikowalny. Ponadto w odniesieniu do dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy uwzględnić szczegółową informację udzieloną w punkcie 8.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 14. Czy nowa szkoła podstawowa, która od 1 września powstała z przekształcenia Gimnazjum może aplikować w ramach konkursu?

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         Nowopowstała szkoła nie może aplikować do konkursu w ramach I i II typu projektu. Wsparcie w ramach tych typów kierowane jest do szkół lub placówek, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w ramach regionu. Nowopowstała szkoła nie posiada takich wyników. W przypadku powstania nowej szkoły z połączenia 2 szkół, z których tylko jedna miała wyniki poniżej średniej, również nie ma możliwości objęcia jej wsparciem w ramach I i II typu projektu.

                         Możliwe natomiast jest wsparcie w ramach III typu. Należy tylko pamiętać o ograniczeniach wynikających z regulaminu konkursu m.in., że wsparciem mogą być objęci wyłącznie uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniowie młodsi tj. kl. I i IV szkoły podstawowej chyba, że wsparcie kierowane jest do uczniów niepełnosprawnych.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 15. Czy wskaźniki dotyczące doposażenia pracowni przedmiotowych w programie uwzględniamy tylko podczas realizacji II typu projektu?

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         Wskaźniki wymienione poniżej uwzględniamy tylko wówczas gdy w projekcie realizowany jest II typ tj. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).

                         -Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie;

                         -Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 16. Czy, aby zakwalifikować ucznia jako zdolnego wystarczy opinia nauczyciela?

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         Opinia nauczyciela oparta na indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwościach psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowaniach i uzdolnieniach jest jak najbardziej wystarczająca.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 17. Co jeśli podczas realizacji projektu ryczałtowego okaże się, że nie wszystkie dzieci  będące grupą docelową będą uczęszczały na zajęcia?

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         Podczas konstruowania projektu najlepiej we wskaźnikach rezultatu uwzględnić taką opcję i ich wartość założyć na poziomie niższym (minimum 80%) niż we wskaźnikach produktu.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 18. Czy zajęcia z robotyki są kwalifikowalne w ramach konkursu?

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         Z uwagi na konieczność zachowania linii demarkacyjnej pomiędzy różnymi programami finansowanymi ze środków europejskich działania z zakresu programowania zostały wyłączone z zakresu interwencji EFS. W związku z tym, że robotyka jest ściśle związana z programowaniem, niestety zajęcia z robotyki nie będą mogły być uznane za kwalifikowalne.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 19. Czy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą brać udział w normalnych zajęciach np. matematycznych?

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą brać udział w zajęciach w ramach wszystkich typów projektu.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 20. Czy komputer zakupiony za kwotę niższą niż 3500 zł jest środkiem trwałym?

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wskazują, iż limitowane są artykuły, które łącznie:

                         -Są środkami trwałymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz

                         -Ich wartość początkowa (netto) jest równa lub większa od 3 500,00 PLN.

                         Środkiem trwałym zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki organizacyjnej m.in. maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy. Zgodnie z pkt 6.12 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup,amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu; wymóg uzasadnienia pozyskania dotyczy wyłącznie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3 500 zł netto.
                         W związku z powyższym komputer o wartości poniżej 3 500 zł netto nie powinien być wskazany jako środek trwały.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 21. Czy w sytuacji kiedy studia podyplomowe się już rozpoczęły można w ramach wydatków budżetowych sfinansować tylko 2 semestry studiów?

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         Sfinansowane mogą być tylko te semestry, które będą trwały w okresie realizacji projektu.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 22. Czy w III typie projektów mogą być zrealizowane zajęcia, które uczą dzieci jak się uczyć?

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         Jak najbardziej, ponieważ w ramach III typu mogą być prowadzone m.in.

                         - zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

                         - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, organizowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 23. Czy po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu możliwe jest wprowadzanie zmian we wniosku?

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         Jest taka możliwość. Dokumentem, który reguluje proces wprowadzania zmian jest umowa o dofinansowanie projektu.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 24. W ramach Typu projektu nr 1, tj. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, szkoły które mają być objęte projektem chciałyby zaplanować zajęcia, które byłyby zrealizowane po szkołą i poza lekcjami.

                         Czy możliwe jest (kwalifikowalne) wynagradzanie nauczyciela realizującego zajęcia w dni wolne od nauki (soboty, niedziele), ale oczywiście poza feriami zimowymi i wakacjami letnimi, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi (nauczyciel będzie prowadził zajęcia w ramach godzin ponadwymiarowych)?

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         Zajęcia mogą odbywać się w dni wolne od nauki a tym samym wynagrodzenie nauczycieli może być kwalifikowalne jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o prowadzeniu tych zajęć w dni wolne od nauki i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

                         Zgodnie z art. 35a ust. 1 Karty Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w publicznych szkołach, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3 KN (jak za godziny ponadwymiarowe lub godziny doraźnych zastępstw). Zajęcia te są przydzielane za zgodą nauczyciela, ale nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego pensum.

                         W związku z tym, że Karta Nauczyciela wprost wskazuje, iż zajęcia realizowane w ramach środków UE przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej jak za godziny ponadwymiarowe, oznacza że ustawodawca nie zaliczył tych godzin do godzin ponadwymiarowych gdzie obowiązują limity godzin - maksymalnie  ¼ pensum bez zgody i ½ pensum za zgodą.  W przypadku realizacji zajęć ze środków unijnych ich liczbę ustala dyrektor w zależności od potrzeb.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 25. W ramach Typu projektu nr 2, tj.: Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) jednym z warunków jest wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

                         Pytanie. Czy możliwe jest, aby w jednej szkole mogłyby być stworzone / wyposażone zarówno pracownia matematyczna jak i do przedmiotów przyrodniczych, czy też na podstawie przeprowadzonej diagnozy szkoła ma wybrać, którą z pracowni chce wyposażyć pomimo że w obu występują deficyty sprzętu czy narzędzi do prowadzenia zajęć?

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         W ramach II typu możliwe jest wyposażenie nie tylko jednej pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki jeżeli potrzeba taka wynika z przeprowadzonej diagnozy.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 26. Czy  kwalifikowany jest zakup dygestorium do pracowni chemicznej. Potrzeba zgodna z diagnozą i zaplanowanym w projekcie wsparciem.

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         Tak, zakup dygestorium jest wydatkiem kwalifikowalnym.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 27. Jesteśmy zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach projektu PRO WSL 2014-2020 konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17. Mamy jednak wątpliwości czy możemy starać się o takie dofinansowanie, jeśli Nasza Szkoła nie widnieje na Liście Szkół objętych wsparciem 11.1.4 (002,135,136)?

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         Jak najbardziej mogą się Państwo starać o dofinansowanie. Jeżeli Państwa szkoła nie widnieje na Liście Szkół objętych wsparciem w ramach poprzednich konkursów z 11.1.4 to projekt może otrzymać dodatkowo 6 punktów na etapie oceny merytorycznej.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 28. Bardzo proszę o odpowiedź w następującej kwestii:

                         - czy w ramach 1 typu projektów do zaplanowanych zajęć można zakupić pomoce dydaktyczne/ specjalistyczny sprzęt/ podręczniki itp.? - wątpliwość nasunęła nam się gdyż na str. 18 regulaminu nie jest wymienione literalnie tego typu wsparcie, w przeciwieństwie do typu III, gdzie na str. 22 regulaminu jest napisane, że można doposażyć placówki w taki sprzęt i pomoce dydaktyczne. Bardzo proszę o pilne rozstrzygnięcie tej kwestii. W ramach tego typu projektu z diagnozy szkół podstawowych wyniknęła potrzeba objęcia wsparciem także uczniów klas II i III, czego nie przewiduje typ III. Planując jednak jakiekolwiek zajęcia/ koła zainteresowań itp. nauczyciele chcieliby kupić jakiś sprzęt/pomoce itp. i nie wiemy czy można go w I typie ująć we wniosku w budżecie.

                         - czy szkoła podstawowa poniżej średniej, osiągająca słabe wyniki w nauce może brać udział w III typie projektów, czy dla tych placówek zarezerwowany jest typ I?

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         W ramach I typu projektu możliwy jest zakup pomocy dydaktycznych, podręczników, gier itp., które są niezbędne do prowadzenia zajęć, są bezpośrednio powiązane ze wsparciem w ramach I typu i wynikają z diagnozy.

                         Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki możliwe jest tylko w ramach II typu.

                         Każda szkoła podstawowa, niezależnie od tego czy ma wyniki poniżej średniej wojewódzkiej, może być objęta wsparciem w ramach III typu. Należy tylko pamiętać o ograniczeniach wynikających z regulaminu konkursu m.in., że wsparciem mogą być objęci wyłącznie uczniowie klas IV-VIII i uczniowie młodsi tj. kl. I i IV chyba, że wsparcie kierowane jest do uczniów niepełnosprawnych.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 29. Część C.1 wniosku Zadania w projekcie -  czy na pytanie Czy projekt będzie rozliczany kwotami ryczałtowymi? zaznaczamy odp. NIE, a w cz. C.2 Zakres finansowy - Wydatki, rzeczywiście poniesione TAK, Stawki jednostkowe NIE - czy tak będzie prawidłowo?

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         W cz. C.1 Zadania w projekcie - na pytanie Czy projekt będzie rozliczany kwotami ryczałtowymi? odp. NIE zaznaczamy wtedy gdy projekt nie jest rozliczany za pomocą kwot ryczałtowych. Za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków rozliczane są projekty do 431 220,00 PLN wartości wkładu publicznego (równowartość kwoty  100  000 EUR).

                         Projekt o wartości przekraczającej kwotę 431 220,00 PLN rozliczany jest na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych więc w cz. C.2 Zakres finansowy - Wydatki, rzeczywiście poniesione zaznaczmy TAK.

                         W ramach obecnego konkursu 11.1.4 nie mają zastosowania stawki jednostkowe więc zaznaczamy NIE.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 30. Czy planowane do zakupu pomoce naukowe np. tablice interaktywne, gry logiczne, podręczniki - wpisujemy do części C2.1. wniosku oddzielnie tzn. każda pomoc naukowa to odrębna pozycja czy można je pogrupować tematycznie a w opisie wyszczególnić?

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         W cz. C.2.1 pomoce naukowe można jak najbardziej pogrupować tematycznie, wyszczególniając je i podając ich ceny jednostkowe w opisie wydatku.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 31. W ramach projektu Szkoła zamierza zaangażować 5 nauczycieli (2 obecnych i 3 z zewnątrz). W ramach IV typu projektu planowane jest przeprowadzenie szkolenia dla 20 nauczycieli - czy tak będzie prawidłowo?

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         W ramach IV typu projektu mogą Państwo przeprowadzić szkolenia dla takiej ilości nauczycieli, która wynika z zapotrzebowania, przeprowadzonej diagnozy, niezależnie od ilości nauczycieli zatrudnionych w ramach projektu.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 32. Zgodnie z regulaminem nie ma możliwości dofinansowania zadań obejmujących programowanie - czy zatem koszty np. zakupu robotów lego, robotów Neo, zestawu do zabawy z robotami mogą być uznane jako kwalifikowalne w projekcie?

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         Niestety koszty związane z zakupem robotów nie będą mogły być uznane za kwalifikowalne. Robotyka jest ściśle związana z programowaniem, a zgodnie z zapisami regulaminu konkursu działania z zakresu programowania zostały wyłączone z zakresu interwencji EFS.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 33. Czy Zespół Szkół Specjalnych może ubiegać się o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4? W skład Zespołu Szkół wchodzą: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Branżowa Szkoła Specjalna Pierwszego Stopnia z klasami Gimnazjum Specjalnego oraz z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. Szkoła chciałaby ubiegać się o dofinansowanie projektu - typ 2  - "Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami)".

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu szkoły specjalne mogą być objęte wsparciem w ramach wszystkich typów, ponieważ kryterium „Czy realizacja typu projektu 1 lub 2 skierowana jest do szkół lub placówek, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu?” nie dotyczy zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych. Wsparcie oczywiście powinno wynikać z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania i musi być zgodne z zapisami regulaminu konkursu.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 34. Czy w przypadku wycieczki szkolnej, inicjowanej i realizowanej przez nauczyciela w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu w dniu wolnym od zajęć (sobota), nauczycielowi – opiekunowi grupy przysługuje wynagrodzenie? Jeśli tak, to w jakiej wysokości.

                         Czy takie wynagrodzenie będzie również przysługiwać dodatkowemu opiekunowi grupy, w przypadku konieczności jego zaangażowania, ze względu na wiek, czy ew. niepełnosprawność uczestników? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, proszę również o informację, na jakiej podstawie dodatkowy opiekun może otrzymać wynagrodzenie?

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         Przepisy powszechnie obowiązujące regulujące kwestię wynagradzania nauczycieli (Karta Nauczyciela) nie przewidują dodatkowego składnika wynagrodzenia dla nauczycieli wyjeżdżających w roli opiekunów na wycieczki szkolne. W przypadku wycieczki szkolnej nie ma możliwości rozliczania czasu pracy nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych. Nie ma do tego podstaw, nie można też mylić ich z godzinami nadliczbowymi wynikającymi z Kodeksu pracy. Zgodnie bowiem z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością tylko w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania. Z tym jest związany i wymaga podkreślenia fakt, że godziny ponadwymiarowe nie są związane z czasem pracy nauczycieli określonym w art. 42 Karty Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, przy czym przez tydzień należy rozumieć 5 dni roboczych (art. 42c KN). Na marginesie należy zaznaczyć, że Karta Nauczyciela co do zasady nie przewiduje możliwości realizowania wycieczek i imprez szkolnych w dni wolne od pracy. Oznacza to, że czas pracy nauczyciela niewątpliwie nie ogranicza się wyłącznie do realizacji tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych. Poza pensum każdy nauczyciel w ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia jest zobowiązany do realizacji innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów (art. 42 ust. 2 pkt 2 KN). Uczestnictwo nauczycieli w wycieczce klasowej w charakterze opiekunów należy traktować jako zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, jakie muszą oni realizować w obowiązującym 40-godzinnym tygodniu pracy. W związku z powyższym opieka nad uczniami podczas wycieczki szkolnej jest sprawowana przez nauczyciela w ramach czasu pracy i ustalonego dla niego standardowego wynagrodzenia. Dotyczy to również dodatkowych opiekunów grupy ponieważ opiekunem może być tylko osoba, która ma przygotowanie pedagogiczne a więc w praktyce będzie to nauczyciel ewentualnie, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba np. rodzic.

                         Zajęcia mogą odbywać się w dni wolne od nauki a tym samym wynagrodzenie nauczycieli może być kwalifikowalne jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o prowadzeniu tych zajęć w dni wolne od nauki i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.
                         Zgodnie z art. 35a ust. 1 Karty Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w publicznych szkołach, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3 KN (jak za godziny ponadwymiarowe lub godziny doraźnych zastępstw). Zajęcia te są przydzielane za zgodą nauczyciela, ale nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego pensum.
                         W związku z tym, że Karta Nauczyciela wprost wskazuje, iż za zajęcia realizowane w ramach środków UE przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej jak za godziny ponadwymiarowe, oznacza że ustawodawca nie zaliczył tych godzin do godzin ponadwymiarowych gdzie obowiązują limity godzin - maksymalnie  ¼ pensum bez zgody i ½ pensum za zgodą. W przypadku realizacji zajęć ze środków unijnych ich liczbę ustala dyrektor w zależności od potrzeb.

                         Przypominamy, że podczas wydatkowania środków projektowych Beneficjent zobowiązany jest do stosowania prawa powszechnie obowiązującego (krajowego i wspólnotowego) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca nie jest właściwym podmiotem do interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego i stosowanego przez Beneficjenta w swojej działalności, w oparciu o które dokona zatrudnienia personelu do projektu. Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie kosztów jego zaangażowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i Wytycznymi ponosi Beneficjent.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Pytanie 35. Czy zapis zawarty w § 7 ust 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,…

                         „§ 7. 1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

                         Ustalając zasady umarzania lub amortyzacji, jednostka może przyjąć stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.2)) albo stawki określone przez jednostkę nadrzędną albo zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

                         2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzane:

                         1) książki i inne zbiory biblioteczne;

                         2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;”

                         oznacza, że środków dydaktycznych (czyli pomocy dydaktycznych również, bo środkami dydaktycznymi nazywamy zarówno przedmioty dostarczające bodźców zmysłowych, jak i urządzenia techniczne - aparat fotograficzny, mikroskop, teleskop) nie uznaje się za środki trwałe?

                         Odpowiedź, 17.01.2018 r.

                         Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wskazują, iż limitowane są artykuły, które łącznie:

                         Są środkami trwałymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz

                         Ich wartość początkowa (netto) jest równa lub większa od 3 500,00 PLN.

                         W odniesieniu do pomocy dydaktycznych, Rozporządzenie mówi, że m. in. środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, mogą być jednorazowo umarzane. Tak więc środki dydaktyczne nie są z góry wyłączone z definicji środka trwałego, weryfikujemy je pod kątem spełnienia dwóch ww. przesłanek.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Zakres udzielonych odpowiedzi jest oparty o wskazane przez Wnioskodawców dane, których część nie została opisana w sposób wyczerpujący. Zaznaczyć należy, że w przypadku gdy istnieją inne okoliczności, których nie wskazano w treści pytań, a które mogą mieć wpływ na prawidłowość udzielonych odpowiedzi istnieje ryzyko związane z niekwalifikowalnością wydatków w ramach projektu.

                          Bezpośredni link do zagadnienia:
                          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_11_1_4_poprawa_efektywnosci_ksztalcenia_ogolnego_23112017

                          Pytanie 7. Czy dla kursów kompetencji cyfrowych należy stosować stawki wskazane w Taryfikatorze dla Szkoleń komputerowych prowadzących do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL?  
                          Odpowiedź. 15.12.2017 r. 
                          W przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie umiejętności dotyczących ICT, zakres wsparcia musi obejmować kursy lub szkolenia kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu określonych kwalifikacji lub uzyskaniem dokumentu potwierdzającego zdobycie i poprawę kompetencji  cyfrowych zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami. Uczestnik projektu po przedstawieniu Operatorowi/Beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie będzie samodzielnie dokonywał wyboru szkolenia, które realizować będzie Operator/Beneficjent poprzez wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku usług szkoleniowych lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących większą liczbę uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w  takim samym zakresie. Przy czym od momentu zgłoszenia przez uczestnika projektu  potrzeby szkolenia do momentu rozpoczęcia danej formy wsparcia nie może upłynąć więcej niż trzy miesiące.

                          Cena szkolenia komputerowego nie może przekraczać cen szkoleń i kursów określonych w tabeli I.3 Wykazu dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” obowiązującego dla konkursów i naborów ogłaszanych w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu. 

                          Ponadto zakres szkolenia komputerowego musi odpowiadać wymogom wskazanym w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu- Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w PI 10 iii w ramach Poddziałania 11.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

                          Zatem, jeśli uczestnik dokona wyboru szkolenia ECDL należy stosować stawki nieprzekraczające stawek wskazanych w Taryfikatorze dla szkoleń komputerowych prowadzących do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL.

                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                          Pytanie 6. Czy koszty podręczników oraz koszty przeprowadzenia egzaminu i wydania certyfikatu dla szkoleń językowych powinny zostać ujęte w osobnej pozycji
                          w budżecie projektu (poza kosztami jednostkowymi)?
                          Odpowiedź. 15.12.2017 r. Zgodnie z zapisami regulaminu koszty związane z zakupem podręcznika (teoretycznego i ćwiczeniowego), przeprowadzeniem egzaminu, wydaniem certyfikatu, pokryciem wydatków poniesionych w celu ułatwienia dostępu w projekcie osób z niepełnosprawnościami, kosztami opieki nad dzieckiem do lat 7 albo osobą zależną  oraz  koszty pośrednie mogą być rozliczane poza stawką jednostkową jako osobna pozycja budżetu.

                          Jednocześnie należy pamiętać, że stawek jednostkowych nie stosuje się do projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.

                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                          Pytanie 5. Czy istnieje możliwość sfinansowania zakupu laptopów dla celów związanych z realizowaniem szkoleń ICT w ramach kosztów bezpośrednich projektu?
                          Odpowiedź. 15.12.2017 r.
                          W przypadku zakupu laptopów na potrzeby realizacji szkoleń należy kierować się zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które regulują kwestię zakupu środków trwałych do projektu.

                          Zgodnie z rozdziałem 6.12 Wytycznych koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu.

                          Należy pamiętać, że wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.
                          Zatem w zakup laptopa w tym przypadku co do zasady będzie wydatkiem kwalifikowanym w kosztach bezpośrednich
                          .
                          Jednak zasadność poniesienia wydatku będzie podlegała subiektywnej ocenie przez członka KOP, w tym także w  powiązaniu z oceną zdolności do efektywnej realizacji projektu w szczególności w zakresie posiadanego potencjału wnioskodawcy (część B12 wniosku o dofinansowanie).

                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                          Pytanie 4. Czy w ramach projektu zaplanować można wyłącznie wsparcie w obszarze umiejętności ICT lub wyłącznie w obszarze znajomości języków obcych, czy należy w ramach jednego projektu zapewnić wsparcie zarówno w obszarze ICT jak i języków obcych?
                          Odpowiedź, 15.12.2017 r. 
                          Zgodnie z Regulaminem konkursu  wnioskodawca jest obowiązany uwzględnić wsparcie uczestników w zakresie szkoleń językowych i komputerowych.

                          Zatem, Wnioskodawca powinien zaplanować w projekcie następujące typy działań:
                          1.        Szkolenia:
                          a) językowe dla wszystkich poziomów znajomości (informacja o stawkach znajduje się w załączniku nr 6 do regulaminu konkursu)
                          –angielskiego,
                          - francuskiego,
                          - niemieckiego
                          b) komputerowe (standard dla szkoleń komputerowych został określony w załączniku nr 7 do regulaminu konkursu)

                          2.        Walidację i certyfikację kompetencji językowych i komputerowych uzyskanych poza projektem.

                          Należy pamiętać, że Poddziałanie 11.4.3 oparte jest na podejściu popytowym, oznacza to, że należy zapewnić każdemu uczestnikowi dostęp do wszystkich form wsparcia (szczegółowe kryterium dostępu). W ten sposób uczestnik będzie mógł samodzielnie dokonać wyboru interesującego go kursu/szkolenia.

                          Tym samym operator/beneficjent powinien dostarczyć uczestnikom/uczestniczkom zarówno szkoleń językowych jak i z obszaru ICT, każde odrębnie. Zarówno poziom jak i zakres winien zostać dostosowany do potrzeb zgłaszanych przez uczestników/uczestniczki projektu.

                          Ponadto, jeżeli w przypadku danej osoby szkolenie nie będzie potrzebne, należy zapewnić jej możliwość skorzystania wyłącznie z walidacji i certyfikacji posiadanych przez nią kompetencji językowych lub w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                          Pytanie 3. Czy we wniosku o dofinansowanie może występować pomoc publiczna?
                          Odpowiedź, 13.11.2017 r.
                          Zapisy SZOOP RP WSL 2014-2020 wskazują, iż działanie 11.4 jest adresowane do osób fizycznych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane szkoleniami dostępnymi w ramach ww. działania. SZOOP wprowadza też linię demarkacyjną między  Działaniem 8.2, w którym przedsiębiorcy mogą szkolić swoich pracowników, a Działaniem 11.4.

                          W związku z powyższym we wniosku nie powinna występować pomoc publiczna.

                          Zapisy w regulaminie konkursu (pkt. 2.1.1. ppkt. 14) dotyczące wykluczenia występowania w projekcie pomocy publicznej są zgodne z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 tj. Dodatkowymi wyjaśnieniami dotyczącymi działania 11.4 (str. 342-344).

                          Opisane dodatkowe warunki, pozwalają wykluczyć występowanie pomocy publicznej, po spełnieniu których można uznać, iż wsparcie udzielone na rzecz danego podmiotu nie spełnia wszystkich przesłanek występowania pomocy publicznej, a tym samym nie mają wobec niego zastosowania reguły dotyczące udzielania pomocy publicznej.  Informacje powinny być stosowane pomocniczo w trakcie weryfikacji projektów pod kątem występowania pomocy publicznej.

                          Dodatkowo należy mieć na względzie fakt, że obowiązkiem Beneficjenta jest także weryfikacja wątpliwości na podstawie testu pomocy publicznej na każdym etapie realizacji projektu.

                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                          Pytanie 2. Co to znaczy jedna tematyka szkoleniowa?
                          Załóżmy, że w projekcie organizowane są kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i kursy komputerowe, na różnych poziomach zaawansowania.
                          Od czego dokładnie należy liczyć 20%?
                          Odpowiedź, 13.11.2017 r.
                          Pojęcie jednego szkolenia zostało zinterpretowane przez Instytucję Zarządzającą PO KL jako:

                          - jedna edycja szkolenia (w przypadku szkoleń jednorodnych [jednomodułowych], tj. o tym samym zakresie merytorycznym)
                          albo
                          - jedna, wyodrębniona pod względem merytorycznym część szkolenia realizowanego w ramach danego projektu objętego dofinansowaniem.

                          Ponadto, odnośna interpretacja stwierdza, że w przypadku kursu języka obcego, za jedno szkolenie należy uznać w szczególności jedną edycję szkolenia (o tym samym zakresie merytorycznym, tj. np. na jednym poziomie znajomości języka) z jednego języka obcego. W sytuacji, gdy edycja dzieli się na grupy szkoleniowe, grupy te nie stanowią odrębnego szkolenia. Ponadto, limit 20% uczestników projektu pochodzących od jednego pracodawcy należy odnieść do ogólnej liczby osób rozpoczynających szkolenie.

                          Przez pojęcie tematyka należy rozumieć ogół zagadnień poruszanych w danym obszarze wiedzy.

                          Wobec powyższego, pojęcia jednego szkolenia i jednej tematyki, w obrębie Działania 11.3 oraz Działania 11.4 są tożsame i oznaczają:
                          w przypadku projektu z Działania 11.3 jeden temat jednego rodzaju kursu (kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych lub kursu kompetencji ogólnych lub kursu innego niż wymienione);
                          w przypadku projektu z Działania 11.4 jeden poziom znajomości jednego języka obcego, np. język angielski na poziomie A1 lub język angielski na poziomie A2 lub język angielski na poziomie B1 lub język angielski na poziomie B2 lub język angielski na poziomie C1 lub język angielski na poziomie C2 (a więc 6 różnych tematyk).

                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                          Pytanie 1. Jaka jest kwota alokacji przeznaczona na procedurę odwoławczą?
                          Odpowiedź, 13.11.2017 r.
                          Informujemy, że dla naboru nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-052/17 nie została wydzielona kwota rezerwy finansowej przeznaczonej na projekty wybrane do dofinansowania w wyniku  procedury odwoławczej.

                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                           

                           Bezpośredni link do zagadnienia:
                           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/11_4_3__ksztalcenie_ustawiczne_konkurs_23112017

                           Pytanie 3. Czy w ramach ogłoszonego naboru RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 wniosków istnieje możliwość zakupu taboru autobusowego napędzanego hybrydami opartymi na silnikach diesla?
                           Odpowiedź, 28.09.2018 r. 
                           Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wprowadzonego dla II rundy konkursowej naboru RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 „wsparcie jest ograniczone do zakupu niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru autobusowego zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE). Ze wsparcia wyłączony jest zakup pojazdów napędzanych wyłącznie silnikami diesla.” 

                           W uzasadnionych przypadkach tzn. tam gdzie inwestycje np. w tabor bezemisyjny lub zasilany paliwami alternatywnymi byłyby nieuzasadnione, możliwe jest dofinansowanie pojazdów z silnikami hybrydowymi łączącymi paliwo diesel oraz elektryczne. W sytuacji takiej do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć uzasadnienie dla takiego rozwiązania. 

                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

                           Pytanie 2. Czy w ramach ogłoszonego naboru RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 wniosków istnieje możliwość zakupu taboru autobusowego napędzanego silnikami diesla?
                           Odpowiedź, 01.08.2018 r.
                           Z uwagi na obowiązujące zapisy Umowy Partnerstwa oraz trwające renegocjacje RPO WSL na lata 2014-2020, IZ RPO WSL nie rekomenduje w ramach naboru wniosków nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18, zakupu pojazdów napędzanych wyłącznie silnikami diesla. Powyższe podejście zostało potwierdzone w dn. 5.06.2018 r. przez Komitet Monitorujący w kryteriach wyboru projektów, stanowiących zał. nr 3 do SZOOP.

                           Zapisy przyjętego przez Komitet Monitorujący kryterium określają, że wsparcie jest ograniczone do zakupu niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru autobusowego zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE). Ze wsparcia wyłączony jest zakup pojazdów napędzanych wyłącznie silnikami diesla.

                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

                           Pytanie 1. Czy w przypadku projektów objętych rekompensatą wymóg określony w art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 (obowiązek publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej najpóźniej na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia informacji o takim zamiarze) dotyczy przypadków, w których gmina powierza wykonywanie usług publicznych własnemu zakładowi budżetowemu?

                           W przypadku potwierdzenia istnienia takiego obowiązku, w jaki sposób należy zapewnić spełnienie ww. obowiązku publikacyjnego, w przypadku zakładu budżetowego utworzonego przed wejściem w życie rozporządzenia 1370/2007, mając na względzie, iż publikacja taka powinna mieć miejsce na rok przed powierzeniem wykonywania usługi publicznej?

                           Odpowiedź, 9.11.2017 r.
                           Zgodnie z rozporządzeniem nr 1370/2007, istnieje kilka sposobów wyboru podmiotu świadczącego usługi publiczne. Właściwy organ może zdecydować, że będzie samodzielnie świadczył takie usługi. Możliwość ta nie dotyczy transportu kolejowego, gdyż zgodnie z dyrektywą nr 2012/34/UE państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić niezależne (od państwa) zarządzanie przedsiębiorstwami kolejowymi . Istnieje także możliwość bezpośredniego powierzenia umowy o świadczenie usług publicznych – w tym można wyróżnić w szczególności bezpośredni wybór podmiotu zewnętrznego, powierzenie świadczenia usług tzw. podmiotowi wewnętrznemu oraz powierzenie umowy w przypadku zakłócenia świadczenia usług lub bezpośredniego ryzyka powstania takiego zagrożenia (środki nadzwyczajne). Wreszcie, jako zasadniczy tryb wyboru podmiotu świadczącego usługi publiczne w transporcie pasażerskim, rozporządzenie przewiduje otwarty, sprawiedliwy, zgodny z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji, przetarg.
                           Art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1370/2007 dotyczący obowiązków publikacyjnych literalnie odnosi się do powierzenia świadczenia usług wyłącznie w drodze „procedury przetargowej” oraz „bezpośredniego przyznania zamówienia”. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1867 z późn. zm.), organizator może realizować przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego w formie samorządowego zakładu budżetowego. W tym przypadku mamy do czynienia z samodzielnym świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez organizatora. Przepis ten odpowiada przewidzianej przez rozporządzenie nr 1370/2007 możliwości samodzielnego świadczenia usług przez właściwy organ lokalny, tj. organ, którego właściwość miejscowa nie obejmuje całego kraju. Oznacza to, że w tym przypadku nie mamy do czynienia ani z „procedurą przetargową” ani „bezpośrednim przyznaniem zamówienia” w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 1370/2007. W tym kontekście należy uznać, że przepis art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 (dot. obowiązku publikacyjnego) faktycznie nie ma zastosowania do opisanej sytuacji, choć dla bezpieczeństwa można dokonać publikacji stosownego ogłoszenia. Jednocześnie należy wyjaśnić, że zgodnie z rozporządzeniem nr 1370/2007, okres obowiązywania aktu powierzenia świadczenia usług w każdym przypadku, także gdy organizator samodzielnie świadczy usługi, jest ograniczony czasowo. Ogłoszenie może zatem zostać ewentualnie opublikowane w momencie przyjęcia aktu wskazującego na rozpoczęcie nowego okresu powierzenia. Trudno natomiast mówić o obowiązku publikacyjnym w sytuacji, w której pomoc jest przyznawana w ramach aktu powierzenia o określonym terminie obowiązywania przyjętym przed wejściem w życie rozporządzenia nr 1370/2007.

                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

                            Bezpośredni link do zagadnienia:
                            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_4_5_niskoemisyjny_transport_miejski_10112017

                            Sposób wykazywania wartości docelowej wskaźników produktu:

                            Liczba osób indywidualnie odwiedzających Planetarium Śląskie
                            Liczba osób odwiedzających Planetarium Śląskie ze zorganizowanych grup uczniowskich i przedszkolnych

                            Odpowiedź, 28.09.2017 r.
                            Wartość docelowa dla wskaźnika produktu to wyrażony liczbowo stan danego wskaźnika na moment zakończenia rzeczowej realizacji projektu realny do osiągnięcia. Wnioskodawca powinien w polu tekstowym w części F.1 wniosku: „Opis sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika” w sposób jednoznaczny określić, co składa się na wartość docelową danego wskaźnika (w jaki sposób została ona oszacowana) lub też wskazać dokładne miejsce w dokumentacji aplikacyjnej, gdzie zamieścił stosowną informację na ten temat. W opisie sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika należy wskazać dodatkowo źródło informacji, z którego wynikać będzie rzeczywista wartość osiągniętego wskaźnika. Jako źródło wskazać należy odpowiedni dokument (np. protokół odbioru/ raport z kampanii promocyjnej/ potwierdzony wykaz ze statystyk serwerów).

                            W związku z momentem wykazywania wskaźników produktu należy wybrać właściwy dokument, którym wnioskodawca dysponować będzie na moment zakończenia rzeczowej realizacji projektu np. protokołu odbioru robót potwierdzającego, że inwestycja została wykonana zgodnie z założeniami. W ten sposób dzięki zrealizowaniu projektu potwierdza się, że powstała infrastruktura jest gotowa do przyjęcia wskazanej liczby osób indywidualnie odwiedzających Planetarium w ciągu roku oraz wskazanej liczby osób rocznie ze zorganizowanych grup uczniowskich i przedszkolnych.

                            Badanie rzeczywistej liczby osób odwiedzających Planetarium dokonane zostanie poprzez wskaźnik rezultatu, tj. Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje (wskaźnik rezultatu bezpośredniego).

                            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                             Bezpośredni link do zagadnienia:
                             https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_12_3_stanowisko_instytucji_oglaszajacej_konkurs

                             Pytanie 2. Planowany do dofinansowania projekt znajduje się obecnie na liście projektów uzupełniających w PR. Program zostanie zaktualizowany – przedmiotowy projekt zostanie „przeniesiony” na listę podstawową. Czy wobec tego należy poddać PR ponownej weryfikacji przez IZ? To znaczy – Program powinien być ponownie oceniony przez IZ i ponownie wpisany do wykazu?
                             Odpowiedź, 01.09.2017 r.
                             „Przeniesienie” nie jest możliwe bez ponownej oceny programu. Należy w takim przypadku wykazać powody takiej zmiany tj. co spowodowało, że projekt, pierwotnie znajdujący się na liście projektów uzupełniających został zaklasyfikowany i wciągnięty na listę projektów podstawowych tj. takich, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji. Powyższe działanie należy dokonać przy udziale społeczności lokalnej i pozostałych interesariuszy.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                             Pytanie 1. Trwałość projektu dla interesariuszy, którzy nie są JST, wymienionymi w ustawie.
                             Odpowiedź, 01.09.2017 r.
                             Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. okres obowiązku zachowania trwałości projektu to 5 lat z wyłączeniem MŚP, dla których ten okres wynosi 3 lata (art. 71 ust.1). Podejście do spełniania kryteriów kwalifikujących dany podmiot do sektora MSP, określa załącznik I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014 r.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                              Bezpośredni link do zagadnienia:
                              https://rpo.slaskie.pl/czytaj/spotkanie_informacyjne_dla_wnioskodawcow_w_konkursie_z_poddzialania_10_3_5_pytania_29082017

                              Pytanie 1. Czy termin zakończenia realizacji projektu wykazywany w części C.1.a wniosku aplikacyjnego jest tożsamy z fizycznym ukończeniem bądź pełnym zrealizowaniem projektu o którym mowa w art. 65 pkt 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)

                              Odpowiedź, 24.08.2017 r.
                              Nie. Termin zakończenia realizacji projektu o którym mowa w pkt C.1.a w polu „Termin realizacji do” oznacza datę planowanego poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego w ramach projektu lub datę złożenia wniosku o płatność końcową. Wyznaczany jest on automatycznie przez system LSI na podstawie zadania, które zostało wskazane w pkt C.2.1, że zostanie zrealizowane jako ostatnie.

                              Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 65 pkt 6. ww. Rozporządzenia, operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

                              Jako fizyczne ukończenie bądź pełną realizacja projektu co do zasady uznawać należy podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru dla ostatniego elementu projektu (w przypadku gdy w projekcie zastosowanie znajduje protokół odbioru).

                              Uwaga: działań promocyjnych nie można utożsamiać z fizyczną realizacją projektu. W sytuacji gdy tylko działania promocyjne wykraczać będą terminem zakończenia poza datę złożenia wniosku, projekt traktowany będzie jako fizycznie ukończony.

                              Celem wykazania, iż projekt spełnia warunki określone w rozporządzeniu ogólnym należy, w przypadku projektów rozpoczętych, w części C.1.b wniosku jednoznacznie zadeklarować, iż projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany w rozumieniu art. 65 ust 6 ww. Rozporządzenia, w tym, czy sporządzony został/nie został bezusterkowy protokół odbioru.

                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                               Bezpośredni link do zagadnienia:
                               https://rpo.slaskie.pl/czytaj/termin_zakonczenia_realizacji_projektu__dla_wszystkich_konkursow_24082017

                               Pytanie 5. Czy istnieje możliwość sfinansowania w projekcie wynagrodzenia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w żłobku/klubie dziecięcym zanim placówka rozpocznie właściwe działanie? Chodzi np. o sytuację wykonywania przez opiekunki/ów dzieci czynności przygotowawczych na miesiąc/dwa przed faktycznym otwarciem placówki i przyjęciem dzieci.
                               Odpowiedź, 18.08.2017 r.
                               Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020  w części zawierającej dodatkowe wyjaśnieniach odnośnie Działania 8.1 pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług względem konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W związku z powyższym, w sytuacji gdy opiekunowie zostaną zatrudnieni w projekcie przed faktycznym przyjęciem dzieci do placówki, nie będzie możliwości pokrycia kosztów ich zatrudnienia na pełny rok pobytu dziecka w żłobku/klubie dziecięcym. ent2Ponadto należy każdorazowo mieć na uwadze zasadność i racjonalność ponoszenia konkretnego wydatku w projekcie. W opisywanym przykładzie należy zastanowić się nad innymi możliwymi rozwiązaniami w sytuacji, gdy rzeczywiście zachodzi konieczność rozpoczęcia projektu wcześniej niż w momencie przyjęcia dzieci (gdy np. konieczne są prace adaptacyjne, przystosowawcze, montowany będzie plac zabaw itp.). Do katalogu kosztów pośrednich możliwych do wykazania w ramach projektu zaliczają się między innymi koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie i administrowanie projektem w tym koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane jedynie do projektu np. kierownik jednostki) oraz koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna). Należy więc wziąć pod uwagę jakie czynności muszą zostać wykonane na miesiąc/dwa przed faktycznym rozpoczęciem działania placówki oraz jakie osoby spośród całego personelu projektu będą za nie odpowiedzialne. Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs zaznacza, iż wydatki w projekcie oceniane są w kontekście zapisów całego wniosku, z uwzględnieniem racjonalności, zasadności i kwalifikowalności poszczególnych wydatków, w oparciu o stosowane dokumenty oraz wiedzę i doświadczenie osób oceniających projekt.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 4. Jak należy rozumieć definicję osoby znajdujące się w trudnej sytuacji?
                               Odpowiedź, 18.08.2017 r.
                               Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji należy definiować następująco: zbiór cech, które powodują niekorzystną sytuację np. na rynku pracy z powodu płci, statusu, wieku, wykształcenia, niepełnosprawności, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 3. W związku z planowanymi od nowego roku zmianami w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r.o opiece nad dziećmi do lat 3 , które między innymi przewidują zlikwidowanie wymogu posiadania dwóch sal w żłobku (oddzielnej do odpoczynku) oraz zwiększenie ilości dzieci przypadających na jednego opiekuna, zwracamy się z pytaniem czy pisząc projekt powinniśmy uwzględnić w nim planowane zmiany? Jest to tym bardziej istotne, gdyż często barierę dla założenia nowego żłobka stanowią warunki lokalowe.
                               Odpowiedź, 18.08.2017 r.
                               IOK informuje, iż projekt powinien opierać się na obowiązujących  wytycznych, dokumentach oraz aktach prawnych. Nie ma więc możliwości tworzyć założeń projektu w oparcie o projekt ustawy, która nie została oficjalnie przyjęta.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 2. Proszę o wyjaśnienie sposobu wyliczenia procentu kosztów pośrednich w projekcie w sytuacji zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień.
                               Odpowiedź, 18.08.2017 r.
                               Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
                               oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
                               w projekcie, w którym zostaną zastosowane mechanizmy racjonalnych usprawnień, koszty pośrednie wyliczane są od kwoty kosztów bezpośrednich pomniejszonej o koszt racjonalnych usprawnień. Innymi słowy najpierw odejmujemy koszt usprawnień od kwoty całkowitej kosztów bezpośrednich, a dopiero później wyliczamy sumę kosztów pośrednich, w procencie adekwatnym do otrzymanej kwoty.

                               Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 mechanizm racjonalnych usprawnień oznacza możliwość finansowania specyficznych usług dostawczych lub oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.  W sytuacji gdy na etapie konstruowania założeń projektu wiemy, iż w skład grupy docelowej lub personelu projektu będzie wchodziła osoba niepełnosprawna, specyficzne wydatki związane z tym faktem (o ile się pojawią) nie stanowią mechanizmu racjonalnych usprawnień i powinny zostać ujęte w budżecie projektu.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                               Pytanie 1. Czy w przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałań 8.1.1 i 8.1.2, gdzie musi zostać spełnione kryterium dostępu Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji? istnieje możliwość skierowania wsparcia do grupy docelowej spoza obszaru rewitalizacji?
                               Odpowiedź, 18.08.2017 r.
                               IOK informuje, iż Poddziałanie 8.1.1 oraz 8.1.2, stanowi dopełnienie działań rewitalizacyjnych, które z kolei są rozumiane jako uzupełnianiem wobec działań „twardych”, podejmowanych w ramach  rewitalizacji realizowanej w ramach EFRR. Oznacza to, że projekty miękkie mogą zostać złożone i być realizowane bez udziału projektu twardego, jednak ich realizację można uznać jako uzupełnienie komplementarne wobec projektów twardych realizowanych w ramach Działania 10. Nie zmienia to faktu, że muszą wynikać z Programu Rewitalizacji i być realizowane na obszarze rewitalizacyjnym w oparciu o zatwierdzony Program Rewitalizacji Gminy (widniejący w wykazie).

                               Zgodnie z zapisami Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  w wyjątkowych sytuacjach możliwa jest realizacja projektu poza granicami obszaru objętego rewitalizacją lub skierowanie wsparcia do osób spoza tego obszaru (przy jednoczesnej realizacji projektu na obszarze rewitalizowanym). Wymaga to jednak dokładnego uzasadnienia oraz wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego w kontekście realizacji celów wynikających z PR. Przykładem może być projekt przewidujący zakładanie działalności gospodarczej przez osobę spoza obszaru objętego rewitalizacją, jednak tylko w przypadku, gdy działalność będzie prowadzona na obszarze rewitalizowanym lub będą w niej zatrudnione osoby zamieszkujące ten obszar. Kolejny przykład stanowią projekty, w których zapewnia się dostęp do usług społecznych (tj. usług pomocy społecznej oraz usług z zakresu systemu wsparcia rodziny) lub podejmuje działania mające na celu aktywną integrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

                               W związku z powyższym niezasadnym byłoby ograniczanie grupy docelowej jedynie do mieszkańców obszaru rewitalizowanego, w sytuacji gdy układ funkcjonalny placówek/podmiotów prowadzących wsparcie na rzecz osób potrzebujących pomocy powoduje, iż dana placówka prowadzi działalność także na obszarze zdegradowanym lub na styku dwóch obszarów powiązanych ze sobą funkcjonalnie.

                               Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż w ramach Podziałania 8.1.3 realizowane są te same typy wsparcia jak w Poddziałaniu 8.1.1, z tą różnicą, że projekty złożone na konkurs  nie muszą wynikać z PR.

                               W związku z czym IZ zapewnia możliwość pozyskania środków dla wszystkich, zarówno dla tych, którzy posiadają projekty dotyczące opieki do lat 3 wpisane w PR, jak również dla tych podmiotów, które planują realizować projekty poza obszarem rewitalizacji niezależnie od PR.

                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Bezpośredni link do zagadnienia:
                                https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_8_1_punkt_informacyjny_18082017

                                Pytanie 9. W związku z ogłoszonym naborem na realizację projektów przez ops-y i pcpr-y w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty OPS i PCPR, w ramach których m.in. istnieje możliwość włączenia dotychczasowych uczestników WTZ w zajęcia aktywnej integracji, w tym aktywizacji zawodowej – zajęcia ukierunkowane na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie, np. poprzez organizację praktyk lub staży, bądź wspieranie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z zapytaniem, czy w ramach nowego projektu można nadal pokrywać koszty udziału uczestników WTZ przyjętych w styczniu 2017r. do utworzonej pracowni przy istniejącym WTZ w ramach projektu realizowanego w latach 2016 - 2017?
                                Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                IZ RPO WSL 2014-2020 informuje, iż uczestnik po zakończonej ścieżce reintegracji w danym projekcie może uczestniczyć w innym projekcie, o ile takie wsparcie jest nadal konieczne. Dodatkowo powinny być spełnione  zapisy  regulaminu konkursu tj. dotychczasowi uczestnicy WTZ muszą być objęci nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej.  Z uwagi na to, iż projekty 9.1.6 z trybu pozakonkursowego kończą się w grudniu 2017, należy zakończyć udział uczestnika w tym projekcie wykazując zaplanowane do osiągniecia wskaźniki. W obecnej perspektywie nie funkcjonują statusy : „powracający do projektu lub kontynuujący”

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 8. Dopasowanie stanowiska pracy uczestników projektu- zasady rozliczania wydatku w WUP, kto kupuje wyposażenie, beneficjent czy pracodawca?
                                Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                Organizator stażu/praktyki zawodowej może ponosić koszty związane z organizacją stażu/praktyki zawodowej obejmujące przygotowanie stanowiska pracy w niezbędne materiały i narzędzia dla stażysty dla stażysty/praktykanta. Zgodnie z zapisami w regulaminie koszty te stanowią amortyzację lub leasing  sprzętu/innych środków trwałych, wykorzystywanych podczas realizacji stażu, proporcjonalnie do okresu wykorzystania w projekcie.

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 7. Zakładamy przeszkolenie 10 osób. Pierwsza skierowana 10 nie przechodzi w całości badań lekarskich. Badanie przeszło 8 osób. W umowie zakładamy, że za 8 os. płacimy za całość badania + szkolenie, a za 2 tylko za badanie. Na dwa wolne miejsca kierujemy kolejne 2, które przechodzą badanie i odbywają kurs. Pytanie czy koszt badań osób, które ich nie przeszły będą kosztem kwalifikowalnym? Powiedzmy, że z 10 osób, 3 z nich przerwały kurs. Wykonawca poniósł już jakieś koszty (poza tym inna byłaby cena za 10 os., a inna za np 7) pyt. czy możemy zapłacić wykonawcy za wszystkie 10 osób- czy będzie to koszt kwalifikowalny?
                                Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                Wszystkie możliwości opisane powyżej powinna zawierać umowa pomiędzy Wnioskodawca, a wykonawcą. Rozstrzyganie powyższych kwestii nie leży w kompetencji IZ RPO WSL 2014-2020.

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 6. Czy można skierować usamodzielnianego wychowanka na staż i zapłacić wynagrodzenie stażowe z kosztów projektu?
                                Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                Usamodzielnianego wychowanka można skierować na staż/praktykę zawodową o ile  trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych. Osoba odbywająca staż/praktykę zawodową powinna wykonywać czynności lub zadania w wymiarze nie przekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie. W okresie odbywania stażu/praktyki stażyście/praktykantowi przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za które przysługuje stypendium. Wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim.

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 5. Czy wyłączenie dzieci do 18 r.ż. dotyczy osiągnięcia wskaźników rezultatu?
                                Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                Wskaźniki rezultatu są liczone procentowo od wszystkich uczestników projektu spełniających definicję osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wykazanych we wskaźniku produktu.

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 4. Proszę o zamieszczenie prezentacji na stronie.
                                Prezentacje zostały zamieszczone na stronie www.rpo.slaskie.pl

                                Pytanie 3. Czy pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu może mieć np. 10 uczestników czy jest narzucona ilość?
                                Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                IZ RPO WSL nie wprowadziła regulacji w tym zakresie w regulaminie konkursu, ponieważ zależy to od wielkości i specyfiki grupy docelowej. Jednocześnie beneficjent przyjmując określona kalkulację kosztu w budżecie powinien kierować się zasadą efektywności kosztowej i przedstawić odpowiednie uzasadnienie co będzie podstawą oceny każdego wydatku w budżecie.
                                Czy osoby, które będą brały udział w projekcie mogą się powtarzać?
                                Odpowiedź: IZ RPO WSL 2014-2020 informuje, iż uczestnik po zakończonej ścieżce reintegracji w danym projekcie może uczestniczyć w innym projekcie, o ile takie wsparcie jest nadal konieczne.

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 2. Czy może być zatrudniony asystent rodziny dla rodzin dysfunkcyjnych?/ uczestnika
                                Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                Wsparcie osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, obejmujących m.in. usługi wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym koszty zatrudnienia asystenta rodzinnego.

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 1. Przez usługę aktywnej integracji o charakterze zawodowym, co mamy rozumieć? gdyż osoby z I i II profilem nie mogą brać w nich udziału oraz nie możemy ich liczyć do wskaźnika, a chodzi o osoby bezrobotne. Czyli lepiej jest wziąć osoby, które nie są zarejestrowane w PUP?
                                Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                                Wsparcie osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze: zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy m.in.:
                                - staże, praktyki zawodowe;
                                zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców;
                                subsydiowane zatrudnienie oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym specjalistyczne wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb (wyłącznie w subsydiowanym zatrudnieniu);
                                zatrudnienie wspomagane;
                                - usługi, w tym asystenckie, pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia;
                                włączanie osób z niepełnosprawnością w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez PFRON) oraz wszystkich dodatkowych działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nieoferowanych przez WTZ (np. dodatkowe zajęcia aktywizacyjne);
                                organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym: trenera pracy, doradcy zawodowego;
                                usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie (koszty prac społecznie użytecznych finansowane z Funduszu Pracy i/lub JST stanowią zawsze wkład własny w projekcie);
                                poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy;
                                skierowanie do CIS/KIS, w tym finansowanie kosztów tworzenia i funkcjonowania nowych podmiotów;
                                wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe - kursy i szkolenia (zgodnie z diagnozą zawartą w ścieżce reintegracji, przygotowanej  dla uczestnika projektu);

                                Osoby, dla których ustalono I lub II profil pomocy w PUP nie mogą otrzymać usług o charakterze zawodowym. Osoby bierne zawodowo i niesprofilowane mogą skorzystać z całego wachlarza usług aktywnej integracji , w tym zawodowych.

                                1. Co w przypadku gdy jest najpierw osobą bierną, a później się rejestruje w PUP, (albo otrzyma  II profil z PUP) czy osobę możemy później liczyć do wskaźnika zatrudnienia, jeżeli podejmie pracę? (po aktywnej integracji o charakterze zawodowym).
                                Odpowiedź:
                                Momentem pomiaru wskaźników jest udzielenie pierwszej formy wsparcia i Wnioskodawca określa status osoby w PEFS na podstawie tego momentu. We wskaźniku rezultatu można wykazać taką osobę, jeżeli od zakończenia udziału w projekcie zweryfikuje się podjęcie pracy do 4 tygodni.

                                2. Czy do wskaźnika zatrudnionego nie będą liczone osoby z profilu I i II, gdyż one nie mogą korzystać z usług o charakterze zawodowym?
                                Odpowiedź:
                                W kryterium efektywności zatrudnieniowej nie uwzględnia się osób, dla których nie zrealizowano usług o charakterze zawodowym, zatem osób, dla których ustalono I lub II profil nie można w nim wykazać.

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                                 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/informacje_9_1_6_29062017

                                 Odpowiedź, 17.07.2017 r.
                                 W odniesieniu do pojęcia budynku zdegradowanego, o którym mowa w typach projektu dla działania 10.2 oraz 10.3  to należy przede wszystkim wziąć pod uwagę stan techniczny jakim charakteryzuje się dany budynek bądź lokal (np. poprzez weryfikację sprawności instalacji techniczno-sanitarnych, liczbę przeprowadzanych remontów w okresie od momentu oddania budynku do użytkowania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie). Przy czym, IZ RPO WSL nie narzuca dodatkowych uwarunkowań, co do stopnia degradacji takiego budynku. To wnioskodawca mając na względzie wszelką dokumentację identyfikującą potencjalne zagrożenia w szczególności związane zachowaniem bezpieczeństwa zdrowia i życia osób korzystających z tej infrastruktury decyduje czy w obecnym stanie technicznym ma możliwość realizacji działań wynikających z RPO WSL 2014 – 20120. Najczęściej będzie to budynek, który obecnie nie jest użytkowany, albo jest użytkowany, ale z zagrożeniem wydania przez właściwy organ nadzoru budowlanego decyzji o wykluczeniu z możliwości jego użytkowania.
                                 W związku z powyższym Wnioskodawca powinien we wniosku o dofinansowanie odpowiednio uzasadnić, że dany budynek można określić jako zdegradowany.

                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                                  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pojecie_budynku_zdegradowanego_10_2_10_3_17072017

                                  Pytanie 1. Czy z osobą zatrudnioną w ramach umowy o pracę można zawrzeć umowę zlecenie na realizację projektu?
                                  Odpowiedź, 7.07.2017 r.
                                  Wytyczne
                                  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w Podrozdziale 6.16.1 pkt 3 stanowią, że (…) W przypadku, gdy osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem beneficjenta, jej zaangażowanie do projektu lub projektów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie stosunku pracy lub umowy, w wyniku której następuje wykonanie oznaczonego dzieła, o której mowa w sekcji 6.16.2 pkt 4. Jednocześnie w Podrozdziale 6.16.2 pkt 2 Wytyczne stanowią, że (…) Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta, są niekwalifikowalne, przy czym nie dotyczy to umów o dzieło, o których mowa w pkt 4.

                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   

                                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                                   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/odpowiedzi_na_pytania_27062017

                                   Pytanie 29. Sprawy związane ze zlecaniem organizacjom pozarządowym zadań zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r.

                                   a. proszę o doprecyzowanie co Państwo rozumieją jako “wydatek poniesiony”  i jak należy go rozliczać.

                                   Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta. Istnieją także wyjątki od powyższej reguły (np. wkład niepieniężny, koszty amortyzacji) , które zostały opisane w podrozdziale 6.4. w/w Wytycznych.

                                   Natomiast rozliczenie wydatku następuje poprzez ujęcie go we wniosku o płatność za okres, w którym został poniesiony.

                                   b. z jakich środków organizacja pozarządowa powinna zorganizować kampanię promocyjno-informacyjną oraz pokrycie ewentualnych kosztów obsługi księgowej i administracyjnej – czy z kosztów pośrednich, które wynikają z k. bezpośrednich tego zadania czy też działania te mogą być finansowane z kwoty, która został ujęta we wniosku jako ta przeznaczona na realizację danego działania.

                                   Obowiązek stosowania zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) dotyczy Beneficjenta, Partnera (w przypadku projektów partnerskich) oraz podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.
                                   Podmiot wybrany na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  rozlicza się z operatorem projektu na zasadach określonych  w w/w ustawie. Tym samym, w odniesieniu do wydatków poniesionych przez ww. podmiot, podział wydatków na koszty pośrednie i bezpośrednie nie występuje.

                                   c. zlecenie zadania wieloletniego np. od 1.01.2018r. do 30.09.2019r. Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu środków pochodzących z budżetu państwa do końca danego roku. Natomiast zgodnie z ww. ustawą organizacja pozarządowa składa sprawozdanie 30 dni po zakończeniu danego roku. To oznacza, że może realizować zadanie do 31 grudnia a rozliczyć do 30 stycznia roku następnego i dopiero wtedy wiadomo jak wygląda rozliczenie danego roku i wtedy też wiemy jaką kwotę z budżetu państwa należy zwrócić.

                                   Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu środków pochodzących z budżetu Państwa do końca danego roku. Dlatego też Beneficjent może w pierwszej kolejności ponosić koszty z dotacji celowej, aby do końca danego roku kalendarzowego dotacja ta została wydatkowana w całości. W tej sytuacji nie będzie zachodziła konieczność dokonania przedmiotowego zwrotu środków. Zaznaczyć również należy, iż zadaniem Beneficjenta jest przyjęcie takich rozwiązań organizacyjnych, aby projekt realizowany był zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

                                   d. końcowe rozliczenie projektu: zgodnie z umową o dofinansowanie wniosek o płatność końcową należy złożyć do 30 dni od zakończenia Projektu. Mając na uwadze realizację zadania z org. pozarządową gdzie termin zakończenia realizacji Projektu i zadania wyznaczony jest na ten sam dzień proszę o informację w jaki sposób ująć to we wniosku o płatność, mając na względzie, że termin sprawozdania przez org. pozarządowa z realizacji tego zadania wynosi 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

                                   Postanowienia umowy o dofinansowanie wskazują jednoznacznie na obowiązek złożenia końcowego wniosku o płatność i konieczność dokonania zwrotu niewykorzystanych transz dofinansowania  w terminie do 30 dni  kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.  Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązał się do zrealizowania powyższego obowiązku. W tym przypadku należy zastanowić się nad  przyjęciem takich rozwiązań organizacyjnych, które z jednej strony będą zgodne z przepisami odrębnymi a z drugiej będą czynić zadość zapisom umowy o dofinansowanie., lub rozważyć możliwość ewentualnego wprowadzenia zmiany do projektu w zakresie okresu realizacji projektu.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                    Pytanie 28. Proszę o informację co należy zrobić końcem roku z niewydatkowanymi kosztami pośrednimi.
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                   Zgodnie z umową o dofinansowanie kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego na rachunek IZ. Oznacza to, iż środki, jakie pozostają w dyspozycji Beneficjenta w dniu 31 grudnia, a które pochodzą z dotacji celowej, winny zostać zwrócone do IZ.  

                                   Jednocześnie należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinasowanie koszty pośrednie są rozliczane stawką ryczałtową i stanowią określony % poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich. Zatem jeśli Beneficjent nie poniósł wydatków bezpośrednich tym samym nie ma podstawy do wyliczenia kosztów pośrednich. W tej sytuacji wszystkie niewykorzystane środki dotacji celowej będą podlegać zwrotowi z końcem roku.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 27. Planowane działania w naszym Projekcie będą realizowane poprzez zlecenie zadania organizacji pożytku publicznego z zastosowaniem ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  – udzielenie dotacji. Jak wynika z przepisów wydatki na finansowanie zadań zleconych prowadzonych przez podmiot spoza sektora finansów publicznych, kwalifikowane są jako dotacje celowe, na podstawie art. 249 ust. 4 ustawy o finansach publicznych .Wnioskodawca jakim jest Miasto na prawach powiatu wyznaczył Ośrodek Pomocy Społecznej jako Realizatora Projektu. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa – w rozumieniu art. 11 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych .

                                   Czy w związku z tym dotacja, o której mowa może być ujęta w planie finansowym  Realizatora jakim jest Ośrodek Pomocy Społecznej ,  a co za tym idzie  zapłacona z konta Realizatora?
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                   IZ RPO WSL 2014-2020 nie jest właściwa do interpretowania przepisów prawa dotyczących gospodarki finansowej. Zgodnie z art. 62 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku - kontrolę gospodarki finansowej gmin i związków sprawują regionalne izby obrachunkowe.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 26. Jakie koszty można rozliczać z 20% przeznaczonych na Zarząd? Czy umowy o pracę można zmienić na umowę zlecenie? Czy taka zmiana może zawierać zmiany nominalne? Czy w części dotyczącej zarządzania można deklarowane umowy o pracę zmienić na umowy zlecenie?
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                   W przypadku finansowania kosztów osobowych w ramach kosztów pośrednich sposób zaangażowania personelu nie podlega weryfikacji i kontroli na miejscu realizacji projektu przez IZ. Dodatkowo, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, obowiązki w zakresie personelu projektu nie dotyczą wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, a za taką formę należy uznać wydatki w ramach kosztów pośrednich, rozliczanych stawką ryczałtową.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 25. Czy w ramach zadania można przenosić środki finansowe z określonego kosztu na inny?
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                   Wydatki ponoszone przez Beneficjenta nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu. Powyższe  nie oznacza jednak, że każda oszczędność w projekcie podlega „zagospodarowaniu” przez Beneficjenta. Projektodawca ma prawo do dokonywania takich modyfikacji, których wprowadzenie jest konieczne w toku realizacji projektu. W takim przypadku wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu zawartym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. Katalog zmian wymagających bezwzględnego uzyskania pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej został wskazany umowie o dofinansowanie projektu.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 24. W jakiej formie składane będzie oświadczenie o rozliczeniu 70% dotychczas otrzymanych środków oraz czy będzie ono składane razem z wnioskiem o płatność czy w odrębnej korespondencji?
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                   W stosunku do projektów rozliczanych poprzez kwoty ryczałtowe oświadczenie o rozliczeniu 70 % będzie składane wraz z wnioskiem o płatność za dany okres rozliczeniowy. Umieszczone może zostać w samym wniosku o płatność w postępie rzeczowym, albo też w piśmie przewodnim do danego wniosku o płatność.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 23. Czy jest możliwość zaoszczędzenia w ramach jednego wydatku i zwiększenie innego wydatku?
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                   Odpowiedź na pytanie zawarta jest w pkt. 5.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 22. Rozliczanie wkładu rzeczowego w formie wolontariatu?
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                   Wolontariat świadczony w ramach wkładu własnego w projekcie jest wkładem niepieniężnym. Należy rozliczać go zgodnie z metodologią wyliczeń, która została przyjęta we wniosku o dofinansowanie danego projektu.  Każdorazowo rozliczenie danego wydatku następuje poprzez przedstawienie we wniosku o płatność dokumentu księgowego, na podstawie którego wydatek został poniesiony / wniesiony (w przypadku wkładu niepieniężnego). W sytuacji zaangażowania wolontariusza Beneficjent winien przedstawić dokument będący dowodem księgowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Załącznikiem do ww. dokumentu może być zestawienie zaangażowania wolontariusza w realizację projektu w danym czasookresie celem potwierdzenia rozliczanej wartości wydatku.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 21. Czy zmiany dot. zarządzania projektem, biura projektu wymagają zatwierdzenia IZ?
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                   Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) sprawy dotyczące zarządzania projektem znajdują się w katalogu kosztów pośrednich. Jednocześnie wydatki poniesione w ramach ww. kategorii nie podlegają weryfikacji oraz kontroli na miejscu realizacji projektu przez IZ. Niemniej jednak, w odniesieniu do biura projektu, zmiana jego miejsca jest istotna, ze względu na konieczność gromadzenia dokumentacji projektowej. Ponadto, na etapie naboru projektów jako kryterium dostępu wskazywano wymóg prowadzenia biura projektu w województwie śląskim. Zatem wszelkie zmiany w tym zakresie winny być zgłoszone do IZ, niemniej nie wymagają one, co do zasady, zmiany wniosku o dofinansowanie oraz sporządzenia aneksu do umowy.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 20. Czy zmiana sposobu zatrudnienia osoby w ramach wyd. bezpośrednich (projekt rozliczany ryczałtowo) wymaga poinformowania i zmiany w proj. (aneksu?)
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                   Sposób zatrudniania w ramach wydatków bezpośrednich w projektach ryczałtowych jest weryfikowany przez IZ na etapie wniosku o dofinansowanie. Późniejsza zmiana w tym zakresie nie wymaga zgłoszenia do IZ i dokonywania zmian w projekcie.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 19. Konkretne kwestie dot. ryczałtu. Skoro nie wykazujemy żadnych dokumentów księgowych, jakie są wymogi ewidencji księgowej i jak prowadzić wydatki na rachunku bankowym?
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                   W przypadku kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich rozliczanych kwotą ryczałtową na potrzeby realizowanego projektu nie ma obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków oraz opisywania dokumentów księgowych.

                                   Niemniej jednak Beneficjent musi mieć na uwadze, iż realizując każdy projekt nawet ryczałtowy musi zawsze postępować zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i swoją polityką rachunkowości.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 18. Dokument: Miesięczny harmonogram form wsparcia

                                   Co mamy do niego wpisywać, nasza praca polega na interwencjach w domu pacjenta z chorobą lub zaburzeniami psychicznymi, czy mamy wpisywać nazwiska osób które planujemy odwiedzić. Dziennie planujemy około 4-5 wizyt środowiskowych.

                                   Ponadto zobowiązaniu jesteśmy w umowie do zgłaszania zmian Harmonogramu. W naszym przypadku on może się zmieniać codziennie, ponieważ może wypaść nagła interwencja u innego pacjenta, mogą się przedłużyć pobyty ze względu na stan pacjenta, rodzina może zgłosić że woli przyjechać do nas itp. Czy za każdym razem musimy zgłaszać zmianę Harmonogramu?
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                   Zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do przesyłania w formie elektronicznej miesięcznych  harmonogramów udzielanych w ramach projektu form wsparcia, w szczególności: szkoleń, kursów, staży, usług doradczych, poradnictwa, warsztatów, seminariów, studiów wyższych i podyplomowych na adres efs.kontrola@slaskie.pl. Zgodnie ze wzorem harmonogramu form wsparcia Beneficjent uzupełnia następujące dane: data/ termin, miejsce (tj. dokładny adres, nr sali), godzinę, tytuł/ rodzaj realizowanego wsparcia, ilość uczestników.

                                   W przypadku wsparcia polegającego również na doraźnych interwencjach należy taką informację wpisać w treść harmonogramu, np.:  * w ramach działania mogą wystąpić niezaplanowane interwencje.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 17. Oświadczenie dotyczące średniej stawki wynagradzania dla osób na podobnym stanowisku. Ani nasz szpital ani nikt inny w regionie nie prowadzi terapii środowiskowej dzieci z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi. Specyfika tej pracy polega na wyjeżdżaniu do domów, w których często całe rodziny są zaburzone. Mało kto chce się zdecydować na taki rodzaj pracy w związku z czym musimy zaproponować wyższe stawki niż przy pracy stacjonarnej. Co w związku z tym mamy wpisać do oświadczenia?
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                   W ramach wzorów formularzy do umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 nie obowiązuje Oświadczenie dotyczące średniej stawki wynagradzania dla osób na podobnym stanowisku.

                                   Jednakże należy mieć na uwadze, że wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Dotyczy to również pozostałych składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 16. Dane uczestników projektu

                                   Sytuacja społeczna i rodzinna, stan zdrowia – jak obszerne mają być te informacje. To są informacje które można rozpisać na 30 stron albo na 3 linijki.
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r. 
                                   Dokument „Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020” oznacza, iż Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi do przetwarzania zbiór danych osobowych w zakresie dofinansowanego projektu zawierający określone kategorie danych osobowych, w tym m.in. sytuację społeczną i rodzinną oraz stan zdrowia. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w celu umożliwienia realizacji projektu, tj. np na potrzeby rekrutacji uczestników projektu. Charakter pozyskiwanych informacji/ stopień szczegółowości zależy od kryteriów rekrutacji, jakie Beneficjent określił we wniosku o dofinansowanie, regulaminie rekrutacji.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 15. Wzór oświadczenia uczestnika projektu

                                   W naszym przypadku w projekcie będą brać udział osoby między 14 a 18 rokiem życia, czyli osoby niepełnoletnie według KC nie mające pełnej zdolności do czynności prawnej.
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                   Zgodnie ze wzorem oświadczenia uczestnika projektu i informacji tam zamieszczonej w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 14. Wypełnianie wniosków o płatność 
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r. 

                                   Informacje zawarte w prezentacji ze spotkania informacyjnego.

                                   Pytanie 13. Zasady rozliczania projektu 
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r.

                                   Informacje zawarte w prezentacji ze spotkania informacyjnego.

                                   Pytanie 12. Jak należy ujmować wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, kumulatywnie czy po zakończeniu całego zadania objętego kwotą ryczałtową?
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                   Wskaźniki określone pod kwotami ryczałtowymi wykazuje się po zrealizowaniu w całości zadania objętego kwotą ryczałtową. Natomiast wskaźniki ujęte w części F wniosku o płatność powinny wynikać ze sposobu monitorowania określonego przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 11. Czy prawidłową jest interpretacja zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, iż do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi ponoszonych przez podmiot nie wskazany w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się Rozeznania rynku oraz Zasady konkurencyjności?
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                   Procedur określonych w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków nie stosuje się do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6 i 8.5 niniejszych Wytycznych, co nie zwalnia Beneficjenta ze stosowania obowiązujących go przepisów prawa krajowego i wewnętrznych uregulowań w tym zakresie.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 10. Koszty pośrednie

                                   Czy muszą być płacone z konta wyodrębnionego do projektu, czy możemy przesyłać na swoje podstawowe. Na co mogą być wydane – wynagrodzenia pracownika biurowego, księgowej, kierownika projektu, materiały biurowe. Jaka ma być sprawozdawczość tych kosztów.
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                   Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Powyższe reguluje załącznik do umowy o dofinansowanie projektu Wymagania w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej.

                                   Dokumenty księgowe dotyczące kosztów pośrednich rozliczanych metodą uproszczoną nie podlegają wymogom ewidencyjnym dotyczącym dokumentacji projektu, należy jednak pamiętać o obowiązku ewidencjonowania takich kosztów zgodnie z wewnętrzną polityką rachunkowości danego podmiotu i obowiązującymi przepisami krajowymi.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 9. Zatrudnienie personelu medycznego

                                   Największy koszt projektu to wynagrodzenia personelu, w tym medycznego pielęgniarek i psychologów 900 tys. zł w całym okresie trwania projektu. W jakiej procedurze zakupowej  mamy wyłaniać te osoby ? W drodze przetargu z UZP, konkursu ofert, inne?
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                   Sposób w jaki zostanie wyłoniony  personel projektu zależy od statusu prawnego Beneficjenta. Jeżeli Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zatrudnia pracowników zgodnie z zapisami tej ustawy. Jeżeli Beneficjent  nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w pierwszej kolejności zobowiązany jest do stosowania krajowych aktów prawnych w tym zakresie oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  zgodnie z Rozdziałem 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów. Ponadto, w trakcie realizacji projektu, Beneficjent jest zobowiązany do bieżącego zamieszczania informacji o rozstrzygniętych zamówieniach/postępowaniach w projekcie w systemie LSI 2014-2020 w module Rejestr postępowań / zamówień.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 8. Zatrudnienie personelu

                                   Czy w przypadku personelu projektu (pracowników TZM, lekarza możemy zatrudnić więcej osób za mniejsze pieniądze jednostkowe wychodząc w sumie na kwotę z projektu?

                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r. 

                                   Tak. 

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 7. Zakupy materiałów

                                   Czy w przypadku materiałów do terapii zajęciowej (głownie materiały biurowe) można kupić zapas na ½ roku czy musimy mieć fakturę co miesiąc?
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                   Beneficjent jest rozliczany ze zrealizowanych zadań w ramach projektu, a realizując projekt nie może przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Beneficjenta obowiązują limity wydatków wykazanych w odniesieniu do każdego zadania, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania przesunięć określonych w umowie o dofinansowanie projektu. W zależności od potrzeb na danym etapie realizacji projektu Beneficjent może dokonać zakupu większej ilości potrzebnych materiałów.  Nie ma obowiązku wystawiania faktury co miesiąc.  

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 6. Przesunięcia w kosztach

                                   W Projekcie zakładamy wykonanie 162 konsultacji specjalistycznych po 160 zł, czy jeśli uda nam się taniej to możemy zrealizować większą ilość konsultacji po niższej cenie?
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r. 
                                   Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we wniosku o dofinansowanie projektu do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego  przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez konieczności informowania IZ RPO o planowanej zmianie. Jednocześnie należy pamiętać o w ograniczeniach w dokonywaniu zmian w projekcie określonych w umowie o dofinansowanie.

                                   Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie usługi Beneficjent uzyska cenę niższą niż została określona w budżecie projektu oraz zaistnieje potrzeba udzielenia większej ilości konsultacji, istnieje możliwość zrealizowania większej ilości konsultacji.   

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 5. Jak należy dokumentować i rozliczać zużyty na potrzeby usługi materiał

                                   a. czy jeśli we wniosku wskazano pakiet np. opatrunków do określonej kwoty czy pakiet materiału opatrunkowego  będzie zasadne rozliczanie ilości zużytych pakietów (wykaz całościowego materiału zużytego podczas wszystkich świadczeń), czy należy przygotować do rozliczenia każdy użyty jednorazowo materiał ( np.: jednorazowo użyto 2/10 paczki Jelonetu, 1/3 opakowania maści/żelu,  1 opatrunek pianki poliuretanowej 10x10, 5 gazików, 20 ml, Octaniseptu, 1 gazę metrową, 2 bandaże, 15 cm siatki elastycznej)

                                   Oczywiście dla potrzeb obserwacji procesów leczenia i ewentualnej kontroli zastosowanie określonych opatrunków specjalistycznych jest przedmiotem monitorowania i przewidziane jest jego dokumentowanie)
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r. 
                                   Jeżeli we wniosku o dofinansowanie wykazano pakiet opatrunków, to rozliczenie we wniosku o płatność również powinno dotyczyć pakietu opatrunków.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 4. Proszę o propozycję jakie umowy z pracownikami realizującymi zadania w projekcie będą kwalifikowane

                                   a. dla realizujących zadania sporadycznie występujące w trakcie projektu jak np.: wykonanie badania USG czy konsultacji lekarskiej specjalistycznej, które nie występuje systematycznie i powtarzalnie w każdym miesiącu trwania projektu (możliwe realizowanie konsultacji czy badania np. co dwa miesiące) - czy możliwa umowa o pracę na wykonanie określonych zadań lub umowa zlecenie wykonania usługi. Do tej pory usługi te wykonywali lekarze zatrudnieni na kontrakcie.

                                   b.  jakie formy umowy najlepiej zastosować dla samozatrudnionych pracowników medycznych- czy można zastosować wybór realizatora na podstawie konkursu czy tylko umowy o pracę (w tym dla usług dotychczas nie realizowane przez zatrudnionego)

                                   c. jaka forma umowy dla usługi zleconej np. porada psychologa
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r. 
                                   Sposób i forma wynagradzania oraz zatrudniania pracowników Instytucja Zarządzająca pozostawia w gestii realizatora projektu. Niemniej należy pamiętać, że sposób wynagradzania oraz zatrudniania powinien być zgodny z przepisami prawa krajowego oraz z Państwa regulaminem zatrudnienia.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 3. Proszę o podanie zasad rozliczania dojazdu do pacjenta

                                   1. czy jeśli we wniosku całkowity koszt usługi zawiera koszt dotarcia należy dodatkowo dokumentować dojazd (zapis mówi: koszt usługi uwzględnia dojazd do pacjenta)
                                   2. jak udokumentować i rozliczyć dojazd jeśli we wniosku przyjęto kwotę ryczałtu za dojazd środkiem własnym w wysokości np. 10 zł

                                   Pytanie 2. Proszę o podanie sposobu prawidłowego dokumentowania przewozu pacjenta transportem własnym wnioskodawcy czy wystarczy założenie karty przeprowadzonych usług transportowych (trasa i czas usługi, osoby realizujące) i poświadczenie wykonania usługi przez beneficjenta  we wniosku podano kwotę za usługę  (najniższa stawka oferowaną przez firmy organizujące transport sanitarny)

                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r. do pyt. 2 - 3

                                   Rozliczenie dojazdu do pacjenta powinno odbywać się zgodnie z regulaminem wewnętrznym Beneficjenta, tak jak podczas bieżącej działalności podmiotu realizującego projekt. Jeśli rozliczenie dojazdu dotyczy personelu zatrudnionego na umowę o pracę jako dokument można przedstawić np. polecenie wyjazdu służbowego z załączonym potwierdzeniem przejechanych kilometrów  oraz stawką za kilometr.  

                                   Jeśli rozliczenie dojazdu zawiera się w ramach umowy cywilnoprawnej to koszt przejazdu powinien zawierać się w stawce wynikającej z treści zawartej umowy.  Zleceniobiorca powinien przedstawić rachunek do umowy zlecenia.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   Pytanie 1. Jak rozliczyć i udokumentować  koszt użyczenia sali konferencyjnej we wniosku ustalono kwotę 50 zł za godzinę użyczenia Sali
                                   Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                                   Wkład własny w postaci użyczenia sal/pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji projektu wnoszony przez Beneficjenta powinien zostać rozliczony w oparciu o metodologię wskazaną we wniosku o dofinansowanie projektu.  Zgodnie z zapisem w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  w Rozdziale 6.1 Wkład niepieniężny wartość wkładu własnego powinna zostać potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom. Rozliczając we wniosku o płatność wydatek na wkład własny Beneficjent powinien np. przedstawić liczbę godzin wynajmu przemnożoną przez stawkę za 1 godzinę wykorzystania sali. W dokumentacji projektowej powinien również znaleźć się dokument potwierdzający faktyczną liczbę godzin korzystania z sali konferencyjnej na rzecz uczestników projektu.  

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                    

                                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                                    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_ze_spotkania_23052017

                                    Pytanie 2. Czy aktualizacja PR polegająca na uzupełnieniu listy projektów o nowe zadania będzie wymagać ponownej oceny IZ? Czy to formalność, czy PR będzie analizowany przez IZ od nowa?
                                    Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                    Jakakolwiek aktualizacja programu rewitalizacji wymaga ponownej oceny Instytucji Zarządzającej (IZ). W przypadku przekazania do oceny projektu aktualizacji programu rewitalizacji, dotychczasowy program dalej znajduje się w wykazie programów na stronie IZ. Jeżeli aktualizacja polega np. na uzupełnieniu listy projektów lub uzupełnieniu części stanowiących załącznik programu i nie wiąże się z podjęciem uchwały rady gminy, to w wykazie znajdują się wszystkie wersje programu. Jeżeli natomiast aktualizacja programu zawiera zasadnicze zmiany, np. zmiana granic obszaru rewitalizacji i wymaga przyjęcia aktualizacji programu uchwałą rady gminy, to taki zaktualizowany program po uzyskaniu pozytywnej oceny i uchwaleniu przez radę gminy jest zamieszczany w wykazie, a dotychczasowy program jest z niego usuwany. W trakcie każdej aktualizacji IZ ma prawo przeanalizować cały program. W wyniku takiej oceny może wskazać elementy programu, które wymagają ulepszenia, modyfikacji itp.

                                    Opracowane przez pana Adama Polko (adam.polko@ue.katowice.pl

                                    Pytanie 1. Kryteria wyboru projektów: wynikanie projektu z programu rewitalizacji, a na moment uchwalania programu projekt nie był nawet na liście uzupełniającej. IZ uważa, że nie wystarczy, że projekt wpisuje się w cele programu, wg IZ ma być na liście projektów. Pan Polko twierdzi, ze wystarczy, że projekt wpisuje się w cele programu rewitalizacji. W tej kwestii powinna być jednoznaczna interpretacja „wynikania” z programu rewitalizacji.
                                    Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                    Na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego jest następująca odpowiedź na to pytanie (patrz: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/najczesciej_zadawane_pytania_rewi):Projekt staje się projektem rewitalizacyjnym, gdy wynika z programu rewitalizacji spełniającego wymagania „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” lub spełniającego warunki „Ustawy o rewitalizacji”. Wynikanie z programu rewitalizacji oznacza, że dany projekt jest do niego wpisany wprost lub mieści się w ramach określonych przez charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuacje kryzysową (logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji).

                                    W związku z powyższym za projekt rewitalizacji uznaje się nie tylko projekt wprost wpisany do programu rewitalizacji, ale również projekt, który spełnia kryteria przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących zawarte w danym programie kierunki działań.

                                    Ważną sprawą jest rozróżnienie wśród projektów rewitalizacji tzw. podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz pozostałych uzupełniających (dopuszczalnych) przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zgodnie z art. 15 pkt. 5 ustawy „o rewitalizacji” oraz załącznikiem nr 5 do „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” (str. 24) program rewitalizacji powinien zawierać listę planowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych wraz z ich opisami (m.in. nazwa, podmiot realizujących, zakres zadań, szacowana wartość, prognozowane rezultaty) oraz charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową.

                                    Podsumowując podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne muszą być wpisane i szczegółowo opisane w programie rewitalizacji, natomiast pozostałe projekty mające charakter projektów uzupełniających (dopuszczalnych) nie muszą być wprost z nazwy wpisane do programu, ale muszą być zgodne z charakterystyką rodzajów (typów) przedsięwzięć uznanych za uzupełniające w danym programie rewitalizacji.

                                    Opracowane przez Pana Adama polko (adam.polko@ue.katowice.pl

                                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                                     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja_22062017

                                     W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony Beneficjentów odnośnie obowiązującej  „Instrukcji wypełniania PEFS w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL” (dalej: instrukcja) Instytucja Zarządzająca (dalej: IZ) przedstawia „FAQ w systemie PEFS dla RPO WSL 2014-2020” czyli zestawienie pytań i odpowiedzi – jako materiał pomocniczy zawierający doszczegółowienie instrukcji do PEFS.

                                     Jednocześnie materiał przy najbliższej aktualizacji zostanie ujęty w instrukcji wypełniania formularza PEFS.

                                     Pytanie 19. Jak określać datę rozpoczęcia udziału w projekcie.
                                     Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                     Data rozpoczęcia udziału w projekcie wg Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 jest datą udziału w pierwszej formie wsparcia, ponadto IZ zaleca, aby była także zgodna z datą podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. W  przypadku kiedy data przystąpienia do pierwszej formy wsparcia jest inna niż data podpisania deklaracji uczestnictwa,  postępując zgodnie z zapisami w/w wytycznych Beneficjent wprowadza datę udziału w pierwszej formie wsparcia jako datę rozpoczęcia udziału w projekcie. Wyjątkiem jest sytuacja w której charakter działań projektowych warunkuje fakt, iż data podpisania deklaracji była także pierwszym rodzajem przyznanego wspracia (uczestnik otrzymał dodatkowo wsparcie w postaci np. doradztwa), wobec czego jako datę rozpoczęcia udziału w projekcie Beneficjent podaje datę podpisania deklaracji. 
                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 18. Jak określać datę zakończenia udziału w projekcie.
                                     Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                     Zakończenie udziału w projekcie wg Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 jest definiowane jako zakończenie udziału zgodnie z założeniami projektu lub przedwczesne opuszczenie projektu (przerwanie udziału w projekcie). Niemniej w przypadku kiedy uczestnik zakończył udział w projekcie, biorąc udział we wszystkich przeznaczonych dla niego formach wsparcia, za datę zakończenia uznajemy dzień udzielenia ostatniego wsparcia. 

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 17. Zakończenie udziału zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia jest definiowane w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako wzięcie udziału uczestnika we wszystkich zaplanowanych dla niego formach wspracia. Niemniej jednak w przypadku kiedy Beneficjent omyłkowo zaznaczy "TAK" (ma do wyboru TAK/NIE lub jeśli nie dotyczy nie zaznacza), system LSI nie ma możliwości odznaczenia tego pola, co powoduje niespójność przedstawianych danych ze stanem faktycznym. Ponadto jest to jedna z informacji monitorowanych w SL w zakresie danych uczestników (zgodnie z treścią pisma z MIR z dn. 19 sierpnia 2015 o sygn. DZF.8630.41.2015.MT).
                                     Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                     Jeśli sytuacja dotyczy jednego bądź kilku uczestników, Beneficjent usuwa ich dane z modułu PEFS po czym wprowadza ponownie bez odznaczania przedmiotowego pola. Jeśli sytuacja dotyczy większej grupy uczestników, albo jeśli jest to jedyny błąd w zakresie wnp, IZ zobowiązuje beneficjenta do skorygowania powyższych danych wraz ze złożeniem kolejnego WNP.  Powyższe sytuacje nie mają wpływu na poświadczenie kwalifikowalności wydatków na etapie weryfikacji danego WNP.

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 16. Kiedy i jak Beneficjent ma wypełniać w PEFS  pole Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie, Sytuacja (2)… Kiedy właściwym jest wypełnienie wyłącznie "jednej sytuacji", a kiedy "dwóch"? Co w przypadku, kiedy z listy wybieralnej w polu "Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie" dla danego uczestnika projektu Beneficjent może wskazać 3 sytuacje osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie?   
                                     Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                     Zgodnie z instrukcją wypełniania  PEFS w systemie LSI, w momencie kiedy od daty zakończenia udziału w projekcie nie minął jeszcze okres 4 tygodni Beneficjent wybiera status Sytuacja (1) „w trakcie monitorowania”. Niemniej jednak w przypadku kiedy okres 4 tygodni (od daty zakończenia udziału w projekcie) minął Beneficjent aktualizuje dane i wybiera jedną z możliwych odpowiedzi (z listy rozwijalnej), która odzwierciedla obecną sytuację uczestnika (np podjął zatrudnienie, uzyskał kwalifikacje itp..) Z uwagi na techniczną możliwość systemu wskazania wyłącznie dwóch: Sytuacji(1)...  i Sytuacji (2)...Beneficjent przyporządkowuje danemu uczestnikowi maksymalnie  2 sytuacje, które odzwierciedlają obecny stan rzeczy. Powyższe skutkuje także wykazaniem uczestnika we właściwych wskaźnikach rezultatu. 

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 15. Zgodnie z instrukcją wypełniania PEFS w systemie LSI po wypełnieniu rodzaju przyznanego wsparcia skierowanego dla danego uczestnika Beneficjent ma obowiązek wskazać datę rozpoczęcia i datę zakończenia udziału w danym wsparciu. W przypadku uczestników, którzy w ramach projektu mają zaplanowane kilka rodzajów wsparcia (często o tożsamym charakterze) Beneficjent wprowadza każde kolejne wsparcie przypisane konkretnemu uczestnikowi wraz z datą - powyższe dane wygenerowane w raporcie PEFS są nieczytelne co powoduje utrudnienie i wydłużenie procesu weryfikacji WNP.
                                     Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                     W przypadku, kiedy dany uczestnik projektu w ramach działań projektu jest objęty kilkoma formami wsparcia o tożsamym charakterze w polu Przyznane wsparcie - Rodzaj przyznanego wsparcia Beneficjent raz podaje informację zgodną z charakterem wsparcia kierowanym do danego uczestnika wraz z datami granicznymi, kiedy dane wsparcie zostało uczestnikowi udzielone. Rodzaj przyznanego wsparcia sprawdzany jest przez IZ pod kątem zgodności założeń wskazanych w WND. 

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 14. Jak wykazywać we wskaźnikach uczestnika, który powraca do projektu po przerwanym udziale?
                                     Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                     W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio zakończonym udziale, informacje odnoszące się do wskaźników rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika powinny zostać usunięte, co powoduje konieczność zaktualizowania wartości wskaźników rezultatu. Ponowny pomiar wskaźników rezultatu dla danego uczestnika będzie miał miejsce po zakończeniu jego udziału w projekcie. Dodatkowo w PEFSie należy usunąć datę zakończenia udziału w projekcie dla powracającego uczestnika do projektu, ponieważ dane osoby nadal uczestniczącej we wsparciu nie powinny mieć przypisanej daty zakończenia udziału w projekcie. Dane dotyczące wykazania danego uczestnika we wskaźniku produktu pozostają bez zmian. Wobec powyższego raz wprowadzona data rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie  pozostaje bez zmian. 

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 13. Beneficjenci mają trudność z weryfikacją wprowadzonych przez siebie danych do bazy PEFS ponieważ nie ma możliwości systemowych wygenerowania raportu z danymi PEFS przed złożeniem WNP. 
                                     Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                     IZ rekomenduje Beneficjentom, aby odpowiednio wcześniej wprowadzili dane do modułu PEFS, tak by móc złożyć WNP w systemie LSI wyłącznie na potrzeby wygenerowania raportu CSV po czym wycofać WNP z systemu LSI, gdyż taką techniczną możliwość daje system. Niemniej jednak Beneficjent musi mieć na uwadze  fakt, iż ostateczne złożenie WNP w LSI i SEKAPie do IZ, musi nastąpić przy zachowaniu terminu. 

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 12. Jaki zakres danych kontaktowych jest wymagany w PEFS - w polach odnoszących się do Adresu e-mail/ Telefonu kontaktowego?
                                     Odpowiedź, 07.08.2017 r.
                                     Instrukcja wypełniania PEFS w punkcie odnoszącym się do momentu zbierania danych informuje, że "Podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek konieczny udziału danej osoby we wsparciu" oraz "Jeżeli nie jest możliwe określenie wszystkich wymaganych danych osobowych, nie można wykazywać danej osoby jako uczestnika projektu, a co za tym idzie – powiązanych z nim wskaźników produktu i rezultatu." Natomiast wg Załącznika nr 7 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym obejmuje m.in. dane kontaktowe. Wobec powyższego Beneficjent zobowiązany jest więc do podania: Adresu e-mail/ Telefonu kontaktowego - przyjmuje się założenie, że Beneficjent zobowiązany jest do podania minimum jednej danej teleadresowej pozwalającej na kontakt z uczestnikiem projektu.

                                     W przypadku Uczestnika indywidualnego konieczne jest uzupełnienie jednego z pól „Telefonu kontaktowego” lub „Adresu e-mail”, przy czym struktura numeru telefonu to kombinacja liczb i cyfr (15 znaków), adres e-mail to: xxx@xxx.xxx, w przypadku braku adresu e-mail należy pozostawić pole nieuzupełnione (nie ma możliwości wskazywania "brak" w polu adres e-mail). W przypadku, kiedy uczestnik projektu nie posiada ani numeru telefonu ani adresu e-mail np. osoba bezdomna, wówczas należy podać dane umożliwiające kontakt z tą osobą  np. numer telefonu noclegowni, w której przebywa bezdomny lub adres email beneficjenta/ osoby upoważnionej u beneficjenta, która go zrekrutowała.
                                      
                                     W przypadku Uczestnika – pracownik lub przedstawiciel instytucji/ podmiotu konieczne jest uzupełnienie „Telefonu kontaktowego” oraz „Adresu e-mail”, przy czym struktura numeru telefonu to kombinacja liczb i cyfr (15 znaków), adres mail to: xxx@xxx.xxx (nie ma możliwości wskazywania "brak" w polu adres e-mail oraz telefon). 

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 11. Beneficjent nic nie zaznaczył w polu wsparcie udzielone instytucji (możliwe do wyboru TAK lub NIE). 
                                     Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                     Jeśli we wniosku o dofinansowanie została wypełniona część B.11.1. Osoby i/lub podmioty/instytucje, które zostaną objęte wsparciem to wówczas powyższe dane powinny być uzupełnione w PEFS. W przypadku kiedy w okresie rozliczeniowym Beneficjent nie udzielił wsparcia Instytucji - Beneficjent uzupełnia NIE.  Pole nie może zostać puste, Beneficjent zostanie wezwany do uzupełnienia danych jeśli nie zostało poprawnie uzupełnione powyższe pole. Brak Instytucji jest równoznaczny z brakiem konieczności uzupełnienia danych. 

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 10. W instrukcji do wypełniania PEFS nie jest zapisane wprost, że w części dot. danych Instytucji objętych wsparciem, Beneficjent ma wpisać dane każdej szkoły a nie Zespołu Szkół oraz jak ma wpisywać nr NIP.  Jednocześnie istnieje ryzyko błędnie wykazanych wartości we wskaźnikach, np: jeśli wsparcie w ramach jednego projektu otrzyma  technikum i liceum, to mamy 2 Instytucje, czyli np. 200% realizacji wskaźnika.
                                     Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                     Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół mają być wykazywane oddzielnie. Jednej szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół nadaje się numer NIP tegoż zespołu, natomiast kolejna szkoła pozostaje bez  numeru NIP. Ponadto Beneficjent składa oświadczenie, że nr NIP drugiej i kolejnej instytucji jest identyczny jak podany w pierwszej ze szkół. Beneficjent wykazując ilość instytucji objętych wsparciem wykazuje wartości zgodne z zatwierdzonym WND, sytuacja dotyczy także wykazywanych wartości wskaźników.

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 9. Jak określać datę rozpoczęcia udziału w projekcie dla instytucji? 
                                     Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                     Instytucje weryfikowane są na podstawie punktu B.11, celem ułatwienia weryfikacji wniosków o płatność zaleca się wykazywane instytucji od pierwszego wniosku o płatność sprawozdawczego (co do zasady będzie to drugi wniosek o płatność), nawet jeśli Beneficjent nie ma wykazanego żadnego wskaźnika produktu (część wsparcie pozostaje nieuzupełniona), wsparcie oraz wykazanie instytucji we wskaźniku następuje w chwili podpisania np. pierwszego protokołu obioru wyposażenia/sprzętu/itp.., które Beneficjent zgodnie z zatwierdzonym WND planował zakupić w projekcie.

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 8. W jaki sposób wykazywać nauczycieli w części "Rodzaj uczestnika"?
                                     Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                     "Zgodnie z interpretacją MR należy ustalić w jaki sposób nauczyciel został objęty wsparciem - jeżeli nauczyciel zgłosił się na szkolenie/ kurs/ studia podyplomowe indywidualnie, wówczas powinien zostać wykazany jako uczestnik ""indywidualny"". Jeśli natomiast instytucja zatrudniająca nauczyciela (szkoła) jako podmiot korzysta z bezpośredniego wsparcia EFS i w ramach tego wsparcia np. następuje oddelegowanie pracownika przez pracodawcę na szkolenie, wówczas taki nauczyciel będzie wykazany jako ""pracownik lub przedstawiciel instytucji/ podmiotu”. Oznacza to, że sposób wykazania uczestnika zależy od charakteru wsparcia udzielanego w projekcie. Jeżeli projekt obejmuje kompleksowy program wsparcia szkoły (uczniów i nauczycieli), to na potrzeby monitorowania powinni oni być wykazywani jako pracownicy tej instytucji. Jeżeli natomiast wsparcie projektowe obejmuje wyłącznie podnoszenie kompetencji nauczycieli, pochodzących z różnych szkół, wówczas należy ich wykazywać jako indywidualnych odbiorców. "

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 7. Czy osoba, która przerywa udział w realizacji projektu powinna mieć uzupełnioną datę zakończenia form wsparcia?
                                     Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                     "Jeżeli uczestnik przerwał udział w projekcie tzn., że zakończył udział, wobec powyższego powinna zostać wypełniona data zakończenia udziału w projekcie.W przypadku przerwania przez uczestnika udziału w projekcie w kolumnie ""Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa"" należy zaznaczyć ""NIE"" oraz uzupełnić datę zakończenia udziału w projekcie. Jednocześnie nie należy wypełniać pola ""data zakończenia udziału we wsparciu"" z uwagi na fakt, iż uczestnik nie zakończył udziału w przyznanym wsparciu a je przerwał. Powyższe umożliwi weryfikację części ""zakończenie udziału osoby (...)"" z uwagi na fakt, iż nie ma innej możliwości weryfikacji ww. pola."

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 6. Uzupełniono datę zakończenia udziału w projekcie, bez wyjaśnień czy osoba przerwała udział czy faktycznie zakończyła udział w projekcie. Jak takiego uczestnika uwzględniać we wskaźnikach?
                                     Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                     "Wg instrukcji wypełniania PEFS zapisy dotyczące:  daty zakończenia udziału w projekcie wskazują, że: „…Pole należy wypełnić zarówno w sytuacji, gdy osoba zakończyła udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką (zgodnie z założeniami projektu), jak i w momencie przedwczesnego opuszczenia projektu, tj. przerwania udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych form wsparcia.” Wobec powyższego koniecznym jest uzupełnienie pola data zakończenia udziału w projekcie w sytuacjach wskazanych powyżej. Ponadto wg Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 dane uczestnika w przypadku wskaźników mierzonych na wejściu zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie (i wówczas uwzględniane we wskaźniku produktu), a więc przedwczesne  zakończenie uczestnictwa (przerwanie udziału w projekcie) nie rzutuje na wartości wskaźników produktu. W związku z powyższym osobę, która przerwała swój udział w projekcie NIE należy usuwać ze wskaźników mierzonych na wejściu.  W przypadku wskaźników rezultatu, które są mierzone do 4 tygodni od momentu zakończenia udziału w projekcie, sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie w zależności od tego, czy uczestnik, który przerwał udział w projekcie (i zgodnie z instrukcją wypełniania PEFS jest wpisana data zakończenia udziału w projekcie) wpisuje się w założenia definicji danego wskaźnika rezultatu (zgodnie z WLWK) - powinien zostać wykazany w odpowiednim wskaźniku rezultatu".

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 5. Osoba bierna zawodowo - czy jest ona wliczona do wskaźnika "Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu programu"
                                     Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                     Wskaźnik "Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu programu" jest to wskaźnik rezultatu bezpośredniego i zgodnie z definicją wskaźnika zawartą WLWK obejmuje osoby bierne zawodowo i nie poszukujące pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, które otrzymały wsparcie z EFS i które poszukują pracy po opuszczeniu projektu. Osobami biernymi zawodowo są zgodnie z WLWK: studenci (dzienni i zaoczni), osoby pozostające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Natomiast wskaźnik ten mierzy zmianę statusu zatrudnienia po opuszczeniu programu w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS (uczestnik bierny zawodowo i nieposzukujący pracy w chwili wejścia do programu EFS). Ponadto jako osobę poszukującą pracy rozumiemy osobę, która jest zarejestrowana w PUP (jako bezrobotna lub jako poszukująca pracy) lub osobę, która nie jest zarejestrowana w PUP niemniej jednak poszukuje pracy i jest gotowa do podjęcia zatrudnienia. 

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 4. Jak należy właściwie określić status uczestnika w przypadku przedszkolaków. Należy wybierać "inne" czy "ucząca się"?
                                     Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                     Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED), którą się posługujemy w Wytycznych w zakresie monitorowania [...] przedszkolaki klasyfikowane są do poziomu ISCED 0, który to poziom oznacza wychowanie natomiast poziom ISCED 1 oznaczający kształcenie stosowany jest w odniesieniu do kształcenia na poziomie podstawowym. W związku z tym przedszkolak powinien być wykazywany jako "INNE".

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 3. Moment wykazywania szkół we wskaźniku produktu "Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych" oraz "Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie".
                                     Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                     Zgodnie z wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego wskaźniki produktu monitorowane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest w szczególnych przypadkach. Jednocześnie WLWK wskazuje, iż moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do szkół i placówek oświatowych. Mając na uwadze fakt, iż doposażenie może być zakupywane przez cały okres realizacji projektu we wniosku o płatność wskaźnik jest wykazywany w momencie odebrania pierwszego sprzętu, tj. w chwili podpisania pierwszego protokołu odbioru.

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 2. Kiedy i jak wykazywać we wskaźniku: "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu", kandydatów na rodziny zastępcze, którzy ukończyli szkolenie. Czy fakt ukończenia szkolenia kwalifikuje ich do uwzględnienia w danym wskaźniku?
                                     Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                     Przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniając określone standardy. Egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję certyfikującą, np.: uczelnie, szkoły, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy administracji publicznej, które uzyskały uprawnienia do certyfikowania. Tym samym uczestnika można uwzględnić w ww. wskaźniku jeżeli zda formalny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje. W tym przypadku zgodnie z powyższym do walidacji i certyfikacji procesu kształcenia właściwy jest zespół kwalifikacyjny (powołany zgodnie z  Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), który omawia  przebieg  procesu  kwalifikacji  kandydata,  w  tym  ponownie  weryfikuje  pełnienie warunków oraz ocenia predyspozycje do sprawowania pieczy zastępczej zespół  podejmuje  decyzję  o  wydaniu/nie  wydaniu/odroczeniu  wydania  zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wydanie zaświadczenia skutkuje wykazaniem danego uczestnika we wskazanym wskaźniku rezultatu. 
                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 1. Prawidłowe określenie statusu uczestnika w odniesieniu do poszczególnych poziomów kształcenia.
                                     Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                     "Poziom 0 - Przedszkole
                                     Poziom 1 - Szkoła podstawowa
                                     Poziom 2A - Gimnazjum
                                     Poziom 3A - Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające
                                     Poziom 3C - Zasadnicza szkoła zawodowa
                                     Poziom 4C - Szkoły policealne
                                     Poziom 5A - Wyższe studia zawodowe; Studia magisterskie; Studia uzupełniające magisterskie; Studia podyplomowe
                                     Poziom 5B - Kolegium Nauczycielskie; Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
                                     Poziom 6 - Studia doktoranckie".

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                      

                                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                                      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/faq_w_systemie_pefs_dla_rpo_wsl_2014_2020_22062017

                                      Pytanie 1. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie ujmowania w budżetach projektów dot. subsydiowanego zatrudnienia wkładu własnego wymaganego przepisami pomocy publicznej w sytuacji, gdy wnioskodawca jest jedynie operatorem pomocy publicznej, nie zaś jej beneficjentem, zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu nw. kwestii problemowej.

                                      Zgodnie z Rozporządzeniem z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020: § 22. 1. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne
                                      § 24. 1. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji wynosi maksymalnie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
                                      2. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wynosi maksymalnie 75% wartości kosztów kwalifikowalnych.
                                      Czy biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zatrudnienie subsydiowane będzie realizowane w podmiotach trzecich, którym Wnioskodawca będzie udzielał pomocy publicznej (jako operator):
                                      1. W budżecie projektu winna znaleźć się jedynie ta część kosztów kwalifikowalnych (tj. wynagrodzenia brutto wraz ze składkami pracodawcy), która jest finansowana z dotacji, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, wskazaną w § 24 ww. Rozporządzenia,
                                      czy też
                                      2. W budżecie projektu należy wykazać zarówno część wynagrodzenia Uczestników Projektu finansowaną ze środków publicznych, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, jak i część stanowiącą wkład własny przedsiębiorstw (podmiotów trzecich), zatrudniających Uczestników projektu. A jeśli tak – czy w takiej sytuacji wykazane w projekcie koszty wkładu własnego przedsiębiorstw winny być przyporządkowane Wnioskodawcy – jako podmiotowi realizującemu zadanie i czy zastosowanie ww. rozwiązania nie byłoby sprzeczne z uzasadnieniem dla wkładu własnego, w którym wykazalibyśmy, iż wkład własny wnoszony jest przez podmioty zewnętrzne względem Wnioskodawcy, a nie Wnioskodawcę?
                                      Odpowiedź, 2.06.2017 r.
                                      W przypadku zaplanowania w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia, w budżecie powinna zostać wskazana wartość kosztów kwalifikowalnych tego instrumentu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zarówno zatem rozporządzenia krajowego, tj. rozporządzenia z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020, które przytoczyła Pani w swoim pytaniu, jak i w rozporządzeniu KE 651/2014: Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:
                                      1. do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
                                      2. do 24 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji;
                                      3. zatrudniania pracownika niepełnosprawnego.

                                      W przypadku gdy okres subsydiowania zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest krótszy niż odpowiednio 12 lub 24 miesiące, wówczas wysokość pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia zostaje proporcjonalnie pomniejszona. Wartość kosztu kwalifikowalnego należy zatem uwzględnić w budżecie projektu. Następnie, zgodnie z intensywnością pomocy w związku ze wsparciem określonej kategorii pracowników należy określić wartość wnioskowanego dofinansowania. Pozostała wartość kosztu kwalifikowalnego stanowić może wkład własny do projektu. Środki wnoszone przez podmioty trzecie są dozwoloną formą wkładu własnego w projekcie. W przypadku pomocy publicznej na subsydiowane zatrudnienie wymagane jest wniesienie wkładu prywatnego. W przypadku beneficjentów niebędących jednocześnie beneficjentami pomocy wysokość oraz terminy wpłat wkładu prywatnego powinny wynikać z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem projektu a przedsiębiorcą będącym beneficjentem pomocy.

                                      W przypadku projektów z subsydiowanym zatrudnieniem montaż finansowy może być inny niż wynika to regulaminu konkursu tzn. wkład własny może być wyższy od wymaganego w konkursie.
                                      Proszę pamiętać, aby zarówno w polu B.6 oraz w polu opisowym pod danym wydatkiem zawrzeć istotne informacje z punktu widzenia danego rodzaju pomocy publicznej. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

                                      Pytanie 2. Gmina Kroczyce zamierza realizować projekt o charakterze "słonecznej gminy" polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych na cele socjalno-bytowe mieszkańców, z wyłączeniem obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na wspólnym liczniku energii. Czy obiekty mieszkalne, w których świadczone są usługi agroturystyczne należy potraktować analogicznie do budynków, w których prowadzona jest inna działalność gospodarcza? Czy osoby prowadzące agroturystykę należy traktować, jako przedsiębiorców w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym)?
                                      Odpowiedź, 2.06.2017 r.
                                      Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorstwa na gruncie przepisów o pomocy publicznej ma charakter funkcjonalny, oznacza to, że istotna jest kwestia czy dany podmiot oferuje towary i usługi na rynku. Kwestię tę poruszono m. in. w zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
                                      Oznacza to, że po pierwsze, status podmiotu na podstawie prawa krajowego nie jest decydujący. Na przykład podmiot zaklasyfikowany zgodnie z prawem krajowym jako stowarzyszenie lub klub sportowy może jednak zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu. Ta sama zasada ma zastosowanie do podmiotu, który formalnie jest częścią administracji publicznej. Jedynym istotnym kryterium jest fakt, czy podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą.
                                      Po drugie o stosowaniu zasad pomocy państwa nie decyduje to, czy dany podmiot utworzono po to, aby przynosił zyski. Podmioty nienastawione na zysk również mogą oferować na rynku towary i usługi.
                                      Po trzecie klasyfikacja podmiotu jako przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej działalności. Podmiot prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą i działalność o charakterze niegospodarczym powinien być traktowany jako przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej
                                      Dopytanie 
                                      Reasumując, status agroturystyk należy potraktować analogicznie do innych podmiotów świadczących usługi okołoturystyczne/turystyczne?
                                      Odpowiedź, 2.06.2017 r.
                                      Tak, wydaje się, że agroturystyka stanowi jeden z rodzajów działalności turystycznej, a ta bez wątpienia ma charakter gospodarczy

                                      Pytanie 3. Zamek Sp. z o.o. zamierza realizować projekt polegający na pracach konserwatorskich na zamku Ogrodzienieckim.
                                      Czy prawidłowym będzie uznanie, że pomoc publiczna wystąpi w projekcie, gdyż:
                                      -Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym, bowiem wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym. Jako dzierżawca Zamku Ogrodzienieckiego administruje obiektem, a jego przychody pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu na zamek, jak również ze sprzedaży produktów turystycznych tj. nocne zwiedzanie zamku, biesiady, odpłatne wystawy tematyczne, inne produkty realizowane na terenie zamku.
                                      -Transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – tzn. uprzywilejowuje określone podmioty, w tym przypadku – Zamek Sp. z o.o.
                                      -Transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, bowiem beneficjent zaangażuje niewspółmiernie mniej środków własnych do realizacji zadania, w przypadku pozyskania dofinansowania.
                                      -W efekcie transferu może wystąpić zakłócenie konkurencji. Istnieją inne podmioty na rynku i mogą powstać inne podmiotu w obszarze kultury, które zorganizują biesiady, odpłatne wystawy czy inne imprezy kulturalne o podobnym charakterze.
                                      -Może zaistnieć wpływ na wymianę międzynarodową - Zamek Bonerów jest jednym z najważniejszych i rozpoznawalnych zabytków na terenie południowej Polski, o dużym nasileniu ruchu turystycznego, Skala organizowanych na zamku wydarzeń jest bardzo duża. Tematyka wydarzeń obejmuje kwestie związane z kulturą, historią oraz o charakterze rekreacyjnym. Nie bez znaczenia jest lokalizacja zamku w niedalekiej odległości od Krakowa i Częstochowy, co oznacza, że zamek często odwiedzają turyści zagraniczni. Zamek Sp. z o.o. publikuje materiały promocyjne w językach obcych oraz oferuje opisy na atrakcjach w języku: angielskim i zatrudnia przewodników posługujących się językami obcymi.
                                      Na mocy z art. 53 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 pomoc na materialne zasoby dziedzictwa kulturowego - obiekty archeologiczne, pomniki, obiekty i budynki historyczne, dziedzictwo naturalne formalnie uznane przez władze jest dopuszczalna. Nadmieniam, że obiekt jest uznany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w rejestrze A pod numerem 771/67.
                                      Pomoc inwestycyjna dotyczy w tym przypadku zabezpieczenia, ochrony i renowacji zasobów dziedzictwa kulturowego, zatem stosownie do art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 w przypadku, gdy pomoc nie przekracza kwoty 1 mln EUR (wartość projektu szacujemy na około 1,5 zł), czy maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych?
                                      Odpowiedź, 2.06.2017 r.
                                      Kwestia występowania pomocy publicznej zawsze rozpatrywana jest indywidualnie w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku. Tym niemniej w sektorze kultury, jak wynika z przywołanego już Zawiadomienia Komisji wsparcie publiczne może nie wypełniać wszystkich przesłanek wynikających z art. 107 TFUE.
                                      Niektóre działania związane z kulturą, zachowaniem dziedzictwa kulturowego i ochroną przyrody mogą być organizowane w sposób niekomercyjny i nie mieć charakteru gospodarczego. Ich finansowanie ze środków publicznych nie musi więc stanowić pomocy państwa. Komisja uważa, że finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
                                      Z drugiej strony, wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego (w tym ochronie przyrody) finansowane głównie z opłat wnoszonych przez odwiedzających lub użytkowników lub w inny komercyjny sposób (np. wystawy komercyjne, kina, komercyjne spektakle muzyczne i festiwale, szkoły artystyczne finansowane głównie z czesnego) należy uznać za mające charakter gospodarczy. Podobnie wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego przynoszące korzyści wyłącznie niektórym przedsiębiorstwom, a nie ogółowi społeczeństwa (np. renowacja zabytkowego budynku wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo prywatne) należy zasadniczo uznać za działalność gospodarczą.
                                      Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
                                      Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
                                      W zakresie analizy ww. kwestii zachęcamy do zapoznania się z Zawiadomieniem KE dostępnym pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29&from=EN
                                      Natomiast w przypadku stwierdzenia, iż projekt faktycznie spełnia wszystkie przesłanki pomocy publicznej, można zastosować pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W przypadku, gdy wartość pomocy nie przekracza 1 mln EUR, zgodnie z art. 53 ust. 9 rozporządzenia 651/2014 maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

                                      Pytanie 4. Badanie przesłanki dot. wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny jest trudne. Bowiem, zakładamy, że nasz obiekt dziedzictwa kulturowego jest atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz istnieją inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych np. szereg zamków na Słowacji, czy w Czechach), które mogą oferować podobne usługi/towary. Jak ustalić, jaki może być krąg odbiorców i czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu. Oferta kierowana jest w jednakowy sposób do wszystkich, nie planuje się szczególnej kampanii reklamowej do turystów zagranicznych. Niemniej obserwujemy wzrost ilości podmiotów zagranicznych ale wynika to z ogólnej koniunktury - odczuwalnej dla całego regionu. Czy to już wystarczyć, aby zweryfikować tę ostatnią przesłankę za pozytywną?
                                      Odpowiedź, 2.06.2017 r.
                                      W przypadkach, co do których nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, czy pomoc publiczna wystąpi, zalecamy przyjęcie założenia, iż projekt jest objęty pomocą. W przypadku dziedzictwa kulturowego, potencjalna podstawa prawna tj. art. 53 rozporządzenia 651/2014 wydaje się dość atrakcyjna. Oczywiście wszystkie warunki udzielenia tego rodzaju pomocy powinny zostać spełnione.

                                      Pytanie 5. 
                                      Witam, czy w sytuacji, gdy wstęp do muzeum jest biletowany, jednak przychody z tego tytułu są marginalne w stosunku do kosztów ponoszonych przez muzeum (np. utrzymanie budynku, pensje pracowników, itp) to można mówić o działalności mającej charakter gospodarczy? Czy w przypadku uniknięcia pomocy publicznej należy udostępnić wstęp do muzeum bezpłatnie? Jeżeli można by nadal biletować wstęp to do jakiego poziomu przychody z tego tytułu nie będą uznawane za działalność mającą charakter gospodarczy?
                                      Odpowiedź, 2.06.2017 r.
                                      Zgodnie ze stanowiskiem KE wyrażonym w przywoływanym już Zawiadomieniu (pkt 34), Komisja finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
                                      Zatem w przypadku opłat z tytułu wstępu do muzeum, które pokrywają jedynie w ułamkowym stopniu faktyczne koszty działalności muzeum, wówczas, wydaje się, że działalność taka może być uznana za niegospodarczą, jeśli w dominującym zakresie koszty działalności pokrywane są ze środków publicznych . Niestety KE nie wskazała progu, który można by uznać za „bezpieczny”


                                       Bezpośredni link do zagadnienia:
                                       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/webinar_pp_pomocy_de_minimis_pytania

                                       Pytanie 7. Na który moment realizacji projektu w ramach Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej należy wykazać spełnienie warunku dotyczącego osiągnięcia wymaganego poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP H+W) w budynkach termomodernizowanych (na moment zakończenia inwestycji czy na moment przed realizacją projektu tj. przed wymianą kotła)?

                                       Odpowiedź, 07.08.2018 r.
                                       W związku z wątpliwościami dot. sposobu określania wymaganego poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP H+W) w budynkach, w których planuje się dofinansować ze środków EFRR wymianę indywidualnego źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą w przypadku realizacji projektu grantowego Instytucja Zarządzająca RPO WSL wyjaśnia, że:
                                       W ramach pakietów aplikacyjnych publikowanych dla poszczególnych naborów obowiązują przede wszystkim zasady i warunki wynikające z Kryteriów wyboru projektów, Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WSL, Regulaminu dla danego naboru oraz instrukcji wypełniania wniosków.

                                       W przypadku projektów dotyczących wymiany indywidualnego źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą,  realizowanych w ramach Działania 4.3., możliwe jest wsparcie następujących budynków:

                                       a) Budynków, w których wraz z wymianą źródła ciepła przeprowadza się jednocześnie termomodernizację. […]
                                       b) Budynków gdzie termomodernizacja została już wykonana (projekt realizuje tylko 2 typ projektu).

                                       Za wykonaną modernizację w przypadku budynków mieszkaniowych uważane jest osiągnięcie poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w stanie docelowym oszczędności energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej określonego w audycie energetycznym wyrażonego wskaźnikiem EPH+W dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych EPH+W<150 kWh/(m2×rok) i dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych EPH+W < 135 kWh/(m2 × rok). […].

                                       Aby zakwalifikować inwestycję do dofinansowania wymiany źródła ciepła na opalane paliwem gazowym lub biomasą, dany budynek musi spełniać co najmniej wartości powyższych wskaźników. A zatem, jeżeli termomodernizacja została już przeprowadzona (przed wymianą źródła ciepła), to wówczas minimalne poziomy wskaźnika muszą być spełnione (osiągnięte) przed przystąpieniem do realizacji projektu polegającego na wymianie źródła ciepła.

                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                       Pytanie 6. Czy informacja zawarta w "pytaniu 5." ma zastosowanie do wszystkich trwających aktualnie naborów w ramach Działań 4.1 i 4.3?

                                       Odpowiedź, 07.08.2018 r.
                                       W ramach Działania 4.1 i Działania 4.3  propozycje dot. wyliczenia wartości wskaźników zawarto w z zamieszczonych na stronie rpo.slaskie.pl Instrukcjach wypełniania wniosku dla poszczególnych konkursów.

                                       Przy szacowaniu wskaźników dot. redukcji emisji CO2 oraz redukcji emisji PM10 (na potrzeby pól F.1 i F.2) w konkursach nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18, RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-264/18  należy bazować na poniżej określonych opracowaniach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE):

                                       Dla CO2:

                                       Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018

                                       Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i TSP dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok (grudzień 2017 r.)”

                                       Dla PM10:
                                       Wskaźniki emisji zanieczyszczeń za spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW

                                       Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i TSP dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok (grudzień 2017 r.)

                                       W stosunku do poprzednio opublikowanej informacji w przypadku zastosowania opracowań, w których ujęto jedynie pyły całkowite (TSP) należy przyjąć, że w ilości pyłów całkowitych (TSP) znajduje się 73,56% pyłów PM10[1].

                                       [1] proporcja na podstawie wielkości podanych w raporcie "Krajowy bilans emisji SO2, NOX, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2015-2016 w układzie klasyfikacji SNAP. Raport syntetyczny" poprzez zestawienie wartości emisji TSP ogółem oraz emisji PM10 ogółem za rok 2016 (s.13-14)

                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                       Pytanie 5. W trwającym aktualnie konkursie 4.1.3 RPO, w przeciwieństwie do równoległego 4.3.4, brak jest w regulaminie opisu sposobu obliczania wskaźników dotyczących CO2 oraz PM10. Informacje te znajdują się jednak w "Instrukcji wypełniania wniosku", gdzie w części B.16 można przeczytać, że: "W przypadku szacowania wskaźników dot. redukcji emisji CO2 oraz redukcji emisji PM10 (zarówno na potrzeby pola B.16 jak i F.1 i F.2) należy bazować na opracowaniach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) za rok 2017".

                                       Dla CO2 podane są 2 linki, które określają wskaźniki emisyjności CO2 dla źródeł ciepła i energii elektrycznej. Problem pojawia się przy wskaźniku dotyczącym PM10 dla którego napisano tylko, że "dla PM 10 należy przyjąć, że w ilości pyłów całkowitych (TSP) znajduje się 69,60% pyłów PM 10". Pytanie jak policzyć TSP dla źródła nie opartego o energię elektryczną, a np. o węgiel? Na to pytanie ani regulamin ani instrukcja ani linki nie odpowiadają. Do tej pory korzystaliśmy np. z opracowań dr Hławiczka, w którym wprost były podane emisje dla poszczególnych źródeł, co z kolei w znacznej mierze ułatwiało pracę.

                                       Na stronie KOBIZE nie odnaleziono opracowania z roku 2017 r., a jedynie z 2015 r. (https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf.)  i na jego podstawie można teoretycznie wyliczyć TSP np. dla źródła węglowego. Czy można je stosować? Jeżeli nie to proszę o informację jak wyliczać TSP dla źródeł innych niż oparte o energię elektryczną?

                                       Ten sam problem dotyczy również konkursu 4.3.4.

                                       Odpowiedź, 11.06.2018 r., modyfikacja 25.09.2018 r.
                                       W ramach naboru nr 199/17 dla działania 4.1.3, oraz naboru nr 224/17 dla działania 4.3.4 zgodnie z ww. zapisami instrukcji wypełniania wniosku, źródłem szacowania wskaźnika Stopień redukcji PM10 powinno być adekwatne opracowanie KOBIZE za 2017 rok. W przypadku braku adekwatnego opracowania (właściwego zarówno w aspekcie rodzaju stosowanego paliwa, rodzaju wytwarzanej energii, jak i zastosowanego urządzenia do wytwarzania energii) np. w odniesieniu do energii cieplnej, konieczne jest uzasadnienie wyboru innego źródła, zaleca się wówczas stosowanie innego najbardziej adekwatnego i aktualnego źródła szacowania wraz z jego dokładnym wskazaniem (bibliografia opracowania, przyjęta wartość emisyjności oraz zastosowana metodyka).

                                       Sugerowanym do zastosowania opracowaniem dla energii cieplnej jest:
                                       Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW

                                       Dopuszczalne jest również stosowanie opracowania prof. dr. inż. Stanisława Hławiczka pn. „Nowe podejście do oceny niskiej emisji z ogrzewania mieszkań w kształtowaniu stężeń pyłu na obszarze gminy. I. Inwentaryzacja źródeł emisji i modelowanie emisji”, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 47, 2011 r.

                                       W ramach działania 4.3.4, zgodnie z zapisami regulaminu naboru oraz ww. zapisami instrukcji wypełniania wniosku, źródłem szacowania wskaźnika Stopień redukcji PM10 powinno być adekwatne opracowanie KOBIZE za 2017 rok lub, w przypadku braku opracowania z 2017 r., najbardziej aktualne z opublikowanych opracowań KOBIZE, właściwe zarówno w aspekcie rodzaju wytwarzanej energii, rodzaju stosowanego paliwa, jak i zastosowanego urządzenia do wytwarzania energii.

                                       W odniesieniu do energii cieplnej dla wskaźnika PM10 na leży korzystać z opracowania:
                                       Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW

                                       Dla danych ujętych jako TSP należy przyjąć założenie, że w ilości pyłów całkowitych (TSP) znajduje się 69,60% pyłów PM 10.*

                                       * jeżeli w Instrukcji wypełniania wniosku dla danego naboru zawarto inne informacje na temat sposobu wyliczenia poziomu pyłu PM 10 zawartego w ilości pyłów całkowitych (TSP), należy stosować zapisy z Instrukcji. Proszę mieć na uwadze że dla naborów w ramach Działania 4.1 i Działania 4.3 ogłoszonych już w 2018 r. tj.  nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18, RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-264/18  Instrukcje wypełniania wniosku zalecają stosowanie innego współczynnika wyliczenia zawartości PM 10 w TSP tj. (73,56%).

                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                       Pytanie 4. Jak interpretować art. 41 ust. 6 GBER, odnoszący się do zakresu kosztów kwalifikowalnych, w sytuacji, gdy planowana jest np. instalacja paneli fotowoltaicznych na istniejącym budynku?
                                       O jaki poziom dofinansowania może ubiegać się Wnioskodawca w opisanym wyżej przypadku, gdyż zgodnie z art. 41 ust. 7 GBER, intensywność pomocy nie przekracza 45% kosztów kwalifikowalnych, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. a) lub 30 % kosztów kwalifikowalnych, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. c)?

                                       Odpowiedź, 15.05.2018 r. 
                                       Aktualne stanowisko dotyczące możliwości udzielania pomocy publicznej oraz wysokości wsparcia na propagowanie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z zapisami art. 41 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r znajduje się w załączonym piśmie.

                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                       Pytanie 3. Czy w projektach dotyczących dofinansowania instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (mikroinstalacje), przy założeniu wprowadzania nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci przez prosumenta, mamy do czynienia z pomocą publiczną?

                                       Odpowiedź, 15.05.2018 r.
                                       Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Komisji Europejskiej  kwestia kwalifikacji działalności polegającej na wprowadzaniu do sieci elektroenergetycznej nadwyżek energii wyprodukowanej przez prosumenta, jako działalności pomocniczej w rozumieniu pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako Zawiadomienie Komisji) kształtuje się następująco. Wytwarzanie energii elektrycznej i wprowadzanie jej do sieci może zostać uznane za działalność pomocniczą, co skutkuje brakiem konieczności stosowania przepisów o pomocy publicznej w odniesieniu do finansowania całej instalacji po spełnieniu łącznie następujących warunków:

                                       • główna działalność beneficjenta ma charakter niegospodarczy (np. osoby fizyczne nieprowadzące działalności, działalność administracji publicznej),
                                       • energia musi być zużywana na potrzeby własne,
                                       • rozmiar (zdolność wytwórcza) mikroinstalacji nie może przekraczać realnego zapotrzebowania na energię prosumenta.

                                       Jednocześnie należy mieć na uwadze, że spełnienie ww. warunków pozwala na uznanie, że wprowadzenie nadwyżek wytworzonej energii elektrycznej stanowi działalność o charakterze pomocniczym i co istotne – w takim przypadku nie ma konieczności dokonywania obliczeń dotyczących ograniczenia wydajności działalności gospodarczej do 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury (instalacji).

                                       Poniższa tabela określa warunki, jakie powinny zostać spełnione, aby można było uznać, iż wsparcie mikroinstalacji podlega wyłączeniu z reżimu pomocy publicznej na podstawie pkt 207 Zawiadomienia Komisji

                                       Warunek pkt 207 Zawiadomienia Komisji

                                       Czy spełniony?

                                       Działalność gospodarcza (tj. wytwarzanie energii i jej wprowadzanie do sieci) jest bezpośrednio powiązana z podstawową infrastrukturą niegospodarczą i jest konieczna do eksploatacji tej infrastruktury

                                       Tak

                                       Działalność gospodarcza jest nieodłącznie związana z podstawowym wykorzystaniem infrastruktury o charakterze niegospodarczym

                                       Tak

                                       Ograniczenie wydajności działalności gospodarczej do 20%

                                       Tak (o ile spełnione są warunki wskazane w stanowisku KE):

                                       1)      główna działalność beneficjenta ma charakter niegospodarczy (np. osoby fizyczne nieprowadzące działalności, działalność administracji publicznej),

                                       2)      energia musi być zużywana na potrzeby własne,

                                       3)     rozmiar (zdolność wytwórcza) mikroinstalacji nie może przekraczać realnego zapotrzebowania na energię prosumenta.

                                       Działalność gospodarcza „pochłania takie same nakłady jak podstawowa działalność o charakterze niegospodarczym, takie jak materiały, sprzęt, siła robocza lub aktywa trwałe”

                                       Tak

                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


                                       Pytanie 2. 
                                       W działaniu 4.1, w przypadku tzw. projektów parasolowych realizowanych przez podmioty będące beneficjentem innym niż jednostka samorządu terytorialnego, wskazano w regulaminie jako warunek dostępowy konieczność funkcjonowania na rynku przez co najmniej 3 lata lub realizację projektu w partnerstwie z JST. Czy wnioskodawca, który działa krócej niż 3 lata i chce realizować projekt na terenie kilku gmin może zawrzeć partnerstwo tylko z jedną gminą? 
                                       Odpowiedź, 04.10.2017 r.
                                       Warunek partnerstwa z jednostką samorządu terytorialnego dotyczy każdej gminy, na terenie której realizowany będzie projekt parasolowy. Mając na uwadze fakt, że gminy dysponują najczęściej odpowiednim zapleczem operacyjnym i administracyjnym oraz że dotychczas zdobyły największe doświadczenie w realizacji tego rodzaju projektów ww. warunek dotyczący partnerstwa ma na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia Wnioskodawców niebędących gminami w realizacji tych skomplikowanych organizacyjnie projektów.

                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                       Pytanie 1. Czy w projektach dotyczących dofinansowania instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, przy założeniu oddawania nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci, mamy do czynienia z pomocą publiczną?
                                       Odpowiedź, 31.05.2017 r.
                                       Jak wskazano w pkt 12 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości konsekwentnie utrzymuje, że wszelka działalność polegająca na oferowaniu na rynku towarów i usług jest działalnością gospodarczą. Odprowadzenie energii elektrycznej do sieci w przypadku instalacji typu on-grid należy utożsamiać z oferowaniem towarów na rynku. Dodatkowo należy zaznaczyć, że zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C‑219/12 Fuchs,  eksploatacja zainstalowanego na służącym prywatnym celom domu mieszkalnym lub obok niego modułu fotowoltaicznego, skonstruowanego w ten sposób, że po pierwsze ilość wytworzonej energii elektrycznej jest zawsze niższa od ilości energii elektrycznej ogółem zużytej przez użytkownika modułu do celów prywatnych, a po drugie energia ta jest dostarczana do sieci za wynagrodzeniem o charakterze stałym, stanowi „działalność gospodarczą”, nawet jeśli jest to jedynie sposób obniżenia rachunków za energię. Analogicznie należy podejść do podobnych instalacji zamontowanych na obiektach publicznych.

                                       Podstawą prawną udzielenia wsparcia, które sklasyfikowane jest jako pomoc publiczna lub pomoc de minimis dla działania 4.1 lub 4.3 w odniesieniu do 3 typu projektu (Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach) może być:

                                       a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – w przypadku pomocy de minimis

                                       b) Rozporządzenie
                                       Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – w przypadku pomocy publicznej.

                                       Oczywiście konieczne jest wykazanie, iż wszystkie warunki udzielenia danego rodzaju pomocy będą spełnione.

                                       UWAGA! Nastąpiła zmiana stanowiska Komisji Europejskiej odnośnie prosumentów[1] oraz mikroinstalacji[2] fotowoltaicznych mających możliwość oddawania nadwyżek energii do sieci.

                                       Pismem Ministerstwa Rozwoju przekazano stanowisko Komisji Europejskiej, w którym stwierdza się, że pomimo iż wytwarzanie energii elektrycznej i wprowadzanie jej do sieci stanowi działalność gospodarczą, w przypadku projektów prosumenckich tego rodzaju działalność nie ma charakteru działalności gospodarczej, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów (beneficjent nie prowadzi działalności gospodarczej, wytworzona energia jest zużywana na potrzeby własne o charakterze niegospodarczym, rozmiar tj. zdolność wytwórcza instalacji nie przekracza realnego zapotrzebowania na energię danego prosumenta – nie może być przewymiarowana). Powyższe wynika z faktu, że przedmiotowa instalacja powstaje na użytek konsumenta nieprowadzącego działalności ekonomicznej i tylko w celu zaspokojenia jego potrzeb niegospodarczych, a wprowadzenie energii do sieci ma charakter incydentalny i mieści się w granicach określonych w pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

                                       W sytuacji, gdy instalacja prosumenta wytwarza nadwyżkę energii, która jest wprowadzana do sieci, tego rodzaju działalność gospodarcza może zostać uznana za mającą charakter pomocniczy, przy łącznym spełnieniu ww. warunków.

                                       W związku z powyższym, w przypadku instalacji prosumenckich w postaci ogniw fotowoltaicznych, zakładanych w obiektach o charakterze niegospodarczym (np. budynki jednorodzinne, budynki urzędów publicznych, budynki szkół publicznych), w sytuacji, gdy beneficjenci nie prowadzą żadnej innej działalności gospodarczej, wprowadzanie nadwyżek energii do sieci może być uznane za działalność o charakterze pomocniczym, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w pkt. 207 Komunikatu.

                                       W załączeniu odnośne stanowisko Komisji Europejskiej oraz ww. pismo Ministerstwa Rozwoju.

                                       Powyższe informacje mają zastosowanie zarówno do wniosków w trakcie oceny jak też planowanych do złożenia w ramach trwających i przyszłych naborów.

                                       [1] prosument – odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o swobodzie działalności gospodarcze (na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.)

                                       [2] mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW (na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.)

                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Bezpośredni link do zagadnienia:
                                        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_4_1_oraz_4_3_31052017

                                        Pytanie 27. LSI/SEKAP –  czy w przypadku dwóch osób reprezentujących podmiot konieczne jest podpisanie wniosku przy użyciu dwóch certyfikatów?
                                        Odpowiedź, 05.06.2017 r.
                                        Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP.
                                        Zgodnie z „Instrukcją składania wniosków, korespondencji i protestów w ramach naborów dotyczących projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020” (znajdującą się na stronie http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014), rozdziałem II.2.3. Podpisywanie tego samego dokumentu przez więcej niż jedną osobę na SEKAP:

                                        Jeżeli do złożenia wniosku przez instytucje wymagane jest jego podpisanie przez więcej niż jedną osobę, można to zrobić, należy jednak uwzględnić fakt, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe dwukrotne podpisanie formularza z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, natomiast w przypadku wystąpienia konieczności złożeniach dwóch podpisów pod formularzem wykorzystywanym do przesyłania Wniosków o dofinansowanie jeżeli składający podpis zamierza wykorzystać Profil Zaufany to drugi (i ewentualnie kolejne) podpis powinien być złożony z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP

                                        Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP
                                        W
                                        przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP identycznie jak za pośrednictwem platformy SEKAP z tym wyjątkiem, że na platformie ePUAP nie można podpisać z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP.

                                        Reasumując w sytuacji kiedy wymagane są podpisy więcej niż jednej osoby a do podpisu wykorzystywany jest profil zaufany ePUAP to ten podpis należy użyć tylko raz i wyłącznie jako pierwszy, drugi oraz kolejne podpisy muszą być złożone:

                                        - z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP),

                                        - z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP).

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 26. Premia rewitalizacyjna – czy w przypadku gdy wnioskowany projekt wykracza swoim zakresem poza zapisy w Programie Rewitalizacyjnym kwalifikuje się do przyznania premii rewitalizacyjnej? A jeżeli zakres projektu jest węższy niż zapisy w Programie Rewitalizacji?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        Wynikanie projektu z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji jest jednym z kryteriów oceny formalnej, weryfikowanym na etapie oceny wniosku o dofinansowanie na podstawie deklaracji wskazanej w pkt. B.4. Wnioskodawca powinien wykazać, że aplikujący o wsparcie projekt znajduje się w Wykazie programów rewitalizacji Województwa Śląskiego prowadzonym przez IZ RPO WSL, dostępnym pod adresem https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja/. Warunek kryterium zostanie spełniony, gdy zakres przedmiotowy projektu jest tożsamy lub węższy niż zapisy w Wykazie programów rewitalizacji i w takim przypadku można ubiegać się o premię rewitalizacyjną. Natomiast szerszy zakres projektu oznacza, że kryterium wynikania z programu rewitalizacji nie zostało jednak spełnione, stąd premia rewitalizacyjna nie będzie się należała.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 25. Czy działalność kościołów może być uznana za działalność kulturalną?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        Kościoły i związki wyznaniowe mają prawo prowadzenia, związanej z wypełnianiem funkcji religijnych działalności kulturalnej i artystycznej oraz zakładania i prowadzenia w tym celu odpowiednich instytucji co jest regulowane w oparciu o przepisy ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 r. oraz konkretyzujących ją ustaw indywidualnych. Tym samym ich funkcjonowanie spełnia kryteria definicji „działalności kulturalnej”. Kościoły i inne związki wyznaniowe mogą realizować operacje związane z restauracją i konserwacją podległej i administrowanej architektury sakralnej wpisanej do rejestru zabytków. Niemniej, aplikując o środki w naborze 5.3.1 trzeba również przedstawić istniejącą i planowaną w związku z realizacją projektu ofertę kulturalną.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 24. Jak rozumieć pojęcie „otoczenie” obiektu zabytkowego?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        W rozumieniu Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami otoczenie – to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony i oznaczony w decyzji o wpisie tego terenu/obiektu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Ta definicja jest obowiązującą w naborze 5.3.1.
                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 23. Czy opinia konserwatorska o stanie technicznym obiektu musi być na specjalnym formularzu?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        Instytucja Zarządzająca nie określiła obowiązującego wzoru ani formy graficznej dokumentu. Sposób wydania opinii o zabytku zależeć będzie od Śląskiego Konserwatora Zabytków/Regionalnego Instytutu Kultury oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących powyższe organy. Musi natomiast zawierać kompletne informacje na temat stanu zachowania obiektu i jego wartości zabytkowej.
                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 22. Przy realizowaniu oferty kulturalnej zamierzamy zatrudnić przewodnika. Czy istotna jest forma zatrudnienia?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        Forma zatrudnienia przewodnika bądź innej osoby realizującej/wykonującej pracę w zakresie prezentowania oferty kulturalnej Wnioskodawcy nie jest informacją niezbędną do oceny wniosku, niemniej nie powinna stać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy. Wydatek związany z zatrudnieniem jest niekwalifikowalny.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 21. Czy na kopiach dokumentów musi być pieczątka „Za zgodność z oryginałem”? Jak uwierzytelnić załączone do wniosku dokumenty?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        Złożenie podpisanego wniosku o dofinansowanie projektu jest równoznaczne z uwierzytelnieniem wszystkich zawartych w nim informacji oraz załączników. Zgodnie z zapisami w części H. wniosku – Beneficjent potwierdza, że wszystkie dołączone do wniosku załączniki, nie będące oryginalnymi dokumentami, są zgodne z oryginałami, nie zachodzi więc konieczność dodatkowego uwierzytelniania kopii.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 20. Czy na etapie aplikowania o środki unijne obowiązkowe jest pozwolenie konserwatorskie na rozpoczęcie robót?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        W przypadku realizacji projektów dotyczących zabytków wpisanych do rejestru zabytków należy dołączyć pozwolenie na prowadzenie: prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, a także innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotyczy to każdego przypadku, gdy prace dot. projektu zostały już rozpoczęte, celem potwierdzenia realizacji projektu zgodnie z prawem, na etapie aplikowania o środki należy wówczas dołączyć zezwolenie na inwestycję, na które składa się pozwolenie konserwatora oraz pozwolenie na budowę, wraz z kopią pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz kopią strony z pierwszym i ostatnim wpisem w dzienniku budowy. Dołączone kopie stron dziennika powinny jednoznacznie wskazywać, czy posiadane przez wnioskodawcę pozwolenie na budowę jest aktualne. Natomiast w przypadku, gdy na moment wnioskowania beneficjent nie posiada jeszcze zezwolenia na inwestycję lub zakłada realizację projektu na podstawie PFU wówczas załącznik ten jest obowiązkowy do dołączenia niezwłocznie po jego uzyskaniu. Należy jednak pamiętać, że warunkiem podpisaniu umowy o dofinansowanie będzie potwierdzenie przez beneficjenta, że wszczęto postepowanie o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj – w ciągu 30 dni od momentu poinformowania beneficjenta o otrzymaniu dofinansowania.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 19. Czy przy realizacji projektu na obiekcie będącym jednocześnie zabytkiem i elementem Szlaku Zabytków Techniki konieczna jest podwójna dokumentacja i dwa odrębne pozwolenia /decyzje? Czy we wniosku należy w takim przypadku wskazać, iż projekt realizuje dwa typy projektu ( łącznie typ 1 i 2 )?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        W przypadku realizacji projektu związanego z obiektem, który jednocześnie wpisany jest do rejestru zabytków i znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki należy we wniosku aplikacyjnym wskazać oba typy projektu. Natomiast dokumentacja techniczna służąca realizacji inwestycji opracowywana jest indywidualnie dla każdego obiektu/budynku. Niezależnie od statusu obiektu określanego przez wpis do Rejestru Zabytków czy Szlaku Zabytków Techniki zarówno dokumentacja techniczna/budowlana jak i wszelkie wydawane na jej podstawie pozwolenia i decyzje mają charakter unikalny i ściśle związany z obiektem. Realizując projekt łączący w sobie typ 1 i 2 określony w naborze nie trzeba dublować ww. dokumentacji.
                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 18. Jaka jest podstawa prawna do określenia celów kulturalnych w projekcie?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        Działalność kulturalna została zdefiniowana w przepisie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406). Ustawowa definicja działalności kulturalnej wiąże to pojęcie z celem a właściwie celami, w jakim ta działalność jest podejmowana i realizowana. W rozumieniu prawa działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury – i tak właśnie definiuje się cele kulturalne.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 17. Czy wydatki na wyposażenie w obiekcie kulturalnym są kwalifikowalne?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        Koszty związane z zakupem wyposażenia dla obiektu objętego projektem są niekwalifikowalne podobnie jak wydatki związane z nabyciem eksponatów, dzieł sztuki, zabytków ruchomych.
                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 16. Komu przysługuje pomoc publiczna?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego może stanowić pomoc publiczną. Potwierdzenie wystąpienia pomocy publicznej wymaga zbadania jednoczesnego spełnienia przesłanek jej występowania przy zastosowaniu testu pomocy publicznej. Weryfikacja ma na celu potwierdzenie czy w wyniku realizacji przedsięwzięcia następuje transfer zasobów przypisywany władzy publicznej, czy transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, czy transfer jest selektywny tzn. uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr, czy w efekcie transferu występuje lun może wystąpić zakłócenie konkurencji oraz czy wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi. Na tej podstawie można stwierdzić, że publiczne finansowanie instytucji kultury może czasem stanowić pomoc publiczną. Będzie tak co do zasady w przypadku tych instytucji kultury, których oferta może przyciągnąć odbiorców z innych państw, a dotyczy to wszelkich form działalności kulturalnej: wystaw, spektakli, koncertów, festiwali. Podobnie jest w przypadku obiektów stanowiących atrakcję turystyczną mogącą przyciągać turystów z innych państw UE. W przypadku, gdy w ramach RPO WP 2014-2020 wystąpi pomoc publiczna na projekty związane z ochroną materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego jak również mających na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych udzielana będzie pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego na podstawie art. 53 GBER, regionalna pomoc inwestycyjna (art. 14 GBER oraz pomoc de minimis (art.3 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013).

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 15. Czy na etapie aplikowania przy planowanej energooszczędności wymagany jest już audyt energetyczny?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        Zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w projekcie podlegać będzie ocenie w ramach kryterium:   Ocena efektów mnożnikowych. W przypadku gdy wnioskodawca zakłada w projekcie i potrafi udowodnić zastosowanie rozwiązań wpływających na poprawę efektywności energetycznej audyt energetyczny uwierzytelnia przedstawione wartości. Audyt nie jest dokumentem wymaganym, lecz jego dołączenie na etapie aplikowania jest korzystne, uwiarygadnia informacje zawarte w analizach specyficznych wniosku i tym samym daje większą szansę na zdobycie dodatkowych punktów na etapie oceny merytorycznej.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 14. Projekt będzie realizowany w obiekcie, który dotychczas nie był użytkowany, czy oznacza to, że w ramach kryterium Ocena efektów mnożnikowych w części dotyczącej zastosowania w projekcie rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych, które wpłyną na poprawę efektywności funkcjonowania infrastruktury przedsięwzięcia nie otrzyma dodatkowego punktu.
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        Otrzymanie dodatkowego punktu za poprawę efektywności funkcjonowania infrastruktury w odniesieniu do obiektów aktualnie nie użytkowanych uzależnione jest od czasu przez jaki obiekt jest wyłączony z eksploatacji. W odniesieniu do obiektu, który nie jest wykorzystywany przez minimum 2 lata projekt otrzyma 1 pkt bez udowodnienia poprawy efektywności funkcjonowania infrastruktury będącej przedmiotem projektu.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 13. Czy po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu można wprowadzać zmiany w dokumentacji technicznej?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        Dokumentacja techniczna stanowiąca integralną część dokumentacji aplikacyjnej Wnioskodawcy podlega ocenie w kształcie w jakim została dostarczona do IZ. Wszelkie zmiany, które w trakcie realizacji projektu wprowadzi Wnioskodawca np. zmiana technologii /materiałów budowlanych, zmianę elementów konstrukcyjnych wewnątrz budynku (ścian działowych, drzwi wewnętrznych, rodzaju rozmieszczenia wszelkich instalacji wewnętrznych) a przede wszystkim zmiana w samym zakresie prac m.in. poprzez zmianę wskaźników projektu, celu działania może zakłócić realizację projektu powodując niezgodność z zawartą umową o dofinansowanie. W obiekcie objętym wnioskiem możliwe jest jednak prowadzenie robót związanych z inną inwestycją, nie pokrywających się zakresem i zasięgiem z wnioskowanym projektem.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 12. Czy wydatki na prace w pomieszczeniach kasy, sklepiku, kawiarenki w obiekcie kulturalnym będą kwalifikowalne?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        W obiektach zabytkowych w ramach pozycji : „Inne koszty bezpośrednie” w Wytycznych Programowych w Zakresie Kwalifikowania Wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 można ująć prace związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i adaptacyjnymi w pomieszczeniach stanowiących zaplecze administracyjne, techniczne, gospodarcze i pomocnicze obiektu (kasa, kawiarenka, sklepik), jednakże przy założeniu, że pomieszczenia te związane są z prowadzoną działalnością kulturalną. Należy jednak precyzyjnie uzasadnić rolę ww. pomieszczeń w realizacji funkcji głównej obiektu i wyliczyć procentowy udział ich powierzchni w stosunku do całości powierzchni obiektu, gdyż jest to użytkowanie infrastruktury do celów gospodarczych. Jeżeli wydajność przydzielona co roku na taką działalność nie przekracza 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury wówczas można tą działalność uznać za pomocniczą, uboczną.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 11. Czy koszty prac konserwatorskich przy witrażu będą kwalifikowalne?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        W ramach RPO WSL 2014-2020 wsparcie można uzyskać jedynie na rzecz zabytków „nieruchomych”. Rozróżnienie terminologii zabytku „nieruchomego” i „ruchomego” następuje zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003. W art. 3. pkt 1 i 3 określone zostało, iż Zabytek „ruchomy”, to rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, będących dziełem człowieka lub związanych z jego działalnością, stanowiących świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Definicja ta mogłaby pasować do witraża niemniej witraż, będąc często unikalnym i autorskim elementem wystroju wnętrza stanowi jednak integralną całość z bryłą budynku a jego naruszenie spowoduje uszkodzenie budynku. Tym samym prace związane z restauracją bądź konserwacją witraży, koncentrujące się wokół otworów okiennych obiektu, są kwalifikowalnym wydatkiem w ramach naboru 5.3.1. Odstępstwem od przyjętego stanowiska będzie sytuacja gdy witraż został wpisany do rejestru zabytków jako zabytek ruchomy (oznaczony literą B), wówczas uznanie jego kwalifikowalności będzie niemożliwe.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 10. Czy w sytuacji, w której obiekt będący przedmiotem projektu, przynależy do Szlaku Zabytków Techniki, a jednocześnie posiada wpis do rejestru zabytków, należy zaznaczyć pierwszy typ projektu, drugi typ projektu, czy oba jednocześnie?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        W sytuacji, w której obiekt będący przedmiotem projektu, przynależy do Szlaku Zabytków Techniki, a jednocześnie posiada wpis do rejestru zabytków, należy zaznaczyć oba typy projektu.
                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 9.
                                        W budynku teatru, który planuje się objąć wsparciem, funkcjonują pomieszczenia administracyjne związane z obsługą obiektu. Czy w związku z zapisem w SZOOP: „Wyklucza się wspieranie obiektów zabytkowych lub ich części przeznaczonych na cele mieszkaniowe, będących siedzibami szkół, służby zdrowia, poczty, administracji publicznej lub spełniającymi cele administracyjne, itp.” Oznacza to, że cały budynek należy wykluczyć ze wsparcia, ze względu na powyższe pomieszczenia administracyjne?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        Jeżeli przeznaczeniem pomieszczeń administracyjnych jest obsługa prowadzonej w budynku działalności kulturalnej, a jednocześnie zajmowana przez pomieszczenia administracyjne przestrzeń ma charakter marginalny, uzupełniający, nie wyklucza to budynku z aplikowania o środki w ramach poddziałania 5.3.1.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 8. Zgodnie z kryterium merytorycznym „Ocena popytu” ocenie podlegać będzie wzrost szacowanej liczby odwiedzających/odbiorców projektu w obiekcie dziedzictwa kulturowego będącego przedmiotem projektu przy uwzględnieniu oferty kulturalnej, w odniesieniu do danych z roku poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie (procentowy wzrost liczby osób korzystających z oferty beneficjenta po realizacji projektu w stosunku do liczby osób korzystających z oferty beneficjenta przed realizacją projektu) liczony rocznie i utrzymany w okresie trwałości. Jak należy określić procentowy wzrost odwiedzających, jeżeli w obiekcie będącym przedmiotem projektu, dotychczas nie była prowadzona działalność kulturalna?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        Zgodnie z zapisem „Instrukcji wypełniania wniosku” w przypadku gdy, obiekt jest dostosowywany do nowych funkcji kulturalnych, dotychczas nieistniejących, a co za tym idzie bieżące zainteresowanie = 0, należy przyjąć 100% wzrost szacowanej liczby odwiedzających.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 7. Jak należy interpretować pojęcie obiekt? Zgodnie z SZOOP oraz regulaminem dot. poddziałania 5.3.1 : „W ramach jednego projektu może być dofinansowany jeden obiekt, rozumiany jako zabytek nieruchomy, wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego (oznaczony literą A), określony granicami ochrony ujętymi w rejestrze, a także zabytek nieruchomy nie wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego, znajdujący się na Szlaku Zabytków Techniki, w granicach wskazanych w dokumencie potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości.” Co jeśli w sytuacji gdy jeden wpis do rejestru obejmuje kompleks budynków? Czy wówczas wszystkie budynki powinny być przeznaczone na działalność kulturalną?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        W przypadku, gdy wpis do Rejestru Konserwatora Zabytków obejmuje kompleks budynków, z których nie wszystkie pełnią lub mają pełnić funkcje kulturalne, przyjmuje się rozwiązanie, w którym narzuca się konieczność przeznaczenia na cele kulturalne całego budynku wspartego w ramach EFRR. Co oznacza, iż nie ma możliwości aby tylko część budynku pełniła funkcje kulturalne.  Jednocześnie pozostałe budynki, znajdujące się we wzmiankowanym wyżej wpisie do Rejestru, które nie są przedmiotem projektu EFRR mogłyby być przeznaczone na inne cele. Oznacza to, że  termin „jeden obiekt” odnosi się do pojedynczego elementu infrastruktury (tj. budynku), a nie do całego kompleksu.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 6. Czy w ramach jednego projektu można uzyskać dofinansowanie na dwa zabytki wpisane do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków? (zabytki w rejestrze konserwatora posiadają odrębne numery, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oba ujęte są, jako jeden sakralny zespół zabytkowy, znajdują się blisko siebie (odległość między budynkami to 4,5 m) i łączy je wspólna historia?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        Zgodnie z zapisami RPO WSL 2014-2020 SZOOP: „W ramach jednego projektu może być dofinansowany jeden obiekt, rozumiany jako zabytek nieruchomy, wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego (oznaczony literą A), określony granicami ochrony ujętymi w rejestrze. Tym samym nie jest możliwe ujęcie w jednym wniosku o dofinansowanie, więcej niż jednego obiektu.
                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 5. Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu jest wymagane prawomocne pozwolenie na budowę? Czy wystarczy potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub oświadczenie, że do podpisania umowy o dofinansowanie dostarczona zostanie w/w prawomocna decyzja?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        Zgodnie z brzmieniem kryterium merytorycznego ogólnego nr 8 Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (str. 28 Regulaminu) : „Inwestycja posiada wymagane prawem zezwolenia na inwestycję obejmujące wszystkie przedsięwzięcia, będące składowymi projektu (np. pozwolenie na budowę, ZRID, decyzja konserwatora zabytków, zgłoszenie robót budowlanych, itp.; w przypadku decyzji musi mieć ona charakter ostateczny)”.

                                        Nie ma zatem konieczności przedkładania pozwolenia na budowę na etapie oceny formalnej – jeśli jednak będzie ono dostarczone, wówczas na etapie oceny merytorycznej można uzyskać dodatkowe punkty. By tak się stało, decyzja (pozwolenie na budowę) – zgodnie z brzmieniem kryterium – musi mieć charakter ostateczny.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 4. Czy wszystkie projekty, w ramach tego naboru muszą być powiązane z działania realizowanymi ze środków EFS?  (dotyczy to tylko projektów rewitalizacyjnych?)
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        Projekty w ramach podziałania 5.3.1 nie muszą być powiązane z EFS,, taki obowiązek RPO WSL 2014 – 2020 przewiduje jedynie w osiach X i XII. Natomiast jeśli będzie to dodatkowo projekt rewitalizacyjny, tj. spełniający kryteria określone w  regulaminie konkursu jest szansa na otrzymanie dodatkowych punktów (kryteria merytoryczne dodatkowe) na etapie oceny merytorycznej.
                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 3. W jaki sposób udokumentować przeznaczenie kaplicy na cele kulturalne?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        Warunkiem dostępowym wynikającym z Regulaminu konkursu dot. poddziałania 5.3.1 „Dziedzictwo kulturowe – konkurs” (str. 9 i 10 regulaminu), jest wpis do Rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach jednego projektu może być dofinansowany jeden obiekt, rozumiany jako zabytek nieruchomy, wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego (oznaczony literą A), określony granicami ochrony ujętymi w rejestrze.

                                        Ponadto w Regulaminie zostało wskazane, że: „w ramach przedmiotowego działania wsparciem objęte będą tylko obiekty przeznaczone na cele kulturalne, stąd przy konstruowaniu wniosku aplikacyjnego konieczne jest udowodnienie takiego przeznaczenia obiektu”. Przeznaczenie obiektu na cele kulturalne wynika również z kryteriów merytorycznych specyficznych (str. 36 Regulaminu) dot. poddziałania 5.3.1, których spełnienie warunkuje otrzymanie odpowiedniej ilości punktów na ocenie merytorycznej.

                                        „Ocenie podlegać będzie wpływ projektu na powstanie nowej oferty kulturalnej w obiekcie dziedzictwa kulturowego będącego przedmiotem projektu. W ramach stworzenia warunków w zakresie infrastruktury do rozwoju/ powstania nowej oferty kulturalnej, dla zwiedzających/ odbiorców projektu, projekt uzyska punkt za udostępnienie infrastruktury lub jej części do tej pory nieużytkowanej z przeznaczeniem jej na cele kulturalne, przy jednoczesnym przeprowadzeniu prac w obiekcie użytkowanym. Ponadto, ocenie podlegać będzie stworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej, zastosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych, wynikających z potrzeb w obszarze działalności kulturalnej.

                                        Wnioskodawca uzyskuje 1 punkt za stworzenie warunków infrastrukturalnych do powstania nowej oferty kulturalnej i jednocześnie uzyskuje 1 pkt jeśli zostanie stworzona w dostosowywanym obiekcie/ powierzchni nowa oferta kulturalna.

                                        Projekt oceniany będzie pod kątem czy przedmiotowa inwestycja wpływa na podniesienie atrakcyjności turystyczno-kulturowej regionu.

                                        W zakresie długotrwałych efektów społeczno-ekonomicznych projektu ocenie podlegać będą bezpośrednie i pośrednie korzyści społeczno-ekonomiczne generowane przez projekt (dobór korzyści dostosowany do specyfiki projektu).”

                                        IZ nie wskazuje sposobu przedstawienia oferty kulturalnej ani sposobu udokumentowania przeznaczenia kulturalnego obiektu. Powyższe leży po stronie Wnioskodawcy, którego obowiązkiem jest zapoznanie się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami oraz skonstruowanie wniosku aplikacyjnego w odniesieniu do kryteriów w nim zamieszczonych.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 2. Czy można przeprowadzić remont ruin?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        Zgodnie z regulaminem dot. poddziałania 5.3.1 projekty mogą być realizowane tylko na zabytkach wpisanych do rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub wpisanych na listę Szlaku Zabytków Techniki. Zgodnie z brzmieniem Instrukcji wypełniania wniosku w przypadku realizacji projektów dotyczących zabytków wpisanych do rejestru zabytków należy dołączyć pozwolenie na prowadzenie: prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, a także innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W każdym przypadku, gdy mamy do czynienia z projektem infrastrukturalnym, szczególnie gdy prace dot. projektu zostały już rozpoczęte, należy zapoznać się i zastosować pkt G.2.1 Instrukcji wypełniania wniosku (G.2.1 „Zezwolenie na inwestycję”). Jeśli wpisem do rejestru zabytków objęte są ruiny to prace konserwatorskie powinny polegać na zabezpieczeniu ruin.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                        Pytanie 1. Czy na etapie składania wniosku z dniem 30.06.2017 r. pozwolenia na budowę muszą być prawomocne?
                                        Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                        Nie ma konieczności przedkładania pozwolenia na budowę na etapie oceny formalnej – jeśli jednak będzie ona dostarczona, wówczas na etapie oceny merytorycznej można uzyskać dodatkowe punkty w ramach kryterium merytorycznego ogólnego nr 8 Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (str. 28 Regulaminu) . By tak się stało, decyzja (pozwolenia na budowę) – zgodnie z brzmieniem kryterium – musi mieć charakter ostateczny.

                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                         

                                         

                                         

                                         Bezpośredni link do zagadnienia:
                                         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/5_3_1_dziedzictwo_kulturowe_konkurs_2017_05_29

                                         Pytanie 5. W jaki sposób badany jest potencjał Wnioskodawcy? Na podstawie jakich kryteriów będzie oceniane doświadczenie Wnioskodawcy?
                                         Odpowiedź, 24.05.2017 r.
                                         Na etapie oceny formalnej, IOK weryfikować będzie potencjał finansowy Wnioskodawcy, który zostanie wskazany we wniosku o dofinansowanie tj. suma bilansowa lub roczny obrót lidera i partnera (jeśli dotyczy). Treść kryterium wraz definicją znajduje się pkt. 4.1 Regulaminu konkursu nr (RPSL.08.03.02- IZ.01-24-145/17).

                                         We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca opisuje posiadane doświadczenie na rzecz grupy docelowej, w danym obszarze merytorycznym oraz na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu. Ponadto przedstawia potencjał kadrowy/merytoryczny/techniczny i wskazuje w jaki sposób będzie zarządzał projektem EFS. Są to aspekty, które podlegają ocenie na etapie oceny merytorycznej.

                                         IOK rekomenduje Wnioskodawcom zapoznanie się ze wzorem Karty Oceny Merytorycznej, (zał. nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02- IZ.01-24-145/17), która szczegółowo określa możliwą do uzyskania liczbę punktów dotyczącą weryfikacji doświadczenia Wnioskodawcy (tj. kryterium merytoryczne punktowe Czy projektodawca posiada doświadczenie i potencjał pozwalające na efektywną realizację projektu?”).

                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                         Pytanie 4. W ramach 5 typu projektu w ramach konkursu tj. „działań ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy” Wnioskodawca powinien realizować wsparcie w oparciu o analizę występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych u danego pracodawcy. Czy diagnoza może stanowić jeden z elementów projektu tzn. czy opracowanie analizy będzie działaniem merytorycznym finansowanym z EFS?
                                         Odpowiedź, 24.05.2017 r.
                                         Analiza występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy powinna zostać przeprowadzona i opracowana w formie dokumentu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17.

                                         Jest to warunek obligatoryjny bowiem wnioski/wyniki z przeprowadzonej „Analizy” muszą zostać wskazane we wniosku w części B.11.2 Opis sytuacji problemowej grup docelowych objętych wsparciem oraz opis rekrutacji do projektu. Zawarcie w projekcie tej informacji warunkuje spełnienie kryterium dostępu weryfikowanego na etapie oceny merytorycznej „Czy projekt jest realizowany w oparciu o analizę występowania niekorzystnych czynników ryzyka w miejscu pracy?”

                                         Koszt opracowania samej „Analizy” jest kosztem niekwalifikowanym w ramach projektu.

                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                         Pytanie 3. Czy projektodawca już na etapie wniosku o dofinansowanie musi wskazać konkretnie do jakiego pracodawcy/grup pracowników oferuje wsparcie? Czy też dobór pracodawców i pracowników odbywa się dopiero na etapie realizacji projektów?
                                         Odpowiedź, 24.05.2017 r.
                                         Działania w ramach 5 i 6 typu operacji dotyczące eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz przekwalifikowania pracowników powyżej 50 roku życia mają charakter projektów zamkniętych tj. dedykowanych konkretnym pracodawcom i ich pracownikom. Oznacza to, że są one odpowiedzią na potrzeby pracodawcy w tym zakresie.

                                         Projektodawca już na etapie wniosku o dofinansowanie wskazuje do kogo adresuje wsparcie w ramach projektu uzasadniając to m.in. wynikami przeprowadzonej u danego pracodawcy Analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy (dot. typ 5).

                                         W przypadku typu 6 operacji projektodawca opisuje we wniosku o dofinansowanie planowane działania dotyczące przekwalifikowania pracowników – uczestników projektu. Projektodawca powinien zaplanować wsparcie w taki sposób, aby umożliwić pracownikom możliwość kontynuowania pracy w obrębie tego samego przedsiębiorstwa w warunkach niestanowiących znacznego obciążenia dla zdrowia danego pracownika.

                                         Tym samym projektodawca powinien już na etapie wniosku o dofinansowanie wskazać pracodawców i ich pracowników, do których będzie adresowany projekt.

                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                         Pytanie 2. Czy Operator realizujący projekt na rzecz pracowników u danego pracodawcy/pracodawców może uwzględnić w budżecie projektu wydatki dotyczące modernizacji stanowisk pracy grupy docelowej?
                                         Odpowiedź, 24.05.2017 r.
                                         Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17 w uzasadnionych przypadkach możliwe jest doposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników projektu, mające na celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

                                         Jeżeli Projektodawca zamierza realizować projekt jako tzw. „operator” na rzecz zdefiniowanych we wniosku pracodawców i ich pracowników oraz oferować wsparcie np. w postaci modernizacji stanowisk pracy (tj. np. zakup środków trwałych, zakup środków w ramach kategorii niepodlegających limitom do 3500,00zł netto) należy wziąć pod uwagę formułę partnerstwa z tymi pracodawcami. Przyjmując takie rozwiązanie będzie możliwe wykazanie w budżecie projektu stosowanych wydatków dot. modernizacji stanowisk pracy po stronie Partnera projektu (dedykowany pracodawca/pracodawcy).

                                         IOK dopuszcza możliwość finansowania środków trwałych na warunkach określonych w „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

                                         Dodatkowo, IOK wskazuje, że w tym wypadku to Projektodawca (tzw. operator) ze względu na zakres projektu i zadania jakie oferuje będzie podmiotem udzielającym pomocy de minimis/publicznej (jeśli dotyczy), zaś pracodawcy stają się odbiorcami pomocy jaka jest im udzielana jako jeden z elementów projektu.

                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                         Pytanie 1. W jakim terminie należy zweryfikować osiągnięcie wskaźnikaLiczba osób, którego po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”?
                                         Odpowiedź, 24.05.2017 r.
                                         IOK wskazuje, że wskaźnik mierzony jest do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.

                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                          Bezpośredni link do zagadnienia:
                                          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_14517_2017_05_19

                                          Pytanie 1. W kontekście możliwości uzyskania „premii rewitalizacyjnej” proszę o informację czy w przypadku gdy budynek leży poza obszarem rewitalizowanym należy niniejszy projekt rozbić na dwa mniejsze projekty, czy poziom dofinansowania projektu podzielić proporcjonalnie wg nakładów inwestycyjnych na budynki znajdujące się w obszarze objętym rewitalizacją oraz te poza nim?
                                          Odpowiedź, 19.05.2017 r.
                                          W przypadku jeżeli w ramach projektu mamy do czynienia z kilkoma termomodernizowanymi budynkami, z których większość spełnia warunek przewidziany dla tzw. premii rewitalizacyjnej (tj. wynika z zapisów LPR ocenionego przez IZ RPO) a jeden z budynków leży poza obszarem planowanym do rewitalizacji - zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju nie jest dopuszczalna sytuacja sporządzenia jednego wniosku dla całego zakresu i potraktowania go jako projektu rewitalizacyjnego. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa projektami rewitalizacyjnymi (tj. takimi, którym przysługuje z tego tytułu premia) mogą być tylko i wyłącznie projekty w całości wynikające z zatwierdzonych przez instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi programów rewitalizacji; od reguły tej nie należy dokonywać wyjątków, zaliczając do grupy projektów rewitalizacyjnych te jedynie pośrednio lub częściowo powiązane z rewitalizacją.

                                          W przypadku wydzielenia projektu tylko dla obiektów objętych programem rewitalizacji konieczne będzie opisanie sytuacji w polu B.4, gdzie wnioskodawca odnosi się do kwestii wynikania projektu z programu rewitalizacji. Uwaga: na etapie przedkładania projektu do oceny należy założyć dofinansowanie kategorii wydatków nie wyższe niż 85%! Ewentualna premia oraz jej wysokość będą ustalane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W konsekwencji na etapie aplikowania o dofinansowanie należy wykazać wkład własny (i jego ewentualne zabezpieczenie) w maksymalnej wysokości tj. przynajmniej 15%.

                                          Jednocześnie na budynek nieobjęty LPR można złożyć osobny wniosek.

                                          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                           Bezpośredni link do zagadnienia:
                                           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_os4_os5_2017_05_19

                                           Pytanie 7. Chcemy powołać (…) Centrum Animacji Młodzieżowej – miejsce spotkań dla młodzieży i pracy z młodzieżą. Czy w ramach 9.2.1 musimy powoływać w związku z tym placówkę wsparcia dziennego typu opiekuńczego albo pracy podwórkowej, czy też możemy skorzystać z tego zapisu regulaminu i CT9, że prowadzimy szeroko rozumiane (i opisane) "działania profilaktyczne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny"? Czyli pracujemy jednocześnie z młodzieżą i rodzinami, ale nie tworząc placówki opiekuńczo-wychowawczej?

                                           Odpowiedź, 11.05.2017 r.
                                           W opinii IZ RPO WSL w ramach konkursu nr  RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 w przypadku realizacji Typu 1 - Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji  (…) możliwe jest zarówno stworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w formie opiekuńczej, specjalistycznej, pracy podwórkowej, jak i realizacja działań związanych ze wsparciem i rozwojem pracy z rodziną w innej formie , tj.  bez powołania placówki opiekuńczo-wychowawczej. Należy pamiętać, że wsparcie to musi być zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.). W związku z tym jeżeli projektodawca planuje w ramach realizacji projektu pracę podwórkową z dziećmi i młodzieżą lub organizowanie zajęć dla całej dla tej grupy, jako pomoc w opiece i wychowaniu – powinien do tego powołać odpowiednią placówkę. Jeżeli natomiast wsparcie projektowe polega na pracy z całymi rodzinami, np. w formie grup wsparcia, treningów, asystentury rodzinnej – nie ma obowiązku powoływania w tym celu placówki. Wnioskodawca powinien w pierwszej kolejności dokonać diagnozy potrzeb w zakresie usług społecznych realizowanych na danym terenie i tak zaprojektować wsparcie w ramach projektu, aby było ono adekwatne do potrzeb. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w przypadku realizacji wsparcia udzielanego na tworzenie nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego Beneficjent zobowiązany jest do  zachowania trwałości miejsc po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość  podmiotów do świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach placówek wsparcia dziennego.

                                           Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                           Pytanie 6. – kontynuacja dot. pytania nr 7
                                           (…) Rozumiem zatem, że decydując się na wariant bez powoływania placówki, w ramach projektu możliwe byłoby zastosowanie w szczególności form pracy z rodziną polegających na:
                                           a) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
                                           b) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
                                           c) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
                                           d) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
                                           e) pomocy w integracji rodziny,
                                           f) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
                                           g) dążeniu do reintegracji rodziny.
                                           Praca z rodziną w ramach projektu może być prowadzona w szczególności w formie:
                                           a) terapii i mediacji,
                                           b) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
                                           c) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
                                           d) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”, w tym np. grupami wsparcia i samopomocowymi dla młodzieży,
                                           e) treningów umiejętności społecznych i wychowawczych,
                                           f) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
                                           g) działań animujących czas wolny młodzieży i rozwijające ich kompetencje.

                                           Czy Państwa zdaniem taki katalog działań może być realizowany w ramach 9.2.1.                  

                                           Odpowiedź, 11.05.2017 r.
                                           W opinii IZ RPO WSL, w ramach 1 typu  projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17, działania animujące czas wolny młodzieży i rozwijające ich kompetencje powinny być realizowane w formie placówki wsparcia dziennego - zgodnie z ustawą z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.). Pozostałe wymienione formy pracy z rodziną, co do zasady, mogłyby zostać  zrealizowane w ramach ww. konkursu  bez powoływania placówki wsparcia dziennego. Należy jednak pamiętać, iż dopiero całościowy obraz, wynikający z informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, umożliwia ocenę kwalifikowalności danego wydatku. m. in. w zakresie jego racjonalności, efektywności i niezbędności do realizacji celów projektu.

                                           Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.
                                           Pytanie 5. Mam techniczne pytanie odnośnie liczenia wskaźników. W regulaminie jest mowa o tym, że miejscem świadczenia usług społecznych może być także osoba, np. asystent rodzinny, który otrzymał wsparcie EFS (np. szkolenie), świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu. I teraz powstaje pytanie co rozumiemy przez wsparcie EFS. Czy jeżeli Wnioskodawca planuje w ramach asystentury rodzinnej zatrudnienie 2 osób na 1/2 etatu to samo ich zatrudnienie w ramach EFS kwalifikuje ich jako miejsca świadczenia usług społecznych czy muszą być dodatkowo przeszkoleni? Drugie pytanie rodzi się w przypadku kiedy zamiast zatrudnienia nowych osób Wnioskodawca zwiększy etat u swoich obecnych asystentów (zatrudnionych na 1/2 etatu) o kolejne 1/2 etatu. Czy to też będą nowe miejsca świadczenia usług?

                                           Odpowiedź, 11.05.2017 r.
                                           W ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17, w przypadku obliczania poziomu wskaźnika pn. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług połecznych istniejących po zakończeniu projektu - jeżeli Wnioskodawca planuje w ramach asystentury rodzinnej zatrudnienie 2  osób na ½ etatu w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS, już samo ich zatrudnienie kwalifikuje ich do wykazania 2 miejsc  świadczenia usług społecznych w ramach ww. wskaźnika. Osoby zatrudnione w ramach projektu nie muszą otrzymać szkolenia współfinansowanego ze środków EFS, aby być wykazywane do tego wskaźnika. Analogicznie w przypadku, kiedy zamiast zatrudnienia 2 nowych osób Wnioskodawca zwiększy etat u swoich obecnych asystentów, zatrudnionych na ½ etatu o kolejne ½ etatu, wykazuje zwiększenie etatów tych osób jako 2 miejsca  świadczenia usług społecznych w ramach projektu.

                                           Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                           Pytanie 4. Czy w ramach projektu wystarczająca jest realizacja zadań wyłącznie w ramach jednego z 4 typów projektów?

                                           Odpowiedź, 11.05.2017 r.
                                           Tak, zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 Wnioskodawca może w ramach tego konkursu składać wnioski na realizację jednego lub kilku z 4 typów wskazanych w ww. Regulaminie.Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż w przypadku 3 typu projektów - jeżeli Wnioskodawca zakłada wykorzystanie w projekcie nowoczesnych technik  informacyjno-komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych, jest to możliwe wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej.

                                           Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                           Pytanie 3. W projekcie planowana jest m.in. realizacja działań z zakresu wsparcia pieczy zastępczej oraz usługi opiekuńcze w formie klubu seniora. Czy realizacja usług opiekuńczych wyłącznie w formie klubu seniora jest wystarczająca, czy też wymagane jest połączenie tego rodzaju usług z innymi usługami opiekuńczymi?

                                           Odpowiedź, 11.05.2017 r.
                                           W przypadku kiedy Wnioskodawca zakłada realizację usług społecznych w postaci wsparcia pieczy zastępczej oraz usługi opiekuńcze w formie klubu seniora – to realizuje on usługi w ramach 1 i 3 typu realizacji projektu w konkursie nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17. Realizacja usług społecznych w postaci klubu seniora może być samodzielną formą usług opiekuńczych realizowanych w projekcie. Należy pamiętać, że szczegółowe wymogi odnośnie tego wsparcia zostały wskazane w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu pn. „Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej”.

                                           Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                           Pytanie 2. Czy realizując usługi opiekuńcze w formie klubu seniora konieczne jest ich powiązanie z  działaniami z obszaru 4 typu projektów (usługi zdrowotne)?

                                           Odpowiedź, 11.05.2017 r.
                                           Wnioskodawca realizując  w projekcie w ramach konkursu  nr  RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 usługi opiekuńcze w formie klubu seniora – nie ma obowiązku powiązania ich z  działaniami z obszaru 4 typu projektów (usługami zdrowotnymi). Jednocześnie Projektodawca może przewidzieć w ramach działalności klubu seniora uzupełniająco usługi o charakterze zdrowotnym, jednak nie będą one traktowane jako odrębny typ projektu, ale jako element szerszej usługi społecznej.

                                           Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                            Pytanie 1. Czy wskaźnik rezultatu  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu jest obligatoryjny w przypadku usług opiekuńczych w formie klubu seniora?
                                           Odpowiedź 11.05.2017 r.
                                           Jeżeli Wnioskodawca w projekcie w ramach konkursu  nr  RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 realizuje usługi opiekuńcze w formie klubu seniora i zakłada, że wsparcie to jest realizowane w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnym aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej – Wnioskodawca wykazuje wskaźnik Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że aktywizacja zawodowa i edukacyjna (w rozumieniu podnoszenia / zdobywania kwalifikacji zawodowych) opiekunów osób niesamodzielnych nie należy do katalogu działań możliwych do realizacji w ramach Poddziałania 9.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020.
                                           Jeżeli natomiast celem projektu jest rozwój systemu usług społecznych, przeciwdziałanie osamotnieniu osób niesamodzielnych i nie zakłada on ww. wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych – Wnioskodawca nie wykazuje przedmiotowego wskaźnika.

                                           Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                            

                                            Bezpośredni link do zagadnienia:
                                            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_9_2_1_oraz_9_2_2_rozwoj_uslug_spolecznych_i_zdrowotnych_2017_05_11

                                            Pytanie 1. Czy kluby seniora mogą być samodzielnym typem działań?
                                            Odpowiedź, 05.04.2017 r.
                                            W odpowiedzi na konkurs nr RPSL.09.02.04-IZ.24-01-152/17 może zostać złożony wniosek, który przewiduje rozwój usług opiekuńczych w formie stacjonarnej realizowanych jedynie przez klub seniora. 

                                            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Bezpośredni link do zagadnienia:
                                             https://rpo.slaskie.pl/czytaj/9_2_4__spotkanie_informacyjne_2017_03_30

                                             Pytanie 13. Jak uniknąć sytuacji, w której uczestnik, pracując w godzinach pracy i na sprzęcie komputerowym u pracodawcy, będzie uczestniczył w kursie realizowanym w technice zdalnej - na platformie learningowej, co może spowodować wystąpienie pomocy publicznej.
                                             Odpowiedź, 24.04.2017 r.
                                             Uczestnik szkolenia w ramach kursu na platformie learningowej powinien unikać korzystania z służbowego sprzętu komputerowego w godzinach pracy u pracodawcy, aby wyeliminować potencjalny zarzut wystąpienia pomocy publicznej.
                                             Jednocześnie winien złożyć pisemne oświadczenie o realizacji szkolenia poza miejscem pracy, celem uniknięcia w/w zarzutu.

                                             Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                             Pytanie 12. W regulaminie konkursu pojawiają się sprzeczne informacje na temat minimalnej wartości projektu - z jednej strony jest ona określona jako 500 tys. zł, a w kryteriach dostępu jest to "500 tys. zł lub co najmniej 60 uczestników".

                                             Czy projekt, którego wartość jest niższa niż 500 000, ale który zakłada wsparcie liczby osób większej niż 60 spełnia warunki formalne?

                                             Odpowiedź, 24.04.2017 r.
                                             Tak, projekt, którego wartość jest niższa niż 500 000,00 zł, ale który zakłada wsparcie 60 osób lub więcej, spełnia kryterium formalne. W regulaminie nie pojawiają się sprzeczne informacje, gdyż przypis nr 16 (str. 43) bezpośrednio odsyła do kryterium, w którym użyto alternatywy „lub”.

                                             Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                             Pytanie 11. Czy udział własny projektodawcy może przekraczać 10%, czy też musi być absolutnie równy 10%? Z jednej strony wszędzie pojawiają się zapisy o "maksymalnym dofinansowaniu" i "minimalnym wkładzie własnym" (co pozwala mniemać, że wkład własny może być wyższy niż 10%), a z drugiej strony przy budowaniu części budżetowej wniosku (w generatorze LSI), w momencie, gdy wkład własny wnioskodawcy nie jest idealnie równy 10% wyskakuje systemowa informacja, że "do PRAWIDŁOWEGO dofinansowania brakuje XXX zł", co sugeruje, że wyższy wkład własny jest jednak NIEPRAWIDŁOWY.
                                             Odpowiedź, 24.04.2017 r.
                                             Tak, wkład własny może przekraczać 10%, choć nie powinien przekraczać 15%. Komunikat w Lokalnym Systemie Informatycznym, ma charakter pomocniczy dla osoby sporządzającej wniosek: nie wpływa na poprawność walidacji oraz nie wyświetla się na wygenerowanej wersji PDF.

                                             Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                             Pytanie 10. Czy został określony limit kosztów na uczestnika w projekcie, bądź średni poziom wsparcia? Jeśli tak, to proszę o wskazanie kwoty.
                                             Odpowiedź, 24.04.2017 r.
                                             Odnosząc się do kwestii limitu kosztów na uczestnika, lub średniego poziomu wsparcia wyjaśniam, że powyższe nie zostało określone w regulaminie.

                                             Jednak należy mieć na względzie kryterium dostępu w brzmieniu: „Czy minimalna wartość projektu wynosi 500 000,00 PLN lub projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 60 osób?

                                             Uzasadnienie:entKryterium ma na celu maksymalizację efektywnego wykorzystania środków dostępnych w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

                                             Określenie minimalnej wartości projektu pozwoli na podjęcie efektywniejszych i kompleksowych działań na poziomie realizacji projektu, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego procesu kontraktacji środków.

                                             Założenie minimalnej liczby uczestników na poziomie 60 osób zapewni optymalną efektywność kosztową projektów, co pozwoli na wypracowanie wysokiej jakości wskaźników produktu i rezultatu.”
                                             Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                             Pytanie 9. Czy został określony wymóg procentowy ilości uczestników projektu, którzy muszą uzyskać kwalifikacje? Czy część uczestników projektu może uczestniczyć w kursach nadających wyłącznie kompetencje, a nie kwalifikacje?
                                             Odpowiedź. 24.04.2017 r.
                                             Ilość uczestników uzyskujących kwalifikacje będzie determinowana rodzajem typu operacji realizowanym w projekcie.

                                             W odniesieniu do typów operacji od 1 do 2, zasadniczym wymogiem obowiązującym projektodawcę w konkursie 11.3 jest wyposażenie uczestnika szkolenia w uprawnienia zawodowe czyli certyfikaty wydane przez uprawnione do tego instytucje, potwierdzające zdobycie odpowiednich kwalifikacji, a więc dyplom mistrza czy czeladnika lub zaświadczenie/dyplom wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Taką instytucją nie jest podmiot posiadający akredytację MEN (akredytacja to co innego niż prawo do wydawania certyfikatów) ani certyfikat TUV SUD ( to że podmiot posiada certyfikat nie oznacza, że ma prawo nadawać certyfikaty innym).

                                             Ponadto, w zakresie kwalifikacji należy mieć na względzie szczegółowe kryterium dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej w brzmieniu: Czy w przypadku realizacji w ramach projektu szkoleń/kursów z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji Wnioskodawca zapewnia, że uzyskanie kwalifikacji zostało poprzedzone procesem walidacji i certyfikacji?

                                             Czy wskazane formy wsparcia kończą się egzaminem:
                                             a) zewnętrznym, lub
                                             b)    przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera, o ile posiadają oni uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami? Czy szkolenie/kurs kończy się wydaniem uczestnikowi/uczestniczce certyfikatu rozpoznawalnego w danej branży /świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kwalifikacji w zawodzie?


                                             W przypadku kursów / szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji (konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia), dokument potwierdzający nabycie kompetencji powinien zawierać informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

                                             Kryterium odnosi się do 1,2 oraz 4 typu operacji.


                                             W ramach niniejszego konkursu istnieje możliwość objęcia wsparciem uczestników w ramach kursów/szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji, wyłącznie w powiązaniu ze szkoleniami zakończonymi walidacją i certyfikacją.

                                             Dla szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji, muszą zostać spełnione warunki określone w załączniku nr 2 (do wytycznych właściwych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego) pn. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych dla wskaźnika pn. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje, a więc 

                                             Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:
                                             a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
                                             b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
                                             c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
                                             d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się)  po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

                                             Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.

                                             Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                             Pytanie 8. Czy kwalifikowalne będzie wsparcie doradcy zawodowego, indywidualne kończące się IPD oraz jako monitorowanie realizacji IPD?
                                             Odpowiedź, 24.04.2017 r.
                                             Wsparcie w postaci doradztwa edukacyjno-zawodowego może być realizowane w szkołach, w których zdiagnozowano potrzebę zewnętrznego wsparcia szkół w tym zakresie.
                                             Interwencja na rzecz realizacji zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego musi być zgodna z warunkami określonymi w Podrozdziale 6.3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (punkt 5).
                                             Jednocześnie wyjaśniam, że dla uczestników kursów w ramach typów operacji 1-4 nie przewiduje się przygotowania i realizacji IPD, gdyż uczestnikami są osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach.

                                             Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                             Pytanie 7. Czy kwalifikowalne będzie wsparcie dla uczestników w formie stypendium szkoleniowego, wyłącznie dla osób niepracujących i niezarejestrowanych w PUP?
                                             Odpowiedź, 24.04.2017 r.
                                             Realizacja szkoleń jest zgodna z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, które nie przewidują stypendiów za udział w szkoleniach, a wyłącznie stypendia za udział w stażach zawodowych, mających swoje uzasadnienie w podstawie programowej.
                                             Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
                                             Pytanie 6. Proszę o informację czy w ramach ogłoszonego konkursu 11.3 jest możliwość ujęcia w projekcie specjalistycznych i kwalifikacyjnych kursów
                                             dla pielęgniarek i położnych? Są to kursy organizowane na podstawie Ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych z 2011 roku oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dn. 30.09.2016 r.
                                             Odpowiedź, 17.03.2017 r.
                                             W ramach 4 typu operacji jest możliwość ujęcia w projekcie specjalistycznych i kwalifikacyjnych kursów dla pielęgniarek i położnych w oparciu zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dn. 30.09.2016r.
                                             Należy mieć jednak na uwadze, że realizacja powyższego typu operacji może być prowadzona przez placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego o których mowa w art. 2 pkt. 3aUstawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

                                             Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                             Pytanie 5. Czy w projekcie można założyć wyłącznie typ 4 operacji: kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwania i  uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych ? Istnieje wiele zawodów, do których nie ma podstawy programowej, jak np. zawód przedstawiciel handlowy, zatem w tych zawodach nie można ani robić kwalifikacyjnych kursów zawodowych, ani kursów umiejętności zawodowych,
                                             ani pozaszkolnych form rozwoju kompetencji ogólnych.
                                             Odpowiedź, 17.03.2017 r.
                                             Tak, jeżeli z diagnozy potrzeb potencjalnej grupy docelowej wynika potrzeba realizacji wyłącznie kursów innych (niż kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kompetencji ogólnych). Wszelako należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem właściwym w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, kursy inne (niż kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kompetencji ogólnych) mogą być prowadzone wyłącznie przez placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego.
                                             Ponadto, zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu nr 1 (weryfikowanego na etapie oceny merytorycznej), kursy inne (niż kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kompetencji ogólnych) kończą się uzyskaniem kwalifikacji (w rozumieniu regulaminu konkursu).

                                             Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                             Pytanie 4. Czy w projekcie powinno przewidzieć się kształcenie w jednym zawodzie (np. księgowa), czy zgodnie z zapisem regulaminu, str. 24 kształceniu w wielu zawodach, jeżeli na takie zostało wskazane zapotrzebowanie osób biorących udział w diagnozie. „Działania w projekcie są realizowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem”( str., 24 regulaminu konkursu).
                                             - jak powinno rozumieć się powyższy zapis?
                                             Odpowiedź, 17.03.2017 r.
                                             W projekcie powinno się przewidzieć – w ramach założonych typów projektów – rodzaje wsparcia (np. kursów) dostosowane do indywidualnych potrzeb osób objętych diagnozą i zakwalifikowanych do projektu. W przypadku, w którym przewidziano kształcenie w jednym zawodzie, a do projektu zgłosi się osoba wykazująca potrzebę kształcenia w innym, obowiązują zapisy sekcji 2.2.1 regulaminu konkursu dotyczące zindywidualizowania wsparcia, przez co należy rozumieć zaoferowanie tej osobie takiego rodzaju wsparcia (np. tematu kursu), który jest zgodny z jej indywidualnymi potrzebami.

                                             Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                             Pytanie 3. Czy w projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, bierne zawodowe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w szkoleniach i kursach?
                                             Odpowiedź, 17.03.2017 r.
                                             Tak, pod warunkiem że wykazują potrzebę kształcenia zawodowego, np. posiadają kwalifikacje niedopasowane do potrzeb rynku pracy.

                                             Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                             Pytanie 2. Czy jest określona średnia kwota wsparcia na osobę?
                                             Odpowiedź, 17.03.2017 r.
                                             Nie. Regulamin konkursu nie formułuje takiego wymogu.

                                             Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                             Pytanie 1. W jaki sposób będą przyznawane punkty strategiczne?
                                             Odpowiedź, 17.03.2017 r.
                                             Eksperci powołani przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego weryfikować będą, czy zapisy wniosku o dofinansowanie projektu – w szczególności diagnoza potrzeb potencjalnych uczestników, proponowane działania projektu i zakładane wskaźniki – są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 oraz Strategią Rozwoju Polski Południowej do 2020 roku lub innym dokumentem strategicznym o zasięgu ponadregionalnym.
                                             W szczególności weryfikowana będzie zgodność z:
                                             – diagnozą strategiczną dotyczącą problemów województwa śląskiego w wymiarze społecznym;
                                             – podstawowymi wyzwaniami polityki rozwoju województwa (związanymi z poprawą spójności regionu);
                                             – obszarami priorytetowymi, celami i kierunkami rozwoju województwa;
                                             – celami strategicznymi polityki innowacyjnej województwa;
                                             – priorytetowymi obszarami technologicznymi województwa;
                                             – celami rozwojowymi Polski południowej, obejmującymi województwo śląskie, zawartymi w przynajmniej jednej strategii o zasięgu ponadregionalnym.

                                             Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                              Bezpośredni link do zagadnienia:
                                              https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_03017_wzmocnienie_potencjalu_edukacyjnego_2017_04_05

                                              Pytanie 24. Jaki okres trwałości w polu B.12 założyć dla niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej?
                                              Odpowiedź, 26.06.2017 r.
                                              W polu tekstowym B.12 Utrzymanie celów i trwałości projektu należy wybrać jedną z dostępnych opcji (3 lata/5 lat/nie dotyczy). Trwałość projektów współfinansowanych ze środków EFRR musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.Tak więc, w przypadku podmiotu leczniczego, który jest MŚP – istnieje możliwość wyboru 3 letniego okresu trwałości. W tym celu proszę o adekwatną zmianę w treści oświadczenia o NFZ (gdzie jest odniesienie tylko do opcji pięcioletniego okresu trwałości projektu).Należy zaznaczyć, iż ww. założenie nie będzie zwalniało beneficjenta oraz instytucji udzielające wsparcia z obowiązku monitorowania wykorzystania dofinansowania infrastruktury przez cały okres jej amortyzacji. 

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                              Pytanie 23. Czy zakup zestawu do ucyfrowienia posiadanego analogowego aparatu RTG jest traktowany jako zakup „sprzętu IT i oprogramowania”, i jako taki nie może przekroczyć 10% kosztów kwalifikowanych, czy też można go potraktować jako „nabycie sprzętu medycznego, aparatury medycznej”?
                                              Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                              Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WSL kwalifikowane w ramach działania 10.1 są również inwestycje, które  swym zakresem obejmują -  jako element projektu (maksymalnie do 10 % kosztów kwalifikowanych) wdrożenie pewnych rozwiązań w zakresie IT tj. sprzęt, oprogramowanie. Rozwiązania IT, o  których mowa powyżej, rozumiemy jako systemy i aplikacje z zakresu e-zdrowia, sprzęt informatyczny przyczyniający się bezpośrednio lub pośrednio do ucyfrowienia placówek, a także EDM w placówkach ochrony zdrowia,  a nie jako sprzęt medyczny.Powyższe stanowisko potwierdzają zapisy ustawy o wyrobach medycznych, które definiują wyrób medyczny jako narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

                                              a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, 
                                              b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia, 
                                              c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego, 
                                              d) regulacji poczęć– który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami;

                                              W związku z powyższym, odpowiadając bezpośrednio na pytanie, zakup zestawu do ucyfrowienia posiadanego analogowego aparatu RTG nie stanowi zakupu sprzętu IT i oprogramowania (w ramach limitowanej kategorii do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu), tak przedstawiony zakres kwalifikuje omawiane zadanie jako „nabycie sprzętu medycznego, aparatury medycznej”.

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


                                              Pytanie 22. 

                                              - Czy dla projektu z działania 10.1 należy wyliczyć lukę w finansowaniu?

                                              - Czy dla projektów z działania 10.1 należy ująć w pozycji przychody w analizie finansowej?

                                               - Gdzie w analizie finansowej ująć kontrakt z NFZ?

                                              Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                              Zgodnie z art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 przychody operacyjne to wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewnione przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury sprzedaży lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi poniesione w okresie odniesienia. 

                                              Zgodnie z wyżej wykazaną definicją przychodu oraz zapisami art. 16 lit. b Rozporządzenia nr 480/2014 mówiącego o tym, iż przychody nie obejmują transferów z budżetów krajowych lub regionalnych ani z krajowych publicznych systemów ubezpieczeń - kontrakt NFZ (jego wpływ) należy zaklasyfikować jako źródła finansowania bieżącej działalności (w części analizy dot. przepływów pieniężnych/trwałości finansowej jednostki w okresie eksploatacji projektu), a nie jako przychód operacyjny. 

                                              Zwraca się uwagę, iż przychodem nie będą również dotacje operacyjne i refundacje ulg ustawowych, zaś sama projekcja przychodów operacyjnych powinna uwzględniać wszystkie rodzaje odpłatnie oferowanych produktów/usług/towarów (np. dostawę wody, odbiór ścieków, sprzedaż).Jeżeli chodzi o przedstawienie  kosztów operacyjnych w analizie finansowej to należy wykazać koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością bieżącą podmiotu - koszty eksploatacji i utrzymania, koszty administracyjne i ogólne, koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją. Przy określaniu kosztów operacyjnych na potrzeby analizy projektu nie należy uwzględniać pozycji, które nie powodują rzeczywistego wydatku pieniężnego, nawet jeżeli są one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zysków i strat -  nie należy zatem zaliczać kosztów amortyzacji oraz rezerw na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie są również traktowane koszty finansowania, a także odsetki od kredytów oraz spłata kapitału. Podatki bezpośrednie (m.in. podatek dochodowy) powinny być uwzględniane jako koszt wyłącznie w ramach analizy trwałości. Razem z kosztami operacyjnymi należy ująć również nakłady odtworzeniowe. W celu określenia kosztów operacyjnych projektu należy odnieść się do planowanego zakresu projektu np. do parametrów zakupionego sprzętu.

                                              Co do luki w finansowaniu to metoda to zgodnie z art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 ma zastosowanie do operacji generujących dochód po ich ukończeniu i dotyczy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, których całkowity koszt kwalifikowalny przekracza 1 mln EUR. Dochód jak wskazano powyżej  oznacza wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia. Oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez operację są traktowane jako dochody, chyba że są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność.Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca powinien dokonać analizy czy wskazane powyżej przesłanki do wyliczenia luki w jego sytuacji będą miały zastosowanie.

                                              Szczegółowe informacje w zakresie wymogów do sporządzenia analizy finansowej Wnioskodawca znajdzie m.in. w
                                              • Instrukcji wypełniania wniosków, 
                                              • Wytycznych  w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, 
                                              • Rozporządzenie 1303/2013  z dnia 17 grudnia 2013 r.,
                                              • Rozporządzenie nr 480/2014

                                              Mając na uwadze powyższe „sugeruje się aby wnioskodawca wykazał kontrakt NFZ jako pozycje w „przepływach środków pieniężnych z działalności finansowej”   w pozycji I Wpływy.

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                              Pytanie 21. Czy zakup zestawu do ucyfrowienia posiadanego analogowego aparatu RTG jest traktowany jako zakup „sprzętu IT i oprogramowania”, i jako taki nie może przekroczyć 10% kosztów kwalifikowanych, czy też można go potraktować jako „nabycie sprzętu medycznego, aparatury medycznej”?

                                              Odpowiedż, 22.06.2017 r.
                                              Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WSL kwalifikowane w ramach działania 10.1 są również inwestycje, które  swym zakresem obejmują -  jako element projektu (maksymalnie do 10 % kosztów kwalifikowanych) wdrożenie pewnych rozwiązań w zakresie IT tj. sprzęt, oprogramowanie.
                                              Rozwiązania IT, o  których mowa powyżej, rozumiemy jako systemy i aplikacje z zakresu e-zdrowia, sprzęt informatyczny przyczyniający się bezpośrednio lub pośrednio do ucyfrowienia placówek, a także EDM w placówkach ochrony zdrowia,  a nie jako sprzęt medyczny.
                                              Powyższe stanowisko potwierdzają zapisy ustawy o wyrobach medycznych, które definiują wyrób medyczny jako narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:
                                              a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
                                              b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
                                              c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
                                              d) regulacji poczęć
                                              – który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami;

                                              W związku z powyższym, odpowiadając bezpośrednio na pytanie, zakup zestawu do ucyfrowienia posiadanego analogowego aparatu RTG nie stanowi zakupu sprzętu IT i oprogramowania (w ramach limitowanej kategorii do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu), tak przedstawiony zakres kwalifikuje omawiane zadanie jako „nabycie sprzętu medycznego, aparatury medycznej”.

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                              Pytanie 20. Czy dla projektu z działania 10.1 należy wyliczyć lukę w finansowaniu? - Czy dla projektów z działania 10.1 należy ująć w pozycji przychody w analizie finansowej? - Gdzie w analizie finansowej ująć kontrakt z NFZ?
                                              Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                              Zgodnie z art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 przychody operacyjne to wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewnione przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury sprzedaży lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi poniesione w okresie odniesienia.
                                              Zgodnie z wyżej wykazaną definicją przychodu oraz zapisami art. 16 lit. b Rozporządzenia nr 480/2014 mówiącego o tym, iż przychody nie obejmują transferów z budżetów krajowych lub regionalnych ani z krajowych publicznych systemów ubezpieczeń - kontrakt NFZ (jego wpływ) należy zaklasyfikować jako źródła finansowania bieżącej działalności (w części analizy dot. przepływów pieniężnych/trwałości finansowej jednostki w okresie eksploatacji projektu), a nie jako przychód operacyjny.
                                              Zwraca się uwagę, iż przychodem nie będą również dotacje operacyjne i refundacje ulg ustawowych, zaś sama projekcja przychodów operacyjnych powinna uwzględniać wszystkie rodzaje odpłatnie oferowanych produktów/usług/towarów (np. dostawę wody, odbiór ścieków, sprzedaż).
                                              Jeżeli chodzi o przedstawienie  kosztów operacyjnych w analizie finansowej to należy wykazać koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością bieżącą podmiotu - koszty eksploatacji i utrzymania, koszty administracyjne i ogólne, koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją.
                                              Przy określaniu kosztów operacyjnych na potrzeby analizy projektu nie należy uwzględniać pozycji, które nie powodują rzeczywistego wydatku pieniężnego, nawet jeżeli są one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zysków i strat -  nie należy zatem zaliczać kosztów amortyzacji oraz rezerw na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie są również traktowane koszty finansowania, a także odsetki od kredytów oraz spłata kapitału. Podatki bezpośrednie (m.in. podatek dochodowy) powinny być uwzględniane jako koszt wyłącznie w ramach analizy trwałości. Razem z kosztami operacyjnymi należy ująć również nakłady odtworzeniowe. W celu określenia kosztów operacyjnych projektu należy odnieść się do planowanego zakresu projektu np. do parametrów zakupionego sprzętu.
                                              Co do luki w finansowaniu to metoda to zgodnie z art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 ma zastosowanie do operacji generujących dochód po ich ukończeniu i dotyczy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, których całkowity koszt kwalifikowalny przekracza 1 mln EUR. Dochód jak wskazano powyżej  oznacza wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia. Oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez operację są traktowane jako dochody, chyba że są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność.
                                              Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca powinien dokonać analizy czy wskazane powyżej przesłanki do wyliczenia luki w jego sytuacji będą miały zastosowanie.

                                                Szczegółowe informacje w zakresie wymogów do sporządzenia analizy finansowej Wnioskodawca znajdzie m.in. w
                                              •    Instrukcji wypełniania wniosków,
                                              •    Wytycznych  w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
                                              •    Rozporządzenie 1303/2013  z dnia 17 grudnia 2013 r.
                                              •    Rozporządzenie nr 480/2014

                                              Mając na uwadze powyższe  „sugeruje się aby wnioskodawca wykazał kontrakt NFZ jako pozycje w „przepływach środków pieniężnych z działalności finansowej”   w pozycji I Wpływy.

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                              Pytanie 19. Jak należy rozumieć definicję zabiegów kompleksowych (kryterium „zgodność projektu z wymogami specyficznymi dla danej formy opieki”)?

                                              Odpowiedź, 19.06.2017 r.
                                              Zabiegi kompleksowe – to jest typ zabiegów zdefiniowany zgodnie z grupami wyróżnionymi w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów.

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                              Pytanie 18. Proszę o interpretację obligatoryjnego wskaźnika produktu zawartego w Regulaminie konkursu 10.1:
                                              Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - liczba osób zamieszkujących dany obszar, która będzie korzystała z usług zdrowotnych wspartych w ramach projektu. Wskaźnik obejmuje nowe lub ulepszone budynki, wyposażone w nowy sprzęt różnego typu usług zdrowotnych (profilaktyka, opieka ambulatoryjna, opieka szpitalna, opieka poszpitalna). Wyklucza się podwójne liczenie osób nawet jeśli kilka usług skierowanych jest do tej samej osoby: jedna osoba nadal liczona jest tylko raz pomimo że będzie korzystać z kilku usług wspartych z funduszy strukturalnych. 
                                              Odpowiedź, 1.06.2017 r. Wskaźnik ten ma na celu monitorowanie liczby osób (pacjentów), które to korzystają z ulepszonych usług  powstałych w wyniku realizacji projektu w danym podmiocie, świadczącym usługi medyczne.
                                              „Podmiot” w kontekście powyższego należy rozumieć zgodnie z definicją wskaźnika „liczba wspartych podmiotów leczniczych”.

                                              Jeżeli chodzi o użycie w definicji omawianego wskaźnika sformułowania „liczba osób zamieszkujących dany obszar” w odniesieniu do świadczonych usług w podmiocie to należy przez to rozumieć osoby (pacjentów), które skorzystają z opieki zdrowotnej objętej wsparciem przez projekt na obsługiwanym przez ten podmiot obszarze.

                                              Obszar jest de facto zasięgiem terytorialnym w jakim dany podmiot świadczy swoje usługi bez założonych ograniczeń terytorialnych dla pacjentów.

                                              Ważne jest, iż projekt będzie realizowany na terenie Województwa Śląskiego i z wojewódzkim odziałem NFZ ma kontrakt na świadczone usługi.

                                              Wartość bazowa wskaźnika inwestycji powinna być równa 0 – ponieważ przed  realizacją nie możemy mówić o ulepszonych usługach, zaś wartość docelowa stanowić powinna liczbę osób korzystających z ulepszonych usług,  przy czym zwraca się uwagę na prawidłowe liczenie tj. wskaźnik wyklucza wielokrotne zliczanie, nawet jeśli interwencja przynosi korzyść większej ilości usług skierowanych do tych samych osób: należy wliczyć jedną osobę nawet jeśli skorzysta ona z wielu usług, objętych wsparciem.

                                              Przedmiotowy wskaźnik jest wskaźnikiem produktu czyli bezpośrednim i mierzalnym efektem danego działania, który zgodnie z umową o dofinasowanie powinien zostać osiągnięty najpóźniej na moment zakończenia realizacji projektu (data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego w projekcie).

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                              Pytanie 17. Jeśli do Opinii o Celowości Inwestycji przedstawiono większy zakres inwestycji niż w składanym wniosku o dofinansowanie, to czy   zostanie spełniany warunek konkursu przedstawiony w pkt 2.1.(7) regulaminu naboru w zakresie konieczności przedłożenia pozytywnej Opinii o Celowości Inwestycji (dalej: OCI)?
                                              Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                              W ramach oceny weryfikowane będzie w pierwszej kolejności czy do Wniosku aplikacyjnego dołączono pozytywną Opinię o Celowości Inwestycji oraz czy ta dołączona opinia jest adekwatna do przedmiotu projektu tzn. czy zakres inwestycji planowany do realizacji w ramach naboru dla działania 10.1 był przedmiotem opinii o celowości inwestycji. Dopuszczalne jest zatem aby zakres inwestycji przedstawiony we wniosku o dofinansowanie był swym zakresem węższy od tego przedstawionego do OCI, ale nie może być inny. Niedopuszczalna jest zatem sytuacja, gdy wnioskodawca przedstawi we wniosku o dofinansowanie przedmiot projektu przekraczający swym zakresem inwestycję wskazaną w opinii o celowości inwestycji.

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
                                               
                                              Pytanie 16.
                                              Gdzie znaleźć informacje na temat opieki koordynowanej i możliwych do podjęcia w jej ramach działań?
                                              Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                              Powszechnie dostępnych jest szereg publikacji przybliżających tematykę opieki koordynowanej. Poniżej zamieszczamy linki do przykładowych opracowań w tym przedmiocie:
                                              http://akademia.nfz.gov.pl/opieka-koordynowana-na-swiecie-przyklady-majace-pomoc-usprawnic-podstawowa-opieke-zdrowotna-w-polsce/
                                              http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Sprawne_Pa%C5%84stwo_Raport_Koordynowana_Opieka_Zdrowotna/$FILE/EY_Sprawne_Panstwo_KOZ.pdf 

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                              Pytanie 15. Czy dopuszczalna jest realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wyboruj” (program funkcjonalno-użytkowy, tzw. PFU)?
                                              Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                              Ocena wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie może opierać się na Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie będzie jednak potwierdzenie beneficjenta o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w ciągu 30 dni od momentu poinformowania beneficjenta o dofinansowaniu. Jako, iż okres realizacji projektu, rozumiany jako czas od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu do daty finansowego zakończenia projektu, co do zasady nie może przekroczyć 48 miesięcy, należy mieć na względzie, iż przesłanki do ewentualnego wydłużenia terminu nie będzie stanowić realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.Pełne brzmienie stanowiska IZ RPO WSL w tej sprawie: http://rpo.slaskie.pl/dokument/stanowisko_iz_rpo_wsl_na_lata_2014_2020_ws_projektow_realizowanych_w_formule_zaprojektuj_i_wybuduj_23125012

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                              Pytanie 14. W nawiązaniu do informacji przekazywanych na szkoleniu dla działania 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia proszę o wskazanie jak należy właściwie interpretować cytowany zapis Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata
                                              2014-2020 v.4:
                                              "Do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej/pośredniczącej wniosku o dofinansowanie."
                                              Jaka data decyduje o fizycznym zakończeniu projektu:
                                              - data protokołu odbioru prac/sprzętu
                                              - data zapłaty ostatniej fv/płatności związanej z rzeczowym zakresem prac?
                                              Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                              Zgodnie z definicją operacji zakończonej, wskazaną w Rozporządzeniu 1303/2013: „zakończona operacja” oznacza operację, która została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana, w odniesieniu do której beneficjenci dokonali wszystkich powiązanych płatności oraz otrzymali odpowiedni wkład publiczny.

                                              Rozumienie tej definicji można by zatem było odnieść do daty zapłaty ostatniej faktury/ płatności dotyczącej zakresu rzeczowego projektu.

                                              Niemniej jednak zapis art. 65 ust 6 Rozporządzenia 1303/2013 sugeruje węższe podejście do tej kwestii:
                                              "Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta".
                                              Warto w tym miejscu wskazać fragment z "Komentarza do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020" (Warszawa, 2015r.)0:
                                              "Jedną z najbardziej zasadniczych zmian w porównaniu z regulacjami obowiązującymi w latach 2007-2013 jest wprowadzony w art. 65 ust. 6 całkowity zakaz finansowania operacji zakończonych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakaz ten obowiązuje nawet w przypadku, gdy wydatki zostałyby poniesione w okresie kwalifikowalności, o którym mówi przedmiotowy artykuł. Przepis nie ogranicza możliwości finansowania operacji już realizowanych, nawet jeśli ich realizacja jest bardzo zaawansowana: tylko operacja w pełni zrealizowana nie może otrzymać dofinansowania. Rozporządzenia unijne nie definiują, co oznacza w pełni zrealizowana i tradycyjnie Komisja pozostawia dużą swobodę instytucji zarządzającej w definiowaniu, co stanowi jedną operację. Warto zwrócić uwagę, że ograniczenie dotyczy operacji, a nie projektów".

                                              Mając powyższe na uwadze, a w szczególności zawężający interpretację art. 65 ust 6 ww. rozporządzenia, proponujemy przyjąć podejście, zaprezentowane przez MZ w odniesieniu do swoich konkursów ("Zagadnienia problematyczne konkursy"):W ramach konkursów mogą brać udział projekty, które nie zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie do Instytucji Organizującej Konkurs, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez Wnioskodawcę dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia Wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług. W związku z tym wydatek poniesiony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie/przyznaniem dofinasowania potencjalnie może zostać uznany za kwalifikowalny pod warunkiem, że cały projekt nie został fizycznie ukończony, a wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności (tzn. po 1 stycznia 2014 r.) oraz spełnia wszystkie pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Regulaminach poszczególnych konkursów).

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                              Pytanie 13. Zakup sprzętu w ramach projektu i jego wykorzystanie.
                                              Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                              Możliwe jest wykorzystywanie zakupionej aparatury medycznej na potrzeby oddziałów i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych również na potrzeby AOS pod warunkiem, że wykorzystywanie zakupionych wyrobów medycznych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom w ramach AOS nie będzie kolidować z ich wykorzystywaniem do udzielania świadczeń pacjentom hospitalizowanym na oddziałach lub w innych jednostkach organizacyjnych szpitali udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach oddziałów, o których dofinansowanie Wnioskodawca się ubiega.

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                              Pytanie 12. Jeśli w kontrakcie terytorialnym jest mniejszy zakres projektu niż składany wniosek, to w jaki sposób będzie to oceniane? np. był tylko zakupowy, a jest budowlano- zakupowy w tym samym zakresie?
                                              Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                              Weryfikacja zgodności projektu, wskazanego w Kontrakcie Terytorialnym z inwestycją przedłożoną w ramach naboru do Działania 10.1 będzie dotyczyła głównie stwierdzenia, czy oba projekty są zasadniczo tożsame. Natomiast, jeśli zidentyfikowane będą istotne różnice pomiędzy projektem przedłożonym do oceny w ramach konkursu do Działania 10.1, a propozycją projektu w Kontrakcie Terytorialnym (np. zmienił się zakres i przedmiot projektu, zmieniła się zasadnicza koncepcja inwestycyjna projektu, zmienił się cel bądź diametralnie zmieniła się dziedzina medyczna, której projekt miał dotyczyć), to istnieje ryzyko, iż podczas oceny merytorycznej projekt może nie otrzymać dodatkowych punktów (kryterium: Zgodność projektu ze strategicznym podejściem wspierania sektora ochrony zdrowia – czy projekt został uwzględniony w Kontrakcie Terytorialnym).

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                              Pytanie 11. Czy koszty kwalifikowalne obejmują tylko środki trwałe?
                                              Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                              Zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z EFRR nabycie materiałów i innych środków niestanowiących środków trwałych stanowić będzie wydatek niekwalifikowany. Niemniej jednak podkreślić należy, iż wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych kwalifikują się do współfinansowania pod warunkiem, że wartości te będą ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  Poprzez pojęcie  ewidencji  zgodnie z zapisami  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 rozumie się wyodrębnioną dla projektu ewidencję, której zasady zostały opisane w Polityce Rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości obowiązujące beneficjenta, prowadzoną w oparciu o ustawę o rachunkowości (księgi rachunkowe), krajowe przepisy podatkowe (księgi podatkowe), a w przypadku beneficjentów niepodlegających reżimowi tych ustaw – w oparciu o wytyczne programowe. Szczegółowe informacje w zakresie przestawiono w przytoczonych powyżej wytycznych.

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
                                               
                                              Pytanie 10. Czy zmiana formy NZOZU ze Sp. jawnej na Sp. z o.o. w trakcie trwania okresu rozpatrzenia wniosku jest możliwa? (Wszystko pozostaje bez zmian, zmianie podlega jedynie rodzaj spółki) NFZ przenosi kontrakt dot. sp. j. na sp. z o.o. w formie cesji, zatem tu także nic nie podlega zmianom"
                                              Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                              Przekształcenie NZOZ w inny podmiot następuje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Skutkiem przekształcenia spółki jest sukcesja uniwersalna praw i obowiązków spółki przekształcanej, co oznacza, iż nowa spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki dotychczasowej. Przekształcenie podmiotu leczniczego będącego przedsiębiorcą ze spółki jawnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe w trakcie trwania procesu oceny projektu, niemniej jednak wnioskodawca, przedstawiając swoją aplikację musi zawrzeć możliwie szczegółowe informacje dotyczące przyszłej formy prawnej prowadzenia podmiotu i jej struktury organizacyjnej (w typ: struktura akcjonariatu). Tak więc należy dochować dużej staranności w opisie tej sytuacji, w szczególności jeśli chodzi o analizę instytucjonalną i prawną projektu i wnioskodawcy (doświadczenie) – pole B.10.

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                              Pytanie 9. Celem Działania 10.1 jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń -czy zakup sprzętu wymaganego przepisami prawa, ale o lepszych parametrach technicznych niż dotychczasowy, będzie możliwy do dofinansowania?
                                              Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                              Projekt powinien wykazywać zgodność z celem działania 10.1, tj. poprawą jakości i dostępności do świadczeń medycznych. Jeśli przedmiotem projektu będzie zakup sprzętu medycznego o lepszych parametrach technicznych, Wnioskodawca musi przedstawić uzasadnienie takiego działania oraz udowodnić, iż takie zadanie inwestycyjne będzie miało realne przełożenie na poprawę efektywności całego procesu leczenia pacjentów oraz w zależności od zakresu świadczonych usług tj. POZ/AOS czy szpitalnictwo Wnioskodawca zobowiązany będzie wypełnić stosowne oświadczenia (w tym: oświadczenie o adekwatności podjętych działań, o dysponowaniu odpowiednio wykwalifikowaną kadrą medyczną do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem, o dysponowaniu niezbędną infrastrukturą techniczną).

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                              Pytanie 8. W jakiej formie wnioskodawca musi zagwarantować wkład własny? (Jako oświadczenie wnioskodawcy czy musi być potwierdzone przez bank)?
                                              Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                              Wnioskodawca na etapie aplikowania może przedłożyć poświadczenie zabezpieczenia środków (wtedy ma możliwość uzyskania dodatkowych punktów na ocenie merytorycznej), niemniej jednak nie jest to warunek konieczny. W zależności od typu wnioskodawcy mogą to być różne dokumenty, np. jeśli aplikuje JST – dokumentem poświadczającym zabezpieczenie środków będzie uchwała budżetowa lub/i wieloletnia prognoza/plan finansowy. Jeśli wnioskodawcą będzie podmiot leczniczy – dokumentem potwierdzającym posiadanie środków na realizację projektu powinien być np. wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta, pokazujący średnie saldo za trzy miesiące, trzymiesięczna lokata terminowa, promesa bankowa (ale z zastrzeżeniem, że nie może to być promesa warunkowa). Szczegółowe informacje w omawianym zakresie Wnioskodawca odnajdzie w instrukcji wypełniania wniosku w części G.2 załączniki  dodatkowe pkt 3) Poświadczenie zabezpieczenia środków.

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                              Pytanie 7. W jaki sposób uzasadnić, uwzględnić zarządzanie projektem w wydatkach kwalifikowalnych? Czy zarządzanie dotyczy złożenia dokumentacji aplikacyjnej? przygotowania elementów dokumentacji czy również rozliczania projektu?
                                              Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                              Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z EFRR wskazują kategorie pn.: „Wydatki na usługi dot. kosztów zarządzania i nadzoru nad projektem” a także „Wydatki związane z przygotowaniem projektu”, prezentujące katalog przedmiotowych kosztów. Tak więc wydatki na zlecenie usługi dotyczącej zarządzania projektem/wykonania elementów dokumentacji aplikacyjnej - bez względu na to, czy jest to projekt o charakterze budowlanym, czy zakupowym mogą być uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem wykazania ich niezbędności dla realizacji projektu. W związku z powyższym zlecenie firmie zewnętrznej usługi w zakresie zarządzania projektem, zostanie uznane za kwalifikowane tylko w przypadku, gdy wnioskodawca nie dysponuje personelem do realizacji niniejszego zadania lub gdy wykaże uzasadnione potrzeby w tym zakresie. Informacje te Wnioskodawca wykazuje zgodnie z zapisami instrukcji we wniosku aplikacyjnym (pole B.10). Zwraca się uwagę, iż Beneficjenci, na etapie rozliczania lub kontroli projektu mogą zostać zobowiązani do udokumentowania niezbędności wydatku na zarządzanie projektem”. Należy w tym miejscu podkreślić, iż niekwalifikowalny jest wydatek dotyczący wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu.

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                              Pytanie 6.
                                              Czy opinia o celowości inwestycji obowiązuje również w przypadku inwestycji w zakresie POZ?
                                              Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                              Wskazany warunek co do konieczności przedkładania OCI nie dotyczy POZ i AOS. Podkreślić jednak należy, iż działania podejmowane przez POZ jak i AOS przyczyniać się muszą zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 do rozwoju opieki koordynowanej rozumianej zgodnie z definicją opieki koordynowanej zawartej w Podrozdziale 6.3.2.3 Krajowych ram strategicznych Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 – i tylko takie inwestycje w zakresie POZ/AOS  mogą być uznane za kwalifikowane. Mając na uwadze zapisy Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków z EFRR zgodnie, z którymi za kwalifikowane uznaje się wydatki niezbędne do realizacji projektu, ewentualna opłata związana z uzyskaniem OCI  - w przypadku POZ/AOS (ze względu na brak wymogu konkursowego  w tym zakresie) nie będzie stanowiła wydatku kwalifikowanego projektu.

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                              Pytanie 5. Czy miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przy dobudowie podjazdu lub windy będzie środkiem kwalifikowalnym?
                                              Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                              Zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 wprost wskazano, iż niekwalifikowane są wydatki na  budowę i modernizację parkingów, dróg dojazdowych i wewnętrznych.  W związku z powyższym Wnioskodawca planując inwestycję, w ramach której  zamierza stworzyć (wybudować) czy modernizować miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tę część zobowiązany będzie wykazać po stronie kosztów niekwalifikowanych projektu.

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                              Pytanie 4. Co w przypadku projektów łączących elementy lecznictwa szpitalnego z lecznictwem otwartym? Czy w takim przypadku należy wykazywać zgodność z mapami i przedkładać OCI?
                                              Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                              W przypadku projektów, które dotyczą zarówno obszaru lecznictwa szpitalnego, jak i podstawowej opieki zdrowotnej czy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej należy odnieść się do warunków dostępu obu zakresów – tj. w odniesieniu do części dotyczącej szpitalnictwa – należy dołączyć stosowne OCI oraz przedstawić uzasadnienie co do zgodności z mapą potrzeb zdrowotnych, a w odniesieniu do lecznictwa otwartego (POZ i AOS) – działania dotyczące opieki koordynowanej.

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                              Pytanie 3. W ramach projektu planuje się wykonać m.in. prace modernizacyjne na Oddziale: Pulmonologicznym, Kardiologicznym, Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz Oddziale Wewnętrznym. Według regulaminu konkursu wydatki kwalifikowalne powinny dotyczyć obszarów medycznych taki jak m.in. choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego. W związku z powyższym czy zasadne będzie zakwalifikowanie w pełni wydatków dotyczących przeprowadzenia prac budowlanych na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz Oddziale Wewnętrznym?
                                              Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                              Zgodnie z Regulaminem konkursu, nabór do Działania 10.1 dotyczy następujących obszarów medycznych: choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, a także dziedzin medycyny ukierunkowanych na  opieką nad matką i dzieckiem.

                                              W związku z powyższym  planowane do realizacji  projekty w ramach działania 10.1 dotyczyć muszą wskazanych powyżej obszarów medycznych.

                                              Wnioskodawca, konstruując swoje zamierzenie inwestycyjne, powinien uzasadnić realizację planowanej do wdrożenia inwestycji z  punktu widzenia danego obszaru medycznego, w ramach którego o dofinansowanie ubiega się. W strukturach szpitalnych  funkcjonują min. oddziały , pracownie o charakterze niezaklasyfikowanym bezpośrednio i wyłącznie do danego obszaru medycznego  np. oddziały chorób wewnętrznych, pracownie diagnostyczne współpracujące z oddziałami dotyczącymi ww. obszarów chorobowych), a których istnienie z punktu widzenia całościowego procesu hospitalizacji – w danym obszarze medycznym jest niezbędne Wnioskodawca, włączając taki  zakres świadczonych usług do projektu, chcąc ubiegać się o jego finansowanie  W musi w odpowiedni sposób uzasadnić ich funkcjonowanie z punktu widzenia planowanej do wdrożenia inwestycji– wskazując na  ich niezbędność z punktu widzenia całościowego procesu leczenia pacjenta. W uzasadnieniu muszą być przedstawione rzeczowe argumenty, koncentrujące się na wykazaniu faktycznego powiązania części „o charakterze ogólnym” z daną dziedziną medyczną, w ramach których wnioskodawca będzie konstruować projekt inwestycyjny.
                                              Odnosząc się bezpośrednio do oddziałów, w ramach których Wnioskodawca planuje realizować inwestycję wskazać należy, iż  zgodnie z założeniami naboru przedstawionymi w regulaminie aktualny  konkurs dotyczy min. obszaru medycznego  związanego z chorobami układu krążenia. Powyższe  umożliwia  aplikowanie jednostki na rzecz oddziałów neurologicznych, w tym udarowych z zakresu chorób układu krążenia. Zaznaczyć jednak należy, iż ze względu na ograniczenia  chorób układu krążenia w „mapie kardiologicznej” do chorób kardiologicznych, stanowiących katalog zamknięty (według klasyfikacji ICD-10), zasadnym będzie w przypadku oddziału neurologicznego uzasadnienie  realizacji  inwestycji pod kątem wpisywania się w mapy potrzeb zdrowotnych ustawowych („mapa szpitalna”).

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                              Pytanie 2.  Czy podmiot leczniczy, utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego, udostępniający bazę szpitalną na rzecz publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych – może aplikować do Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach RPO WSL 2014-2020? Wątpliwość wynika z umożliwienia aplikowania takim podmiotom w ramach POIiŚ 2014-2020 (pod warunkiem spełnienia wszystkich trzech przesłanek, wskazanych w SZOOP POIiŚ 2014-2020 – w tym przesłanki dotyczącej braku możliwości ubiegania się danej inwestycji o dofinansowanie w ramach właściwego regionalnego programu operacyjnego).
                                              Odpowiedź, 31.03.2017 r.
                                              Generalną zasadą demarkacji projektów dotyczących infrastruktury oddziałów szpitalnych zawartą w Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 jest demarkacja podmiotowa tj. wsparcie ponadregionalnych podmiotów leczniczych w ramach POIiŚ, natomiast regionalnych podmiotów leczniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Równocześnie, w ramach RPO WSL nie sformułowano wykluczenia dla tego typu beneficjenta czy projektu, tak więc nie zaistnieje okoliczność, sformułowana w SZOOP POIiŚ 2014-2020, która pozwalałaby na składanie aplikacji tego typu podmiotom leczniczym w ramach POIiŚ. Podsumowując, podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, które udostępniają swoją infrastrukturę na rzecz medycznej uczelni publicznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, mają możliwość uzyskania wsparcia w ramach Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WSL 2014-2020.

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                              Pytanie 1. Czy w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia kwalifikowane będą wydatki poniesione na zakup używanego sprzętu medycznego?
                                              Odpowiedź, 31.03.2017 r.
                                              Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego[1] mogą stanowić wydatek kwalifikowany, jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:
                                              a)  sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
                                              b)  sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
                                              c)  cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

                                              Niemniej jednak podkreślić należy iż w ocenie IOK zakup używanego środka trwałego np. sprzętu, obarczony jest ryzykiem wystąpienia problemu z wyceną jego wartości rynkowej z powodu braku oficjalnych danych i przeliczników, co w przypadku braku wiarygodnej wyceny skutkować może niekwalifikowaniem tej części wydatku.

                                              Wydatek związany z zakupem sprzętu medycznego musi spełniać warunki, ograniczenia i limity wynikające m.in z Wytycznych oraz Regulaminu konkursu dla Działania 10.1, przede wszystkim punkt 15 części 2.1.1 Ograniczenia i limity realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:
                                              Zaplanowane w ramach projektu działania, w tym w szczególności w zakresie zakupu wyrobów medycznych, są uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na dany produkt (wytworzona infrastruktura, w tym ilość, parametry wyrobu medycznego muszą być adekwatne do zakresu udzielanych przez podmiot świadczeń opieki zdrowotnej lub, w przypadku poszerzenia oferty medycznej, odpowiadać na zidentyfikowane deficyty podaży świadczeń. Wnioskodawca dysponuje/zobowiązuje się do dysponowania kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem/ infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji i użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem.

                                              Należy również pamiętać, iż wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych kwalifikują się do współfinansowania pod warunkiem ,że wartości te będą ujęte w ewidencji księgowej( przypis: pod tym pojęciem rozumie się wyodrębnioną dla projektu ewidencję zgodną z zasadami opisanymi w Polityce rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości obowiązujące Beneficjenta).
                                              Ponadto ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie odbywa się niezależnie na każdym etapie jego realizacji.

                                              [1] Def. środka trwałego zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdział 6.12.1

                                              Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                               Bezpośredni link do zagadnienia:
                                               https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_10_1_infrastruktura_ochrony_zdrowia_15317_2017_04_03

                                               Komunikat w sprawie dodatkowych środków finansowych pochodzących z budżetu państwa na projekty rewitalizacyjne.
                                               Komunikat, 25.01.2018 r.
                                               Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego, w przypadku projektów rewitalizacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020 Wnioskodawca będzie mógł uzyskać wsparcie z budżetu państwa w postaci dofinansowania wkładu własnego. Oznacza to, iż projekt rewitalizacyjny wynikający z programu rewitalizacji pozytywnie uprzednio ocenionego przez IZ RPO WSL 2014-2020, nie objęty regułami pomocy publicznej (w tym rekompensaty), pomocy de minimis lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego może wskazać w montażu finansowym maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych dofinansowania z EFRR (zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020) oraz wsparcie wkładu własnego maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych z budżetu państwa.

                                               Jednocześnie z instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zakończonych naborów wynika, że dofinansowanie z budżetu państwa przyznawane będzie na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

                                               W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 zaleca się, aby na etapie składania wniosku o dofinansowanie lub jego uzupełnienia, w montażu finansowym (pole D.3.a ), wykazywać środki pochodzące z budżetu państwa, a nie jak to miało miejsce dotychczas tj. na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Brak zastosowania się do tego zalecenia nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla wnioskodawcy w tym uzyskania oceny negatywnej w trakcie trwania oceny wniosków o dofinansowanie.

                                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                               Wyjaśnienie metody obliczania wskaźnika „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich” w projektach RPO WSL 2014-2020.
                                               Komunikat, 23.02.2017 r.
                                               Definicja wskaźnika zgodnie z regulaminami konkursów w działaniu 10.3:Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

                                               Na potrzeby wykazywania wskaźnika „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich” należy wskazywać liczbę osób, które zamieszkują obszar rewitalizacji, na który będzie oddziaływać projekt. Obszar rewitalizacji wskazany jest w programie rewitalizacji danej gminy. Dane na potrzeby wskaźnika powinny więc być zaczerpnięte z właściwego programu rewitalizacji.

                                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


                                               Wyjaśnienie metody obliczania wskaźnika „Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją” w projektach RPO WSL 2014-2020.
                                               Komunikat, 13.02.2017 r.
                                               Definicja wskaźnika zgodnie z regulaminami konkursów w działaniu 10.3:
                                               Rewitalizacja powinna mieć charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Dany obszar należy wykazać we wskaźniku w momencie rozpoczęcia rewitalizacji przewidzianej w projekcie i powinien odzwierciedlać rzeczywistą powierzchnię objętą działaniami.
                                               Wskazując wartość ww. wskaźnika należy określić powierzchnię odnoszącą się do konkretnego projektu.

                                               Przykładowo, gdy projekt obejmie prace w budynku lub jego części należy podać  powierzchnię zabudowy - powierzchnię budynku w dolnej kondygnacji, po obrysie ścian zewnętrznych, czyli powierzchnię jaką budynek zajmuje na działce. Jako źródło wskaźnika, w przedmiotowym wypadku należy wskazać odpowiedni dokument, np. dane ewidencyjne wnioskodawcy m.in. wypis z ewidencji gruntów i budynków lub  księgi wieczystej.
                                               W przypadku gdy projekt obejmie tylko roboty budowlane dotyczące terenu lub przestrzeni, należy liczyć samą część zrewitalizowanego terenu w projekcie. Jako źródło należy wskazać np. protokół odbioru wykonanych robót/wypis z ewidencji gruntów.
                                               W przypadku projektu, który obejmie prace w budynku oraz w terenie/przestrzeni, należy zsumować powierzchnię budynku po obrysie + powierzchnię przyległą (np. teren parku, skweru, podwórka).

                                               Za jednostkę miary w przypadku przedmiotowego wskaźnika należy przyjąć hektary [ha]. W przypadku mniejszej powierzchni, wyliczonej w metrach, należy przeliczyć ją na hektary.
                                               Dodatkowo w polu B.16 Analiza specyficzna wniosku o dofinansowanie należy przedstawić powierzchnię obszaru, na który oddziałuje dany projekt rewitalizacji. Będzie to nie tylko teren objęty bezpośrednio robotami budowlanymi (teren konkretnego projektu, zgodnie z dokumentacją techniczną), ale większy obszar, na którym przewiduje się odnotować pozytywne zmiany będące wynikiem realizacji danego projektu. Wnioskodawca w polu powinien przedstawić przesłanki, na podstawie których zidentyfikował obszar oddziaływania projektu. W przypadku, gdy wyznaczenie obszaru oddziaływania projektu jest niemożliwe, należy w polu B.16 przedstawić wyjaśnienie. Za jednostkę miary należy przyjąć hektary [ha].

                                               Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                https://rpo.slaskie.pl/czytaj/komunikat_10_3_2017_02_13

                                                NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA dotyczące konkursów nr: RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16, RPSL.08.02.02-IP.02-24-029/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
                                                a) Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT Subregion Centralny
                                                b) Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - RIT Subregion Północny

                                                Pytanie 6. Czy wsparcie zaplanowane w danym projekcie będzie rozszerzane w związku z zatwierdzeniem kolejnych programów rewitalizacji i taki zapis należy zawrzeć we wniosku ? Czyli, że gdy już na etapie realizacji zatwierdzone zostaną kolejne programy, to projekt będzie rozszerzany o dany obszar realizacji?
                                                Odpowiedź, 24.01.2017 r.
                                                Ocena spełnienia kryterium potwierdzającego powiązanie projektu z programem rewitalizacji, zawierającym określone cechy i elementy, powinna nastąpić w toku ubiegania się projektu o dofinansowanie, a opis projektu we wniosku powinien umożliwić ocenę spełnienia kryterium.
                                                Zatem, Wnioskodawca powinien wykazać jednoznacznie i zgodnie z prawdą, że na dzień składania wniosku o dofinansowanie wsparcie jest skierowane dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach rewitalizowanych, tj. identyfikuje przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na konkretnym obszarze rewitalizacji, wskazanym w zatwierdzonym przez IZ RPO WSL konkretnym programie rewitalizacji. W przeciwnym razie, nie będzie podstaw do pozytywnej oceny takiego projektu.
                                                Jeżeli program rewitalizacji którejkolwiek z gmin subregionu centralnego nie zostanie zatwierdzony przez IZ RPO WSL 2014-2020, beneficjent projektu nie może objąć wsparciem przedsiębiorców tej gminy. Niemniej jednak Wnioskodawca powinien zawrzeć we wniosku o dofinansowanie informację, że w miarę przyjmowania kolejnych Gminnych Programów Rewitalizacji będzie obejmował wsparciem kolejne gminy (w rozumieniu obszarów objętych programem rewitalizacji).
                                                Pozytywnie ocenione programy są zamieszczane w Wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego, zamieszczonym na stronie https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja

                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


                                                Pytanie 5.
                                                Czy Projektodawca lub partner/partnerzy lub realizator projektu posiada/ją co najmniej:
                                                –2-letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego polegających na wsparciu pracowników przedsiębiorstw/ przedsiębiorców poprzez szkolenia/ doradztwo/ wsparcie finansowe oraz
                                                –doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów współfinansowanych z EFS?

                                                Czy kryterium może zostać spełnione łącznie przez lidera projektu i partnera projektu , czy musi być spełnione albo wyłącznie przez partnera albo wyłącznie przez lidera.  Czy w takim wypadku np.:
                                                -lider może wykazać się wyłącznie – 2-letnim doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego polegających na wsparciu pracowników przedsiębiorstw/przedsiębiorców poprzez szkolenia/ doradztwo/ wsparcie finansowe
                                                -natomiast partner może wykazać się wyłącznie doświadczeniem w realizacji minimum 3 projektów współfinansowanych z EFS
                                                tj. żaden z podmiotów osobno nie wykaże się spełnieniem 2 elementów składających się na kryterium, jednak wspólnie - łącznie kryterium zostanie spełnione. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna?
                                                Odpowiedź, 24.01.2017 r.
                                                2-letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego polegających na wsparciu pracowników przedsiębiorstw/ przedsiębiorców poprzez szkolenia/ doradztwo/ wsparcie finansowe oraz doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów współfinansowanych z EFS musi być spełnione łącznie przez lidera projektu i partnera (czyli podlega sumowaniu poszczególnych elementów).
                                                Jednocześnie zwracamy uwagę, że na etapie oceny będzie sprawdzane, w szczególności w kontekście przedstawionego we wniosku podziału zadań w projekcie, czy partnerstwo nie jest pozorne, zawiązane wyłącznie w celu spełnienia kryterium dostępu.

                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                Pytanie 4. Czy konstruując budżet należy założyć pozycje wkładu własnego przedsiębiorców tylko i wyłącznie w ramach pomocy de minimis?
                                                Odpowiedź. 24.01.2017 r.
                                                Nie jest możliwa konstrukcja budżetu przy założeniu wkładu własnego przedsiębiorców wyłącznie w ramach pomocy de minimis. Konstruując budżet należy założyć pozycje wkładu własnego przedsiębiorców zarówno w ramach pomocy de minimis jak i w ramach pomocy publicznej, ponieważ w obydwu rodzajach pomocy występuje wkład własny przedsiębiorcy w ramach PSF (min. 20%) a dodatkowo w ramach pomocy publicznej występuje wkład prywatny na poziomie 50%, 40% lub 30%.

                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                Pytanie 3. Czy  przykład dotyczący poziomu pomocy publicznej na szkolenia i doradztwo jest prawidłowy skoro zgodnie z Opisem PSF: ”poziom wkładu własnego, który musi wnieść do PSF w związku z korzystaniem z pomocy publicznej, należy wyliczać tylko od tej części usługi, która jest dofinansowana. Dla celów obliczania wysokości wkładu własnego z tytułu pomocy publicznej (tzn. koszt usługi – wkład własny z tytułu PSF) dofinansowana część usługi rozwojowej stanowi bowiem 100% wartości usługi.”
                                                Odpowiedź. 24.01.2017 r.
                                                Tak, jest prawidłowy.

                                                Przykład 1: zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, intensywność pomocy publicznej na usługi doradcze wynosi 50%.

                                                Możliwe poziomy dofinansowania w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) to 50%, 60%, 70% i 80%.

                                                50% dofinansowania z pomocy publicznej x 50% dofinansowania z PSF = 25%
                                                50% dofinansowania z pomocy publicznej x 60% dofinansowania z PSF = 30%
                                                50% dofinansowania z pomocy publicznej x 70% dofinansowania z PSF = 35%
                                                50% dofinansowania z pomocy publicznej x 80% dofinansowania z PSF = 40%

                                                Przykład 2: zgodnie z art. 31 ust. 4 ww. rozporządzenia, intensywność pomocy publicznej na szkolenia wynosi 60%.

                                                Możliwe poziomy dofinansowania w ramach PSF to 50%, 60%, 70% i 80%.

                                                60% dofinansowania z pomocy publicznej x 50% dofinansowania z PSF = 30%
                                                60% dofinansowania z pomocy publicznej x 60% dofinansowania z PSF = 36%
                                                60% dofinansowania z pomocy publicznej x 70% dofinansowania z PSF = 42%
                                                60% dofinansowania z pomocy publicznej x 80% dofinansowania z PSF = 48%

                                                Przykład 3: zgodnie z art. 31 ust. 4 ww. rozporządzenia, intensywność pomocy publicznej na szkolenia wynosi 70%.

                                                Możliwe poziomy dofinansowania w ramach PSF to 50%, 60%, 70% i 80%.

                                                70% dofinansowania z pomocy publicznej x 50% dofinansowania z PSF = 35%
                                                70% dofinansowania z pomocy publicznej x 60% dofinansowania z PSF = 42%
                                                70% dofinansowania z pomocy publicznej x 70% dofinansowania z PSF = 49%
                                                70% dofinansowania z pomocy publicznej x 80% dofinansowania z PSF = 56%

                                                Powyższe przykłady mają jedynie poglądowy charakter.

                                                Budżet projektu powinien zostać skonstruowany w oparciu o zapisy wniosku (zwłaszcza te związane z opisem grupy docelowej).

                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                Pytanie 2.
                                                W związku ogłoszonym konkursem 8.2.1 proszę o informację czy w punkcie B4 wniosku o dofinansowanie „Czy projekt wynika z programu rewitalizacji?” należy zaznaczyć obowiązkowo „tak” żeby wniosek był zaakceptowany.

                                                Zgodnie z informacjami pomocy do tego pola zaznaczamy „tak” tylko „jeśli projekt figuruje w lokalnym programie rewitalizacji, a żeby uznać że dany projekt wynika z lokalnego programu rewitalizacji, musza być w nim zawarte podstawowe wiadomości na temat projektu – projektodawca, tytuł, wartość projektu i jego opis zgodny z informacjami przedstawionymi we wniosku aplikacyjnym”.

                                                W praktyce, w żadnym z aktualnie dostępnych programów rewitalizacji nie ma ww. informacji. Stąd moje pytanie czy zaznaczenie w tym punkcie „nie” spowoduje odrzucenia wniosku bądź obniżenia jego oceny ? A jeśli obowiązkowo trzeba zaznaczyć „tak” to jak uzasadnić to powiązanie w świetle zapisów instrukcji?
                                                Odpowiedź. 24.01.2017 r.
                                                Instrukcja wypełniania wniosku stanowi, że "Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza wskazanie go wprost w programie, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych".

                                                Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z 18 stycznia br., zgodnie z którym „Kryterium dotyczące powiązania projektu z programem rewitalizacji w Poddziałaniach 8.2.1/8.2.2 RPO WSL ma charakter formalny i weryfikuje, czy projekt odnosi się do prawidłowo wyznaczonego obszaru rewitalizacji, wynikającego z zaakceptowanego przez IZ RPO WSL programu rewitalizacji (…)”.

                                                Wobec powyższego, należy w punkcie B.4 zaznaczyć „tak” i wskazać powiązanie z ogólnym (zbiorczym) opisem innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych, a jeśli nie jest możliwe wykazanie takiego powiązania, należy wskazać, że projekt odnosi się do prawidłowo wyznaczonych obszarów rewitalizacji w poszczególnych gminach, wynikających z zaakceptowanych przez IZ RPO WSL programów rewitalizacji, zamieszczonych w Wykazie programów rewitalizacji, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów prowadzonym przez IZ RPO WSL 2014-2020.

                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                Pytanie 1. Zwracam się z pytaniem odnośnie do sposobu złożenia i podpisania wniosku w przypadku gdy dany podmiot posiada dwuosobową reprezentację: czy wniosek musi być wówczas podpisany przez dwie osoby, czy możliwa jest sytuacja w której jedna osoba podpisze wniosek (na podstawie pełnomocnictwa) i pełnomocnictwo to zostanie dołączone do wniosku?
                                                Odpowiedź. 24.01.2017 r.
                                                Aby podpisać wniosek w SEKAP przez dwie osoby, należy posiadać:1) dwa certyfikaty niekwalifikowane CC SEKAP albo2) dwa płatne certyfikaty kwalifikowane zgodne z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) albo3) jeden certyfikat kwalifikowany/jeden certyfikat niekwalifikowany CC SEKAP oraz jeden Profil Zaufany ePUAP.

                                                Aby podpisać wniosek w ePUAP przez dwie osoby, należy posiadać:1) dwa Profile Zaufane ePUAP albo2) dwa płatne certyfikaty kwalifikowane zgodne z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) albo3) jeden certyfikat kwalifikowany oraz jeden Profil Zaufany ePUAP.

                                                W sytuacji, gdy dany podmiot posiada wieloosobową reprezentację a tylko jeden członek organu posiada stosowny podpis, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2006 r. (sygn. akt: III CZP 68/06), członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony umową spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do poszczególnych czynności.

                                                Stanowisko to znalazło potwierdzenie również w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2010 roku (sygn. akt: IV CSK 416/09). Ponadto, Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: III CZP 17/14) dopuścił możliwość udzielenia członkowi zarządu spółki nie tylko pełnomocnictwa do poszczególnej czynności, ale również pełnomocnictwa rodzajowego. Sąd Najwyższy stwierdził bowiem, że członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony według umowy spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do czynności określonego rodzaju.

                                                Należy jednak pamiętać o tym, że pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w danej spółce. WUP w Katowicach sugeruje jednak skorzystanie z możliwości pozyskania dla pozostałych członków zarządu bezpłatnego podpisu w postaci Profilu Zaufanego lub niekwalifikowanego podpisu CC SEKAP, którymi można podpisywać wnioski. Obie te formy są dostępne bez ponoszenia kosztów.

                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/najczesciej_zadawane_pytania_konkurs_02816_oraz_02916

                                                 Pytanie 27. Przygotowując projekt planujemy następujące zajęcia mające na celu kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkół specjalnych w ramach III i IV typu projektu:

                                                 - zajęcia rewalidacyjno-rehabilitacyjne,

                                                 - zajęcia edukacyjno-turystyczno-rekreacyjne (kształtujące właściwe postawy społeczne i prozdrowotne),

                                                 - zajęcia kulinarne (kształtujące umiejętności społeczne, samoobsługowe i prozdrowotne, arteterapia (budujące samoakceptację i poczucie własnej wartości, rozwijające ogólną sprawność manualną, wpływające na stan emocjonalny, rozwijające szereg procesów myślowych),

                                                 - zajęcia interdyscyplinarne (wycieczki poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu biologii, geografii, historii, przyrody),

                                                 - całościowa metoda Tomatisa (usprawniająca czynne słuchanie),

                                                 - trening Biofeedback (świadome wpływanie na pracę mózgu, co przekłada się na umiejętność utrzymywania dużego stopnia koncentracji),

                                                 - zajęcia z użyciem żyroskopu, powerball (poprawiające koordynację, zdolności manualne, wzmacnianie ruchów),

                                                 - pracownia symulacji „dorosłego” życia (przygotowujące do życia w warunkach współczesnego świata, planowanie budżetu, organizowanie otaczającej przestrzeni).

                                                 W świetle zapisów dokumentacji konkursowej proszę o informacje, czy wszystkie ww. formy wsparcia będą kosztem kwalifikowalnym?
                                                 Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                 W ramach III typu projektu – Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego zakres udzielanego wsparcia obejmuje w szczególności:
                                                 a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
                                                 b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;
                                                 c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

                                                 Środki EFS dostępne w ramach RPO mogą zostać wykorzystane na realizację działań uzupełniających ofertę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, obejmujących w szczególności:
                                                 - zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
                                                 - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, organizowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;
                                                 - warsztaty;
                                                 - porady i konsultacje.

                                                 Powyższe działania muszą być zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
                                                 Wymienione w Państwa piśmie zajęcia prowadzone metodą Tomatisa, trening Biofeedback czy zajęcia kulinarne oraz pracownia symulacji „dorosłego” życia wpisują się w/w katalog wsparcia pod warunkiem, iż taki charakter wsparcia wynika ze specyficznych potrzeb określonej grupy docelowej. Należy zauważyć, iż określony rodzaj zajęć w odniesieniu do pewnej grupy docelowej (np. z konkretnym rodzajem niepełnosprawności) będzie kwalifikowalny, a w odniesieniu do innej grupy może być całkowicie nieuzasadniony. Dlatego IOK podkreśla znaczenie szczegółowego opisu sytuacji problemowej grup docelowych, z którego musi jasno wynikać potrzeba zaplanowanego wsparcia. Również zajęcia rewalidacyjne mogą być realizowane w ramach projektu zgodnie z pkt 4 § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jednakże w ramach XI osi priorytetowej nie ma możliwości finansowania działań rehabilitacyjnych. Pewne działania o charakterze medycznym mogą być finansowane w priorytecie VIII i IX natomiast w priorytecie XI możliwe są działania o charakterze terapeutycznym wykorzystywane w edukacji.
                                                 Wymienione przez Państwa zajęcia edukacyjno-turystyczno-rekreacyjne, zajęcia interdyscyplinarne i zajęcia z użyciem żyroskopu, powerball nie wpisują się w katalog wsparcia przewidzianego w ramach III typu projektu.
                                                 IZ RPO jeszcze raz podkreśla, że realizacja form wsparcia musi wynikać z diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów jak również musi być odpowiednio uzasadniona.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 26. W związku z opublikowanym Regulaminem konkursu nr: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16, uprzejmie proszę o odpowiedź dotyczącą możliwości organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu nauki języków obcych, np. jęz. angielskiego czy niemieckiego.

                                                 Na stronie 5 Regulaminu opisano kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy czyli kompetencje, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, do których zalicza się m.in. porozumiewanie się w językach obcych.

                                                 Jednocześnie na stronie 25 Regulaminu znajduje się wyraźna informacja, że w ramach wskazanych powyżej typów realizacji projektów (tj. I, II i III) nie ma możliwości realizacji zajęć z przedmiotów humanistycznych (tj. j. polski, historia, WOS itp.).

                                                 Czy w związku z powyższym możliwe jest zaplanowanie w projekcie prowadzenie zajęć z języków obcych czy też nie? Bo z jednej strony porozumiewanie się w językach obcych jest kompetencją kluczową, a z drugiej są to przedmioty humanistyczne. Ponadto proszę o wymienienie wszystkich przedmiotów humanistycznych, których nie powinno wpisywać się do projektu aby nie budziło to żadnych wątpliwości podmiotów przygotowujących projekty.

                                                 Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                 Katalog przedmiotów humanistycznych jest otwarty, co oznacza, że nie ma możliwości ich dokładnego sprecyzowania. Jednak zgodnie z zapisami regulaminu konkursu zajęcia dla uczniów przewidziane w projekcie powinny  kształtować i rozwijać kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy tj. matematyczno–przyrodnicze, TIK oraz językowe.

                                                 W związku z powyższym zajęcia z języków obcych, pomimo iż kategoryzowane są jako nauki humanistyczne są wydatkami kwalifikowalnymi w ramach konkursu nr: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16, gdyż porozumiewanie się w językach obcych jest kompetencją kluczową.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 25. W ramach działania 11.1.4 uruchomione są dwa konkursy – jeden nazwijmy to ogólny i jeden skierowany wyłącznie do obszarów OSI – obszarów wiejskich. Rozmawiałam z przedstawicielem Wydziału i potwierdził mi, że gmina wiejska może aplikować zarówno do konkursu ogólnego, jak i dedykowanego OSI (oczywiście pod warunkiem spełniania wskazanych w dokumentacji wymagań). Proszę o potwierdzenie czy oznacza to, że może złożyć wniosek na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 lub RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16. Czy też w takiej sytuacji gmina może złożyć wnioski na oba konkursy jednocześnie: czyli zarówno na konkurs ogólny, jak i konkurs dedykowany OSI? W dokumentacji konkursowej jest tylko ograniczenie co do liczby składanych wniosków na konkretny konkurs. Bardzo proszę o wyjaśnienie tych wątpliwości.
                                                 Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                 Zgodnie z zapisami regulaminów konkursów nr  RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 oraz RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16 Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie w ramach danego konkursu. Co oznacza, że gmina może złożyć po dwa wnioski na oba konkursy jednocześnie,  czyli zarówno 2 wnioski na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 i 2 wnioski na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16. Nie oznacza to jednak, że ten sam projekt, obejmujący wsparciem tą samą grupę docelową, otrzyma 2 razy dofinansowanie. Byłoby to podwójne finansowanie tych samych działań co jest niedozwolone.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 24. Czy jeśli w danej szkole objętej projektem żadna sala dydaktyczna (przedmiotowa – przedmioty ogólnokształcące) nie jest wyposażona w żaden sprzęt IT (nie ma w ogóle komputera/laptopa, sprzętu w postaci tablicy interaktywnej), a z diagnozy wynika chęć realizacji zajęć ogólnokształcących z wykorzystaniem e-podręczników, nowoczesnych technologii w postaci tablicy interaktywnej, specjalistycznych oprogramowań i programów multimedialnych, a nie mają obecnie takiej możliwości) to czy, przy założeniu, że łączna wartość planowanych do zakupu tablic interaktywnych nie przekracza 20% wartości projektu możemy założyć zakup takiego sprzętu?
                                                 Np. planowana jest realizacja 7 rodzajów zajęć, w 7 różnych salach – czy możemy założyć zakup 7 tablic interaktywnych z laptopem przy powyższym uzasadnieniu?
                                                 Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                 Punktem wyjścia dla racjonalności każdego wydatku jest diagnoza. Należy w głównej mierze skupić się na rzeczywistym zapotrzebowaniu danej szkoły. Z diagnozy nie może wynikać sama chęć realizacji zajęć ogólnokształcących z wykorzystaniem e-podręczników, nowoczesnych technologii w postaci tablicy interaktywnej, specjalistycznych oprogramowań i itd. Diagnoza sytuacji problemowej szkoły powinna opisywać deficyty edukacyjne uczniów danej placówki. To od przeprowadzonej diagnozy będzie zależało, jaka pracownia będzie odpowiadała na potrzeby uczniów objętych wsparciem.
                                                 Jeżeli zaplanowane zajęcia wraz z zakupem wyposażenia są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby edukacyjne danej placówki a we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniony zakup 7 tablic interaktywnych, to można uznać te wydatki za kwalifikowalne. Należy przy tym pamiętać, że wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3 500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu.
                                                 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty pozyskania środków trwałych mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych do prawidłowej realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu. Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 23. Czy planując w budżecie projektu zakup pomocy dydaktycznych na poszczególne rodzaje zajęć możemy zrobić to w poniższej formie? NP. „Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z chemii” – Komplet/Zestaw – 5 000,00 zł brutto. Natomiast w uzasadnieniu kosztu wymieniamy skład kompletu i podajemy ceny jednostkowe, które dadzą ogółem kwotę 5 000,00 zł?
                                                 Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                 Zaproponowany zapis dotyczący zakupu pomocy dydaktycznych jest prawidłowy (brak wskazania kosztów jednostkowych w przypadku wydatków wskazanych jako ZESTAW uniemożliwia ocenę ich racjonalności).

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 22. Szkoła zamierza realizować zajęcia z matematyki oraz informatyki. Ideą szkoły jest połączenie tych 2 przedmiotów i rozwiązywanie problemów matematycznych przy pomocy narzędzi informatycznych.

                                                 W związku z tym planuje się, poza zajęciami z matematyki oraz informatyki, zakup drukarki 3D, która umożliwi drukowanie modeli 3D zaprojektowanych w ramach zajęć informatycznych – brył przestrzennych w różnych konfiguracjach.

                                                 Opracowywane i drukowane będą bryły niemożliwe do kupienia. Bryły te posłużą do rozwiązywania problemów matematycznych w zakresie geometrii.

                                                 Czy, mając na uwadze powyższe założenia, można uznać, że tego rodzaju zajęcia informatyczne (dot. projektowania brył 3D) w połączeniu z zajęciami matematycznymi można uznać za kwalifikowalne w projekcie? Działania te oczywiście wynikają z Diagnozy.
                                                 Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                 Działania realizowane w projekcie składanym na konkurs w ramach Poddziałania 11.1.4 muszą być w głównej mierze ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, które zostały wskazane w Regulaminie konkursu. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne oraz kompetencje informatyczne wchodzą w zakres kompetencji kluczowych. Tak więc zajęcia informatyczne (dot. projektowania brył 3D) w połączeniu z zajęciami matematycznymi można uznać za kwalifikowalne w projekcie jeżeli wynika to z przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej w szkole a zakup pomocy do prowadzenia tych zajęć zostanie szczegółowo uzasadniony we wniosku o dofinansowanie. Należy przy tym pamiętać, że limit wydatków kwalifikowalnych poniesionych na zakup środków trwałych oraz cross-financing nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu.
                                                 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty pozyskania środków trwałych mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych do prawidłowej realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu. Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 21. Typ 1 lub 2 projektu może być realizowany w szkołach osiągających najniższe wyniki. Dla szkół podstawowych jest to matematyka. Jaki jest klucz do umieszczenia danej placówki? Jedna z naszych szkół w 2015 roku osiągnęła wynik 71% (powyżej średniej), natomiast w 2016 49,38% (poniżej). W regulaminie konkursu zawarto zapis „Jako szkoły lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu należy rozumieć placówki, których średnia z egzaminów zewnętrznych w okresie 2 ostatnich lat (tj. w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016) była na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu (części egzaminu w przypadku egzaminu gimnazjalnego, bądź przedmiotu obowiązkowego w przypadku egzaminu maturalnego) w co najmniej jednym roku”.
                                                 Czy szkoła, która ma wyniki powyżej średniej w obu latach może brać udział w projekcie w przypadku typu 1 lub 2 czy też jest automatycznie odrzucana?
                                                 Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                 Typ operacji nr 1 i 2 zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu może być realizowany jedynie przez szkoły i/lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu tj. placówki, których średnia z egzaminów zewnętrznych w okresie 2 ostatnich lat (tj. w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016) była na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu w co najmniej jednym roku. Kryterium to nie dotyczy zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych. Tak więc wsparcie w ramach typu operacji 1 i 2 może być skierowane tylko do szkół wymienionych w załączniku nr 9 do regulaminu konkursu (chyba, że jest to zasadnicza szkoła zawodowa lub szkoła specjalna). We wniosku spełniającym wskazane kryterium należy zaplanować działania projektowe ukierunkowane na wyrównywanie głównie tych dysproporcji w szkole i/lub placówce oświatowej. Pozostałe działania, jeżeli wynikają z przeprowadzonej diagnozy, powinny stanowić wsparcie uzupełniające do działań ukierunkowanych na osiągnięcie wyników edukacyjnych.
                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 20. W związku z zapisami Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16, proszę o informację, czy szkoły specjalne nie ujęte w zał. nr 9 “Lista szkół podstawowych/gimnazjów osiągających najniższe wyniki edukacyjne w skali regionu” - gdyż żaden z uczniów tych szkół ze względu na niepełnosprawność nie był w stanie przystąpić w latach 2015 i 2016 do sprawdzianu 6-klasisty lub do egzaminu gimnazjalnego - mogą korzystać z form wsparcia polegających na kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Zarówno takie zajęcia, jak i pomoce dydaktyczne, jakie chcemy zakupić na potrzeby ich prowadzenia wpisują się w I i II typ projektu, a te  dedykowane są wyłącznie szkołom wymienionym w zał. nr 9.
                                                 Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                 Typ operacji nr 1 i 2 zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu może być realizowany przez szkoły i/lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu tj. placówki, których średnia z egzaminów zewnętrznych w okresie 2 ostatnich lat (tj. w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016) była na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu w co najmniej jednym roku. Kryterium to nie dotyczy zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych (zgodnie z informacją zawartą w pkt 4.1.9 ppkt b) regulaminu). Tak więc szkoły specjalne nie ujęte w zał. nr 9 mogą korzystać z form wsparcia wpisujących się w I i II typ projektu.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 19. Jak wpisać do zadań wkład własny rzeczowy, jeśli planujemy uwzględnić wartość użyczonych na zajęcia sal - szkoła wycenia te wartości wg stawek wprowadzonych kilka lat temu zarządzeniem Dyrektora Szkoły, ale po przemnożeniu przez ilość godzin zajęć wychodzi znacznie większa kwota niż potrzeba - już przy drugim zadaniu na 4 wyczerpuje się możliwy limit - czy mogę wpisać łączną kwotę max. dofinansowania (tylko nie wiem, jaką jednostkę wybrać z listy) czy zastosować jakąś inną metodę? Oczywiście w pozostałych zadaniach sale lekcyjne będą udostępnione.
                                                 Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                 Wszystkie wydatki planowane jako wkład własny rzeczowy należy uwzględnić w ramach poszczególnych zadań merytorycznych, wskazując w polu Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii sposób, w jaki dokonano jego wyceny wybierając odpowiednią jednostkę miary. Przy określaniu wysokości stawki należy uwzględnić stawki brutto obowiązujące przy wynajmie sal znajdujące się w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”. W przypadku sal będących w dyspozycji Projektodawcy, koszt ich utrzymania jest kwalifikowany w oparciu o przedstawioną we wniosku o dofinansowanie metodologię wyliczenia ponoszonych kosztów.
                                                 Ponadto w sytuacji wnoszenia wkładu rzeczowego w postaci kosztów użytkowania sal, w ramach poszczególnych zadań merytorycznych należy wskazać planowaną liczbę zajęć, wybierając w polu j.m. odpowiednią jednostkę miary np. moduł, godzinę lekcyjną lub godzinę, uwzględniając jednocześnie czas ich trwania, np. 30, 45 lub 60 minut oraz stawkę za wynajem. Kwota wniesionego wkładu rzeczowego w ramach poszczególnych zadań merytorycznych powinna stanowić iloczyn liczby zajęć oraz stawki.
                                                 W przypadku gdy iloczyn liczby zajęć oraz stawki przekracza wymaganą dla konkursu wartość wkładu własnego można zmniejszyć stawkę za wynajem tak, aby dostosować wartość wkładu własnego do wymaganego limitu. Jednocześnie w opisie wydatku należy uzasadnić przyjęcie stawki na danym poziomie (ze względu na dostosowanie do wymaganego poziomu wkładu własnego), ze wskazaniem stawki wynikającej z uchwały.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 18. Projekt planowany jest na 2 lata. Stawkę godzinową wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowałam dla stopnia naucz. dyplomowanego, bo tacy będą uczyć w projekcie. Jednak słyszy się o planowanych podwyżkach dla nauczycieli - czy mogę przyjąć kilkuzłotową rezerwę, np. zamiast 55 zł/h czy mogę wpisać do budżetu 60 zł?
                                                 Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                 Projektodawca we wniosku aplikacyjnym określa stawkę za godzinę zajęć biorąc pod uwagę nie tylko kwotę brutto wynagrodzenia, ale również składki pracodawcy, uwzględniając stawki wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia znajdujące się w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”. Wysokość wynagrodzenia wskazana we wniosku o dofinansowanie oceniana jest na etapie Komisji Oceny Projektów i po otrzymaniu dofinansowania, projekt powinien być realizowany zgodnie z założeniami.
                                                 Wynagrodzenie wskazane w szczegółowym budżecie projektu nie jest wynagrodzeniem, które Beneficjent musi we wskazanej kwocie ponieść. Możliwe jest poniesienie wartości niższej, jak i wyższej. Natomiast wzrost wynagrodzenia w trakcie realizacji projektu wymaga szczególnego uzasadnienia i analizy, a dokonywanie zwiększenia wynagrodzeń przez Beneficjenta zależy od charakteru zadania oraz powodu i poziomu zwiększenia.
                                                 Należy jednak pamiętać o regulacjach prawnych Karty Nauczyciela (art. 35a) i ustawy o systemie oświaty (art. 7e). W placówkach publicznych dyrektor ma wybór - może zatrudnić przy projekcie UE obecnego nauczyciela w ramach dodatkowych godzin w  ramach podstawowego zatrudnienia - nie trzeba podpisywać dodatkowych umów (art. 35a Karty Nauczyciela), albo może zatrudnić nauczyciela spoza placówki (art. 7e ustawy o systemie oświaty).
                                                 W pierwszym przypadku to dyrektor przydziela godziny na realizację w projekcie UE za zgodą nauczyciela. Wynagrodzenie za każdą godzinę takich zajęć przysługuje w wysokości wyliczonej według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem tylko dodatku za warunki pracy (a nie innych dodatków).
                                                 W drugim przypadku dodatkowego nauczyciela zatrudnia się na umowę o pracę. Za każdą godzinę prowadzenia zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć w wysokości wyliczonej według stawki zaszeregowania nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego pensum w wymiarze 18 godzin.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 17. Czy dyrektor szkoły może być też kierownikiem projektu? - ma doświadczenie w pracy z podobnymi projektami, doświadczenie w zarządzaniu, dobre kontakty z personelem merytorycznym i technicznym, co zapewni sprawne i prawidłowe zarządzanie projektem?
                                                 Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                 Projektodawca aplikując o środki unijne tworzy zespół projektowy odpowiedzialny za prowadzenie projektu. Określając obowiązki i decydując o jego składzie powinien kierować się przede wszystkim wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem poszczególnych jego członków, niezbędnymi do zapewnia prawidłowego wykonania zaplanowanych zadań. W składanym na konkurs wniosku aplikacyjnym, w sytuacji, gdy jest to możliwe, Projektodawca powinien wskazać konkretne osoby (z imienia i nazwiska), które będą odpowiedzialne za zarządzanie projektem.
                                                 Wynagrodzenie personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem, w tym kierownika projektu może być kwalifikowalne wyłącznie w ramach kosztów pośrednich.
                                                 Biorąc pod uwagę powyższe nie ma przeciwskazań do tego aby kierownikiem projektu był dyrektor szkoły.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 16. Jakie wyposażenie możemy zakupić w ramach II typu projektu?
                                                 Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki musi być zgodne z warunkami wymienionymi w regulaminie konkursu w szczególności:
                                                 - wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych musi być zgodne z katalogiem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej- wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania matematyki musi być zgodne z katalogiem wymienionym w regulaminie pkt 2.4.10.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 15. Czy w regulaminie konkursu została określona definicja nauczania opartego na metodzie eksperymentu?
                                                 Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                                 W Regulaminie konkursu nie określono definicji nauczania opartego na metodzie eksperymentu jednakże zgodnie z ogólnodostępnymi informacjami eksperyment w pracowni szkolnej jest okazją do rozwijania pomysłowości, samodzielności, zdolności i twórczego myślenia. Eksperyment ma dla ucznia znaczenie emocjonalne, jest niezmiernie atrakcyjny i może wzbudzić motywy uczenia się, ukształtować głębokie zainteresowanie.
                                                 Istotny jest aspekt wychowawczy związany z przeprowadzaniem eksperymentu. Wszelkie eksperymenty w pracowni szkolnej można podzielić na dwa rodzaje:
                                                 • pokazy, które mogą być „ilustracją doświadczalną” omawianego przez nauczyciela zjawiska, prawa lub też modelu, przyrządu czy urządzenia,
                                                 • ćwiczenia laboratoryjne, które są formą badań doświadczalnych, przeprowadzanych przez uczniów samodzielnie w małych 2-3 osobowych grupach.

                                                 Uczeń powinien zakończyć proces kształcenia z nabytymi umiejętnościami dotyczącymi pracy eksperymentalnej. Nabyte umiejętności powinny być związane z obserwacją zjawiska, z pomiarem i badaniem zależności.

                                                 Bardzo ważny jest kontakt uczniów z eksperymentem. Powinni oni mieć możliwość zbadania prostych zjawisk samodzielnie. Ma to ogromne znaczenie, gdyż wiedza zdobyta w ten sposób staje się czymś „własnym”. Wiadomości i umiejętności nabyte podczas przeprowadzania eksperymentu (także zaangażowanie emocjonalne, własne przemyślenia,...), pozostają na dłużej w umyśle ucznia i ułatwiają mu dalszy rozwój.

                                                 Aktywny charakter nauczania opartego na metodzie eksperymentu, gdzie uczniowie stawiają hipotezy, przeprowadzają eksperymenty, zapisują obserwacje, wyciągają wnioski, weryfikują hipotezy, poszukują wyjaśnień, rozbudza u uczniów zainteresowania do poznawania zjawisk i procesów.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 14. Czy w ramach projektu, którego realizacja przewidziana jest na 2 lata możliwe jest zaplanowanie wsparcia dla uczniów tylko na okres pierwszego roku trwania projektu, a szkolenia dla nauczycieli na cały okres realizacji projektu – czyli w drugim roku wsparcie byłoby kierowane tylko i wyłącznie dla nauczycieli?
                                                 Odpowiedź, 27 stycznia 2017 r.
                                                 Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie dla nauczycieli jest możliwe tylko wtedy, jeżeli projektodawca zaplanuje jednocześnie wsparcie dla uczniów. Wspieranie w drugim roku trwania projektu tylko nauczycieli w kontekście braku kompleksowości ww. działań oraz ponoszenia kosztów pośrednich nosi znamiona nieracjonalności i nieefektywności projektu.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 13. Szkoła osiągnęła niski poziom wyników z fizyki, jednak diagnoza wykazała, że uczniowie potrzebują zajęć z matematyki - w związku z tym czy jest możliwe, aby większa liczba uczestników projektu miała zdiagnozowany problem z matematyką niż fizyką? Tym samym czy jest możliwe prowadzenie większej ilości zajęć wyrównawczych z matematyki niż fizyki?
                                                 Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                 Istnieje taka możliwość, gdyż zaplanowane działania w projekcie muszą być dostosowane do sytuacji grupy docelowej. W związku z tym jeżeli zajęcia z matematyki przyczynią się w większym stopniu do zniwelowania deficytów edukacyjnych wśród uczniów oraz odpowiedzą na ich potrzeby i oczekiwania wówczas jest zasadne zaplanowanie większej ilości zajęć z matematyki niż z fizyki.
                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 12. Czy w ramach realizacji jednego projektu dla typu 3 wsparciem mogą zostać objęte równocześnie szkoły, których wyniki z egzaminu maturalnego są najsłabsze oraz te których wyniki są na wysokim poziomie?
                                                 Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                 Jest to możliwe, jednak wprowadzenie do projektu dwóch szkół o innych potrzebach, wiąże się z koniecznością opisania/zdefiniowania we wniosku o dofinansowanie dwóch różnych grup docelowych wraz ze szczegółową ich diagnozą. Dlatego łączenie wsparcia dla dwóch różnych szkół, przy ograniczeniu liczby znaków w LSI, może spowodować nieczytelność zapisów wniosków, a tym samym oceniający mogą mieć problemy w rozróżnieniu obu grup oraz ich potrzeb/oczekiwań w stosunku do zaplanowanych zadań w projekcie. A to z kolei może się przełożyć na niską ocenę projektu, gdyż przewidziane wydatki w projekcie nie będą mieć wystarczającego uzasadnienia w opisie sytuacji grup docelowych. Tym samym IZ RPO dopuszcza taką możliwość, ale jej nie rekomenduje.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 11. Czy grupą docelową w ramach realizacji 3 typu wsparcia mogą być uczniowie II i III klasy szkoły podstawowej?
                                                 Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                 Zgodnie z Regulaminem Konkursu celem III typu projektu – Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego jest przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych, jak również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (edukacyjnego).
                                                 Programy wspomagające obejmą II etap edukacyjny (klasy IV-VI szkoły podstawowej) oraz III etap edukacyjny (gimnazjum). Programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością mogą być realizowane na wszystkich etapach edukacyjnych, natomiast ucznia młodszego - do etapu gimnazjum włącznie. Tak więc III typ operacji może być skierowany do następujących uczniów:
                                                 - Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI szkoły podstawowej i z klas I-III gimnazjum;
                                                 - Uczniowie młodsi tj. z I klasy szkoły podstawowej, z IV klasy szkoły podstawowej oraz z I klasy gimnazjum;
                                                 - Uczniowie niepełnosprawni na wszystkich etapach edukacyjnych, tzn. od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

                                                 III typ projektu nie przewiduje wsparcia dla uczniów II i III klasy szkoły podstawowej chyba, że są to uczniowie z niepełnosprawnościami.

                                                 W związku z reformą edukacji nie ma możliwości objęcia wsparciem uczniów I klasy gimnazjum.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                  Pytanie 10. Czy wkład rzeczowy wniesiony do projektu może stanowić wkład własny? Czy praca nauczycieli może być potraktowana jako wkład własny?
                                                 Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                 Tak, wkład rzeczowy wniesiony do projektu stanowi wkład własny. Praca nauczycieli może być wniesiona jako wkład własny, jednakże należy przedstawić metodologię wyliczania wysokości wynagrodzenia nauczyciela wniesionego jako wkład własny.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 9. Czy istnieje ograniczenie wartości zlecenia usług merytorycznych w ramach projektu? Czy zadania zlecone w projekcie mogą stanowić 100% jego wydatków?
                                                 Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                 Nie ma ograniczeń w zlecaniu usług podwykonawcom. Jest to sprawa indywidualna, zależna od zakresu projektu oraz potencjału organizacyjnego wnioskodawcy. Jednakże należy mieć na uwadze, że jednym ze szczegółowych kryteriów dostępu jest kryterium mówiące, że wnioskodawcą w projekcie może być tylko organ prowadzący szkołę lub palcówkę. To szkoła i nauczyciele w niej pracujący znają uczniów do których skierowane jest wsparcie i ich potrzeby. Konstrukcja budżetu opierająca się na zleceniu wszystkich wydatków podmiotom zewnętrznym w w/w kontekście jest nieracjonalna.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 8. Czy realizacja działań w projekcie przewidziana dla uczniów musi być ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy?
                                                 Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                 Co do zasady działania realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą być ukierunkowane na rozwój lub nabywanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. W wyjątkowych sytuacjach jeżeli wynika to z przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej w szkole można realizować zajęcia, które nie wpisują się w katalog kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Takie działania mogą stanowić jedynie uzupełnienie działań ukierunkowanych na rozwój lub nabycie kompetencji kluczowych na rynku pracy jednak wymagają szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie.

                                                 Ponadto w ramach przedmiotowego konkursu wskaźnikiem obligatoryjnym dla wszystkich wnioskodawców jest Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie. Nieosiągnięcie tego wskaźnika jest jednoznaczne z nieuzyskaniem rekomendacji do dofinansowania, a zachwianie proporcji pomiędzy zadaniami ukierunkowanymi na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy a innymi (nie ukierunkowanymi na rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy), które powinny stanowić jedynie uzupełnienie projektu może spowodować uzyskanie mniejszej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 7. Czy zajęcia logopedyczne wchodzą w zakres kompetencji kluczowych?
                                                 Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                 Zajęcia logopedyczne mogą być realizowane jako zajęcia dodatkowe i wpisują się w kompetencję kluczową: umiejętność uczenia się.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 6. Czy istnieje skala określająca ucznia szczególnie uzdolnionego?
                                                 Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                 W Polsce nie ma przyjętej jasnej, jednoznacznej i obligatoryjnej definicji ucznia zdolnego. Szkoła/placówka sama rozpoznaje i zaspokaja indywidulane potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia wynikające m.in. ze szczególnych uzdolnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
                                                 Wsparcie uczniów zdolnych może odbywać się wyłącznie w celu kształtowania i rozwijania ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno–przyrodniczych, TIK, językowych) oraz postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej). Wsparcie uczniów zdolnych powinno być realizowane na zasadach określonych w I typie realizacji projektów.
                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 5. Czy ankieta przeprowadzona wśród uczniów szkoły/placówki może stanowić jej diagnozę potrzeb?
                                                 Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                 Celem przeprowadzenia diagnozy jest wyznaczenie obszarów problemowych związanych z realizacją przez szkołę lub placówkę systemu oświaty zadań z zakresu kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej). Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę i uwzględniać faktyczne braki/deficyty występujące wśród uczniów. Wyniki Ankiety nie mogą być podstawą diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz zapotrzebowania szkoły/placówki. Natomiast mogą stanowić jeden z jej elementów.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 4. Czy zajęcia teatralne, zajęcia z grafiki i fotografii lub zajęcia dziennikarskie są wydatkami kwalifikowalnymi w ramach projektu?
                                                 Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                 Zajęcia teatralne, zajęcia z grafiki i fotografii oraz zajęcia dziennikarskie mogą zostać uznane za kwalifikowalne w sytuacji jeżeli wnioskodawca przedstawi w uzasadnieniu wydatków, że uczestnictwo ucznia w/w zajęciach wpłynie na rozwój kompetencji kluczowych bądź społeczno-emocjonalnych takich jak np. umiejętność komunikowania się, pracy zespołowej i będzie to wynikać z diagnozy/zapotrzebowania grupy docelowej.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 3. Czy jest możliwe stosowanie maksymalnych lub wyższych kwot z taryfikatora?
                                                 Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                 Przy ponoszeniu wydatków w trakcie realizacji projektu należy zatem stosować aktualnie obowiązujący Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można zastosować stawki wyższe niż te, które widnieją w taryfikatorze, we wniosku o dofinansowanie należy przedstawić informację uzasadniającą proponowaną stawkę ponad tą wynikającą z Taryfikatora.
                                                 Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, koszty w ramach projektu powinny być szacowane należycie z zastosowaniem warunków i procedur kwalifikowalności określonych w Wytycznych, w szczególności z uwzględnieniem stawek rynkowych. Dodatkowo umowa o dofinansowanie projektu zobowiązuje Beneficjenta do realizacji projektu z należytą starannością, w szczególności do ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, zgodnie z obowiązującymi regułami, zasadami i postanowieniami wynikającymi z programu, uszczegółowienia, obowiązujących procedur, wytycznych oraz właściwych przepisów prawa krajowego oraz prawa unijnego.
                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 2. Czy zakup papieru do ksero na potrzeby uczniów może być uwzględniony jako wydatek w ramach kosztów bezpośrednich?
                                                 Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                 Tak, pod warunkiem, że będzie on wykorzystywany dla uczniów w ramach zadania merytorycznego a nie na bieżące funkcjonowanie projektu tj. zarządzanie projektu.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                 Pytanie 1. Czy są określone limity w zakresie liczebności uczniów w grupie w ramach projektu?
                                                 Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                                 Regulamin konkursu nie narzuca ograniczeń dotyczących liczebności grup jednakże przy realizacji projektu mają zastosowanie zapisy prawa krajowego, w tym m.in. rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

                                                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_poddzialanie_11_1_4_spotkanie_informacyjne_12_stycznia_2017_r

                                                  Pytanie 6. Czy jeżeli szkolenie na wózki widłowe zrobiłam we wrześniu 2016 r. jako instrument edukacyjny to jest dobrze?
                                                  Odpowiedź, 28.12.2016 r.
                                                  Instytucja Zarządzająca informuje, że decyzja o zakwalifikowaniu danego kursu lub szkolenia do kategorii usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym czy też usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, należy do Beneficjenta, gdyż jest uzależniona od indywidualnej ścieżki reintegracji danego uczestnika projektu. Beneficjent stwierdza czy dana osoba potrzebuje wsparcia poprzez pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, czy też dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy lub wzrost poziomu wykształcenia. Co do zasady do usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym zalicza się kursy i szkolenia zawodowe.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                  Pytanie 5. Kwestia dot. księgowego w przypadku rozliczenia umowy z organizacją pozarządową.
                                                  Odpowiedź, 28.12.2016 r.
                                                  Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m.in. został faktycznie poniesiony i został należycie udokumentowany. Beneficjent we wniosku o płatność wykazuje dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku związanego z realizowanym projektem. Potwierdzenie przekazania zaliczki (polecenie przelewu) nie jest dokumentem potwierdzającym prawidłowość wykorzystania i rozliczenia wydatku w ramach projektu. Tym samym nie stanowi podstawy do oceny kwalifikowalności wydatku i nie może być wykazywane we wniosku o płatność. W celu poprawnego rozliczenia we wniosku o płatność przekazanej zaliczki, beneficjent powinien wskazać dokument noszący znamiona dokumentu księgowego (zgodnie z art. 20, 21, 22 Ustawy z dn. 29 września 1994 o rachunkowości), z którego wynika kwota rzeczywiście poniesionego wydatku.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                  Pytanie 4. LSI - czy więcej niż 1 osoba może wprowadzać dane do jednego miejsca i w tym samym czasie?
                                                  Odpowiedź, 28.12.2016 r.
                                                  Zgodnie z regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (LSI2014) § 5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA pkt. 8 W celu umożliwienia wypełnienia wniosków i innych dokumentów związanych z realizowanym projektem wspólnikom, współpracownikom, pracownikom firm zewnętrznych dopuszcza się przyłączanie do profilu poszczególnych użytkowników oraz nadanie stosownych uprawnień. Zgodnie z informacją na stronie http://lsi.slaskie.pl w sekcji „Rejestracja konta” Użytkownik dodany do profilu zgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami będzie mógł przeglądać, wypełniać lub edytować dokumenty/formularze związane z realizacją projektów. W celu ochrony i zachowania poufności danych należy stosować zasadę ograniczonego zaufania w przydzielaniu uprawnień poprzez stosowanie zakresów minimalnych niezbędnych do wykonania powierzonych Użytkownikowi czynności. IOK nie odpowiada za naruszenia powstałe w wyniku przydzielenia zbyt szerokich uprawnień do profilu danemu Użytkownikowi. Wnioskodawca przyłączając do profilu, którego jest Właścicielem kilku Użytkowników oraz nadając im stosowne, zgodne z zakresem wykonywanych czynności uprawnienia daje możliwość edycji/zapisu poszczególnych formularzy (w zależności od określonego dostępu) wielu Klientom aplikacji jednocześnie z opcją, iż mogą wykonywać w Systemie LSI2014 pewne czynności w tym samym czasie. Formularze LSI2014 oparte są jednak na dynamicznym wprowadzaniu poszczególnych danych w czasie rzeczywistym, w trybie ciągłym (ograniczonym wyłącznie poprzez 60 minutowy okres bezczynności), z możliwością automatycznego zapisu (np. podczas przechodzenia pomiędzy różnymi stronami formularza lub poprzez opcję zapisz), co w przypadku korzystania z jednej sekcji/modułu/formularza przez więcej niż jednego Użytkownika jest zagrożone niepoprawnym uzupełnieniem danych w Systemie LSI2014, niepoprawnym zapisem uzupełnionych/zmodyfikowanych pozycji z poziomu innego niż wykonującego opcję zapisu Klienta, co może prowadzić do utraty wprowadzanych danych i konieczności ponownego uzupełnienia, bez możliwości odzyskania stanu sprzed momentu wystąpienia incydentu w aplikacji. Biorąc pod uwagę, iż dostęp do Systemu LSI2014 zapewniony jest poprzez sieć Internet, Użytkownicy niejednokrotnie korzystają z aplikacji zdalnie, zapisanie pracy przez jednego Operatora nie zawsze zintegrowane musi być z finalizacją wprowadzenia danych przez innego Użytkownika, takie sytuacje dodatkowo potęgują możliwość wystąpienia powyżej wskazanych problemów i mogą być również przyczyną utraty danych bądź ich niewłaściwego zapisu. 
                                                  Z uwagi na powyżej wskazane aspekty IZ nie rekomenduje wprowadzenia danych do jednej sekcji/ modułu/ formularza przez kilku Użytkowników Systemu LSI2014 jednocześnie.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                  Pytanie 3. Praca wolontariuszy – baza personelu.
                                                  Odpowiedź, 28.12.2016 r.
                                                  Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, personelem projektu, tj. osobami zaangażowanymi do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, są m.in. wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wobec powyższego realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w myśl zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz w/w Wytycznych, Beneficjent zobligowany jest do wprowadzania na bieżąco danych dotyczących osób zaangażowanych do pracy w projekcie, m.in. formy zaangażowania (w przypadku wolontariuszy właściwy jest wybór: „inna forma zaangażowania”) oraz jego wymiaru (właściwym jest wypełnienie planu).

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                  Pytanie 2. Czy rolnik (osoba niepracująca), ale wykazana w LSI jako pracująca może dostać staż w projekcie?
                                                  Odpowiedź, 28.12.2016 r.
                                                  W świetle obowiązujących Państwa Wytycznych ds. włączenia społecznego z dnia 28.05.2015r. osoby pracujące będące rolnikami mogą brać udział w projekcie niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w PUP jako poszukujący pracy. Jeśli spełniają  wymagania dotyczące grup docelowych tj. są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą otrzymać wsparcie w postaci usług o charakterze  zawodowym bez ograniczeń ( w tym staż).  Jednocześnie osoby takie nie są wliczane do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, natomiast wliczane są do wskaźnika efektywności w wymiarze społecznym. Rolnicy są  traktowani jako osoby zatrudnione, zatem ich status na rynku pracy nie  ulegnie zmianie w wyniku wsparcia w projekcie, nie można ich traktować  jako osób, które osiągnęły efekt zatrudnieniowy lub poszukują pracy po  zakończeniu udziału w projekcie tj. nie są wliczane do w/w wskaźników.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                  Pytanie 1. Jak wykazywać we wskaźnikach uczestnika, który powraca do projektu po przerwanym udziale?
                                                  Odpowiedź, 28.12.2016 r.
                                                  Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wskaźniki produktu monitorowane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest w szczególnych przypadkach, co zostało wskazane w definicji i sposobie pomiaru danego wskaźnika w WLWK 2014 (załącznik nr 2). Danych wykazanych we wskaźnikach produktu nie należy aktualizować w przypadku powrotu uczestnika do projektu. W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio zakończonym udziale, informacje odnoszące się do wskaźników rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika powinny zostać usunięte, co powoduje konieczność zaktualizowania wartości wskaźników rezultatu. Ponowny pomiar wskaźników rezultatu dla danego uczestnika będzie miał miejsce po zakończeniu jego udziału w projekcie. Dodatkowo w PEFSie należy usunąć datę zakończenia udziału w projekcie dla powracającego uczestnika do projektu, ponieważ dane osoby nadal uczestniczącej we wsparciu nie powinny mieć przypisanej daty zakończenia udziału w projekcie.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_poddzialanie_9_1_6_spotkanie_informacyjne_2016_12_2

                                                   Pytanie 1. Jakie zadania w projekcie będzie wykonywać wybrany Operator?

                                                   Odpowiedź 25.11.2016
                                                   Wybrany operator będzie realizował wszystkie właściwe dla beneficjenta projektu zadania, ze szczególnym uwzględnieniem:
                                                   – przygotowania dokumentacji projektowej (regulamin, formularze rekrutacyjne itp.);
                                                   – działań informacyjno-promocyjnych oraz rekrutacji uczestników/uczestniczek;
                                                   – samodzielnej organizacji lub wykupienia na rynku usług szkoleniowych wybranych przez uczestników szkoleń;
                                                   – rozliczenia projektu zgodnie z umową o jego dofinansowanie.
                                                   Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                   Pytanie 2. Czy trzeba przygotować projekt zarówno na języki jak i na szkolenia komputerowe ?

                                                   Odpowiedź 25.11.2016
                                                   Tak, zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4 weryfikowanym na etapie oceny merytorycznej, operator jest zobowiązany do zapewnienia każdemu uczestnikowi/uczestniczce dostępu do wszystkich (przewidzianych w SzOOP i regulaminie konkursu) form wsparcia.
                                                   Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                   Pytanie 3. Czy wnioskodawca może realizować szkolenia, czy tylko pełnić rolę organizatora – tj. głównie kierować uczestników na szkolenia do instytucji szkoleniowych, które realizują określone wsparcie ?

                                                   Odpowiedź 25.11.2016
                                                   Zgodnie z warunkami i procedurami udzielania wsparcia, określonymi w punkcie 2.2 regulaminów, „Uczestnik projektu po przedstawieniu Operatorowi/Beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie będzie samodzielnie dokonywał wyboru szkolenia, które realizować będzie Operator/Beneficjent poprzez wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku usług szkoleniowych lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących większą liczbę uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w takim samym zakresie".
                                                   Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dot_konkursu_nr_rpsl_11_04_03_ip_02_24_02316_grudzien2016

                                                    Najczęśćiej zadawane pytania dotyczące konkursów nr: RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16, RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16, RPSL.11.04.02-IP.02-24-026/16 w ramach:
                                                    a) Poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT Subregion Centralny
                                                    b) Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregion Zachodni
                                                    c) Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregion Północny

                                                    Pytanie 10. Jak należy rozumieć fakt, że dany projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego programu rewitalizacji oraz w jaki sposób oceniający wniosek o dofinansowanie powinien weryfikować przedmiotowe kryterium?
                                                    Odpowiedź, 01.02.2017
                                                    Kryterium Czy projekt  wynika z aktualnego i  pozytywnie  zaopiniowanego  przez IZ RPO programu  rewitalizacji”, wskazane jest dla wszystkich działań/ poddziałań RPO WSL 2014-2020, gdzie wymógł posiadania przez gminę pozytywnie ocenionego przez IZ RPO WSL i wpisanego do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego programu rewitalizacji (PR) jest  obowiązkowy.
                                                    W związku z powyższym, wynikanie z programu rewitalizacji projektu oznacza
                                                    wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.
                                                    Jeśli podczas oceny wniosku o dofinansowanie oceniający stwierdzi, że dane przedsięwzięcie nie znajduje się na liście „podstawowych projektów rewitalizacyjnych” (takich, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji) oraz nie został wskazany w zbiorczym opisie innych uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych (obszarów tematycznych), należy wskazać, że kryterium to nie zostało spełnione.
                                                    Dodatkowo należy pamiętać, że wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony najwcześniej w dniu, w którym program rewitalizacji został wpisany do Wykazu. Zatem oceniający powinien sprawdzić czy data złożenia wniosku pokrywa się/ bądź jest późniejsza niż data wpisu do wykazu (Wykaz znajdujący się na stronie internetowej RPO – posiada kolumnę „data wpisania do Wykazu” ).
                                                    W innym przypadku, tj. kiedy wniosek został złożony przed datą wpisu do Wykazu – również należy przyjąć, że przedmiotowe kryterium nie zostało spełnione.
                                                    Pozytywnie ocenione programy są zamieszczane w Wykazie programów rewitalizacji, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów prowadzonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 na stronie www.rpo.slaskie.pl.

                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                    Pytanie 9. Czy trzeba przygotować projekt zarówno na języki jak i na szkolenia komputerowe?
                                                    Odpowiedź, 25.11.2016
                                                    Tak, zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4 weryfikowanym na etapie oceny merytorycznej, operator/benficjent jest zobowiązany do zapewnienia każdemu uczestnikowi/uczestniczce dostępu do wszystkich (przewidzianych w SzOOP i regulaminie konkursu) form wsparcia.

                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                    Pytanie 8. Czy wnioskodawca może realizować szkolenia, czy tylko pełnić rolę organizatora – tj. głównie kierować uczestników na szkolenia do instytucji szkoleniowych, które realizują określone wsparcie?
                                                    Odpowiedź, 25.11.2016
                                                    Zgodnie z warunkami i procedurami udzielania wsparcia, określonymi w punkcie 2.2 regulaminów, „Uczestnik projektu po przedstawieniu Operatorowi/Beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie będzie samodzielnie dokonywał wyboru szkolenia, które realizować będzie Operator/Beneficjent poprzez wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku usług szkoleniowych lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących większą liczbę uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w takim samym zakresie".

                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                    Pytanie 7. Jak należy rozumieć kryterium dostępu: Czy projekt  wynika z aktualnego i  pozytywnie  zaopiniowanego  przez IZ RPO programu  rewitalizacji ?
                                                    Uzasadnienie: Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie  oceny wniosku o dofinansowanie na podstawie   deklaracji  wskazanej  w pkt.  B.10  Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu, horyzontalnych i dodatkowych, że   właściwy PR  znajduje  się w Wykazie  programów rewitalizacji województwa śląskiego prowadzonym przez IZ  RPO WSL, dostępnym pod adresem https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja, co będzie równoznaczne ze spełnieniem  przez PR wymogów określonych w Wytycznych  w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. W odniesieniu do wynikania projektu z PR weryfikowany będzie opis wskazany  w części B.4
                                                    Czy projekt wynika z programu rewitalizacji?
                                                    Odpowiedź, 25.11.2016
                                                    Zgodnie z wytycznymi właściwymi w zakresie rewitalizacji, „Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS oraz innych publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego lub przestrzenno-funkcjonalnego lub technicznego lub środowiskowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.
                                                    W trakcie opracowywania i wdrażania programu rewitalizacji nie dopuszcza się możliwości planowania i realizacji tylko wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko na działaniach remontowych czy modernizacyjnych, które nie skutkują zmianami strukturalnymi na obszarze rewitalizacji”
                                                    .
                                                    Ponadto, Wytyczne wskazują na „konieczność realizacji projektów rewitalizacyjnych/przedsięwzięć, które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, że program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym, środowiskowym)” oraz na przeciwdziałanie „fragmentacji działań (np. tzw. „rewitalizacji technicznej”, „rewitalizacji społecznej” – określeń błędnie stosowanych, ponieważ rewitalizacja jest zawsze kompleksowa) koncentrując uwagę na całościowym spojrzeniu na przyczyny kryzysu danego obszaru”.
                                                    Co więcej, „Diagnoza (…) zawarta w programie rewitalizacji (…) obejmuje analizę wszystkich sfer (…) tj. sfery społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno funkcjonalnej oraz technicznej (…). Szczególne znaczenie ma pogłębiona analiza kwestii społecznych dla określenia potrzeb podjęcia wyprzedzających działań o charakterze społecznym (dotyczącym rozwiązywania problemów społecznych oraz pobudzającym aktywność lokalną), co pozwoli na przygotowanie działań rewitalizacyjnych o bardziej złożonym, kompleksowym charakterze i oddziaływaniu”.
                                                    Przykładowo, w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice rozdział 4 pt. Diagnoza sytuacji Miasta Katowice rozpoczyna się od sfery społeczno-gospodarczej.
                                                    Nie jest więc możliwe zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020 programu rewitalizacji, który zakłada realizację wyłącznie projektów infrastrukturalnych.
                                                    Wobec powyższego, odnośne kryterium należy rozumieć jako obligatoryjny wymóg, aby proponowany do realizacji projekt był zgodny z zatwierdzonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 programem rewitalizacji dla obszaru realizacji projektu.
                                                    Sposobem udowodnienia spełnienia kryterium jest wskazanie we wniosku o dofinansowanie (część B.4, pole pn. Uzasadnienie powiązania z działaniami rewitalizacyjnymi), że proponowany projekt wynika z tożsamej (względem programu rewitalizacji) diagnozy sytuacji społecznej oraz zakłada tożsame cele dotyczące uzyskiwania lub podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych.

                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                    Pytanie 6. W regulaminie są wskazane dwa typy projektów, można realizować tylko jeden z nich czy należy realizować obydwa typy w sposób powiązany?
                                                    Odpowiedź, 25.11.2016
                                                    Wnioskodawca winien zapewnić możliwość realizacji następujących typów operacji:
                                                    1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
                                                    2.programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.
                                                    Wnioskodawca powinien zaplanować w projekcie następujące typy działań:
                                                    1.Szkolenia 
                                                    A) językowe dla wszystkich poziomów znajomości
                                                    –angielskiego,
                                                    - francuskiego,
                                                    - niemieckiego 
                                                    B) komputerowe (zgodnie z załącznikiem nr 2 do wytycznych właściwych w zakresie edukacji)

                                                    2.Walidację i certyfikację kompetencji językowych i komputerowych, uzyskanych poza projektem.
                                                    Dystrybucja środków oparta będzie na potrzebach osoby dorosłej (uczestnika / uczestniczki projektu), które to potrzeby są centralnym podmiotem działań edukacyjnych (tzw. podejście popytowe).
                                                    Uczestnik/uczestniczka projektu po przedstawieniu Operatorowi/Beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie będzie samodzielnie dokonywał wyboru szkolenia, które realizować będzie Operator/Beneficjent poprzez wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku usług szkoleniowych lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących większą liczbę uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w  takim samym zakresie.

                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                    Pytanie 5. Czy szkolenia ICT mają być rozliczane na podstawie stawek wskazanych w Taryfikatorze cz. I.3 - Szkolenia/kursy IT? Natomiast szkolenia językowe zgodnie ze stawkami jednostkowymi załącznik nr 10 do regulaminu?

                                                    Odpowiedź, 25.11.2016
                                                    Tak, Wnioskodawca winien założyć stawki:
                                                    1. Szkolenia językowe – zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 w ramach RPO WSL 2014-2020: Stawki jednostkowe na szkolenia językowe obowiązujące w ramach projektów w PI 10 iii, w ramach Poddziałania 11.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
                                                    2.
                                                    Szkolenia ITC – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 w ramach RPO WSL 2014-2020 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”.

                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                    Pytanie 4. Jak należy czytać Taryfikator, np. ECDL Base, 1200 zł brutto na osobę, czyli za 1 osobę biorącą udział w zajęciach? I zgodnie z przypisem 1 str. 3 Taryfikatora, w zajęciach nie powinno brać udział więcej niż 12 osób, tak? A doświadczenie trenera nie powinno być krótsze niż 2 lata, tak? Czy takie same warunki są dla szkoleń/kursów IT?

                                                    Odpowiedź, 25.11.2016
                                                    Tak, Wnioskodawca winien założyć stawkę za przeszkolenie danej osoby np. w zakresie ECDL BASE 1200 zł. Jednocześnie zgodnie z przypisem 8, mającym zastosowanie w niniejszym konkursie, „W projektach realizowanych w obszarze edukacji w ramach Priorytetu Inwestycyjnego PI 10(iii) należy stosować standardy wymagań dla kompetencji cyfrowych, zgodnie z zapisami "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020".

                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                    Pytanie 3.  W Regulaminie wskazane są kryteria dostępu zero/jedynkowe:

                                                    - co najmniej 60% uczestników projektu zaliczających się do grupy osób w wieku 50 lat i więcej? uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu

                                                    - co najmniej 60% uczestników projektu zaliczających się do grupy osób o niskich kwalifikacjach uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu

                                                    Jak należy odnieść powyższe założenia do zapisu pkt. 7 str. 84: Czy co najmniej 24% uczestników projektu stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej? Przecież jak spełniamy warunek min 60% to automatycznie spełniamy warunek 24%.

                                                    Odpowiedź, 25.11.2016
                                                    Dla potrzeb konkursu zostały określone kryteria dodatkowe dotyczące preferowania pewnych typów projektu. Przykładowo kryterium w brzmieniu: Czy co najmniej 24% uczestników projektu stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej?
                                                    Odmiennie będzie się przedstawiała sytuacja w przypadku kryterium: Czy co najmniej 60% uczestników projektu zaliczających się do grupy „osób w wieku 50 lat i więcej” uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu będącym kryterium dostępu, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie wniosku.
                                                    Przykładowo w sytuacji objęcia wsparciem 100 uczestników projektu co najmniej 24 z nich powinno być zaliczonych do grupy osób w wieku 50 lat i więcej – kryterium premiujące.
                                                    Natomiast w celu spełnienia kryterium dostępu z grupy 24 osób 50 lat i więcej 60% tej grupy, tj. 15 osób winno uzyskać kwalifikacje lub nabyć kompetencje po opuszczeniu programu.
                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                    Pytanie 2. W regulaminie zawarto zapis: „Ponadto, Projektodawca/Operator jest zobowiązany do opisania we wniosku o dofinansowanie projektu oraz podjęcia działań informacyjno-promocyjnych zmierzających do zapewnienia szerokiego udziału osób powyżej 50 roku życia lub z niskimi kwalifikacjami w projekcie (jako działania stanowiące element zarządzania projektem, a nie jako odrębny typ wsparcia)”.

                                                    Proszę o słowo komentarza, nie wiem jak mam rozumieć element zarządzania projektem, chodzi o przeszkolenie i uczulenie kadry na tę grupę potencjalnych uczestników projektu.

                                                    Odpowiedź, 25.11.2016
                                                    Dla potrzeb konkursu należy przewidzieć wszelkie działania informacyjno-promocyjne zmierzające do poinformowania o możliwości uzyskania wsparciaw ramach projektu wspomnianych grup. Nie należy jednak we wniosku o dofinansowanie definiować odrębnego typu wsparcia o tym charakterze, a wszelkie podejmowane działania wskazać w zadaniu zarządzanie projektem.Przykładowym działaniem informacyjno-promocyjnym jest wysłanie, pocztą elektroniczną, wiadomości na temat projektu do pracodawców zatrudniających (wg wiedzy dostępnej wnioskodawcy) osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                    Pytanie 1. Czy wkład publiczny oznacza 85% dofinansowania?

                                                    Odpowiedź, 25.11.2016
                                                    Co do zasady 85 % dofinansowania będzie wkładem publicznym.Wyjątkiem będzie sytuacja kiedy podmiot publiczny lub prywatny (na podstawie umowy z podmiotem publicznym, np. z jednostką samorządu terytorialnego) w ramach wkładu własnego wniesie środki publiczne do projektu. W tej sytuacji środki publiczne będą stanowiły kwotę wyższą niż 85% dofinansowania.
                                                    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                     

                                                     

                                                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dot_konkursow_02416_02516_02616_grudzien2016

                                                     Pytanie 4. Wnioskodawcą w ramach RPO ma być Operator – spółka z o.o., której udziałowcami są gminy. Wnioskodawca świadczy usługi komunikacji publicznej – jako Operator zewnętrzny - na podstawie rozstrzygniętego w roku 2012 przetargu zgodnie z Ustawą PZP i otrzymuje za świadczone usługi wynagrodzenie (zapłatę za wozokilometry). W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie zawarto informacji, że elementem wynagrodzenia Operatora będzie dofinansowanie ze środków UE (czyli brak jest zgodności z punktem 29 Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym), w związku z czym spółka jako potencjalny wnioskodawca uważa, że projekt w całości będzie objęty pomocą publiczną. Badanie dopuszczalnego poziomu rekompensaty spółka planuje przeprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 uwzględniając następujące kategorie:

                                                     • koszty poniesione w związku ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych lub pakietem takich zobowiązań nałożonym przez właściwy organ i zawartym w umowie o świadczenie usług publicznych lub w zasadzie ogólnej,
                                                     • wszystkie dodatnie wpływy finansowe wygenerowane na sieci obsługiwanej w ramach danego zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych,
                                                     • przychody taryfowe i jakiekolwiek inne przychody wygenerowane podczas wypełniania danego zobowiązania lub zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych,
                                                     • rozsądny zysk.

                                                     Dokonana przez spółkę kalkulacja rekompensaty przedstawia, że rozsądny zysk nie przekracza dopuszczalnego poziomu IRR w wysokości 6%. Rekompensata wg spółki nie jest nadmierna i spółka chce przyjąć max poziom dofinansowania projektu (pewnie 85%).

                                                     a) Czy zatem można uznać, że poziom rekompensaty jest równy/tożsamy z poziomem pomocy publicznej i jest to wystarczające uzasadnienie/wyliczenie dla poziomu pomocy publicznej?

                                                     Odpowiedź 6.02.2017 r.
                                                     Rekompensata udzielana na podstawie rozporządzenia 1370/2007 jest formą pomocy publicznej, przy czym jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w przypadku rekompensat za wykonywanie usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego, zgodnie z definicją z art. 2 lit. g rozporządzenia 1370/2007, rekompensata oznacza każdą korzyść, zwłaszcza finansową, przyznaną bezpośrednio lub pośrednio przez właściwy organ z funduszy publicznych w okresie realizacji zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych lub powiązaną z tym okresem.
                                                     Taką korzyścią może być przy tym również dotacja z RPO WSL, o ile przeznaczona jest ona na sfinansowanie kosztów niezbędnych do wykonywania usługi publicznego transportu zbiorowego, w tym kosztów nabycia składników majątkowych niezbędnych do wykonywania takiej usługi. Co jednak istotne to z zapisów umowy zawartej pomiędzy organizatorem transportu publicznego (właściwy organ w rozumieniu rozporządzenia 1370/2007) a operatorem takiego transportu musi jednoznacznie wynikać, jakie parametry zostały uwzględnione do kalkulacji rekompensaty. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 lit b) pkt i) rozporządzenia 1370/2007, umowy o świadczenie usług publicznych określają z góry, w sposób obiektywny i przejrzysty, parametry, według których obliczane są rekompensaty. Takie parametry mogą oczywiście obejmować także koszty zakupu taboru. Należy przy tym dodać, że zgodnie z pkt 159 Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym, „aby dofinansowanie z programów operacyjnych zostało prawidłowo rozliczone w ramach rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, umowa o świadczenie usług publicznych, choćby warunkowo, musi zobowiązywać operatora do określonego działania, np. zakupu składników majątkowych, i tym samym przewidywać rekompensatę z tego tytułu”. Dodatkowo, zgodnie z pkt 160 ww. Wytycznych w przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się spółka komunalna lub przedsiębiorca zewnętrzny powinny one dołączyć do wniosku o dofinansowanie dokument potwierdzający, że ustaliły z właściwą jednostką samorządu terytorialnego, że część należnej im rekompensaty zostanie sfinansowana bezpośrednio ze środków programów operacyjnych, a nie ze środków tej jednostki (wraz ze wskazaniem części rekompensaty finansowanych z poszczególnych źródeł).
                                                     Zatem każda korzyść (np. w formie pieniężnej wypłacanej operatorowi przez organizatora, ale także dotacji z RPO WSL, o ile przeznaczona jest na zakup składników majątkowych mających służyć wykonywaniu usług publicznych) będąca składnikiem rekompensaty w rozumieniu rozporządzenia 1370/2007 stanowi pomoc publiczną, przy czym jest ona, w przypadku zapewnienia zgodności z wszystkimi odnośnymi wymogami ww. rozporządzenia zwolniona z obowiązku jej zgłoszenia i akceptacji przez Komisję Europejską.
                                                     Innymi słowy, dofinasowanie z RPO stanowić może jeden ze składników rekompensaty będącej pomocą publiczną, o ile taka ewentualność jest przewidziana w umowie zawartej pomiędzy organizatorem a operatorem transportu publicznego. Zasadniczo bowiem to organizator powierzając wykonywanie usługi publicznej ustala jaki jest zakres powierzonej usługi i jakie koszty będą uwzględnione w kalkulacji rekompensaty. Może on zatem wskazać i dać temu wyraz w stosownych zapisach umowy, że takim kosztem będzie koszt zakupu taboru, który może być finansowany z innych środków publicznych niż pochodzące bezpośrednio od organizatora („każdą korzyść, zwłaszcza finansową, przyznaną bezpośrednio lub pośrednio przez właściwy organ z funduszy publicznych”).
                                                     Co do pojęcia rozsądnego zysku, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z pkt 6 Załącznika do rozporządzenia nr 1370/2007 przez „rozsądny zysk” należy rozumieć stopę zwrotu z kapitału, która w danym państwie członkowskim uznawana jest za normalną dla tego sektora i w której uwzględniono ryzyko lub brak ryzyka ponoszonego w związku z interwencją organu publicznego przez podmiot świadczący usługi publiczne. Zatem nie jest możliwe przyjęcie z góry, iż zysk na poziomie np. 6% jest rozsądny lub nie. Wysokość rozsądnego zysku powinna być każdorazowo ustalana i kontrolowana przez organizatora transportu publicznego uwzględniając powyższe wskazania. Należy przy tym dodać, że zgodnie z pkt 138 ww Wytycznych rekomendowaną stopą zwrotu z kapitału własnego dla przedsięwzięć transportowych jest 6% w ujęciu realnym. Należy jednocześnie podkreślić, ze zgodnie z pkt 140 ww. Wytycznych, określając właściwy poziom rozsądnego zysku należy wziąć pod uwagę szczególne cechy danego przedsiębiorstwa, standardowe wynagrodzenie rynkowe z tytułu świadczenia podobnych usług oraz poziom ryzyka związanego z każdą umową o świadczenie usług publicznych. Na przykład umowa o świadczenie usług publicznych zawierająca szczególne przepisy zabezpieczające poziom rekompensaty w przypadku nieprzewidzianych kosztów niesie ze sobą mniejsze ryzyko, niż umowa tego rodzaju, która nie przewiduje takich gwarancji. Zakładając, że pozostałe warunki są takie same, rozsądny zysk przewidziany w pierwszej umowie powinien być zatem niższy niż zysk przewidziany w drugiej.
                                                     Podsumowując, dopuszczalny poziom dotacji z RPO WSL będzie uzależniony od tego, czy przy uwzględnieniu takiej dotacji poziom rekompensaty przysługującej operatorowi nie będzie nadmierny, tj. przekroczy finansowy wynik netto obliczony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 1370/2007:
                                                     - koszty poniesione w związku ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych lub pakietem takich zobowiązań nałożonym przez właściwy organ/właściwe organy i zawartym w umowie o świadczenie usług publicznych lub w zasadzie ogólnej,
                                                     - minus wszystkie dodatnie wpływy finansowe wygenerowane na sieci obsługiwanej w ramach danego(-ych) zobowiązania (zobowiązań) z tytułu świadczenia usług publicznych,
                                                     - minus przychody taryfowe i jakiekolwiek inne przychody wygenerowane podczas wypełniania danego zobowiązania lub zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych,
                                                     - plus rozsądny zysk,
                                                     - równa się wynik finansowy netto.
                                                     Niewłaściwym jest przyjęcie założenia, iż najpierw Wnioskodawca ustala, jaki poziom dofinasowania chce uzyskać – poziom ten będzie możliwy do ustalenia po przedstawieniu kalkulacji rekompensaty. Zgodnie z pkt 141 ww. Wytycznych, kalkulacja rekompensaty powinna wykazać, że w wyniku przyznania dotacji ze środków unijnych nie wystąpi nadmierne wynagrodzenie operatora (np. w sytuacji, gdy umowa o świadczenie usług publicznych została już wcześniej zawarta) w skali całej usługi transportu publicznego w ramach danej umowy zawartej pomiędzy organizatorem a operatorem transportu. W przypadku, gdy udzielenie dotacji ze środków unijnych na maksymalnym pułapie spowodowałoby, że może wystąpić nadmierna rekompensata, wówczas należy:
                                                     - zmniejszyć wypłacaną rekompensatę do dozwolonego poziomu poprzez obniżenie innych niż dotacja z funduszy unijnych źródeł finansowania operatora albo
                                                     - obniżyć wartość pomocy z funduszy unijnych o wartość nadmiernej rekompensaty, która wystąpi w całym okresie umowy według wartości w ujęciu realnym.
                                                     Na marginesie należy zauważyć, iż badanie dopuszczalnego poziomu rekompensaty jest zasadniczo zadaniem organizatora a nie operatora usługi publicznej. Choć zatem spółka (operator) powinien przedstawić organizatorowi określone dane i wyliczenia, to na tym ostatnim spoczywa obowiązek ich weryfikacji w toku obowiązywania umowy oraz na jej zakończenie (zob. pkt 143 i 144 Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym). Z tego powodu, jak również ze względu na prawidłowość wypełniania obowiązku sprawozdawczego przez organizatora transportu, zgodnie z pkt 160 ww. Wytycznych instytucja, która zawarła umowę o dofinansowanie ze spółką komunalną albo przedsiębiorcą zewnętrznym, zobowiązana jest informować właściwą jednostkę samorządu terytorialnego (organizatora ransportu) o zawarciu i zmianach umowy o dofinansowanie oraz przekazaniu dofinansowania.

                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                     Czy zatem:

                                                     b) Będzie prawidłowo, jeśli spółka poda podstawę prawną pomocy o którą się ubiega tj. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady – w odniesieniu do okresu po 3 grudnia 2009 r. oraz wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym, czy też powinien zastosować rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,

                                                      c) a może powinna to być pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną (art.56) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną; a może właściwe powinno być zastosowanie obu podstaw prawnych, tj. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 dla sprawdzenia czy rekompensata nie jest nadmierna, a rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dla wyliczenia wysokości pomocy publicznej, o którą może się ubiegać?
                                                     Odpowiedż 6.02.2017 r.
                                                     Wnioskodawca powinien wybrać podstawę prawną udzielenia pomocy adekwatną do zakresu i charakteru projektu. Zasadniczo, w przypadku projektów polegających na zakupie przez operatora taboru mającego służyć wykonywaniu usług transportu publicznego de facto brak jest innych podstaw prawnych dla udzielenia dotacji z RPO WSL niż rozporządzenie 1370/2007 przy uwzględnianiu wymogów określonych w Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Rozporządzenie 651/2014 w zasadzie nie zawiera podstaw prawnych dla zakupu taboru. Na jego podstawie (a konkretnie na podstawie krajowego programu pomocowego – właściwe rozporządzenie krajowe podano w regulaminie naboru), przy spełnieniu określonym w nim wymogów, możliwe jest jednak udzielenie dotacji będącej tzw. pomocą na infrastrukturę lokalną. Taka sytuacja dotyczyć jednak będzie nie zakupu taboru lecz np. budowy centrów przesiadkowych. Oczywiście, przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z rozporządzenia 1370/2007 i z ww. Wytycznych możliwe jest również uznanie dotacji z RPO WSL za część rekompensaty przeznaczonej na sfinansowanie infrastruktury centrów przesiadkowych. Innymi słowy, potencjalnie w przypadku takiej infrastruktury można wskazać jedną lub drugą z ww. podstaw prawnych. W przypadku zakupu taboru jedyną realną do zastosowania podstawą prawną jest rozporządzenie 1370/2007.

                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                     d)  Jaka może być maksymalna wysokość dofinansowania projektu przy uwzględnieniu że w projekcie koszty kwalifikowane będą wynosić ponad 8,8 mln zł i czy wnioskodawca może założyć we wniosku właściwą kwotę dofinansowania przyjmując np. że maksymalny określony w konkursie poziom dofinansowania wynosił będzie 85%, jaki jest właściwy wzór do obliczenia wartości dotacji w takim przypadku?

                                                     Odpowiedź 6.02.2017 r.
                                                     Jak już wskazano wyżej, maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych jest wypadkową wielu czynników. Po pierwsze zależy od reguł obowiązujących w ramach wybranej podstawy prawnej udzielenia pomocy publicznej.
                                                     Jeśli podstawą taką będzie rozporządzenie 1370/2007 (przy uwzględnianiu zapisów Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym), wówczas dopuszczalny poziom wsparcia będzie wynikał z przedstawionego modelu kalkulacji rekompensaty. Dotacja z RPO WSL wraz uwzględnianiem wszelkich innych korzyści otrzymanych przez operatora a przyznaną bezpośrednio lub pośrednio przez właściwy organ z funduszy publicznych w okresie realizacji zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych lub powiązaną z tym okresem nie może bowiem przekroczyć wyniku finansowego netto w rozumieniu załącznika do rozporządzenia 1370/2007. Ponownie należy zatem wskazać, iż 85% poziom dofinansowania nie może być traktowany jako punkt wyjścia. Poziom dofinansowania wynikać będzie dopiero z kalkulacji rekompensaty, ta zaś powinna znaleźć oparcie przede wszystkim w zapisach umowy zawartej pomiędzy organizatorem a operatorem. Sporządzając kalkulację rekompensaty należy mieć na uwadze, iż dotyczy ona całokształtu usługi publicznej objętej daną umową o świadczenie usługi publicznej. Okres kalkulacji rekompensaty zasadniczo powinien być spójny z okresem powierzenia wykonywania danej usługi. Przykładowe modele kalkulacji zostały opracowane jako załącznik dla Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym obowiązujących w perspektywie finansowe 2007-13[1]. Mogą one stanowić przykład, na którym Wnioskodawca może się oprzeć także obecnie, przy uwzględnianiu zapisów nowych Wytycznych.
                                                     Jeżeli podstawą udzielonej pomocy (przy założeniu, że spełnione są wszystkie warunki) miałoby być Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (np. na budowę centrum przesiadkowego), wówczas, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante. Wnioskodawcy zobligowani są do przedstawienia w formie arkusza kalkulacyjnego wyliczeń w tym względzie. Więcej informacji w tym zakresie zawiera Instrukcja wypełniania wniosku.
                                                     [1] http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/wytycznepolskie/who/Strony/WYTYCZNE_AKTUALNE_052015.aspx

                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                     e) Czy wszystkie planowane koszty (planowane jako wydatki kwalifikowane) mogą być objęte pomocą publiczną w ramach odpowiednich uregulowań dotyczących pomocy publicznej (wątpliwości spółki dotyczą wydatków na przygotowanie dokumentacji projektu oraz na promocję)?

                                                     Odpowiedź 6.02.2017 r.
                                                     Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej, za kwalifikowalne mogą być uznane tylko te wydatki, które spełniają łącznie warunki określone w tych Wytycznych i warunki wynikające z odpowiednich regulacji w zakresie pomocy publicznej , przyjętych na poziomie unijnym lub krajowym.
                                                     W przypadku, gdy dotacja z RPO WSL miałaby stanowić składnik rekompensaty będącej pomocą publiczną (tj. rekompensaty w rozumieniu rozporządzenia 1370/2007), wówczas jak już wspominano wyżej, z zapisów umowy zawartej pomiędzy organizatorem a operatorem powinien jasno wynikać zakres powierzonej usługi publicznej. Jednocześnie umowa powinna określać parametry, według który obliczana jest rekompensata. Zatem to poniekąd od zapisów umowy zawartej pomiędzy organizatorem a operatorem zależeć będzie, jakie koszty uwzględniono jako koszty świadczenia usługi w ramach publicznego transportu zbiorowego.
                                                     W przypadku pomocy na infrastrukturę lokalną zasadniczo uznaje się koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Działania związane z promocją zatem nie będą kwalifikowalne w tym przypadku. Jeśli idzie o dokumentacje techniczną, to w takim zakresie w jakim jest ona bezpośrednio związana z realizowaną infrastrukturą (np. projekt budowlany) a jednocześnie spełnia wymóg w zakresie sklasyfikowania jej jako wartości niematerialne lub prawne, może ona być wówczas kwalifikowalna. Możliwości uznania takiej dokumentacji za wartość niematerialną i prawną była przedmiotem interpretacji podatkowych.

                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                     Pytanie 3. Czy w przypadku dofinansowania systemu rowerów miejskich dofinansowanie w tym zakresie będzie miało charakter pomocy publicznej?
                                                     Czy zarządzanie takim systemem może zostać powierzone podmiotowi innemu niż Wnioskodawca (gminy będącej właścicielem systemu), który będzie uiszczał na rzecz Wnioskodawcy opłatę?
                                                     Czy fakt, że operator będzie nie tylko zarządzał majątkiem, ale również pobierał opłaty z tytułu jego udostępniania mieszkańcom jest akceptowalny?
                                                     Czy fakt, że zadanie jest objęte pomocą publiczną nie powoduje, że operator majątku uzyska nieuzasadnione korzyści?
                                                     Odpowiedź 15.12.2016 r.
                                                     Na wstępie należy zauważyć, iż właściwie zidentyfikowano element związany z uruchomieniem systemu rowerów miejskich jako objęty pomocą publiczną. Analiza rynku w tym względzie pozwala na stwierdzenie, że na rynku asortymentowo tożsamym funkcjonują przedsiębiorcy oferujący analogiczne usługi (płatne systemy rowerów miejskich), które powiązani są z podmiotami zagranicznymi (np.: 1. NextBike Polska działa w Polsce od 2011 roku na licencji Nextbike GmbH, niemieckiej firmy istniejącej od 2004r., która jest obecna na 4 kontynentach w 14 państwach i 73 miastach, 2. BikeU działa w Polsce od 2014 roku jako spółka francuskiej Grupy Egis). W świetle powyższego wydaje się zatem, że dofinansowanie dla projektu w tym zakresie może spełniać przesłanki wystąpienia pomocy publicznej, w szczególność nie można wykluczyć wpływu na konkurencję oraz wymianę handlową – można bowiem wskazać podmioty prowadzące analogiczną działalność, powiązane z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w innych państwach UE.
                                                     W kwestii związanej z możliwą podstawą prawną udzielenia pomocy, zasadniczo należy wskazać, iż, zgodnie z regulaminem konkursu w przypadku dofinansowania mającego charakter pomocy publicznej, pomoc taka udzielana będzie przez IZ RPO WSL na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym w szczególności:
                                                     • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 [Dz. U. z 2015, poz. 1208];
                                                     • Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i 1107/70 (Dz. Urz. UE 2007 L 315/1),
                                                     • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 488).
                                                     Opis planowanego sposobu operowania na powstałej w wyniku dofinansowania infrastrukturze sugeruje, iż zastosowanie znajdzie pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną. Zgodnie bowiem z art. 56 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (na którym zasadniczo oparto polskie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020), wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej eksploatacji infrastruktury udzielane powinny być na otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach, z należytym poszanowaniem obowiązujących zasad udzielania zamówień.
                                                     Zatem, w przypadku powierzenia zarządzania i eksploatacji powstałej infrastruktury objętej pomocą na infrastrukturę lokalną konieczne jest, aby postępowanie w tym zakresie miało charakter otwarty, przejrzysty i niedyskryminacyjny i odbyło się z poszanowaniem odnośnych przepisów w zakresie udzielania zamówień. Sposób wynagrodzenia, jakie otrzymywać ma operator systemu roweru miejskiego (pobieranie opłat od mieszkańców) sugeruje, że w przedmiotowym przypadku zakłada się powierzenie operowania systemem roweru miejskiego w formie koncesji. W takim wypadku wybór operatora powinien odbywać się zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi i unijnymi w tym względzie (w szczególności: ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji).
                                                     Co do informacji, iż „Gmina będzie uzyskiwać przychód w ramach zadania w postaci stałej opłaty za dzierżawę wnoszonej przez operatora”, należy mieć na względzie, ze zgodnie z art. 56 ust. 3 zd. drugie rozporządzenia 651/2014, cena pobierana za użytkowanie lub sprzedaż infrastruktury powinna odpowiadać cenie rynkowej. Jak przy tym wyjaśniono w dokumencie Practical guide to the GBER[1], cenę rynkową można ustalić w drodze procedury przetargowej lub za pomocą analizy porównawczej (benchmarking) lub poprzez tzw. metodę kosztów przyrostowych. W niniejszym przypadku należycie ogłoszone konkurencyjne, otwarte przejrzyste i niedyskryminacyjne postępowanie powinno dawać rękojmie, iż ustalona w ten sposób stawka opłat będzie miała charakter rynkowy[2]. Użytkowników infrastruktury, którzy płacą cenę rynkową, zgodnie z ww. dokumentem, nie uznaje się za podmioty otrzymujące pomoc publiczną.W założeniu otwarty, przejrzysty i niedyskryminacyjny tryb wyboru operatora infrastruktury, od którego pobierana jest cena mająca charakter rynkowy powinien zagwarantować, iż podmiot ten nie otrzymuje korzyści wykraczającej ponad to, co zgodne byłoby z warunkami rynkowymi. W tym kontekście należy również zwrócić uwagę na art. 56 ust. 7 rozporządzenia 651/2014, zgodnie z którym brak jest możliwości wsparcia tzw. infrastruktury dedykowanej (specjalnej), rozumianej jako infrastruktura, który została zbudowana dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw i dostosowana do ich potrzeb.
                                                     Niezależnie od powyższego należy mieć na uwadze, iż wszystkie warunki udzielenia pomocy na infrastrukturę lokalną muszą zostać spełnione. W przypadku pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną konieczne jest zatem wykazanie, iż spełnione są warunki określone w rozporządzeniu 651/2014 oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 [Dz. U. z 2015, poz. 1208].

                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                     Pytanie 2. Czy w przypadku projektu, który zakłada realizację zarówno zadań objętych i nieobjętych pomocą publiczną, rozpoczęcie realizacji zadań nieobjętych pomocą publiczną (np. ogólnodostępnych ścieżek rowerowych) ma wpływ na efekt zachęty dla nierozpoczętego zadania objętego zasadami pomocy publicznej (np. płatnych systemów roweru miejskiego)?
                                                     Odpowiedź 15.12.2016 r.
                                                     Kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia będzie miał fakt, czy poszczególne elementy szerszego projektu są ze sobą związane w sposób nierozerwalny. Jeżeli tak, to całość kosztów stanowić będzie jeden projekt w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej, a rozpoczęcie jego realizacji (niezależnie czy w części mającej charakter gospodarczy / niegospodarczy) wykluczać będzie możliwość uznania spełnienia efektu zachęty. W przeciwnym przypadku natomiast, tj. w sytuacji gdy projekt realizowany przez wnioskodawcę składa się de facto z kilku mniejszych oddzielnych części, z których to każda może stanowić samodzielną inwestycję, to rozpoczęcie/zakończenie którejkolwiek z nich nie powinno mieć zasadniczo wpływu na możliwość udzielenia pomocy publicznej na realizację pozostałych. W tym drugim przypadku bowiem, warunki dopuszczalności (w tym spełnienie efektu zachęty) udzielonej pomocy należy analizować indywidualnie dla każdej z części szerszego projektu, stanowiącej samodzielną inwestycję.W tym kontekście należy zauważyć, że to, czy poszczególne części szerszego projektu należy uznać (albo nie) za samodzielne inwestycje zależy od wyników indywidualnej analizy przeprowadzonej dla konkretnego przypadku. Z samodzielną inwestycją na pewno nie będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy jej realizacja będzie uzależniona od realizacji pozostałych części (m.in. ze względów ekonomicznych, technicznych czy administracyjnych). Z drugiej jednak strony sam fakt, że poszczególne części szerszego projektu realizowane są przez tego samego beneficjenta, umiejscowione są na tym samym obszarze (lub w bezpośrednim sąsiedztwie), służą tej samej grupie odbiorców (np. lokalnej społeczności) lub są realizowane na podstawie jednego wniosku aplikacyjnego, nie powinien przesądzać o braku możliwości uznania poszczególnych części szerszego projektu za samodzielne inwestycje, w szczególności jeżeli ich przeprowadzenie służy odmiennym celom, oparte jest na indywidualnie przygotowanym studium wykonalności (biznes planie) lub też dla każdej części prowadzona jest odrębna księgowość.
                                                     Mając na uwadze powyższe, wydaje się, że w przedmiotowym przypadku, realizacja dotychczasowych zadań (stworzenie ścieżek rowerowych, wiat przystankowych, przebudowa układu drogowego) nie będzie miała wpływu na spełnienie efektu zachęty dla części związanej ze stworzeniem sieci płatnych wypożyczalni roweru miejskiego.

                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                     Pytanie 1. W jaki sposób określić w projekcie limity na wykup gruntów (do 10% kosztów kwalifikowanych) oraz 20% na infrastrukturę drogową (Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski …)
                                                     Odpowiedź 15.12.2016 r.
                                                     Objęcie projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 limitami określonymi w Wytycznych ws. kwalifikowalności wydatków. Przykładowo, określenie limitu 10% kosztów kwalifikowalnych na wykup gruntów ma bezpośredni wpływ na limit 20% kwoty na infrastrukturę drogową w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. Wpływ kilku limitów na wysokość wydatków kwalifikowalnych oraz sposób ich wyliczenia we wniosku o dofinansowanie przedstawia załączona tabela w formacie Excel.
                                                     Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż jeżeli wykup gruntów następuje pod infrastrukturę drogową objętą limitem 20% (Działanie 4.5.), koszty wykupu gruntów uznane za kwalifikowalne powodują konsumowanie (pomniejszenie) ww. limitu.
                                                     Zasady kwalifikowalności wydatków związanych z wykupem gruntów regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
                                                     Natomiast zasady kwalifikowalności wydatków związane z przebudową/ budową infrastruktury drogowej w ramach Działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski (…) określają Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków EFRR RPO WSL 2014-2020.

                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                     lp. Zadania w ramach projektu
                                                     Tak przedstawiono
                                                     Tyle NK Tyle zostaje roboczo Tyle kwalifikowalne Wartość % ostatecznych wydatków limit % Wydatki niekwalifikowalne
                                                     1. zadanie 1 100 100 100 0
                                                     2. zadanie 2 100 100 100 0
                                                     3. zadanie 3 300 300 300 0
                                                     4. zadanie 4 500 500 500 0
                                                     5. wykup gruntów 2 500 2 500 1 571,43 10% 10% 928,57
                                                     6. infrastruktura dr. 6 000 6 000 3 142,86 20% 20% 2857,14
                                                     7. zadanie 5 10 000 10 000 10 000 0
                                                     razem 19 500 19 500 15 714,29 3785,71


                                                     Opracowane: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

                                                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dot__konkursow_2016_12_15

                                                      Pytanie 1. Zgodnie z zapisami punktu 2.1.4.6 lit. a) regulaminu konkursu, w ramach projektu mogą być realizowane badania kolonoskopowe, których koszt jednostkowy nie przekracza 420 zł brutto. W związku z powyższym proszę o informację czy koszt przygotowania pacjenta do badania kolonoskopowego (badania laboratoryjne, lek przeczyszczający, kwalifikacja lekarska do zabiegu) wchodzi w skład ww. kwoty czy może stanowi dodatkowy koszt usługi zdrowotnej i co za tym idzie jest wyłączony spod tego limitu?

                                                      Odpowiedź 21.11.2016 r.
                                                      Wskazany koszt 420,00 zł brutto jest kosztem obejmującym: przygotowanie pacjenta do badania tj. np. podanie środka przeczyszczającego i koszt samego badania. Natomiast badanie laboratoryjne nie jest elementem składowym Programu profilaktyki raka jelita grubego a tym samym nie może być kosztem kwalifikowanym.
                                                      Konsultacja kwalifikująca pacjenta do badania może być wykonana np. w ramach wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Należy podkreślić, że kosztem kwalifikowalnym wyłączonym spod limitu 420,00zł brutto jest koszt znieczulenia pacjenta (w tym: konsultacja anestezjologa do zabiegu i koszt preparatu do znieczulenia).

                                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                      Pytanie 2. Proszę o informację, czy obowiązkiem ośrodka ubiegającego się o pozyskanie dofinansowania na wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 jest posiadanie na własność sprzętu wymienionego w “Zasadach realizacji programu badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego” (zał. nr 20 do Regulaminu konkursu).
                                                      Czy dopuszczalne jest zapewnienie takiemu ośrodkowi części wymaganych videokolonoskopów na zasadzie umowy użyczenia? A jeśli takie rozwiązanie jest możliwe, to czy ośrodek powinien posiadać pisemne potwierdzenie takiego użyczenia już na etapie ubiegania się o dofinansowanie, czy też wystarczy, jeśli w treści wniosku zadeklaruje się, że brakujące videokolonoskopy (ośrodek posiada na własność tylko jeden) zostaną użyczone przed przystąpieniem do realizacji programu?

                                                      Odpowiedź 21.11.2016 r.
                                                      Zgodnie z interpretacją otrzymaną od Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucja Organizująca Konkurs nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 informuje, że w odniesieniu do wymogu wyposażenia podmiotu leczniczego w co najmniej 3 videokolonoskopy, to może on zostać spełniony zarówno w przypadku posiadania przed dany podmiot 3 videokolonoskopów, ale także poprzez zawarcie z innym podmiotem umowy użyczenia aparatury medycznej na określony okres. Jednakże umowa użyczenia powinna zostać zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, tak aby Wnioskodawca mógł we wniosku wykazać odpowiedni potencjał niezbędny do uzyskania pozytywnej oceny projektu. Ponadto IOK wskazuje, iż nie ma konieczności przedstawienia przedmiotowej umowy jako załącznika na etapie składania wniosku o dofinasowanie w ramach konkursu, będzie ona podlegała weryfikacji dopiero na etapie kontroli projektu.
                                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                      Pytanie 3. Co może wchodzić w skład badania kolonoskopowego (w obrębie kwoty 420 zł brutto)? Czy w ramach tej kwoty można sfinansować uczestnikowi lek niezbędny do przygotowania pacjenta do badania?Odpowiedź 21.11.2016 r.
                                                      Wskazany koszt 420,00zł brutto jest kosztem obejmującym przygotowanie pacjenta do badania tj. np. podanie środka przeczyszczającego i samego badania. Należy podkreślić, że kosztem kwalifikowalnym wyłączonym spod limitu 420,00zł brutto jest koszt znieczulenia pacjenta (w tym: konsultacja anestezjologa do zabiegu i koszt preparatu do znieczulenia).
                                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                      Pytanie 4. W jaki sposób beneficjent powinien weryfikować fakt przynależności uczestnika do grupy aktywności zawodowej? Czy będzie konieczność zbierania oświadczeń od uczestników?   Odpowiedź 21.11.2016 r.
                                                      Zgodnie z zapisami pkt. 2.5 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16, grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej definiowane jako osoby aktywne zawodowo w wieku powyżej 15 lat - pracujące albo pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące pracy i zainteresowane jej podjęciem. Zatem o przynależności do grupy docelowej nie decyduje określony w sposób sztywny wiek, ale aktywność zawodowa tej osoby. IOK wskazuje, że Wnioskodawca planując grupę docelową w konkursie musi wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z realizowanych programów profilaktycznych (wiek uczestników programów profilaktycznych) jak również ograniczenia realizacji wsparcia dla grupy docelowej z danego subregionu. Na etapie realizacji projektu, celem rozliczenia z IOK, Wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania udziału uczestników w projekcie np. poprzez wymóg wypełnienia przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa oraz odpowiedniego oświadczenia. Jednocześnie zgodnie z zasadami realizacji programów profilaktycznych, Wnioskodawca musi spełnić wymóg odpowiedniej sprawozdawczości wykonanych świadczeń do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki i Ministerstwa Zdrowia poprzez System Informatyczny Programu Badań Przesiewowych.

                                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                      Pytanie 5.  Czy pełnomocnictwo, o którym mowa w sekcji 2.4.8 Regulaminu jest obligatoryjne w sytuacji, kiedy sama umowa partnerska w wysokim stopniu precyzuje kto za co odpowiada tzn., że partner wiodący reprezentuje partnerstwo? Odpowiedź 21.11.2016 r.
                                                      Tak, integralną częścią umowy partnerstwa jest pełnomocnictwo dla partnera wiodącego do reprezentowania partnera/partnerów projektu. W związku z powyższym jest to dokument obligatoryjny.
                                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                        Pytanie 6. Czy umowa partnerska powinna zostać dołączona jako załącznik do wniosku o dofinansowanie na etapie jego składania?Odpowiedź 21.11.2016 r.
                                                      Nie, zgodnie z pkt. 2.7.12 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16, Wnioskodawca składa załączniki do wniosku o dofinansowanie dotyczące wyłącznie pomocy publicznej/pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Tym samym IOK nie przewiduje składania innych załączników do wniosku. Natomiast na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu, IOK wymaga od Wnioskodawcy przedstawienia załączników do umowy o dofinansowanie projektu – jednym z dokumentów jest umowa partnerstwa/porozumienie o partnerstwie.
                                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                       Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_z_dzialania_8_3_2__realizowanie_aktywizacji_zawodowej_poprzez_zapewnienie_wlasciwej_opieki_zdrowotnej

                                                       Komunikat. W związku z wątpliwościami w zakresie uwzględniania liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego w przekazywanych organowi dotującemu sprawozdaniach oraz w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) Instytucja Zarządzająca informuje co następuje.
                                                       Komunikat, 07.03.2017 r.
                                                       Zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 dotyczące nieuwzględniania przez organ prowadzący OWP liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach (w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej) dotyczą relacji (dotacji z budżetu gminy) między organem prowadzącym przedszkole a gminą, nie zaś dotacji celowej, którą gmina otrzymuje z Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO).
                                                       Oznacza to, iż na potrzeby SIO należy wykazywać wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym - również te, które są objęte finansowaniem z EFS. Dotacja celowa udzielana z MEN jest bowiem inną kategorią niż dotacja rozdzielana przez gminę dla poszczególnych przedszkoli.
                                                       Warunek wykazywania liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym dotyczy na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943) wszystkich dzieci i służy wykazaniu ich liczby na potrzeby SIO. W rezultacie jednostka samorządu terytorialnego otrzyma z MEN dotację celową na wszystkie zgłoszone dzieci. JST jest zobowiązana następnie do rozliczenia dotacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 956).
                                                       Jednocześnie należy pamiętać, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podwójne finansowanie oznacza m.in:
                                                       poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu bezzwrotnej pomocy finansowej z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu.

                                                       Jednocześnie przedstawiamy interpretację Ministerstwa Rozwoju w powyższej sprawie.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego


                                                       Pytanie 6.
                                                       Pytanie dotyczy dodatku do wynagrodzenia dla dyrektorów szkół. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. Karta Nauczyciela każdy nauczyciel oraz dyrektor szkoły może otrzymać dodatek motywacyjny. Dodatkowo na podstawie art.30 ust.6, art.49 ust.1 pkt 1, w związku z art.91d pkt 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r., poz.191 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.446), i po zaopiniowaniu przez związki zawodowe Rada Miasta Chorzów Uchwaliła zmianę w załączniku do uchwały Nr XXXVIII/698/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. -  1. W rozdziale II – Dodatek motywacyjny w § 2: został uzupełniony zapis dotyczący wynagradzania dyrektorów szkół poprzez dodanie pkt 8 w brzmieniu: „Prezydent Miasta może przyznać dyrektorowi szkoły realizującej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – w związku z czasowym zwiększeniem zadań – dodatek do wynagrodzenia z tytułu zarządzania projektem w wysokości do 40% wynagrodzenia miesięcznego w zależności od wartości projektu”.  Prosimy o odpowiedź na pytanie: od jakiego terminu dodatek dla dyrektora wypłacany z kosztów pośrednich będzie kwalifikowalny? Nadmienię, iż realizację projektów rozpoczęto 1 września 2016 r.
                                                       Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie jest zgodny z okresem jego realizacji. Zatem w przypadku, o którym mowa w zapytaniu okres ten rozpoczyna się z dniem 1 września 2016r. W odniesieniu do kosztów pośrednich IZ przypomina, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 traktowane są one jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które są rozliczane ryczałtem w ramach kosztów pośrednich.

                                                       Pytanie 5. W regulaminie konkursu przewidziano wydatki na refundację wyposażenia stanowisk pracy dla stażystów i praktykantów. W trakcie negocjacji musieliśmy odpowiedzieć na pytanie: co stanie się z ww. wyposażeniem po zakończeniu projektu. Pracodawcy odpowiedzieli, że sprzęt zostanie przekazany szkole. Tu rodzi się jednak pytanie: Czy powinniśmy taki sprzęt kupować w ramach zamówień realizowanych przez szkołę? Jeśli tak, to pojawi się problem dotyczący zarówno niektórych sprzętów jak też licencji profesjonalnego oprogramowania, które z pewnością pracodawca powinien zakupić na firmę jeśli ma być w niej legalnie wykorzystywane.
                                                       Koszty wyposażenia stanowiska pracy dla praktykanta/stażysty ponosi pracodawca. W ramach projektu istnieje możliwość refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia niezbędnego do zapewnienia odpowiednich warunków odbywania praktyki/stażu.
                                                       Ponadto, zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-049/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 należy mieć na względzie, iż do obowiązków wnioskodawcy przy tworzeniu projektu należy ustalenie, czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis i wypełnienie określonych pól we wniosku o dofinansowanie, jeżeli stwierdzono ich wystąpienie. Należy przede wszystkim określić, czy wnioskodawca w ramach składanego na konkurs projektu będzie odbiorcą pomocy de minimis lub pomocy publicznej oraz czy będzie udzielać wsparcia podmiotom, które są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących pomocy publicznej.

                                                       Pytanie 4. Jeśli pracodawcy zgodnie z zapisem o refundacji w Regulaminie Konkursu sami będą kupować wyposażenie stanowisk pracy dla stażystów i praktykantów, to w wypadku jeśli są to firmy prywatne czy obowiązuje je PZP i zasada konkurencyjności?
                                                       Kwestię ponoszenia i rozliczania wydatków ponoszonych na zapewnienie odpowiednich warunków odbywania praktyki/stażu powinna regulować zawarta z pracodawcą umowa.
                                                       Pracodawca (o ile nie jest partnerem/realizatorem) nie jest zobligowany do stosowania warunków i procedur określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

                                                       Pytanie 3. Pytanie dotyczy refundacji wynagrodzenia opiekunów staży i praktyk zawodowych – właściciel jednej z firm zdecydowanie wolałby, aby dodatek dla opiekunów staży był wypłacany na podstawie zawartej umowy trójstronnej przez Wnioskodawcę bezpośrednio na konto pracownika – opiekuna. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?
                                                       Nie, nie jest możliwe. Beneficjent działając na podstawie porozumienia z danym podmiotem przyjmującym uczniów na staż lub praktykę refunduje Pracodawcy koszty związane z wynagrodzeniem pracownika wyznaczonego na opiekuna stażysty w projekcie.

                                                       Pytanie 2. Czy możliwe jest refundowanie części wynagrodzenia opiekunowi stażystów jeśli jest to jednocześnie właściciel jednoosobowej firmy?
                                                       Tak, powyższe jest możliwe i stanowi wydatek kwalifikowalny w projekcie.

                                                       Pytanie 1. Czy personel zatrudniany w ramach kosztów pośrednich wykazywany jest w bazie personelu? Jeśli tak, to czy uzupełniać należy okresy zatrudnienia?
                                                       W module Baza personelu należy uwzględnić dane wyłącznie personelu zaangażowanego w kosztach bezpośrednich projektu z wyłączeniem osób zaangażowanych w realizację działań/zadań rozliczanych za pomocą uproszczonych metod.
                                                       Niemniej w sytuacji gdy pracownik ujęty w ramach kosztów pośrednich wykonuje dodatkowo zadania merytoryczne w ramach projektu (np. udziela wsparcia), to jego wynagrodzenie za wsparcie merytoryczne jest wykazywane w ramach kosztów bezpośrednich, a więc jego zaangażowanie w zadania merytoryczne powinno być wykazane w Bazie personelu.

                                                        Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_xi_wzmocnienie_potencjalu_edukacyjnego_2016_11_22

                                                        Pytanie 7. Jaką intensywnością pomocy powinien zostać objęty wydatek związany z promocją projektu w zakresie działania 1.1 RPO WSL 2014-2020?
                                                        Odpowiedź, 26.06.2017 r.
                                                        W ramach działania 1.1 do wsparcia kwalifikują się projekty dotyczące infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego dotyczących pomocy publicznej . Z uwagi na powyższe w Regulaminie konkursu dla działania 1.1 zostały wskazane dwie podstawy prawne w zakresie przyznawania pomocy publicznej i pomocy de minimis dla projektów w ramach działania 1.1. Jest to rozporządzenie Ministra Rozwoju z 16 czerwca 2016r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 899) zwane dalej „rozporządzeniem na infrastrukturę badawczą” oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 488) zwane dalej „rozporządzeniem de minimis”. Ponieważ promocja projektu nie kwalifikuje się do objęcia pomocą w zakresie „rozporządzenie na infrastrukturę badawczą” (zgodnie z art.. 7 pkt 3 ww rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) to wydatek związany z promocją projektu może zostać ujęty w kosztach kwalifikowalnych projektu tylko w sytuacji, w której wydatek ten zostanie objęty pomocą przyznawaną na podstawie „rozporządzenia de minimis” Pozom dofinansowania wydatków, zgodnie z intensywnością określoną w SZOOP, może wynieść maksymalnie 50%.

                                                        Jeżeli infrastruktura badawcza będąca przedmiotem projektu będzie wykorzystywana zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej jak i niegospodarczej, zasadami pomocy państwa obejmuje się tylko te środki publiczne, które powiązane są z działalnością gospodarczą. W takim przypadku koszty, takie jak promocja projektu, powinny zostać podzielone we wniosku o dofinasowanie w tabeli kosztów na dwa zadania – objęte pomocą publiczną oraz nie objęte pomocą publiczną. Podział kosztów w ramach zadań dokonany zostać powinien zgodnie z założoną proporcją gospodarczego i niegospodarczego wykorzystania infrastruktury.

                                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                        Pytanie 6. Czy dokonanie wpisu do dziennika budowy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie powoduje nie dochowanie „efektu zachęty”?
                                                        Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w artykule 6 stwierdza, że rozporządzenie stosuje się jedynie do pomocy, która wywołuje efekt zachęty.
                                                        Rozporządzenie uznaje, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył do danego państwa członkowskiego pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności.
                                                        Rozporządzenie w art. 2 ust. 23 definiuje „rozpoczęcie prac” jako rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W odniesieniu do przejęć „rozpoczęcie prac” oznacza moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem.
                                                        W związku z powyższym, inwestycja mogła zostać rozpoczęta przed złożeniem wniosku i tym samym Wnioskodawca nie dochował efektu zachęty w przypadku gdy pozwolenie na budowę jest związane dokładnie z projektem.
                                                        Rozpoczęcie realizacji projektu przed złożeniem wniosku potwierdza pierwszy wpis do dziennika budowy prowadzonego dla inwestycji ujętej w pozwoleniu na budowę (gdzie zakres pozwolenia obejmuje bądź wydatek niekwalifikowalny bądź kwalifikowalny). Prawo budowlane stanowi o tym, że już np. wytyczenie geodezyjne należy uznać za rozpoczęcie realizacji inwestycji. Za rozpoczęcie nie uznano by np. pierwszego wpisu informującego np. o tym, że kierownik budowy zamierza przeprowadzić szkolenie BHP.
                                                        Zagadnienie wymaga analizy w każdym przypadku indywidualnie. Elementy na które warto zwrócić uwagę przy analizie zagadnienia: czy pierwotne pozwolenie na budowę powstawało z założenia do celów projektu, czy np. występowały zmiany w projekcie, czy pozwolenie na budowę odpowiada dokładnie zakresowi projektu, czy jednak w związku z realizacją projektu pozwolenie będzie podlegało zmianie.

                                                        Ocena danego stanu faktycznego będzie dokonana także z uwzględnieniem zapisów ustawy „Prawo budowlane”, która stwierdza m.in.: art. 41. 1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

                                                        2. Pracami przygotowawczymi są:

                                                        1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
                                                        2) wykonanie niwelacji terenu;
                                                        3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
                                                        4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

                                                        Pytanie 5.
                                                        W przypadku, gdy 5 letni okres trwałości dla projektu upłynie, na jakich zasadach odbywać się będzie monitorowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej z uwzględnieniem mechanizmu monitorowania i wycofania. Czy po okresie trwałości nadal konieczne będzie stosowanie mechanizmu monitorowania i wycofania do infrastruktury niezamortyzowanej/nie umorzonej w 100% po upływie okresu trwałości?
                                                        Zagadnienie związane z trwałością projektu opisane w art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013r.1 jest kwestią odrębną od mechanizmu monitorowania i wycofania. Mechanizm monitorowania i wycofania ma na celu weryfikację, czy warunki przyznania pomocy publicznej określone w szczególności w art. 26 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (zwanego dalej GBER).2 pozostają zachowane. Zgodnie z art. 26 ust. 1 GBER pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeśli infrastruktura badawcza wykorzystywana będzie do prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast jeśli infrastruktura badawcza infrastruktury badawczej objęta dofinansowaniem wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej, to na podstawie art. 26 ust. 7 GBER, musi zostać objęta mechanizmem monitorowania i wycofania. Wobec powyższego, jeśli po upływie okresu trwałości pozostaną niezamortyzowane/nie umorzone elementy infrastruktury projektu np. budynek sfinansowany w ramach projektu, to beneficjent nadal będzie zobligowany do wykazywania, czy wykorzystuje ten budynek do prowadzenia działalności gospodarczej w celu prowadzenia badań (po okresie trwałości działalność gospodarcza nie musi być związana z celami projektu). Taka weryfikacja nie będzie więc sprawdzała trwałości projektu, ale będzie polegała na sprawdzaniu czy warunki przyznanej pomocy publicznej zostają zachowane w całym okresie użyteczności infrastruktury b+r sfinansowanej w ramach projektu. Okres weryfikacji spełniania warunków przyznania pomocy publicznej określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 16 czerwca 2016r.3 Zgodnie z § 12 ust. 6 pkt. 1 lit a) ww. rozporządzenia mechanizm monitorowania i wycofania jest sprawdzany corocznie, co najmniej przez okres amortyzacji infrastruktury projektu.

                                                        ---------------------------------------
                                                        1
                                                        rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

                                                        2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,

                                                        3 rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 16 czerwca 2016r w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016r., poz. 899).

                                                        Pytanie 4. Czy jest możliwa zmiana wskaźnika procentowego udziału działalności gospodarczej i niegospodarczej, jakie zostały osiągnięte na infrastrukturze projektu?
                                                        Wskaźnik
                                                        Wyliczenie procentowego udziału działalności gospodarczej i niegospodarczej, jakie zostaną osiągnięte na infrastrukturze projektu, powinno zostać dokonane w oparciu o obiektywną metodologię dobraną przez Beneficjenta do charakteru infrastruktury naukowo-badawczej. Metodologia może odnosić się do powierzchni infrastruktury naukowo-badawczej lub do czasu jej wykorzystania (np. w oparciu o kartę czasu pracy danego urządzenia).

                                                        Ustalona przez Beneficjenta wielkość jest zasadniczo stała przez cały okres realizacji projektu i jego okres trwałości.

                                                        Intensywność wykorzystania infrastruktury badawczej do prowadzenia działalności gospodarczej jest jednym z właściwych dla Działania 1.1 kryteriów merytorycznych specyficznych.
                                                        Jest to ocena dokonywana metodą 0/1 i jej celem jest weryfikacja, czy planowana przez wnioskodawcę działalność gospodarcza z wykorzystaniem infrastruktury badawczej nie ma charakteru tylko pomocniczego. Zakłada się wykorzystanie na cele związane z działalnością gospodarczą na poziomie minimum 40% całkowitych rocznych zasobów danej infrastruktury.

                                                        Proporcja 40% kosztów związanych z działalnością gospodarczą do 60% kosztów związanych z działalnością niegospodarczą jest minimum wymaganym w RPO WSL 2014 – 2020. Większy udział kosztów związanych z działalnością gospodarczą jest premiowany wyższą punktacją w trakcie oceny merytorycznej (Kryterium: nr 12), jednakże wiąże się z objęciem większej części projektu pomocą publiczną i niższym dofinansowaniem. Należy pamiętać, że zadeklarowany udział działalności gospodarczej będzie wiążący. W przypadku jego nieosiągnięcia lub nieutrzymania możliwe będzie zastosowanie sankcji związanych z nieosiągnięciem lub nieutrzymaniem celu projektu. W przypadku jego przekroczenia możliwe będą sankcje wynikające z mechanizmu monitorowania i wycofania.

                                                        Pierwsze wyżej przedstawione kryterium merytoryczne specyficzne projektu ma charakter 0/1 w związku z czym nie będzie możliwa zmiana powodująca zmniejszenie wskaźnika wykorzystania infrastruktury na działalność gospodarczą poniżej 40%, z tego powodu, że kryterium to ma zasadniczy wpływ na wybór wniosku do dofinansowania i stanowi jeden z celów programu.

                                                        Jeżeli infrastrukturę badawczą wykorzystuje się do prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, koszty i dochody z każdego rodzaju działalności należy rozliczać osobno także w okresie trwałości projektu. W sytuacji, gdy relacja między działalnością gospodarczą a niegospodarczą ulegnie zmianie w stosunku do założeń projektu (działalność gospodarcza będzie w kolejnych latach niższa niż założono we wniosku) IZ może być zobowiązana wyciągnąć konsekwencje skutkujące poporcjowanym zwrotem dofinansowania, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia wypłaty środków. W przypadku osiągnięcia wyższego udziału działalności gospodarczej zastosowanie znajdzie jedynie mechanizm wycofania.

                                                        Metodologia ustalania wskaźnika.
                                                        Zgodnie z § 12 ust. 6 pkt. 1 lit. b. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16.06.2016r. w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2016r. poz. 899) kryterium ustalania (metodologia) wskaźnika procentowego udziału działalności gospodarczej i niegospodarczej, jakie zostały osiągnięte na infrastrukturze projektu (wyliczenie wg powierzchni lub czasu wykorzystania infrastruktury) wskazane jest w umowie o dofinansowanie projektu i stosowane przez cały okres monitorowania zakresu działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem tej infrastruktury.
                                                        Beneficjent powinien dobrać wskaźnik wydajności infrastruktury badawczej (np. powierzchnia, roboczogodziny), który najlepiej oddaje charakter i sposób wykorzystania infrastruktury badawczej i który będzie podstawą monitorowania wykorzystania infrastruktury badawczej do działalności gospodarczej. Niemniej wskaźniki takie nie mogą być dobierane w sposób uznaniowy – mają w jak najpełniejszy, zobiektywizowany sposób odpowiadać sposobowi wykorzystania infrastruktury. Wybór określonych wskaźników powinien być poparty odpowiednim uzasadnieniem.

                                                        Pytanie 3. Czy środek trwały wytworzony (nabyty) przed 1.01.2014r. może stanowić wkład niepieniężny do projektu?
                                                        Zasady kwalifikowania i dokumentowania wkładu własnego regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne horyzontalne), umowa o dofinansowanie, a także dokumenty horyzontalne wymienione w pkt. 1.1 Przewodnika dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020.

                                                        Zwracamy uwagę na pkt. 4.7. Wkład własny w/w Przewodnika, który stwierdza m.in., że wkład własny niepieniężny sfinansowany w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych stanowi wydatek niekwalifikowany. Za datę sfinansowania takiego wydatku uznaje się datę akceptacji wniosku o płatność zawierającego ten wydatek.

                                                        Wyżej wskazane dokumenty nie wymagają aby niepieniężny wkład rzeczowy był nabyty (ew. wytworzony) przez wnioskodawcę po 1.01.2014r. jako warunku uznania go jako wkładu niepieniężnego do projektu (przy zachowaniu wszelkich innych wymagań dot. kwalifikowalności wkładu niepieniężnego).

                                                         Pytanie 2. „Co może być wkładem rzeczowym- szczegółowo”
                                                        Szczegółowo kwestię kwalifikowalności wkładu niepieniężnego regulują: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne horyzontalne), Wytyczne Programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ze szczególnym wskazaniem na część ogólną Wytycznych oraz właściwy dla Działania 1.1 Szczegółowy opis kategorii wydatków oraz zasad kwalifikowalności), umowa o dofinansowanie, a także dokumenty horyzontalne wymienione w pkt. 1.1 Przewodnika dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020.

                                                        Pytanie 1. „Metodologia obliczania znaczącego wzrostu udziału przychodów z sektora przedsiębiorstw w ogólnych przychodach wnioskodawcy".
                                                        Jednym ze wskaźników rezultatu bezpośredniego zawartych w kryteriach merytorycznych specyficznych jest znaczący wzrost udziału przychodów (przychody z działalności wspartej infrastruktury B+R) z sektora przedsiębiorstw w ogólnych przychodach wnioskodawcy; wskaźnik monitorowany jest na poziomie projektu, określony na podstawie danych z analizy finansowej.

                                                        Już po zakończeniu szkolenia Ministerstwo Rozwoju (Departament Regionalnych Programów Operacyjnych) pismem z dnia 28 października 2016 r. nr DRP-II.7610.25.2016.MS, celem ujednolicenia podejścia do specyficznych wskaźników dla infrastruktury badawczej (PI 1a) oraz ewentualnych sankcji dla beneficjentów z tytułu nieosiągnięcia przedmiotowych wskaźników, przekazało uzgodnione z KE stanowisko w sprawie m.in. monitorowania wskaźnika przychodów z działalności komercyjnej w projektach z zakresu infrastruktury badawczej. Pismo to stwierdza, że wskaźnik ten jest określony we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie w ujęciu kwotowym lub procentowym.

                                                        RPO WSL (Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań; wskaźnik rezultatu bezpośredniego: „Wzrost przychodów z sektora biznesowego”) przyjmuje, że wskaźnik ten ujmowany jest kwotowo zaś ocena polegać będzie na stwierdzeniu wykazania przez wnioskodawcę tych przychodów oraz ocenie realności przedstawionego planu finansowego wnioskodawcy.
                                                        Wnioskodawca będzie zobowiązany do osiągnięcia wskaźnika rezultatu pn. „Wzrost przychodów z sektora biznesowego” w terminie 36 miesięcy od zakończenia pierwszego roku obrotowego, po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z opublikowanym regulaminem konkursu. W wyniku zapowiadanych konsultacji z Ministerstwem Rozwoju nie nastąpiła zmiana w tym zakresie.

                                                         

                                                         Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi__dzialanie_1_1___kluczowa_dla_regionu_infrastruktura_badawcza_2016_11_21

                                                         Pytanie 1. Kto może zatrudnić personel do Projektu? (Realizator czy tylko Wnioskodawca)?
                                                         Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                         Realizator może zatrudnić personel projektu pod warunkiem, że został wskazany w punkcie A.4. wniosku o dofinansowanie: Podmiot realizujący projekt. Odpowiedzialność za konkretne działania (w tym za zatrudnienie kadry) powinna wynikać również z opisu zadań zamieszczonego we wniosku. Należy pamiętać również, że zatrudnienie personelu przez Realizatora każdorazowo musi być zgodne z prawodawstwem krajowym.

                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                         Pytanie 2. Czy w ramach projektu możliwe jest doposażenie już istniejącej wypożyczalni? Czy wypożyczalnia sprzętu może stanowić wkład własny Beneficjenta?
                                                         Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                         Zgodnie Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zakup środków trwałych może być uznany za kwalifikowalny pod warunkiem ich bezpośredniego wskazania we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu.

                                                         Przy zaistnieniu kilku okoliczności, może wystąpić sytuacja, w której doposażenie już istniejącej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego będzie kosztem kwalifikowalnym w projekcie. Należy mieć przy tym na uwadze niezbędność danego wydatku dla realizacji celów projektu, zastosowanie najbardziej efektywnej metody pozyskania sprzętu (zakup, amortyzacja, leasing itp.), ale przede wszystkim ograniczenia wynikające z Wytycznych oraz Regulaminu konkursu.

                                                         Zgodnie z Regulaminem: finansowanie środków trwałych w ramach projektów możliwe jest wyłącznie w sytuacjach, gdy zostanie należycie udowodnione, że będą one wykorzystywane w ramach nowo rozwijanej formy opieki zdeinstytucjonalizowanej. Natomiast zapis ten odnosi się do wydatków w zakresie środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub wyższa od kwoty 3 500 PLN. Tak więc możliwa jest opcja, aby w projekcie, np. w ramach planowanego kompleksowego wsparcia dla uczestnika (medyczna opieka domowa w połączeniu z wypożyczaniem sprzętu, w ramach istniejącej już wypożyczalni sprzętu Beneficjenta), doposażyć miejsce w sprzęty, które nie będą środkami trwałymi (ich wartość początkowa jest mniejsza od kwoty 3 500 PLN).

                                                         Wypożyczalnia sprzętu może stanowić wkład własny Beneficjenta.

                                                         Należy jednak pamiętać, iż dopiero całościowy obraz, wynikający z informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, umożliwia ocenę kwalifikowalności danego wydatku.

                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                         Pytanie 3. Czy w ramach projektu możliwe jest zaplanowanie usług opiekuńczych dla Uczestników?
                                                         Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                         Konkurs w ramach poddziałania 9.2.6 dotyczy usług zdrowotnych. Jednakże, w myśl ogólnej idei deinstytucjonalizacji usług oraz specyfiki grupy docelowej dopuszcza się w szczególnych przypadkach możliwość udzielania usług o charakterze opiekuńczym, jako element kompleksowego wsparcia medycznego dla Uczestnika projektu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 w ramach projektów w zakresie deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi realizowanych w ramach RPO możliwa jest realizacja działania: „zatrudnienie personelu świadczącego usługi zdrowotne lub opiekuńcze”. Wnioskodawca musi mieć jednak  na uwadze, że usługi opiekuńcze nie mogą stanowić zasadniczej części zadania merytorycznego, a jedynie mieć charakter wspomagający.
                                                         Usługa opiekuńcza (np. usługa opiekuńcza dla osoby niesamodzielnej, dla której zasadniczo w Projekcie przygotowano usługi zdrowotne), przy odpowiednim uzasadnieniu i zachowaniu zasady racjonalności i efektywności wydatku, mogłaby stanowić koszt kwalifikowalny w ramach projektu. Każdorazowo jednak należy pamiętać o adekwatności podejmowanych działań do celu projektu. W zapisach wniosku o dofinansowanie Oceniający musi uzyskać jednoznaczną informację, iż oferowane w projekcie usługi opiekuńcze, stanowią jedynie ułamek kompleksowego wsparcia medycznego dla Uczestnika.

                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                         Pytanie 4. Czy zakup samochodu jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie? Czy istnieje możliwość dofinansowania zakupu karetki wraz z wyposażeniem?
                                                         Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                         Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty pozyskania środków trwałych mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych do prawidłowej realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu.
                                                         Ponadto, zgodnie z Regulaminem konkursu: finansowanie środków trwałych w ramach projektów możliwe jest wyłącznie w sytuacjach, gdy zostanie należycie udowodnione, że będą one wykorzystywane w ramach nowo rozwijanej formy opieki zdeinstytucjonalizowanej.

                                                         Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, bezpośrednio powiązanychz przedmiotem projektu mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu.

                                                         Wydatki w ramach Projektu na zakup środków trwałych w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 10% poniesionych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

                                                         W przypadku środków trwałych wykorzystywanych w celu wspomagania procesu wdrażania projektu, środki trwałe mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu (amortyzacja nie należy do kategorii limitowanych).

                                                         W odpowiedzi na drugą część pytania dot. możliwości dofinansowania zakupu karetki w projekcie ogólne zasady zakupu środków trwałych wskazane powyżej są obowiązujące, jednak należy mieć na uwadze adekwatność wydatku do celu projektu.1W ramach konkursu nie ma możliwości dofinansowania projektu, którego celem jest zakup karetki. Istnieje możliwość zakupu środków trwałych w ramach projektu, jednak cel projektu musi być zbieżny z celem szczegółowym RPO: Wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie, a zakupione środki trwałe służą realizacji celu w projekcie.1Należy jednak pamiętać, iż dopiero całościowy obraz, wynikający z informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, umożliwia ocenę kwalifikowalności danego wydatku.
                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                         Pytanie 5. Czy wolontariat pracowniczy może być wkładem własnym?
                                                         Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                         Tak. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (rozdz.6.10) w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki:
                                                         a)  wolontariusz musi być świadomy charakteru swojego udziału w realizacji projektu (tzn. świadomy nieodpłatnego udziału),
                                                         b) należy zdefiniować rodzaj wykonywanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy (określić jego stanowisko w projekcie); zadania wykonywane i wykazywane przez wolontariusza muszą być zgodne z tytułem jego nieodpłatnej pracy (stanowiska),
                                                         c) wartość wkładu niepieniężnego w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej wysokości wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj pracy obowiązującej u danego pracodawcy lub w danym regionie (wyliczonej np. w oparciu o dane GUS), lub płacy minimalnej określonej na podstawie obowiązujących przepisów, w zależności od zapisów wniosku o dofinansowanie projektu,d) wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy może uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych; wycena uwzględnia zatem koszt składek na ubezpieczenia społeczne oraz wszystkie pozostałe koszty wynikające z charakteru danego świadczenia; wycena wykonywanego świadczenia przez wolontariusza może być przedmiotem odrębnej kontroli i oceny. Po spełnieniu powyższych przesłanek oraz ogólnych zasad wnoszenia wkładu niepieniężnego, zgodnie z rozdziałem 6.10 Wytycznych, wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny.

                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                         Pytanie 6. Czy gabinet diagnostyczno – zabiegowy może być wkładem własnym?
                                                         Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                         Wkład własny to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania. Co do zasady, gabinet diagnostyczno – zabiegowy może być wnoszony jako wkład własny, pod warunkiem określenia zakresu jego wykorzystania na potrzeby projektu (zakres czasowy, cennik), a także przy spełnieniu warunków kwalifikowalności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
                                                         W kontekście usług zdrowotnych i konkretnego pytania należy zwrócić uwagę na formę własności sprzętu, który może być wyposażeniem gabinetu (ewentualne limity lub ograniczenia wynikające z podpisanych umów z innymi podmiotami np. NFZ).

                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                         Pytanie 7. Obliczenie wartości wskaźnika, wyliczenie liczby osób objętych projektem.

                                                         Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                         W Regulaminie konkursu wskazano wzór, za pomocą którego Wnioskodawca może obliczyć minimalny poziom wskaźnika, jaki powinien zostać siągnięty w projekcie:

                                                         Wartość dofinansowania w projekcie                 wartość danego wskaźnika założona do 
                                                         ___________________________        x
                                                               40 581 480,00 PLN  [1]                                       osiągnięcia w ramach całego konkursu2

                                                         [1] Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie.
                                                         [2] Zgodnie z Regulaminem konkursu.

                                                         Należy jednak pamiętać, że uzyskany wynik jest minimalnym poziomem wskaźnika do osiągnięcia. Wnioskodawca planując działania w projekcie powinien uwzględnić korelację między liczbą osób objętych wsparciem, nakładami a osiągniętymi wynikami. Należy pamiętać, iż główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel projektu (w przypadku wskaźników rezultatu) lub przewidziane w nim działania (wskaźniki produktu) zostały zrealizowane, tj. kiedy można uznać, że zidentyfikowany we wniosku o dofinansowanie problem został rozwiązany lub złagodzony, a projekt zakończył się sukcesem. Poziom wskaźnika określony na zbyt niskim poziomie może budzić wątpliwości podczas oceny wniosku o dofinansowanie, w zakresie efektywności podejmowanej interwencji na rzecz danej grupy docelowej.

                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.


                                                         Pytanie 8.
                                                         Proszę o sprecyzowanie definicji osoby niesamodzielnej - podeszły wiek, wartość skali Barthel; 

                                                         Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                         Definicja została zawarta w Słowniku pojęć, w Regulaminie konkursu. Nie jest określony przedział liczbowy Skali Barthel, który kwalifikuje osoby do objęcia wsparciem w projekcie. Oznacza to, że stosujemy ją pomocniczo do określenia stopnia niesamodzielności osoby, w celu zaplanowania zakresu wsparcia w projekcie. Z punktu widzenia definicji istotne jest, aby zaistniały przesłanki (wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność), która powoduje niemożność samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Za osoby niesamodzielne uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu.

                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                         Pytanie 9. Czy opiekunowie osoby niesamodzielnej muszą spełniać kryteria grupy docelowej, np. osoby zagrożone wykluczeniem?
                                                         Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                         Grupę docelową / ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 9.2.6 stanowią:
                                                         • Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie;
                                                         • Podmioty realizujące usługi zdrowotne wyłącznie w zakresie działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców.
                                                         Opiekunowie osoby niesamodzielnej stanowią „otoczenie”, tak więc spełniają kryterium grupy docelowej w projekcie. Oznacza to, że opiekunowie osoby niesamodzielnej nie muszą być osobami wykluczonymi lub zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                         Pytanie 10. Czy konieczne jest zawarcie partnerstwa z jednostką sektora finansów publicznych? Czy współpraca wymieniona w kryterium dostępu jest jednoznaczna z obowiązkiem nawiązania partnerstwa w projekcie?
                                                         Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                         Nie, w ramach trwającego naboru nie ma obowiązku zawiązywania partnerstwa z jednostką sektora finansów publicznych.
                                                         Odpowiadając na drugą część pytania, należy zinterpretować kryterium dostępu: Czy projekt zakłada współpracę szpitali lub zakładów prowadzących stacjonarną opiekę długoterminową z: POZ, AOS, podmiotami reprezentującymi III sektor (statutowo zajmującymi się opieką nad osobami niesamodzielnymi lub działaniami w zakresie ochrony zdrowia), służącą realizacji usług medycznych dla osób niesamodzielnych w formie   zdeinstytucjonalizowanej?
                                                         W ramach tego kryterium obowiązek nawiązania współpracy ciąży jedynie na Wnioskodawcach, będących szpitalami lub zakładami prowadzącymi stacjonarną opiekę długoterminową. Współpraca nie jest rozumiana jako nawiązywanie partnerstwaw projekcie, ma być jednak sformalizowana umową lub innym dokumentem określającym zasady współdziałania. Projektodawca opisuje we wniosku zasady i podstawy współpracy między tymi podmiotami, w tym: zakres działań w projekcie, na których efektywność będzie miała bezpośredni wpływ przedmiotowa współpraca.
                                                         Kryterium zostanie spełnione również w przypadku, jeśli np. szpital ma w swoich strukturach np. AOS i to między nimi będzie odbywać się współpraca. Istotne jest jednak wskazanie, że przedmiotowa współpraca służy realizacji usług medycznych dla osób niesamodzielnych w formie zdeinstytucjonalizowanej.

                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                         Pytanie 10. Proszę o wyjaśnienie/sprecyzowanie uwagi zamieszczonej w Regulaminie dot. kryterium: Czy projekt zakłada udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych w zakresie lub w związku z zakresem objętym wsparciem, za wyjątkiem usług niezbędnych do realizacji celów projektu, które jednocześnie  nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych?

                                                         Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                         W temacie przedmiotowego kryterium IOK zwróciła się z prośbą o interpretację do Ministerstwa Zdrowia, oraz konsultację z Ministerstwem Rozwoju:
                                                         W opinii Ministerstwa  zapis Rozdziału 7, Podrozdział 7.2 pkt. 3 b Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020  tj.  „usługi zdrowotne, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne niezbędne do osiągnięcia celów projektu. IZ w wytycznych programowych, regulaminie konkursu lub SzOOP może dopuścić finansowanie wymienionych usług pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów projektu i jednocześnie nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, to jest jeżeli wykraczają one poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo po wykazaniu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu”,  należałoby interpretować  szerzej tj. dopuścić finansowanie takich usług ze środków EFS pod warunkiem, że  dana usługa jest częścią całego  kompleksowego projektu z zakresu deinstytucjinalizacji opieki medycznej nad osobami zależnymi i nie mogłaby zostać sfinansowana ze środków publicznych w okresie trwania projektu (np. ze względu na długi czas oczekiwana na dane świadczenie), ponadto  jest ona niezbędna dla realizacji celów projektu tj. min.  zapewnienia właściwej opieki i  wydłużenie okresu sprawności psychofizycznej i możliwości pełnienia ról społecznych  i zawodowych tych  osób.

                                                         Kluczowe jest zatem, aby usługi spełniały warunek niezbędności do realizacji celów projektów oraz  jeden z dwóch dodatkowych warunków: wykraczanie poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo brak możliwości sfinansowana usługi  ze środków publicznych w okresie trwania projektu. Powyższą wątpliwość pomoże z obrazować przykład:
                                                         Beneficjent planuje system opieki dziennej domowej, część ze świadczonych usług jest świadczona w sposób ponadstandardowy, wykraczający poza koszyk świadczeń gwarantowanych, natomiast wsparcie fizjoterapeuty spełniałoby standardy NFZ, jednak czas oczekiwania na fizjoterapeutę wynosi ponad 3 miesiące, a osoba leżąca zaczyna cierpieć na przykurcze mięśni i potrzebuje wsparcia „ na już” – czy to spełnia warunek :„gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu”, czy raczej można ją potraktować jako element nowego rozwiązania systemowego, które składa się ze świadczeń gwarantowanych i ponadstandardowych i w połączeniu stanowią wartość dodaną do funkcjonującego  systemu opieki zdrowotnej?
                                                         W świetle przedstawionego przykładu można uznać zarówno, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu (wsparcie fizjoterapeuty spełniałoby standardy NFZ, jednak czas oczekiwania na fizjoterapeutę wynosi ponad 3 miesiące, a osoba leżąca zaczyna cierpieć na przykurcze mięśni i potrzebuje wsparcia „ na już”), jak i że usługa traktowana jako kompleksowa całość wykracza poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej (będzie to system opieki dziennej domowej, który co prawda przewiduje usługi dostępne w katalogu świadczeń gwarantowanych, ale obejmie on także usługi ponadstandardowe, stanowiące wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej, opracowane w logiczną całość oraz skierowane do zdefiniowanej grupy docelowej). Ważne żeby z wniosku o dofinansowanie wynikało, że spełnione zostaną ww. warunki.
                                                         Jednocześnie, przy interpretacji powyższego kryterium należy wziąć pod uwagę fakt, iż w określonych przypadkach, w ramach projektu możliwe jest finansowanie usługi zdrowotnej, która znajduje się w koszyku gwarantowanych świadczeń NFZ. Możliwe jest to w sytuacji, kiedy usługa ta nie jest dostępna dla Pacjenta, z uwagi na czas oczekiwania (kolejka) tzn. w trakcie oczekiwania na usługę z NFZ. W takiej sytuacji możliwe jest świadczenie danej usługi w ramach projektu w określonym czasie (kolejka), jednakże na Wnioskodawcy ciąży obowiązek monitorowania, kiedy dla pacjenta (uczestnika projektu) usługa stanie się dostępna w ramach gwarantowanych świadczeń NFZ.
                                                         Kiedy uczestnik projektu zostanie objęty świadczeniem z NFZ (minie okres oczekiwania tzw. „kolejka”), w ramach działań projektowych możliwa jest kontynuacja udzielanego mu wsparcia, ale jedynie poprzez zwiększenia częstotliwości świadczeń NFZ, jeśli taka potrzeba zostanie uzasadniona stanem zdrowia/potrzebami pacjenta. Kosztem kwalifikowalnym w projekcie będą więc usługi zdrowotne wykonywane  ponad ilością gwarantowaną pacjentowi w ramach NFZ.

                                                         Reasumując:
                                                         Kryterium wskazuje możliwości finansowania usług zdrowotnych w ramach konkursu, o ile usługi te:
                                                         - nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, tj. wykraczają poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo
                                                         - wykazane zostało, że gwarantowana usługa zdrowotna nie może zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu.
                                                         - Usługi zdrowotne widniejące w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe mogą być finansowane tylko pod warunkiem, że jednocześnie finansowane są usługi ponadstandardowe, a cały pakiet usług tworzy logiczną całość, niezbędną do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i stanowiącą wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej.

                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                          Pytanie 12. Jaki jest okres trwałości projektu?

                                                         Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                         W ramach trwającego naboru nie ma obowiązku zachowania okresu trwałości projektu. Niemniej jednak należy pamiętać, że Projektodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu.Wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS. Określają efekty zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów.
                                                         Wskaźniki rezultatu bezpośredniego odnotowują efekt wsparcia bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie i mierzone są do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika w projekcie. W ramach przedmiotowego konkursu obligatoryjny jest wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu.

                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                         Pytanie 13. Dla jakich projektów obligatoryjny jest wskaźnik rezultatu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu?

                                                         Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                         Istotne jest więc spojrzenie na podejmowane interwencje w projekcie przez pryzmat celu tych działań. Jeśli w ramach projektu zaplanowane zostanie wsparcie dla opiekuna osoby niesamodzielnej, który z uwagi na konieczność opieki nad osobą niesamodzielną zrezygnował z kształcenia, musiał przerwać pracę zawodową itd. wtedy obligatoryjne jest wykazanie takiej osoby w przedmiotowym wskaźniku.
                                                         Wskaźnik ten nie dotyczy projektów, w których:
                                                         -        Wsparcie dedykowane jest osobom niesamodzielnym, wymagającym opieki, których opiekunowie to również osoby starsze, o słabej kondycji zdrowotnej (najczęściej współmałżonkowie, rodzeństwo) – wtedy celem działań jest pomoc osobie niesamodzielnej, ale i odciążenie opiekuna.
                                                         -        Wsparcie dedykowane jest osobom, które opuszczają oddział szpitalny bądź zakład opieki długoterminowej – wtedy celem jest pomoc tej osobie w zakresie usług zdrowotnych, a jednocześnie pomoc rodzinie, rozumiana jako czas na zorganizowanie życia rodzinnego pod kątem dalszej opieki nad osobą niesamodzielną.
                                                         -        Wsparcie dedykowane jest osobom niesamodzielnym, wymagającym opieki, przebywających w domach (np. razem z rodziną ) – wtedy celem działań jest pomoc osobie niesamodzielnej w zakresie usług zdrowotnych, a także pomoc rodzinie, przygotowanie rodziny do opieki nad osobą starszą, niesamodzielną np. poprzez szkolenia z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną, czy wsparcie psychologiczne.

                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                          Pytanie 13. Interpretacja dot. wskaźnika rezultatu: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu.

                                                         Przykładowe działania

                                                         Miejsce liczone do wskaźnika

                                                         wdrożenie na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji realizacji usług medycznych kierowanych do osób niesamodzielnych.

                                                         Liczba „koordynatorów lokalnych rozwiązań”, których wynagrodzenie finansowane jest z EFS/lub zostali przeszkoleni w ramach projektu do tej funkcji (pod warunkiem, że osoba taka koordynuje działania medyczne).

                                                         wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki medycznej  w formach zdeinstytucjonalizowanych.

                                                         Liczba miejsc w utworzonej placówce wsparcia dziennego (miejsca rozumiane jako „fizyczne” miejsca, przygotowane do świadczenia usługi np. 10 łózek + odpowiedni sprzęt w ramach nowej placówki wsparcia dziennego).

                                                         długoterminowa medyczna opieka domowa nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa.

                                                         Ilość osób, które świadczą opiekę domową np. pielęgniarki. We wskaźniku uwzględniamy wszystkie pielęgniarki, które otrzymały wsparcie EFS (np. szkolenie) lub których wynagrodzenie sfinansowano  ze środków projektu EFS, świadczące opiekę domową lub gotowe (w wyniku wsparcia EFS udzielonego w projekcie) do świadczenia usługi zdrowotnej po zakończeniu projektu.

                                                         wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi;

                                                         Liczba specjalistów, którzy przeprowadzili szkolenia w ramach projektu  - prowadzący szkolenie (wynagrodzenie z EFS), lub psycholog prowadzący wsparcie dla opiekunów (wynagrodzenie z EFS).

                                                         przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej;

                                                         Liczba utworzonych wypożyczalni sprzętu oraz personel (pracownicy tych wypożyczalni), przygotowany do świadczenia usługi zdrowotnej w środowisku lokalnym.

                                                         teleopieka medyczna, wykorzystywana na potrzeby doradztwa medycznego oraz bezpośredniej pomocy personelu medycznego na wezwanie w szczególnej sytuacji;

                                                         We wskaźniku uwzględniamy liczbę osób (pracownicy np. dyspozytor/konsultant telefoniczny obsługujący punkt teleopieki oraz osoby, które świadczą usługi zdrowotne w ramach „teleopieki medycznej”, których wynagrodzenie  finansowane jest z EFS)

                                                         pielęgniarka środowiskowa

                                                         Liczba pielęgniarek środowiskowych, które otrzymały wsparcie EFS np. szkolenie lub których wynagrodzenie sfinansowano  ze środków projektu EFS, świadczące opiekę domową lub gotowe (w wyniku wsparcia EFS udzielonego w projekcie) do świadczenia usługi zdrowotnej po zakończeniu projektu.

                                                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                          Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/faq_poddzialanie_9_2_6_konkurs_07916_2016_11_02

                                                          Pytanie 8. Czy możliwe jest wykorzystywanie stworzonego w ramach projektu systemu przez oddziały zlokalizowane również w innych województwach? 
                                                          Odpowiedź, 26.10.2016 r.
                                                          Zgodnie z zapisami art. 14 pkt 8 lit. a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wartość niematerialna musi być wykorzystywana w zakładzie otrzymującym pomoc.
                                                          Warunek, o którym mowa w art. 14 ust. 8 lit a) stanowi o konieczności korzystania (chodzi o rzeczywiste wykorzystanie, a nie jedynie ewidencjonowanie) z dofinansowanej wartości niematerialnej i prawnej wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc. W przepisie tym chodzi zatem o zapewnienie wyłączności wykorzystywania danej wartości niematerialnej na potrzeby zakładu otrzymującego pomoc, a nie jedynie o zapewnienie wyłączności lokalizacji, czy sposobu ewidencjonowania danej WNiP w zakładzie otrzymującym pomoc. Kluczowym w tym względzie będzie zatem przypisanie danej wartości do konkretnego zakładu otrzymującego pomoc.
                                                          Reasumując, z systemu wytworzonego przez firmę Wnioskodawcy (w ramach kosztów wytworzenia/zakupu wartości niematerialnych i prawnych) nie mogą korzystać oddziały w innych województwach.
                                                          Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                          Pytanie 7.
                                                          a) Czy jest możliwość, aby firma w ramach niniejszego konkursu mogła świadczyć nowy produkt obecnie nieoferowany i niepowiązany z obecnymi procesami firmy? Firma prowadzi usługi doradcze dotyczące doradztwa biznesowego, a chce złożyć projekt na stworzenie platformy księgowej (B2B) dotyczącej księgowości online. Zakres projektu i produkt nie jest obecnie związany z obecnymi procesami biznesowymi i ich nie modyfikuje ani też nie optymalizuje. Stworzony zostanie nowy produkt w firmie, który oczywiście będzie oferował nowy proces biznesowy poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań TIK.
                                                          b) Czy jest to możliwe i zgodne z typami projektów możliwych do realizacji? Będzie to e-usługa B2B,
                                                          c) Zgodna z kryterium 1 merytorycznym (powstanie nowych/zoptymalizowanie dotychczasowych procesów biznesowych ...). Będzie nowy produkt z nowym procesem biznesowym w firmie.Odpowiedź, 26.10.2016 r.
                                                          W ramach konkursu 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej istnieje możliwość uzyskania wsparcia na realizację projektu, w wyniku którego Wnioskodawca będzie świadczył nowy produkt, który obecnie nie jest oferowany i w żaden sposób nie powiązany z obecnymi procesami firmy. W niniejszym konkursie pomoc udzielana jest w szczególności na podstawie art. 14 Rozporządzenia 651/2014. W związku z tym warunkiem umożliwiającym wsparcie jest wykazanie, że przedsięwzięcie ujęte we wniosku aplikacyjnym ma charakter inwestycji początkowej. W wyniku wdrożenia narzędzi ICT Wnioskodawcy będą mogli np. świadczyć e-usługi (które będą stanowić np. o dywersyfikacji, gdy będą to nowe usługi, których to Wnioskodawca nie miał w swojej ofercie, o zasadniczej zmianie procesu produkcji/procesu świadczenia usług w sytuacji gdy usługa się nie zmieni w sposób znaczący a jedynie sposób jej świadczenia ulegnie zmianie, o założeniu nowego zakładu lub zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu). Projekt musi prowadzić do powstania nowego/zoptymalizowania dotychczasowego procesu biznesowego. W sytuacji gdy projekt nie będzie prowadził do wprowadzenia nowego/zoptymalizowania dotychczasowego procesu biznesowego, wówczas nie może uzyskać wsparcia, ponieważ nie spełnia kryterium obligatoryjnego 0/1 (zostanie odrzucony podczas oceny merytorycznej).
                                                          Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                          Pytanie 6. W przypadku, gdy wynikiem realizacji projektu będzie innowacja produktowa, czy jest możliwość zakwalifikowania wydatku koszty personelu?Odpowiedź, 26.10.2016 r.
                                                          W związku z tym, że pomoc na wynagrodzenie personelu udzielana będzie w oparciu o art. 29 Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne Rozporządzenia Komisji (UE) na 651/2014 i biorąc pod uwagę zapisy Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 koszty personelu (umowa cywilnoprawna, umowa o pracę) są wydatkiem kwalifikowalnym jedynie w sytuacji, gdy związane są z wdrożoną przez Wnioskodawcę w ramach projektu innowacją procesową lub organizacyjną.
                                                          Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                          Pytanie 5.
                                                          Czy w ramach konkursu 3.3 możliwe jest stworzenie e-usługi i jej udostępnianie za pośrednictwem platformy internetowej. Oznacza to, że projekt polegałby na zaoferowaniu innowacyjnej e-usługi, której wykorzystanie przez przedsiębiorców umożliwiłoby zoptymalizowanie procesów biznesowych zachodzących w firmach korzystających z tej usługi. Jednakże, sama e–usługa nie zostałaby wdrożona do działalności Wnioskodawcy. Wnioskodawca zarabiałby dzięki udostępnianiu usługi i opłacie abonamentowej z tytułu jej udostępniania.
                                                          Odpowiedź, 26.10.2016 r.
                                                          Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL. 03.03.00-IP.01-24-004/16 Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wsparcie w ramach typu projektu „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.”
                                                          Współfinansowane będą inwestycje mające na celu wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawcy będą mogli prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży. Wspierane będą inwestycje, w wyniku których Wnioskodawcy będą mogli prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK. Wspierane przedsięwzięcia muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się co najmniej w jeden z następujących modeli: B2B, B2C, B2E, C2C.
                                                          Proszę pamiętać, że projekty aby móc uzyskać wsparcie muszą być zgodne z wszystkimi kryteriami oceny. Wśród kryteriów oceny merytorycznej znajduje się kryterium 0/1 „Powstanie nowych/zoptymalizowanie dotychczasowych procesów biznesowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych”. Z zapytania nie wynika aby Wnioskodawca dzięki realizacji projektu wprowadził we własnym przedsiębiorstwie nowy lub zoptymalizowany proces biznesowy w oparciu o narzędzia ICT, w związku z czym projekt nie wpisuje się w działanie 3.3.

                                                          Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                          Pytanie 4. Projekt polega na świadczeniu dostawy usług internetowych w oparciu o sieć szerokopasmową - czy mogę ubiegać się o jego wsparcie w ramach Działania 3.3?Odpowiedź, 26.10.2016 r.
                                                          Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach Działania 3.3. Brak możliwości wsparcia powyższego projektu wynika m.in. z przyjętych kategorii interwencji dla przedmiotowych działań (nie przewidziano udzielania wsparcia w ramach następujących kategorii interwencji 046 szybka sieć szerokopasmowa, 047 bardzo szybka sieć szerokopasmowa). Zgodnie z obowiązującym obecnie Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Działania 3.3 wsparcie nie może obejmować dostępu do Internetu a budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-202).
                                                          Poza tym zgodnie z art. 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 , przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 14 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, tj. dotyczącej rozwoju sieci szerokopasmowej.
                                                          Dodatkowo, zgodnie z Umową Partnerstwa, działania związane z budową infrastruktury szerokopasmowej realizowane są z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).

                                                          Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                          Pytanie 3. Jeżeli projekt dotyczy dywersyfikacji zakładu w jaki sposób należy wyliczyć, czy zaplanowane koszty w projekcie przekraczają co najmniej 200% wartości księgowej aktywów dotychczas posiadanych i planowanych do ponownego wykorzystania.
                                                          Odpowiedź, 26.10.2016 r.
                                                          Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 651/2014 przy inwestycji początkowej polegającej na dywersyfikacji produkcji należy spełnić następujący warunek:
                                                          koszty kwalifikowalne wykazane ≥ wartość księgowa ponownie wykorzystanych aktywów we wniosku aplikacyjnym odnotowana w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac + 200 % tej wartości księgowej, we wniosku aplikacyjnym.
                                                          Oznacza to, iż wartość kosztów kwalifikowalnych wykazanych we wniosku aplikacyjnym musi być co najmniej 3 krotnie wyższa od wartości księgowej ponownie wykorzystanych aktywów odnotowanych w roku obrotowym (podatkowym) poprzedzającym rozpoczęcie prac.
                                                          Pojęcie „wartości księgowej ponownie wykorzystanych aktywów” należy odnosić do wartości księgowej ponownie wykorzystanych rzeczowych aktywów (np. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), które będą faktycznie wykorzystywane w nowego rodzaju działalności produkcyjnej (działalności podlegającej dywersyfikacji).

                                                          Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                          Pytanie 2. Proszę o wyjaśnienie jakie koszty zaliczamy do pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi?
                                                          Odpowiedź, 26.10.2016 r.
                                                          Do rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi zaliczmy koszty ponoszone zgodnie z art. 14 Rozprzędzania Komisji (UE) nr 651/2014 tj.: koszty nabycia nowych środków trwałych- sprzętu informatycznego, koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych, koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu oraz koszty ponoszone zgodnie z art. 29 Rozporządzenia Komisji (UE) na 651/2014 tj. koszty personelu ale ponoszone wyłącznie w oparciu stosunek cywilnoprawny (umowa zlecenia, kontrakt menadżerski, umowa o dzieło).
                                                          Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                          Pytanie 1. Proszę o informację w jaki sposób we wniosku aplikacyjnym należy przedstawić innowację w przedsiębiorstwie?Odpowiedź, 26.10.2016 r.
                                                          Informujemy, że na obecnym etapie Wnioskodawca pracując w LSI nie ma możliwości wyboru w pkt B.9.2 skali wdrożenia innowacji wyłącznie na poziomie przedsiębiorstwa. W przypadku gdy w ramach projektu Wnioskodawca zamierza wdrożyć innowację wyłącznie na poziomie przedsiębiorstwa, wówczas w pkt B.9.2 nie wybiera z listy rozwijanej żadnego z poziomów a dołącza dodatkowy załącznik informujący o poziomie i przedstawiający uzasadnienie dla wskazanego poziomu.
                                                          Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                           Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_z_dzialania_3_3_konkurs_004

                                                           Pytanie 12. Jeśli w projekcie zostanie zaplanowany personel projektu (Trenerzy, Doradca Zawodowy itd.), to Wnioskodawca wyłaniając Wykonawców w drodze postępowania w trybie zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku powinien wymagać od Wykonawców osobistego realizowania zamówienia?
                                                           Odpowiedź 28.10.2016 
                                                           Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju (28 czerwca 2016, znak: DZF.IV.8620.66.2016.IK.1, NK: 137006/16):
                                                           – „kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędnedo osiągnięcia celów projektu”;
                                                           – „beneficjenci nie powinni formułować kryteriów oceny ofert w taki sposób, aby o udzielenie zamówienia publicznego ubiegali się wykonawcy będący osobami fizycznymi, nawet jeśli we wniosku o dofinansowanie projektu wskazali daną pozycję jako personel projektu”;
                                                           – „w przypadku zlecania usług w postępowaniu przewidzianym w zasadzie konkurencyjności lub w ustawie PZP brak jest możliwości przewidzenia, czy wybranym wykonawcą okaże się osoba spełniająca warunki uznania jej za personel w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz EFS na lata 2014-2020. Postępowanie o udzielenie zamówienia może bowiem wygrać wykonawca (firma zatrudniająca osoby o kompetencjach wymaganych przez beneficjenta), którego nie można uznać za personel projektu. Nie ma przy tym znaczenia, że beneficjent założył we wniosku o dofinansowanie, iż dany wydatek będzie rozliczany w ramach kategorii personel projektu”;
                                                           – „dopiero w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego beneficjent jest w stanie ustalić, czy wybrany wykonawca spełnia warunki uznania go za personel projektu w rozumieniu Wytycznych”;
                                                           Tym samym treść opracowanych dokumentów dot. udzielenia zamówienia winna być zgodna z powyższymi zasadami. Dopiero w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą mogą zostać ewentualnie zawarte odpowiednie zapisy dot. osobistej realizacji zamówienia, w zależności od tego kto zostanie wybrany w drodze przeprowadzonego postępowania jako Wykonawca.
                                                           Jednocześnie zwrócić uwagę należy, iż w znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. usunięte zostały zapisy dotyczące limitu 30% wartości projektu na zlecanie usług merytorycznych w ramach projektu.

                                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                           Pytanie 11. Czy osoba oddelegowana przez Wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania w trybie zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku stanowi personel projektu?
                                                           Odpowiedź 28.10.2016
                                                           Nie, ponieważ – jak wskazano powyżej – „Postępowanie o udzielenie zamówienia może bowiem wygrać wykonawca (firma zatrudniająca osoby o kompetencjach wymaganych przez beneficjenta), którego nie można uznać za personel projektu”.

                                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                           Pytanie 10. Jeśli Wnioskodawca realizuje projekt (ma podpisaną umowę o dofinansowanie) to przy sumowaniu zamówień dokonuje sumowania w ramach wszystkich realizowanych przez niego projektów czy osobno dla każdego projektu?
                                                           Odpowiedź 28.10.2016
                                                           Zgodnie z rozdziałem 6.5 pkt 12 wytycznych właściwych w zakresie kwalifikowania wydatków w przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są zamawiającymi w rozumieniu PZP, wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do danego projektu. Natomiast podmioty, które są zamawiającymi w rozumieniu PZP, po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej w art. 4 ust. 8 PZP (30 000 euro), określają wartość zamówienia w odniesieniu do danego projektu w celu stwierdzenia, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności, czy procedurze rozeznania rynku.

                                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                           Pytanie 9.
                                                           Czy beneficjent mający siedzibę poza terenem województwa śląskiego lecz jednocześnie posiadający oddział/filie na terenie województwa śląskiego, może spełnić warunki kryterium premiującego w brzmieniu „Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego ?Odpowiedź z 13.10.2016 r.
                                                           Zgodnie z treścią szczegółowego kryterium dodatkowego weryfikowanym etapie oceny merytorycznej, aby uzyskać premiowaną liczbę punktów wnioskodawca lub lider partnerstwa winien posiadać siedzibę na obszarze województwa śląskiego.
                                                           Jeżeli wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą za siedzibę główną uznaje się miejsce prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast wnioskodawcy którzy prowadzący spółkę z.o.o. uzyskają punktu premiujące wyłącznie wówczas gdy główna siedziba spółki znajduję się na terenie województwa śląskiego. Należy również podać adres potwierdzający lokalizację siedziby zgodny z wpisem rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (rubryka 2). Jednocześnie w sytuacji kiedy podmiot posiada jednostki terenowe lub oddziały na terenie województwa śląskiego posiadające odrębny względem podmiotu figurującego w rubryce 2 numer identyfikacji podatkowej - NIP istnieje możliwość uwzględnienia danych zawartych w rubryce 3 KRS.

                                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                           Pytanie 8. Uczestnik ma możliwość skorzystania z:
                                                           –  ścieżki dotacyjnej zgodnej ze standardem albo
                                                           –  ścieżki ukierunkowanej na uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub uzyskania zatrudnienia.
                                                           Czy zapis „Każdy z uczestników projektu musi mieć zagwarantowaną na poziomie wniosku o dofinansowanie możliwość skorzystania ze wszystkich form wsparcia dopuszczonych w ramach przedmiotowego konkursu” należy rozumieć w ten sposób, że dla każdego uczestnika z grupy przewidzianej do objęcia wsparciem w postaci jednorazowych dotacji na założenie działalności gospodarczej, należy zaplanować dotację i wsparcie pomostowe. Czy należy zapewnić możliwość otrzymania dotacji i wsparcia pomostowego wszystkim uczestnikom projektu, nawet tym, którzy realizują ścieżkę ukierunkowaną na uzyskanie kwalifikacji/ kompetencji zawodowych?

                                                           Odpowiedź z 13.10.2016 r.
                                                           Zgodnie z odnośnym regulaminem (str. 24), „Wnioskodawca powinien przeprowadzić analizę grupy docelowej, uwzględniając indywidualne problemy, bariery, oczekiwania i potrzeby każdej osoby z poszczególnych grup docelowych objętych wsparciem. (…) Przeprowadzona analiza stanowi każdorazowo podstawę dla planowanych w ramach projektu form wsparcia dla uczestników. Każdą formę wsparcia, w tym szkolenia, wnioskodawca jest zobowiązany do tematycznego i cenowego określenia w szczegółowym budżecie projektu (…)”.
                                                           Ponadto, „Informację dotyczącą możliwości zmiany form wsparcia, w tym szkoleń w wyniku prowadzonego procesu rekrutacji jako odpowiedź na indywidualne potrzeby osób stanowiących grupę docelową, Wnioskodawca musi zawrzeć obowiązkowo we wniosku (…)” (str. 25).
                                                           Tak więc każdy wnioskodawca ma obowiązek założyć w budżecie dla wszystkich osób zaplanowanych do udziału w projekcie wyłącznie koszty doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (litera „a” w punkcie 2.2 regulaminu).
                                                           Natomiast koszty pozostałych regulaminowych instrumentów wsparcia powinny zostać założone zgodnie z diagnozą przeprowadzoną przez każdego z wnioskodawców. Zapis „Tym samym należy założyć taką samą liczbę dotacji/wsparcia pomostowego po rozpoczęciu działalności gospodarczej, ilu jest założonych uczestników projektu” (str. 28) należy rozumieć jako liczbę dotacji równą liczbie uczestników założonych do otrzymania wsparcia dotacyjnego.
                                                           W świetle powyższego, nie ma możliwości realizacji obydwu ścieżek wsparcia dla każdej z osób biorących udział w projekcie.

                                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                           Pytanie 7. Czy dobrze rozumiemy zapis Regulaminu, że wskaźnik obowiązkowy: kryterium efektywności zatrudnieniowej (min. 50% liczby os., które zakończyły udział w projekcie), dotyczy liczby osób bezrobotnych i biernych zawodowo biorących udział w projekcie tj. już zwolnionych z przyczyn zakładu pracy?
                                                           a) Czy w przypadku jeśli zaplanujemy wsparcie do osób zagrożonych zwolnieniem bądź na wypowiedzeniu, ale jeszcze pracujących, to wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniesie 0,00 (zero)?
                                                           b) Czy w przypadku jeśli zaplanujemy wsparcie częściowo do osób jeszcze pracujących (zagrożonych zwolnieniem, będących na wypowiedzeniu) oraz bezrobotnych lub biernych zawodowo zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, którzy przystąpią do projektu do 6 m-cy od tego faktu, to wskaźnik efektywności zatrudnieniowej należy obliczać wyłącznie dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo? np. grupa docelowa projektu to 50 os. w tym 20 os. To osoby już zwolnione tzn. bezrobotne lub bierne zawodowo, więc 50%x20 os. =10 os. i wskaźnik wynosi 1Odpowiedź z 13.10.2016 r.
                                                           Zgodnie z brzmieniem regulaminu (tj. str. 48 przypis 24) :
                                                           24 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej jest obligatoryjnym wskaźnikiem rezultatu, do którego wybrania we wniosku o dofinansowanie wnioskodawca jest zobligowany. Jednocześnie, zgodnie z zapisem w pkt. 3.10 niniejszego Regulaminu efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo. W przypadku skierowania wsparcia wyłącznie do osób przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem powyższy wskaźnik również musi zostać wybrany przez wnioskodawcę w części E formularza wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na fakt, iż wskaźnik efektywności zatrudnieniowej jest liczony jako odsetek grupy docelowej, w przypadku grupy docelowej liczącej zero osób, otrzymamy zerową liczbę osób objętych efektywnością zatrudnieniową, a jednocześnie spełnione zostanie kryterium dostępu odnoszące się do efektywności zatrudnieniowej.
                                                           Zatem mając powyższe na uwadze efektywność zatrudnieniowa będzie liczona wyłącznie w odniesieniu do osób, które w momencie przystąpienia do projektu były osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej.
                                                           W przypadku objęcia wsparciem osób wyłącznie przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem otrzymamy zerową liczbę osób objętych efektywnością zatrudnieniową, a jednocześnie spełnione zostanie kryterium dostępu odnoszące się do efektywności zatrudnieniowej.

                                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                           Pytanie 6.
                                                           Proszę o wyjaśnienie zapisu w Regulaminie "Nie jest wymagane doświadczenie w działaniach, w których 100% odbiorców wsparcia stanowiliby przedstawiciele grupy docelowej, jaka planowana jest w ramach niniejszego konkursu" Zapis zawarty jest przy kryterium dodatkowym nr 3 (waga pkt.5) na str. 80 (w ramce).Odpowiedź z 13.10.2016 r.
                                                           Jeżeli wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji typów wsparcia w ramach wcześniej realizowanych projektów, to nawet jeśli grupa docelowa z wcześniejszych projektów nie pokrywa się w 100 % z grupą docelową z niniejszego konkursu kryterium będzie pozytywnie zweryfikowane.

                                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                           Pytanie 5. Kto będzie odbiorcą pomocy de minimis w przypadku wsparcia szkoleniowego? Kto otrzyma zaświadczenie o pomocy de minimis, jeśli wsparcie szkoleniowe będzie skierowane do osoby pracującej (zagrożonej zwolnieniem/ będącej na wypowiedzeniu), która może i chce założyć działalność gospodarczą czy skorzystać ze szkolenia.Odpowiedź. 13.10.2016 r.
                                                           Cel wsparcia outplacementowego, które kierowane jest do osób fizycznych i ma im pomóc w powrocie na rynek pracy oraz ponownym znalezieniu zatrudnienia. Wsparcie to nie jest powiązane z potrzebami firmy - przeszkolenie pracownika w danym zakresie, czy tez objęcie go stażem, w nawet przypadku gdy pozostanie on zatrudniony w dotychczasowym miejscu pracy, nie wpłynie na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa i nie przyniesie dla niego korzyści ekonomicznej. W tym przypadku nie możemy zatem mówić o wystąpieniu przesłanek pomocy.
                                                           Jednak jak w każdej jednak sytuacji, również tutaj mogą pojawić się wyjątki - np. pracownik zostaje przeszkolony w obszarze, w którym działa dane przedsiębiorstwo, aby utrzymać zatrudnienie na innym stanowisku pracy. Wówczas korzyść z odbycia takiego szkolenia będzie również częściowo udziałem przedsiębiorstwa.
                                                           W związku z tym, do wszystkich przypadków trzeba podchodzić indywidualnie, nie zaś automatycznie. W przypadku pomocy publicznej niestety nie da się stworzyć uniwersalnych zasad, które będą miały zastosowanie zawsze i wszędzie.Jeśli natomiast w wyniku działań projektowych osoba otrzyma środki na utworzenie działalności gospodarczej i jako firma będzie korzystała z wsparcia pomostowego finansowego i szkoleniowo-doradczego to bezpośrednią korzyść uzyska osoba, która utworzyła firmę i w tym przypadku zaświadczenie otrzyma nowoutworzona firma. Jeżeli natomiast chodzi o osoby, które pomimo odbycia szkolenia nie utrzymały zatrudnienia oraz osoby zwolnione, które nie skorzystały z wsparcia na utworzenie działalności gospodarczej to w takim przypadku, co do zasady, nie zajdą przesłanki uzyskania korzyści przez żadnego z przedsiębiorców.

                                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                           Pytanie 4. Czy zapisy w p. 2.7.12 Regulaminu konkursu i wymóg złożenia wskazanych w nim załączników dotyczą tylko sytuacji, w której przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis na własną działalność, nie kiedy wnioskodawca jest wyłącznie operatorem pomocy?Odpowiedź z 13.10.2016 r.
                                                           Zapisy w p. 2.7.12 Regulaminu konkursu i wymóg złożenia wskazanych w nim załączników dotyczą tylko sytuacji, w której przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis na własną działalność, nie kiedy wnioskodawca jest wyłącznie operatorem pomocy.

                                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                           Pytanie 3.  Czy można objąć wsparciem osobę, której wygasła umowa o pracę na czas określony ?Odpowiedź. 13.10.2016 r.Objęcie wsparciem outplacementowym osób, którym wygasła umowa o pracę na czas określony możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach związanych z trudna sytuacją przedsiębiorstwa tj. gdy brak możliwości przedłużenia umowy o pracę wynika z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Dotyczy to w szczególności pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. Zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.
                                                           W takim przypadku, zalecane jest przedstawienie przez osobę przystępującą do projektu dodatkowo odpowiedniego oświadczenia wydanego przez pracodawcę, potwierdzającego zaistnienia warunków, o których mowa powyżej.

                                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                           Pytanie 2. Czy w związku z planami podwyższenia minimalnego wynagrodzenia Wnioskodawca może założyć wsparcie w wysokości 2.000,00 zł 12 m-cy?
                                                           Czy w ramach finansowego wsparcia pomostowego Wnioskodawca powinien założyć wsparcie w wysokości minimalnego wynagrodzenia powiększone o np. składki pracodawcy?Odpowiedź 13.10.2016 r.
                                                           Miesięczna kwota wsparcia pomostowego nie może przekroczyć wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
                                                           Na dzień dzisiejszy jest to kwota 1.850 zł., jednak w związku z zaplanowaną na 2017 rok podwyżką rzeczonej kwoty do 2 000 zł. istnieje możliwość uwzględnienia kwoty podwyższonej, wymaga ona jednak podania uzasadnienia dokonania takiego wyboru.
                                                           Nadmieniam także, że wspomniane kwoty to wartości maksymalne, do których nie należy doliczać żadnych dodatkowych składników (np. składek pracodawcy).

                                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                           Pytanie 1. Jaką kwotę należy założyć w budżecie na bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, która zgodnie z regulaminem w maksymalnej kwocie powinna wynosić 6- krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia?
                                                           Odpowiedź z 13.10.2016 r.
                                                           Należy przyjąć - kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszoną do 7 roboczego dnia lutego każdego roku. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłaszane jest przez Prezesa GUS i w 2015 roku wyniosło 3 899,78 zł. (komunikat:http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2015-r-,273,3.html)
                                                           Zatem obecnie maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
                                                           6 x 3 899,78 zł = 23 398,68 zł. 

                                                           Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                            Bezpośredni link do zagadnienia:
                                                            https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_7_4_2__outplacement_konkurs__rpsl_07_04_02_ip_02_24_02116

                                                            Pytanie 15. Czy zakup wyposażenia np. laptopów dla pracowników punktów rekrutacyjnych zatrudnionych na umowę o pracę stanowi koszt kwalifikowalny w ramach kosztów bezpośrednich w niniejszym konkursie?
                                                            Odpowiedź, 03.01.2017 r.
                                                            Zgodnie z punktem 6.64 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16, w ramach niniejszego konkursu poza standardowymi kosztami bezpośrednimi, ze względu na specyfikę projektów operatorskich, dopuszcza się wykazanie poniższych kosztów pozyskania przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli jako kosztów bezpośrednich:
                                                            - koszty wynagrodzenia (lub zlecenia) osób wykonujących bezpośrednio rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi przedsiębiorcami (w tym koszty dojazdu, delegacji, kosztów administracyjnych) jedynie w zakresie pomocy w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych, formularzy, wypełnieniu umowy, również w sytuacji gdy potencjalnie zainteresowany przedsiębiorca nie złoży dokumentów rekrutacyjnych, nie podpisze umowy koszty są kwalifikowalne. Od momentu podpisania umowy z danym przedsiębiorstwem kontakt z danym przedsiębiorstwem stanowi koszty pośrednie i dla rozgraniczenia kosztów pośrednich i bezpośrednich obsługą po podpisaniu umowy powinni zajmować się doradcy klienta lub inny personel który nie jest w tym samym czasie finansowany z kosztów bezpośrednich związanych z pozyskiwaniem przedsiębiorstw. Koszty pracy koordynatora lub kierownika osób zajmujących się pozyskaniem przedsiębiorców są kosztami pośrednimi.
                                                            -    koszty wynagrodzenia (lub zlecenia) kontrolerów usług rozwojowych (w tym koszty bezpośrednio związane z procesem kontroli min. koszty dojazdu, koszty administracyjne etc.). Równocześnie podkreślić należy, że koszty pracy koordynatora lub kierownika kontroli są kosztami pośrednimi.entZatem zakup wyposażenia stanowiska pracy pracownika punktu rekrutacyjnego np. laptopa nie jest wydatkiem kwalifikowanym w kosztach bezpośrednich.

                                                            Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                            Pytanie 14. W związku z Konkursem w ramach poddziałania 8.2.3 proszę o informację, czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć koszty administracyjne związane z prowadzeniem infolinii, o której mowa jest w załączniku 10 Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim?
                                                            Odpowiedź, 19.12.2016 r.
                                                            Zgodnie z przywołanymi przepisami Regulaminu (pkt 6.64) oraz załącznika 10 (pkt 65), koszty administracyjne związane z prowadzeniem infolinii co do zasady można zaliczyć do kosztów bezpośrednich związanych z pozyskiwaniem przedsiębiorstw, pod warunkiem że:
                                                            1) nie przekraczają stawek rynkowych i stawek obowiązujących u Wnioskodawcy
                                                            oraz
                                                            2) są związane wyłącznie z pomocą w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych, formularzy i umów na etapie przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie i Wnioskodawca będzie w stanie udowodnić to na etapie kontroli.
                                                            Należy przy tym pamiętać, że, zgodnie z Regulaminem konkursu, Wnioskodawca wprowadzając do katalogu kosztów bezpośrednich koszty pozyskania przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli powinien mieć na uwadze, że tym samym zmniejsza pulę środków pozostałych na dotację wypłacane MSP. Projekty, które będą miały niższe koszty związane z pozyskaniem przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli będą więc bardziej atrakcyjne dla potencjalnych przedsiębiorstw. Dla oceniających w ramach Panelu Ekspertów ten fakt może być ważnym elementem oceny.

                                                            Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                            Pytanie 13. W związku z Konkursem w ramach poddziałania 8.2.3 proszę o informację, czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć koszty administracyjne związane z prowadzeniem punktu dystrybucji środków, o których mowa jest w załączniku 10 Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim?
                                                            Odpowiedź, 19.12.2016 r.
                                                            Koszty administracyjne związane z prowadzeniem punktu dystrybucji co do zasady można zaliczyć do kosztów bezpośrednich pod warunkiem że:
                                                            1) nie przekraczają stawek rynkowych i stawek obowiązujących u Wnioskodawcy
                                                            oraz
                                                            2) są związane wyłącznie z pomocą w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych, formularzy i umów (na etapie przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie) i/lub z obowiązkami kontrolerów usług rozwojowych i Wnioskodawca będzie w stanie udowodnić to na etapie kontroli.

                                                            Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu, Wnioskodawca wprowadzając do katalogu kosztów bezpośrednich koszty pozyskania przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli powinien mieć na uwadze, że tym samym zmniejsza pulę środków pozostałych na dotację wypłacane MSP. Projekty, które będą miały niższe koszty związane z pozyskaniem przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli będą więc bardziej atrakcyjne dla potencjalnych przedsiębiorstw. Dla oceniających w ramach Panelu Ekspertów ten fakt może być ważnym elementem oceny.

                                                            Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                            Pytanie 12. Zgodnie z kryterium premiującym "Czy Wnioskodawca lub partner posiadają co najmniej 1 rok doświadczenia z zakresu udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis" we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien wskazać miesiąc i rok od kiedy posiada dostęp do aplikacji SHRIMP oraz podać login.
                                                            Proszę o wskazanie jakie informacje należy zawrzeć we wniosku, jeżeli Wnioskodawca posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy publicznej/ de mini mis z lat, w których system SHRIMP jeszcze nie funkcjonował (tj. w latach 2012-2013).
                                                            Odpowiedź, 19.12.2016 r.
                                                            W przypadku, o którym mowa w pytaniu, należy zawrzeć we wniosku:
                                                            1) liczbę podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej lub pomocy de minimis wraz z podaniem tytułu udzielenia pomocy;
                                                            2) daty pierwszego i ostatniego dnia udzielenia pomocy, o której mowa w punkcie 1;
                                                            3) numery NIP beneficjentów pomocy, którym udzielono pomocy w pierwszym i ostatnim dniu jej udzielania zgodnie z punktem 2.

                                                            Zaznaczyć ponadto należy, że w przypadku wybrania projektu do dofinansowania Operator PSF powinien bez zbędnej zwłoki, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, rozpocząć procedurę rejestracji w systemie SHRIMP.

                                                            Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                            Pytanie 11.
                                                            Prosimy o przybliżenie sposobu rozliczenia 15% wkładu własnego wnioskodawcy w formie wpłat od pracodawców z tytułu uzyskanego wsparcia. Czy wpłaty te stanowią dodatkowe 15% opłaty za zrealizowane na rzecz pracodawcy usługi rozwojowe? Jeżeli nie, to jak pokryty zostanie ten brak w kosztorysie projektu wobec 85% dofinansowania ze strony Instytucji Finansującej?
                                                            Odpowiedź, 25.11.2016 r.
                                                            Zgodnie z punktem 6.30 podpunkt 3 Regulaminu konkursu, wkład własny w postaci finansowej wykazany przez projektodawcę w projekcie może pochodzić z wpłat pracodawców z tytułu uzyskanego wsparcia.
                                                            Ponadto, zgodnie z punktem 22 Opisu systemu wdrażania PSF w województwie śląskim, koszty pojedynczej usługi rozwojowej w zakresie niedofinansowanym w ramach PSF mogą stanowić wkład własny w projekcie.
                                                            W związku z powyższym w ramach projektu 8.2.3 wkład własny zostanie pokryty ze środków przedsiębiorstw biorących udział w projekcie, które to środki zostaną – w wysokości zgodnej z Opisem systemu wdrażania PSF w województwie śląskim – wpłacone projektodawcy (Operatorowi PSF) na utworzone przez niego konto przedpłacone jako warunek skorzystania przez przedsiębiorstwo z usługi rozwojowej. Projektodawca (Operator PSF) nie ma obowiązku wnoszenia wkładu własnego do projektu ze środków własnych.

                                                            Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                            Pytanie 10. Prosimy o wskazanie, dlaczego IOK opracowując przedmiotowy dokument założyła, że przedsiębiorstwo które korzysta z dofinansowania usług rozwojowych na podstawie przepisów o pomocy publicznej (a nie pomocy de minimis) może korzystać z mniejszej intensywności wsparcia, niż wynika to z przedmiotowych przepisów?
                                                            Odpowiedż, 25.11.2016 r.
                                                            Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w sierpniu 2016 r. wystosował do Ministerstwa Rozwoju pismo z prośbą o interpretację zapisów dotyczących pomocy publicznej, zawartych w wytycznych właściwych w zakresie przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian.
                                                            Otrzymana interpretacja opiera się na założeniu, zgodnie z którym Podmiotowy System Finansowania jest odrębnym systemem dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych, funkcjonującym niezależnie od przepisów o pomocy publicznej.
                                                            W związku z tym punkt 19 ww. wytycznych oznacza, że w sytuacji, w której dany podmiot utracił możliwość korzystania z pomocy de minimis poziom wkładu własnego, który musi zostać wniesiony do PSF w związku z korzystaniem z pomocy publicznej, należy wyliczać tylko od tej części usługi, która jest dofinansowana, tj. pomniejszonej o wkład własny z tytułu PSF.
                                                            Wobec powyższego, wkład własny z tytułu korzystania z pomocy publicznej stanowi odrębny, dodatkowy wkład własny i nie można w jego ramach uwzględniać części wkładu własnego, który wnosi dany podmiot w ramach PSF. Uzupełnienie „dodatkowego” wkładu własnego, wnoszonego w ramach pomocy publicznej, „podstawowym” wkładem własnym, wnoszonym z tytułu korzystania z PSF, jest niedopuszczalne.
                                                            Ponadto, „Wymóg współfinansowania usługi rozwojowej przez przedsiębiorcę, określony w rozdziale 4.1 pkt 6 Wytycznych Ministra Rozwoju w sprawie przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 nie może być stosowany zamiennie z wymogiem współfinansowania usługi zgodnie z intensywnością pomocy, określonym w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014. Oba wkłady powinny być sumowane i określać łączną kwotę wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę w związku z udziałem w danej usłudze rozwojowej”.
                                                            Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jest związany interpretacją Ministerstwa Rozwoju.
                                                            Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w wyniku ponownego zapytania skierowanego do Ministerstwa Rozwoju po zapoznaniu się z wątpliwościami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.

                                                            Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                            Pytanie 9. W punkcie B.11.1 generatora wniosków LSI Śląskie w zakresie "Instytucji objętych wsparciem" generator pozwala na wpisanie maksymalnie trzycyfrowej liczby, jednak wnioskodawca wsparciem planuje objąć 1200 instytucji, a takiej liczby nie można wpisać w tym polu. Proszę o informację czy można usunąć ten problem lub co należy zrobić w tej sytuacji? Czy można wpisać faktyczną liczbę instytucji w innym opisowym punkcie wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem?
                                                            Odpowiedź, 25.11.2016 r.
                                                            W opinii WUP w Katowicach nie ma przeciwwskazań dla wpisania w innej części wniosku o dofinansowanie informacji o faktycznej liczbie instytucji planowanej do objęcia wsparciem (wraz z uzasadnieniem). Jednakże należy podkreślić, iż powyższy sposób procedowania spowoduje zmniejszenie dostępnej liczby znaków w polu tekstowym, w jakim postanowią Państwo wpisać powyższe informacje.
                                                            Co więcej, jeśli w sekcji B.11.1. "Osoby i/lub podmioty/instytucje, które zostaną objęte wsparciem" w polu "Instytucje objęte wsparciem" nie zostanie wpisana zgodna ze stanem faktycznym liczba instytucji, jaką Państwo planują objąć wsparciem,to w konsekwencji w sekcji C.2.3 "Podsumowanie projektu" pole "Koszt przypadający na Instytucję" zostanie automatycznie uzupełnione błędną wartością.
                                                            Sugeruje się zatem zastosowanie następującego rozwiązania: zakończenie prac nad pozostałymi częściami wniosku o dofinansowanie, a następnie zgłoszenie do Głównego Administratora Merytorycznego LSI IZ RPO WSL 2014-2020(dalej: GAM) gotowości do złożenia wniosku, GAM odpowiednio zmodyfikuje wartość w polu "Instytucje objęte wsparciem", wyliczenie w sekcji "Podsumowanie projektu" uzupełni się poprawnie, a Państwo będą mogli złożyć wniosek z poprawnymi wartościami.

                                                            Należy jednakże mieć na uwadze, że powyższa prośba o modyfikację danych musi być do GAM zgłoszona w godzinach pracy urzędu, nie jest także zalecane kierowanie takiej prośby do GAM w ostatnim dniu trwania naboru z uwagi na przewidywane obciążenie GAM koniecznością realizacji podobnych zgłoszeń ze strony wielu instytucji. Pragnę także zaznaczyć, że jest to rozwiązanie tymczasowe do momentu wprowadzenia zmiany w ww. zakresie w systemie przez podmiot świadczący usługę asysty technicznej systemu.

                                                            Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                            Pytanie 8. Czy wkład własny wnoszony przez pracodawców korzystających ze wsparcia w ramach pomocy de minimis, zgodnie z zasadami PSF stanowi wkład własny do projektu?
                                                            Odpowiedź, 31.10.2016 r.
                                                            Zapis w ramach Regulaminu Konkursu (pkt 6.21) tj. „Wkład własny w postaci finansowej wykazany przez projektodawcę w projekcie może pochodzić z następujących źródeł:
                                                            3.Wpłaty pracodawców z tytułu uzyskanego wsparcia, w tym z tytułu uzyskanej pomocy publicznej (z wyłączeniem pomocy de minimis):
                                                            a)        możliwość wnoszenia wkładu własnego w takiej formie dotyczy wyłącznie projektów skierowanych do firm prywatnych, które uzyskują pomoc publiczną w związku z uzyskanym w ramach projektu wsparciem;
                                                            b)        wkład własny wnoszony jest na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem a pracodawcą, który uzyskuje pomoc publiczną”
                                                            zostanie poddany aktualizacji tak, aby zapewnić zgodność z zapisami Załącznika nr 10 do Regulaminu Konkursu, tj. Opisu funkcjonowania PSF w województwie śląskim.

                                                            Nowe brzmienie pkt 6.21 Regulaminu Konkursu umożliwi zakwalifikowanie do projektu wkładu własnego wnoszonego przez podmioty korzystające z pomocy de minimis i przedstawia się następująco: Wkład własny w postaci finansowej wykazany przez projektodawcę w projekcie może pochodzić z następujących źródeł:
                                                            3. Wpłaty pracodawców z tytułu uzyskanego wsparcia, w tym z tytułu uzyskanej pomocy publicznej:
                                                            a)        możliwość wnoszenia wkładu własnego w takiej formie dotyczy wyłącznie projektów skierowanych do firm prywatnych, które uzyskują pomoc publiczną/pomocą de minimis w związku z uzyskanym w ramach projektu wsparciem;
                                                            b)        wkład własny wnoszony jest na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem a pracodawcą, który uzyskuje pomoc publiczną


                                                            Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                            Pytanie 7. Czy w ramach wskaźnika produktu „liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem
                                                            w programie” osoba korzystająca z kilku usług rozwojowych będzie liczona kilka razy do wykonania tego wskaźnika? Pytanie dotyczy także wskaźników Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie oraz Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie.
                                                            Odpowiedź, 31.10.2016 r.
                                                            Nie. Przedmiotowy wskaźnik dotyczy tylko „liczby osób”, a więc bez względu na liczbę udzielonego wsparcia danej osobie jest ona liczona jako jedna osoba o unikalnym numerze PESEL. Zgodnie z rozdziałem 3.3.3 p. 9 „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” uczestnik projektu może być w danym wskaźniku wykazany tylko jeden raz.

                                                            Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                            Pytanie 6. Czy w ramach wskaźnika produktu „liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie” firma, która podpisze z jednym operatorem kilka (n) umów wsparcia będzie liczonan-razy do wykonania tego wskaźnika? Pytanie to nie dotyczy sytuacji kiedy w ramach jednej umowy firma korzysta z kilku usług.
                                                            Odpowiedź, 31.10.2016 r.
                                                            Nie. Wskaźnik dotyczy tylko „liczby przedsiębiorstw”, a więc bez względu na: - liczbę udzielonego wsparcia danemu pracownikowi oraz- liczbę pracowników korzystających ze wsparcia,
                                                            jest ono liczone jako jedno przedsiębiorstwo o unikalnych numerach identyfikacyjnych.
                                                            Przedsiębiorstwo korzystające z usług rozwojowych należy traktować jako uczestnika projektu, spełnia bowiem warunki określone w rozdziale 3.3.1 p. 1 „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”. Zgodnie z rozdziałem 3.3.3 p. 9 „Wytycznych...” uczestnik projektu może być w danym wskaźniku wykazany tylko jeden raz.

                                                            Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                            Pytanie 5. Który z numerów PKD przedsiębiorstwa należy brać pod uwagę podczas zwiększania maksymalnego poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych i średnich z branż kluczowych dla rozwoju regionu?
                                                            Odpowiedź, 31.10.2016 r.
                                                            Zgodnie z treścią dokumentu, pn. Opis sytemu wdrażania PSF w województwie śląskim (Rozdział II Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych, pkt 6 a), stanowiącego załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 8.2.3, istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych i średnich (w poniższych przypadkach zwiększenie dotyczy wszystkich usług rozwojowych, premie mogą się łączyć – z zastrzeżeniem, że maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80%):
                                                            a)        o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw:

                                                            -        z branż kluczowych dla rozwoju regionu tj. prowadzących działalność w ramach następujących sekcji PKD: B. Górnictwo i wydobywanie, F. Budownictwo, M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją należy interpretować w sposób następujący: z premii może skorzystać wyłącznie podmiot faktycznie prowadzący działalność gospodarczą w ramach jednej z sekcji PKD zaliczanych do branż kluczowych dla rozwoju regionu. Jako faktyczne prowadzenie działalności należy rozumieć możliwość udokumentowania przez przedsiębiorcę (np. FV lub innym dokumentem) występowania obrotu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą zaliczaną do którejś z sekcji PKD w ramach branż kluczowych dla rozwoju regionu.

                                                            W opinii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wystarczającym potwierdzeniem takiego faktu będzie złożenie przez przedsiębiorcę stosownego oświadczenia w przedmiotowym zakresie. Reasumując, nie ma znaczenia, który z numerów PKD przedsiębiorstwa dotyczy branży kluczowej.

                                                            Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                            Pytanie 4. Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz wzorem umowy mamy zapis "W przypadku, gdy wartość dofinansowania przekracza 10 mln PLN z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji, jest:
                                                            - poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
                                                            - gwarancja bankowa;
                                                            - weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
                                                            - zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
                                                            - hipoteka;
                                                            - poręczenie według prawa cywilnego."
                                                            Czy te zapisy będą obowiązujące z uwagi na minimalną wymaganą wartość projektu? Czy zabezpieczenie ustanawiane jest od całej kwoty, czy nie?
                                                            W poprzedniej perspektywie zabezpieczenie było wnoszone od wysokości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie.
                                                            Odpowiedź, 31.10.2016 r.
                                                            Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1161), „W przypadku gdy wartość zaliczki przekracza 10 000 000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie: (…)”.Planowana jest aktualizacja Regulaminu konkursu w tym zakresie.

                                                            Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                            Pytanie 3. Czy w przypadku kryterium: "czy projektodawca/ Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?" - warunek musi być spełniony przez Lidera i Partnera projektu - czy tylko przez Lidera Partnerstwa.
                                                            Również odnośnie kryterium: "Czy projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu" - czy zapis dotyczy lidera czy partnera projektu (czy może obydwu podmiotów)?Odpowiedź, 18.10.2016 r.
                                                            Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu w brzmieniu:
                                                            Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?
                                                            Zarówno Projektodawca, jak i Lider Partnerstwa winien posiadać siedzibę na obszarze województwa śląskiego. Powyższe nie dotyczy jednak partnera projektu.

                                                            Jeżeli chodzi o kolejne kryterium dostępu w brzmieniu:
                                                            Czy Projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu?
                                                            Projektodawca rozumiany jest również jako lider partnerstwa. Jeżeli natomiast chodzi o partnera projektu nie dotyczy go to kryterium.

                                                            Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                            Pytanie 2.
                                                            Czy beneficjent mający siedzibę poza terenem województwa śląskiego lecz jednocześnie posiadający oddział/filie na terenie województwa śląskiego, może spełnić warunki kryterium w brzmieniu „Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?
                                                            Odpowiedź, 13.10.2016 r.
                                                            Zgodnie z treścią szczegółowego kryterium dostępu weryfikowanego na etapie oceny formalnej, aby spełnić wymóg wnioskodawca lub lider partnerstwa winien posiadać siedzibę na obszarze województwa śląskiego.

                                                            Jeżeli wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, za siedzibę główną uznaje się miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast wnioskodawcy prowadzący spółkę z.o.o. spełnią kryterium wyłącznie wówczas, gdy główna siedziba spółki znajduje się na terenie województwa śląskiego. Należy również podać adres potwierdzający lokalizację siedziby zgodny z wpisem w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (rubryka 2). Jednocześnie w sytuacji, kiedy podmiot posiada jednostki terenowe lub oddziały na terenie województwa śląskiego posiadające odrębny względem podmiotu figurującego w rubryce 2 numer identyfikacji podatkowej - NIP, istnieje możliwość uwzględnienia danych zawartych w rubryce 3 KRS.

                                                            Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                            Pytanie 1. Czy operator PSF może jednocześnie świadczyć usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw w projekcie, w którym jest operatorem?
                                                            Odpowiedź, 13.10.2016 r.
                                                            Pełnienie funkcji beneficjenta (Operatora PSF) przez podmiot świadczący usługi rozwojowe na rzecz przedsiębiorców i pracowników nie wyklucza możliwości rejestracji tego podmiotu w Bazie Usług Rozwojowych administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz świadczenia usług edukacyjnych lub doradczych na rzecz przedsiębiorców i pracowników w ramach prowadzonej działalności statutowej. Wybór usług rozwojowych w BUR stanowi autonomiczną decyzję przedsiębiorcy i jest on niezależny od zadań wykonywanych przez Beneficjenta (Operatora PSF) w ramach projektu podmiotowego finansowania usług rozwojowych. Przedsiębiorca po zawarciu umowy wsparcia. tj. umowy o dofinansowanie usług rozwojowych dokonuje wyboru usług zarejestrowanych w BUR, a następnie zgłasza się do Beneficjenta (Operatora PSF) w celu rozliczenia poniesionych kosztów usługi.

                                                            W województwie śląskim dystrybucja środków EFS jest dokonywana w oparciu o „system kont przedpłaconych”, tj. system dystrybucji środków finansowych oparty o zastosowanie indywidualnych kont przedsiębiorców. Przy czym przez indywidualne konto przedsiębiorcy rozumie się zarówno wydzielony rachunek bankowy stworzony przez Operatora na rzecz wpłat od przedsiębiorcy, rachunek wirtualny połączony z kontem do rozliczeń płatności masowych jak i stosowanie kont przedsiębiorców w systemie informatycznym Operatora. Rozwiązanie techniczne wybiera operator we własnym zakresie dostosowując je do własnych systemów finansowo-bankowych. Każdy wybrany mechanizm ma umożliwiać identyfikowanie kwot wpłaconych przez przedsiębiorcę bez zbędnej zwłoki – maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego.
                                                            Niemniej jednak, zgodnie z punktem 4.1.12 lit. D Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 usługi rozwojowe nie mogą być świadczone przez podmiot świadczący usługi rozwojowe (organizatora usług), z którym przedsiębiorstwo jest powiązane kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć w szczególności:
                                                            - udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,- posiadanie co najmniej 20 % udziałów lub akcji spółki,- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego i prokurenta lub pełnomocnika,
                                                            - pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
                                                            Jednocześnie, w celu zapewnienia pełnej przejrzystości udzielanego wsparcia Beneficjent (Operator PSF) zobowiązany jest do wprowadzenia pełnej rozdzielności administracyjnej i rachunkowej obu prowadzonych działalności związanej ze świadczeniem usług rozwojowych na rzecz przedsiębiorców i pracowników oraz zarządzaniem projektem PSF na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.
                                                            W celu zachowania przejrzystości działań dopuszczalna jest możliwość rejestracji w systemie BUR Operatora PSF, jednakże ze względu na zapisy wskazane w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 8.2.3, tj. Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim, dotyczące braku bezpośredniego kontaktu pomiędzy Operatorem PSF a usługodawcą należy unikać sytuacji jednoczesnego prowadzenia działań operatorskich PSF oraz występowania w roli usługodawcy dla tych samych szkoleń dla przedsiębiorców.
                                                            Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy