Przejdź do treści głównej

Często zadawane pytania

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 4 pytania i odpowiedzi z wszystkich 88 dla zadanych warunków:
tematyka: Nabory;

Pytanie Pani Magdaleny Sulikowskiej 2.06.2017 r.:
W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie ujmowania w budżetach projektów dot. subsydiowanego zatrudnienia wkładu własnego wymaganego przepisami pomocy publicznej w sytuacji, gdy wnioskodawca jest jedynie operatorem pomocy publicznej, nie zaś jej beneficjentem, zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu nw. kwestii problemowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020: § 22. 1. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne
§ 24. 1. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji wynosi maksymalnie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
2. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wynosi maksymalnie 75% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Czy biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zatrudnienie subsydiowane będzie realizowane w podmiotach trzecich, którym Wnioskodawca będzie udzielał pomocy publicznej (jako operator):
1. W budżecie projektu winna znaleźć się jedynie ta część kosztów kwalifikowalnych (tj. wynagrodzenia brutto wraz ze składkami pracodawcy), która jest finansowana z dotacji, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, wskazaną w § 24 ww. Rozporządzenia,
czy też
2. W budżecie projektu należy wykazać zarówno część wynagrodzenia Uczestników Projektu finansowaną ze środków publicznych, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, jak i część stanowiącą wkład własny przedsiębiorstw (podmiotów trzecich), zatrudniających Uczestników projektu. A jeśli tak – czy w takiej sytuacji wykazane w projekcie koszty wkładu własnego przedsiębiorstw winny być przyporządkowane Wnioskodawcy – jako podmiotowi realizującemu zadanie i czy zastosowanie ww. rozwiązania nie byłoby sprzeczne z uzasadnieniem dla wkładu własnego, w którym wykazalibyśmy, iż wkład własny wnoszony jest przez podmioty zewnętrzne względem Wnioskodawcy, a nie Wnioskodawcę?
Odpowiedź:
W przypadku zaplanowania w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia, w budżecie powinna zostać wskazana wartość kosztów kwalifikowalnych tego instrumentu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zarówno zatem rozporządzenia krajowego, tj. rozporządzenia z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020, które przytoczyła Pani w swoim pytaniu, jak i w rozporządzeniu KE 651/2014: Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:
1. do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
2. do 24 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji;
3. zatrudniania pracownika niepełnosprawnego.

W przypadku gdy okres subsydiowania zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest krótszy niż odpowiednio 12 lub 24 miesiące, wówczas wysokość pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia zostaje proporcjonalnie pomniejszona. Wartość kosztu kwalifikowalnego należy zatem uwzględnić w budżecie projektu. Następnie, zgodnie z intensywnością pomocy w związku ze wsparciem określonej kategorii pracowników należy określić wartość wnioskowanego dofinansowania. Pozostała wartość kosztu kwalifikowalnego stanowić może wkład własny do projektu. Środki wnoszone przez podmioty trzecie są dozwoloną formą wkładu własnego w projekcie. W przypadku pomocy publicznej na subsydiowane zatrudnienie wymagane jest wniesienie wkładu prywatnego. W przypadku beneficjentów niebędących jednocześnie beneficjentami pomocy wysokość oraz terminy wpłat wkładu prywatnego powinny wynikać z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem projektu a przedsiębiorcą będącym beneficjentem pomocy.

W przypadku projektów z subsydiowanym zatrudnieniem montaż finansowy może być inny niż wynika to regulaminu konkursu tzn. wkład własny może być wyższy od wymaganego w konkursie.
Proszę pamiętać, aby zarówno w polu B.6 oraz w polu opisowym pod danym wydatkiem zawrzeć istotne informacje z punktu widzenia danego rodzaju pomocy publicznej. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

Pytanie Ewy Kaziród-Kuli, UG Kroczyce(2.06.2017 r.):
Gmina Kroczyce zamierza realizować projekt o charakterze "słonecznej gminy" polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych na cele socjalno-bytowe mieszkańców, z wyłączeniem obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na wspólnym liczniku energii. Czy obiekty mieszkalne, w których świadczone są usługi agroturystyczne należy potraktować analogicznie do budynków, w których prowadzona jest inna działalność gospodarcza? Czy osoby prowadzące agroturystykę należy traktować, jako przedsiębiorców w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym)?
Odpowiedź:
Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorstwa na gruncie przepisów o pomocy publicznej ma charakter funkcjonalny, oznacza to, że istotna jest kwestia czy dany podmiot oferuje towary i usługi na rynku. Kwestię tę poruszono m. in. w zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Oznacza to, że po pierwsze, status podmiotu na podstawie prawa krajowego nie jest decydujący. Na przykład podmiot zaklasyfikowany zgodnie z prawem krajowym jako stowarzyszenie lub klub sportowy może jednak zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu. Ta sama zasada ma zastosowanie do podmiotu, który formalnie jest częścią administracji publicznej. Jedynym istotnym kryterium jest fakt, czy podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą.
Po drugie o stosowaniu zasad pomocy państwa nie decyduje to, czy dany podmiot utworzono po to, aby przynosił zyski. Podmioty nienastawione na zysk również mogą oferować na rynku towary i usługi.
Po trzecie klasyfikacja podmiotu jako przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej działalności. Podmiot prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą i działalność o charakterze niegospodarczym powinien być traktowany jako przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej
Dopytanie Ewa Kaziród-Kula, UG Kroczyce:
Reasumując, status agroturystyk należy potraktować analogicznie do innych podmiotów świadczących usługi okołoturystyczne/turystyczne?
Odpowiedź:
Tak, wydaje się, że agroturystyka stanowi jeden z rodzajów działalności turystycznej, a ta bez wątpienia ma charakter gospodarczy

Pytanie Iwony Pakuły - BŁoch (2.06.,2017 r.):
Zamek Sp. z o.o. zamierza realizować projekt polegający na pracach konserwatorskich na zamku Ogrodzienieckim.
Czy prawidłowym będzie uznanie, że pomoc publiczna wystąpi w projekcie, gdyż:
-Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym, bowiem wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym. Jako dzierżawca Zamku Ogrodzienieckiego administruje obiektem, a jego przychody pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu na zamek, jak również ze sprzedaży produktów turystycznych tj. nocne zwiedzanie zamku, biesiady, odpłatne wystawy tematyczne, inne produkty realizowane na terenie zamku.
-Transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – tzn. uprzywilejowuje określone podmioty, w tym przypadku – Zamek Sp. z o.o.
-Transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, bowiem beneficjent zaangażuje niewspółmiernie mniej środków własnych do realizacji zadania, w przypadku pozyskania dofinansowania.
-W efekcie transferu może wystąpić zakłócenie konkurencji. Istnieją inne podmioty na rynku i mogą powstać inne podmiotu w obszarze kultury, które zorganizują biesiady, odpłatne wystawy czy inne imprezy kulturalne o podobnym charakterze.
-Może zaistnieć wpływ na wymianę międzynarodową - Zamek Bonerów jest jednym z najważniejszych i rozpoznawalnych zabytków na terenie południowej Polski, o dużym nasileniu ruchu turystycznego, Skala organizowanych na zamku wydarzeń jest bardzo duża. Tematyka wydarzeń obejmuje kwestie związane z kulturą, historią oraz o charakterze rekreacyjnym. Nie bez znaczenia jest lokalizacja zamku w niedalekiej odległości od Krakowa i Częstochowy, co oznacza, że zamek często odwiedzają turyści zagraniczni. Zamek Sp. z o.o. publikuje materiały promocyjne w językach obcych oraz oferuje opisy na atrakcjach w języku: angielskim i zatrudnia przewodników posługujących się językami obcymi.
Na mocy z art. 53 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 pomoc na materialne zasoby dziedzictwa kulturowego - obiekty archeologiczne, pomniki, obiekty i budynki historyczne, dziedzictwo naturalne formalnie uznane przez władze jest dopuszczalna. Nadmieniam, że obiekt jest uznany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w rejestrze A pod numerem 771/67.
Pomoc inwestycyjna dotyczy w tym przypadku zabezpieczenia, ochrony i renowacji zasobów dziedzictwa kulturowego, zatem stosownie do art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 w przypadku, gdy pomoc nie przekracza kwoty 1 mln EUR (wartość projektu szacujemy na około 1,5 zł), czy maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych?
Odpowiedź:
Kwestia występowania pomocy publicznej zawsze rozpatrywana jest indywidualnie w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku. Tym niemniej w sektorze kultury, jak wynika z przywołanego już Zawiadomienia Komisji wsparcie publiczne może nie wypełniać wszystkich przesłanek wynikających z art. 107 TFUE.
Niektóre działania związane z kulturą, zachowaniem dziedzictwa kulturowego i ochroną przyrody mogą być organizowane w sposób niekomercyjny i nie mieć charakteru gospodarczego. Ich finansowanie ze środków publicznych nie musi więc stanowić pomocy państwa. Komisja uważa, że finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
Z drugiej strony, wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego (w tym ochronie przyrody) finansowane głównie z opłat wnoszonych przez odwiedzających lub użytkowników lub w inny komercyjny sposób (np. wystawy komercyjne, kina, komercyjne spektakle muzyczne i festiwale, szkoły artystyczne finansowane głównie z czesnego) należy uznać za mające charakter gospodarczy. Podobnie wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego przynoszące korzyści wyłącznie niektórym przedsiębiorstwom, a nie ogółowi społeczeństwa (np. renowacja zabytkowego budynku wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo prywatne) należy zasadniczo uznać za działalność gospodarczą.
Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
W zakresie analizy ww. kwestii zachęcamy do zapoznania się z Zawiadomieniem KE dostępnym pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29&from=EN
Natomiast w przypadku stwierdzenia, iż projekt faktycznie spełnia wszystkie przesłanki pomocy publicznej, można zastosować pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W przypadku, gdy wartość pomocy nie przekracza 1 mln EUR, zgodnie z art. 53 ust. 9 rozporządzenia 651/2014 maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Pytanie Iwony Pakuły - BŁoch (2.06.2017 r.):
Badanie przesłanki dot. wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny jest trudne. Bowiem, zakładamy, że nasz obiekt dziedzictwa kulturowego jest atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz istnieją inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych np. szereg zamków na Słowacji, czy w Czechach), które mogą oferować podobne usługi/towary. Jak ustalić, jaki może być krąg odbiorców i czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu. Oferta kierowana jest w jednakowy sposób do wszystkich, nie planuje się szczególnej kampanii reklamowej do turystów zagranicznych. Niemniej obserwujemy wzrost ilości podmiotów zagranicznych ale wynika to z ogólnej koniunktury - odczuwalnej dla całego regionu. Czy to już wystarczyć, aby zweryfikować tę ostatnią przesłankę za pozytywną?
Odpowiedź:
W przypadkach, co do których nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, czy pomoc publiczna wystąpi, zalecamy przyjęcie założenia, iż projekt jest objęty pomocą. W przypadku dziedzictwa kulturowego, potencjalna podstawa prawna tj. art. 53 rozporządzenia 651/2014 wydaje się dość atrakcyjna. Oczywiście wszystkie warunki udzielenia tego rodzaju pomocy powinny zostać spełnione.

Pytanie Karola Sitko (2.06.2017 r.):
Witam, czy w sytuacji, gdy wstęp do muzeum jest biletowany, jednak przychody z tego tytułu są marginalne w stosunku do kosztów ponoszonych przez muzeum (np. utrzymanie budynku, pensje pracowników, itp) to można mówić o działalności mającej charakter gospodarczy? Czy w przypadku uniknięcia pomocy publicznej należy udostępnić wstęp do muzeum bezpłatnie? Jeżeli można by nadal biletować wstęp to do jakiego poziomu przychody z tego tytułu nie będą uznawane za działalność mającą charakter gospodarczy?
Odpowiedź:
Zgodnie ze stanowiskiem KE wyrażonym w przywoływanym już Zawiadomieniu (pkt 34), Komisja finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
Zatem w przypadku opłat z tytułu wstępu do muzeum, które pokrywają jedynie w ułamkowym stopniu faktyczne koszty działalności muzeum, wówczas, wydaje się, że działalność taka może być uznana za niegospodarczą, jeśli w dominującym zakresie koszty działalności pokrywane są ze środków publicznych . Niestety KE nie wskazała progu, który można by uznać za „bezpieczny”


  Pytanie 7. Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP.
  Odpowiedź, 06.06.2017 r.
  Zgodnie z „Instrukcją składania wniosków, korespondencji i protestów w ramach naborów dotyczących projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020” (znajdującą się na stronie http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014), rozdziałem II.2.3. Podpisywanie tego samego dokumentu przez więcej niż jedną osobę na SEKAP:

  Jeżeli do złożenia wniosku przez instytucje wymagane jest jego podpisanie przez więcej niż jedną osobę, można to zrobić, należy jednak uwzględnić fakt, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe dwukrotne podpisanie formularza z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, natomiast w przypadku wystąpienia konieczności złożeniach dwóch podpisów pod formularzem wykorzystywanym do przesyłania Wniosków o dofinansowanie jeżeli składający podpis zamierza wykorzystać Profil Zaufany to drugi (i ewentualnie kolejne) podpis powinien być złożony z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP

  Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP entW przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP identycznie jak za pośrednictwem platformy SEKAP z tym wyjątkiem, że na platformie ePUAP nie można podpisać z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP.

  Reasumując w sytuacji kiedy wymagane są podpisy więcej niż jednej osoby a do podpisu wykorzystywany jest profil zaufany ePUAP to ten podpis należy użyć tylko raz i wyłącznie jako pierwszy, drugi oraz kolejne podpisy muszą być złożone:
  -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP),
  -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP).
  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Pytanie 6. Czy na etapie podpisywania umowy sp. z o.o. przedstawiająca VAT jako koszt niekwalifikowalny wystarczy, że posiada promesę kredytową na 15% kosztów kwalifikowalnych jako wkładu własnego bez wykazywania kosztów VAT? Ich pokrycia?Odpowiedź z 25.10.2016
  Zgodnie z kryteriami wyboru projektów zabezpieczenie środków na pokrycie minimum wkładu własnego odnosi się do kosztów kwalifikowanych projektu. Tym samym na etapie podpisywania umowy o dofinasowanie nie jest wymagane przedstawianie dokumentów poświadczających posiadanie wkładu własnego dla części niekwalifikowanej projektu, nawet wówczas gdy kosztem niekwalifikowanym projektu będzie wartość podatku VAT. Dokumentem potwierdzającym posiadanie, wynikającego z wniosku o dofinansowanie, wkładu własnego może być promesa.
  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

  Pytanie 5. Czy amortyzację w projekcie należy przeprowadzać w sposób uproszczony czy zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora?Analizę finansową należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami/warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Odnośnie sposobu kalkulacji amortyzacji i uwzględniania w analizie nakładów odtworzeniowych należy zastosować zapisy Wytycznych, tj. amortyzować każdy typ aktywa zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora. Natomiast nakłady odtworzeniowe zgodnie z Wytycznymi powinny być zaliczone do kosztów operacyjnych projektu.

   Pytanie 4. Czy trzeba czekać z rozliczeniem projektu EFRR na zrealizowanie projektu miękkiego?Rozliczenie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nastąpi niezależnie od rozliczenia projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, płatność końcowa z tytułu rozliczenia projektu złożonego w ramach EFRR nie będzie wstrzymywana do czasu zrealizowania projektu z EFS.W tym miejscu należy podkreślić, że egzekwowanie zobowiązań wynikających z realizacji projektu EFS będzie weryfikowanie na etapie trwałości projektu z EFRR. Obowiązki wnioskodawcy w zakresie podlegania okresowi zachowania trwałości projektu zostały zawarte w § 7 wzoru umowy o dofinansowanie, który nawiązuje do art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

  Pytanie 3. Jak prawidłowo pobrać wniosek o dofinansowanie z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI)?
  Z uwagi na możliwe problemy z błędnym zapisem Wniosku o dofinansowanie, a co za tym idzie z negatywną autoryzacją autentyczności Wniosku proszę o postępowanie zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

  Pytanie 2. Jak skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem platformy SEKAP ? 
  W celu skutecznego przesłania platformą SEKAP wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić formularz elektroniczny: „Korespondencja w sprawie projektu finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020” znajdujący się pod adresem https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000.
  Aby ułatwić identyfikację wniosku w obiegu kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zalecamy wypełnienie ww. formularza zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

  Pytanie 1. Co to znaczy, że część projektów w funduszach na lata 2014 – 2020 powinna wpisywać się w koncepcję inteligentnej specjalizacji.Fundusze unijne w latach 2014 – 2020 podlegają silnej koncentracji. Skupiają się na konkretnych obszarach, określonych w dokumentach strategicznych. Komisja Europejska, przygotowując państwa członkowskie do wdrażania nowych środków, określiła 11 celów tematycznych, czyli obszarów przewidzianych do wsparcia. Pierwszym z nich jest sfera badań, rozwoju i innowacji. Warunkiem realizacji projektów w tym celu tematycznym jest jednak wpisanie się w koncepcję inteligentnej  specjalizacji. Na czym to polega? Każde państwo dokonuje analizy swoich potencjałów i możliwości rozwojowych, a następnie wybiera te dziedziny, które świadczą o jego największej konkurencyjności i stanowią największą szansę na osiągnięcie sukcesu, zwiększenie przewagi nad innymi regionami, czyli na wyspecjalizowanie się w konkretnych branżach. Ponieważ specjalizacje te dotyczą najczęściej obszarów badawczych i innowacyjnych, nazywane są inteligentnymi specjalizacjami.
  Sporządzenie strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji stanowi duże wyzwanie dla państw członkowskich, szczególnie dla tych z niewielkim doświadczeniem w zakresie kreowania, wdrażania i oceny polityki innowacyjnej. Aby to ułatwić, Komisja Europejska udostępniła w 2011 r. tzw. Platformę S3 (Smart Specialization Platform)– narzędzie wspomagające opracowywanie strategii. Platforma obsługiwana przez Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych nie oferuje gotowych do zastosowania rozwiązań, lecz służy wymianie kontaktów, poglądów i doświadczeń, a także dostarcza pomysłów i wskazówek, udostępnia case studies i metodologię. W ramach platformy dochodzi do warsztatów, szkoleń oraz corocznych spotkań polityków i podmiotów zajmujących się przygotowywaniem inteligentnych specjalizacji, które reprezentują ponad 100 regionów i państw członkowskich UE. Platforma S3.
  Krajowe inteligentne specjalizacje w Polsce zostały określone w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki, a przyjętym przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 roku. Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji. Określa priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.
  Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.
  1. Zdrowe społeczeństwo ,
    - Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne,
    - Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej,
    - Wytwarzanie produktów leczniczych.
  2. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:
    - Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.
    - Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji).
  3. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska:
    - Zrównoważona energetyka.
    - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.
    - Inteligentne i energooszczędne budownictwo.
    - Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.
  4. Surowce naturalne i gospodarka odpadami,
    - Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów,
    - Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)..
    - Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.
  5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym):
    - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.
    - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe.
    - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne.
    - Elektronika oparta na polimerach przewodzących.
    - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.
    - Optoelektroniczne systemy i materiały.

  Każde województwo określa własne inteligentne specjalizacje. Opracowywane są specjalne dokumenty, tzw. regionalne strategie innowacji, których integralną część stanowi także wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji.
  Spełnienie wymagań unijnych i przygotowanie strategii rozwoju uwzględniających inteligentną specjalizację jest istotnym wyzwaniem dla regionów. W celu wsparcia regionów w przygotowaniu regionalnych strategii innowacji uwzględniających koncepcję inteligentnej specjalizacji opracowany został przewodnik RIS 3 Guide. Powstał on w ramach Platformy S3.
  Większość regionów wszystkie procedury ma już za sobą. Województwa wyłoniły już swoje inteligentne specjalizacje.
  Wnioskodawcy, którzy będą chcieli realizować przedsięwzięcia w pierwszym celu tematycznym, poświęconym zagadnieniom badawczo – rozwojowym i innowacyjnym, będą musieli wpisywać się w tą koncepcję. Przedsiębiorcy planujący projekty zwiększające konkurencyjność swoich firm będą natomiast mogli skorzystać na tym, że realizują przedsięwzięcia zgodne z inteligentnymi specjalizacjami. Projekty w trzecim celu tematycznym będą bowiem przewidywać dodatkowe punkty przy wyborze wniosków, jeśli będą one zgodne z koncepcją inteligentnej specjalizacji.

    Pytanie 10. Czy w przypadku korzystania ze wsparcia udzielanego na zasadach pomocy de minim do limitu 200 tys. euro wliczamy również pomoc otrzymaną przez spółki, w których gmina posiada większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków, albo wywiera dominujący wpływ zgodnie z przepisami art. 2 ust 2 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.?Odpowiedź, 19.08.2016 r.
    Tak. Informacje przedstawione w zapytaniu wskazują na wzajemne powiązanie podmiotów (gmina oraz spółki), co w świetle art. 2 ust 2 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  przesądza o traktowaniu ich jako "jednego przedsiębiorstwa".  W takim przypadku konieczne jest sumowanie pomocy de minimis udzielanej jednostce samorządu terytorialnego (JST) z pomocą udzieloną należącym do niej/zależnym od niej podmiotom. Wspólny limit z JST będą posiadały zatem wszystkie wyodrębnione (samodzielne) jednostki organizacyjne tej gminy, które będą z nią powiązane.

    Pytanie 9. Czy azbest można zutylizować w ramach projektu i czy będzie to koszt kwalifikowalny?
    Utylizacja azbestu w ramach projektu jest dopuszczalna. Najczęściej stosowaną metodą jest utylizacja za pomocą obróbki termicznej. Należy jednakże pamiętać, iż przedsiębiorca, któremu odpady azbestowe zostaną przekazane, powinien posiadać  stosowne zezwolenie na przetwarzanie odpadów w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 232, pkt 1). Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zezwolenie powinno dotyczyć przetwarzania, gdyż zgodnie z zapisem wskazanym w art. 3, pkt 1, ppkt 21 wyżej wymienionej ustawy, przetwarzanie jest procesem odzysku lub unieszkodliwiania.

    Pytanie 8. W jaki sposób oceniony zostanie projekt zakładający utylizację termiczną azbestu?
    Dla oceny projektu zakładającego unieszkodliwienia azbestu za pomocą obróbki termicznej zastosowanie znajdzie kryterium nr 5 „Sposób unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest”. Produktem finalnym procesu obróbki termicznej będzie tzw. materiał spopielony, a liczba punktów, które może uzyskać projekt za spełnienie tego kryterium będzie uzależniona od sposobu „zagospodarowania” materiału spopielonego. Przykładowo, jeżeli ów materiał będzie składowany na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, w wydzielonej jego części – projekt otrzyma 1 punkt. Jeśli natomiast będzie możliwe ponowne wykorzystanie tego materiału (np. w budownictwie) - wówczas projekt może uzyskać 4 punkty. Reasumując – w tym kryterium projekt uzyska ilość punktów zależną od sposobu postępowania ze spopielonym materiałem.

    Pytanie 7. Czy przetworzony i ponownie wykorzystany styropian, który przez lata był poddany działaniu azbestu będzie objęty kryteriami specyficznymi dla azbestu?
    Przetworzenie i ponowne wykorzystanie styropianu, na który oddziaływał azbest nie będzie podlegał ocenie, gdyż kryteria dotyczą wyłącznie azbestu i sposobów jego unieszkodliwiania. Niemniej jednak należy pamiętać, iż ponowne wykorzystanie styropianu po jego przetworzeniu, powinno się odbywać w sposób bezpieczny dla środowiska

    Pytanie 6. Czy koszt usunięcia drzew przylegających do elewacji budynku będzie kwalifikowany?
    Koszt usunięcia drzew może być kosztem kwalifikowalnym, jeżeli będzie to koszt uznany za niezbędny do realizacji projektu. Należy jednakże pamiętać, iż zgodnie z zapisem wskazanym w Ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, „jeśli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia” (art. 83d, pkt 5), a także, iż wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew powinien też zawierać projekt „nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy (…)” (art. 83b, pkt 1, ppkt 9a ww. ustawy).

    Pytanie 5. Wnioskodawca planuje, aby projektem były objęte zarówno indywidualne gospodarstwa domowe, jak i wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Czy w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych należy liczyć się z obniżonym poziomem dofinansowania?
    W związku z tym, że zasadniczą działalnością spółdzielni mieszkaniowych jest budowa, wynajem i sprzedaż mieszkań oraz zarządzanie nieruchomościami, która prowadzona jest na rynku otwartym na konkurencję, wsparcie udzielone spółdzielni ze środków wspólnotowych będzie pomocą publiczną. Tak więc dla części projektu, polegającej na unieszkodliwianiu azbestu z budynków spółdzielni mieszkaniowych należy przyjąć założenie, iż poziom dofinansowania może zostać obniżony. Warto także pamiętać, iż w przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie ograniczeniu ulec może także katalog kosztów kwalifikowanych. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych, wskazujące możliwy poziom dofinansowania oraz zakres kosztów kwalifikowanych opublikowane zostały w ogłoszeniu o naborze. Jeżeli wnioskodawca planuje kompleksowe unieszkodliwianie azbestu zarówno z budynków należących do wspólnot mieszkaniowych oraz do spółdzielni, jak i z obiektów indywidualnych gospodarstw, zalecaną formą złożenia wniosku o dofinansowanie będzie jego podział na zadania (system LSI daje taką możliwość), tak by wyodrębnić zadanie z różnym (np. niższym) poziomem dofinansowania.

    Pytanie 4. Z wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków wynika, że dofinansowaniu będą podlegały koszty związane z przywróceniem stanu obiektu sprzed demontażu materiałów azbestowych. Tym koszty związane z odtworzeniem elewacji wraz z warstwą docieplającą będą podlegały refundacji. Czy możliwe będzie zwiększenie grubości materiałów izolacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami przy zachowaniu dofinansowania z RPO WSL?
    Zastąpienie azbestowych elementów materiałem nieszkodliwym będzie traktowane jako wydatek kwalifikowalny, nawet jeżeli zwiększona zostanie grubość warstwy termoizolacyjnej. Należy jednakże mieć na uwadze, iż w ramach oceny merytorycznej projektu eksperci, w oparciu o kryterium merytoryczne ogólne "Efektywność projektu" zweryfikują, czy planowane efekty realizacji projektu są proporcjonalne w stosunku do planowanych do poniesienia lub zaangażowania nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych etc.

    Pytanie 3. W ramach projektu wnioskodawca zamierza wykonać następujące prace: demontaż więźby wykonanie nowej więźby, wykończenie stropu sufitem podwieszanym, domurowanie ścian szczytowych, konserwacja antykorozyjna istniejącej więźby oraz wykonanie systemowego wyłazu. Czy przedstawiony zakres prac mieści się w katalogu kosztów kwalifikowanych?
    Zapis wskazany w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, dotyczący „niezbędnych prac związanych z konstrukcją dachu, wynikających z dokumentacji technicznej” odnosi się wyłącznie do prac związanych usunięciem elementów azbestowych i zastąpienia ich nieszkodliwymi. Zatem wydatków takich jak: demontaż więźby, wykonanie nowej więźby, wykończenie stropu sufitem podwieszanym, domurowanie ścian szczytowych, konserwacja antykorozyjna istniejącej więźby czy wykonanie systemowego wyłazu dachowego nie można uznać za wydatki kwalifikowalne w rozumieniu przytoczonego powyżej zapisu wytycznych. Ponadto należy pamiętać, iż jako niekwalifikowany uznaje się wydatek polegający jedynie na remoncie dachu (nawet jeżeli elementy azbestowe są ściągane z elewacji budynku).

    Pytanie 2. Na jakich zasadach udzielane będzie wsparcie dla spółdzielni mieszkaniowych?
    Zgodnie z pkt. 1. 1 Regulaminu konkursu, 1.1. (Podstawy prawne udzielania pomocy publicznej w ramach konkursu) IOK założyła, że w przypadku dofinansowania mającego charakter pomocy publicznej przekazywanej bezpośrednio podmiotowi otrzymującemu dofinansowanie (tj. w przypadku, gdy ten podmiot jest jednocześnie beneficjentem pomocy), pomoc taka udzielana będzie przez IZ RPO WSL na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym w szczególności:
    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 488)
    [dalej: Rozporządzenie de minimis – przyp.];

    Natomiast w przypadku wystąpienia okoliczności umożliwiających zastosowanie innych podstaw udzielania pomocy publicznej aniżeli określone w pkt. 1.1.3 Wnioskodawcy zostaną o takim fakcie poinformowani na stronie www.rpo.slaskie.pl/faq w sekcji „Często zadawane pytania”.

    W ślad za ww. fragmentem Regulaminu w sekcji „Często zadawane pytania” zostały opublikowane dodatkowe informacje, których treść przedstawia się następująco:

    Zgodnie z treścią art. 45 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014], pomoc może zostać przyznana przedsiębiorcom na naprawę szkód w środowisku poprzez rekultywację zanieczyszczonych terenów, rozumianych jako tereny, na których stwierdzono spowodowaną przez człowieka obecność substancji niebezpiecznych w takim stężeniu, że stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska, biorąc pod uwagę obecne i zatwierdzone przyszłe przeznaczenie tego terenu (vide: art. 2 pkt 121 Rozporządzenia nr 651/2014).
    Wnioskodawcy ubiegający się o ten rodzaj pomocy będą zobligowani do wykazania, iż spełniają oni wszystkie wymogi ustanowione w rozporządzeniu nr 651/2014, a znajdujące zastosowanie do wskazanego wyżej przeznaczenia (rodzaju) pomocy.
    Jednocześnie należy mieć na uwadze, że ze względu na fakt, iż program pomocowy dla udzielania pomocy publicznej w ramach RPO w oparciu o art. 45 Rozporządzenia nr 651/2014 nie został dotychczas wydany przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego[1], wykorzystanie tego przeznaczenia pomocy będzie miało charakter pomocy indywidualnej (pomocy ad hoc)[2].
    W przypadku wszystkich wnioskodawców ubiegających się o pomoc inwestycyjną na rekultywację zanieczyszczonych terenów konieczne jest m. in wykazanie efektu zachęty. Efekt zachęty uznaje się za spełniony, jeżeli pisemny wniosek o przyznanie pomocy zostanie złożony do przed rozpoczęciem prac nad projektem.
    Jednocześnie w przypadku pomocy ad hoc udzielanej podmiotom będącym dużymi przedsiębiorstwami[3], w celu wykazania efektu zachęty konieczne jest także przedstawienia w dokumentacji aplikacyjnej danych odnoszących się do kwestii spełnienia efektu zachęty, zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia nr 651/2014. Powyższe wiążę się równocześnie z koniecznością przedłożenia jako odrębnych załączników dodatkowych dokumentów[4] potwierdzających spełnienie owego efektu. Właściwym polem wniosku o dofinansowania do ujęcia informacji odnoszących się do spełnienia efektu zachęty w projekcie jest m.in. pole B.13.2. Zakres pomocy publicznej i / lub de minimis → Uzasadnienie spełnienia efektu zachęty.
    Dodatkowo wskazać należy, iż w przypadku pomocy na rekultywację zanieczyszczonych terenów za koszty kwalifikowalne uznaje się jedynie koszty prac rekultywacyjnych pomniejszone o wzrost wartości gruntu (wyceny wartości gruntu dokonuje niezależny ekspert). Tym samym, biorąc pod uwagę charakter inwestycji przewidzianych do wsparcia (typ projektu: kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest), zasadniczo brak jest innych podstaw prawnych do udzielania wsparcia w tym względzie niż wymienione powyżej, tj. pomoc de minimis i/lub pomoc inwestycyjna na rekultywację zanieczyszczonych terenów.
    Dotychczasowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, właściwe dla perspektywy finansowej 2007-2013, nie jest już obowiązującym aktem prawa, natomiast zastosowanie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 jako podstawy prawnej udzielenia pomocy nie jest możliwe z uwagi na wewnętrzną demarkację RPO WSL na lata 2014-2020 (tj. możliwości wsparcia tożsamego zakresu inwestycji oraz tego samego typu beneficjenta w ramach innego – dedykowanego – działania, tu: DZIAŁANIE 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej).
    Reasumując: koszt usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest może zostać uznany za kwalifikowany i sfinansowany w oparciu o art. 45 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 (z intensywnością wsparcia maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu), zaś koszt zastąpienia usuniętych materiałów azbestowych innym materiałem „bezpiecznym” (np. styropianem) objęty może zostać  wsparciem udzielanym na podstawie Rozporządzenia de minimis (intensywność wsparcia dla tej kategorii kosztów: maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu, lecz nie więcej niż 200 000 Euro – dla jednego przedsiębiorcy w okresie trzech lat podatkowych)*.
    * sposób wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania (intensywność) opisany został w Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (MIiR, Warszawa 2015) oraz INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH EFRR (Katowice, maj 2016).

    [1] Zob. art. 27 ust. 4 w zw. z art. 5 tzw. ustawy wdrożeniowej (Dz.U. 2014 poz. 1146 z poźn. zm.)

    [2] Zob. art. 2 pkt 14 lit a) rozporządzenia 651/2014

    [3] Określenie kategorii przedsiębiorstwa zdefiniowane zostało w Załączniku 1 Rozporządzenia nr 651/2014. 

    [4] Zgodnie z pkt. 3.2.4.2. (Warunki dodatkowe dotyczące pomocy podlegającej indywidualnemu zgłoszeniu) KOMUNIKATU KOMISJI - Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 dokumentami tymi mogą być np. dokumenty organów zarządzających, sprawozdania komisji kredytowych, oceny ryzyka, sprawozdania finansowe, wewnętrzne biznesplany, ekspertyzy i inne badania związane z analizowanym projektem inwestycyjnym. W weryfikacji istnienia efektu zachęty mogą być pomocne dokumenty zawierające informacje o prognozach zapotrzebowania, prognozach kosztów, prognozach finansowych, dokumenty przedkładane komitetowi inwestycyjnemu i prezentujące różne scenariusze inwestycyjne lub dokumenty przekazywane instytucjom finansowym.

    Pytanie 1. Na jakich zasadach udzielane będzie wsparcie dla podmiotów jakimi są towarzystwa budownictwa społecznego (TBS)W odniesieniu do działalności TBS należy zwrócić uwagę, iż pomimo faktu, że podmioty te są gminnymi spółkami non-profit, prowadzą one działalność gospodarczą i działają w warunkach konkurencji (np. ze strony deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych), funkcjonując na otwartym i konkurencyjnym rynku budowy, sprzedaży i wynajmu mieszkań – co pozwala na uznanie tych podmiotów za przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów unijnych. Zasadne wydaje się więc przyjęcie, iż wsparcie dla TBS, prowadzących działalność gospodarczą i działających w warunkach konkurencji, spowoduje przewagę ekonomiczną tych podmiotów w stosunku do innych uczestników rynku. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż udzielenie dotacji dla TBS może spowodować zakłócenie konkurencji lub wpłynąć na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi.
    Tym samym projekty składane przez TBS objęte zostaną pomocą publiczną, która w przedmiotowym działaniu udzielana będzie na zasadach:
    - pomocy de minimis – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 488)
    i/lub
    -
    pomocy inwestycyjna na rekultywację zanieczyszczonych terenów – art.. 45 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014]
    W świetle ww. aktów prawnych za kwalifikowany oraz możliwy do  sfinansowania w oparciu o art. 45 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 (z intensywnością wsparcia maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu) może zostać uznany koszt usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zaś koszt zastąpienia usuniętych materiałów azbestowych innym materiałem „bezpiecznym” (np. styropianem) objęty może zostać wsparciem udzielanym na podstawie pomocy de minimis (intensywność wsparcia dla tej kategorii kosztów: maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu, lecz nie więcej niż 200 000 Euro – dla jednego przedsiębiorcy w okresie trzech lat podatkowych). W tym miejscu należy wskazać, iż w przypadku pomocy na rekultywację zanieczyszczonych terenów za koszty kwalifikowalne uznaje się jedynie koszty prac rekultywacyjnych pomniejszone o wzrost wartości gruntu (tu: obiektu), którego wyceny dokonuje niezależny ekspert.
    Dla projektów objętych pomocą publiczną, które jednocześnie są projektami generującymi dochód (np. projekty składane przez TBS) sposób wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania (intensywność) opisany został w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (MIiR, Warszawa 2015) oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR (Katowice, maj 2016).

     Dotyczy pkt. 1.1 Podstawy prawne udzielania pomocy publicznej w ramach konkursu regulaminów konkursowych nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-068/16 oraz RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16 (DZIAŁANIE 5.2 Gospodarka odpadami – typ projektu: Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest).

     Zgodnie z treścią art. 45 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014], pomoc może zostać przyznana przedsiębiorcom na naprawę szkód w środowisku poprzez rekultywację zanieczyszczonych terenów, rozumianych jako tereny, na których stwierdzono spowodowaną przez człowieka obecność substancji niebezpiecznych w takim stężeniu, że stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska, biorąc pod uwagę obecne i zatwierdzone przyszłe przeznaczenie tego terenu (vide: art. 2 pkt 121 Rozporządzenia nr 651/2014).

     Wnioskodawcy ubiegający się o ten rodzaj pomocy będą zobligowani do wykazania, iż spełniają oni wszystkie wymogi ustanowione w rozporządzeniu nr 651/2014, a znajdujące zastosowanie do wskazanego wyżej przeznaczenia (rodzaju) pomocy.

     Jednocześnie należy mieć na uwadze, że ze względu na fakt, iż program pomocowy dla udzielania pomocy publicznej w ramach RPO w oparciu o art. 45 Rozporządzenia nr 651/2014 nie został dotychczas wydany przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego[1], wykorzystanie tego przeznaczenia pomocy będzie miało charakter pomocy indywidualnej (pomocy ad hoc)[2].

     W przypadku wszystkich wnioskodawców ubiegających się o inwestycyjna na rekultywację zanieczyszczonych terenów konieczne jest m. in wykazanie efektu zachęty. Efekt zachęty uznaje się za spełniony, jeżeli pisemny wniosek o przyznanie pomocy zostanie złożony do przed rozpoczęciem prac nad projektem.

     Jednocześnie w przypadku pomocy ad hoc udzielanej podmiotom będącym dużymi przedsiębiorstwami[3], w celu wykazania efektu zachęty konieczne jest także przedstawienia w dokumentacji aplikacyjnej danych odnoszących się do kwestii spełnienia efektu zachęty, zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia nr 651/2014. Powyższe wiążę się równocześnie z koniecznością przedłożenia jako odrębnych załączników dodatkowych dokumentów[4] potwierdzających spełnienie owego efektu.

     Właściwym polem wniosku o dofinansowania do ujęcia informacji odnoszących się do spełnienia efektu zachęty w projekcie jest m.in. pole B.13.2. Zakres pomocy publicznej i / lub de minimis → Uzasadnienie spełnienia efektu zachęty

     [1] Zob. art. 27 ust. 4 w zw. z art. 5 tzw. ustawy wdrożeniowej (Dz.U. 2014 poz. 1146 z poźn. zm.)

     [2] Zob. art. 2 pkt 14 lit a) rozporządzenia 651/2014

     [3] Określenie kategorii przedsiębiorstwa zdefiniowane zostało w Załączniku 1 Rozporządzenia nr 651/2014.

     [4] Zgodnie z pkt. 3.2.4.2. (Warunki dodatkowe dotyczące pomocy podlegającej indywidualnemu zgłoszeniu) KOMUNIKATU KOMISJI - Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 dokumentami tymi mogą być np. dokumenty organów zarządzających, sprawozdania komisji kredytowych, oceny ryzyka, sprawozdania finansowe, wewnętrzne biznesplany, ekspertyzy i inne badania związane z analizowanym projektem inwestycyjnym. W weryfikacji istnienia efektu zachęty mogą być pomocne dokumenty zawierające informacje o prognozach zapotrzebowania, prognozach kosztów, prognozach finansowych, dokumenty przedkładane komitetowi inwestycyjnemu i prezentujące różne scenariusze inwestycyjne lub dokumenty przekazywane instytucjom finansowym.

     Zob. art. 27 ust. 4 w zw. z art. 5 tzw. ustawy wdrożeniowej (Dz.U. 2014 poz. 1146 z poźn. zm.)
     Zob. art. 2 pkt 14 lit a) rozporządzenia 651/2014
     Określenie kategorii przedsiębiorstwa zdefiniowane zostało w Załączniku 1 Rozporządzenia nr 651/2014.
     Zgodnie z pkt. 3.2.4.2. (Warunki dodatkowe dotyczące pomocy podlegającej indywidualnemu zgłoszeniu) KOMUNIKATU KOMISJI - Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 dokumentami tymi mogą być np. dokumenty organów zarządzających, sprawozdania komisji kredytowych, oceny ryzyka, sprawozdania finansowe, wewnętrzne biznesplany, ekspertyzy i inne badania związane z analizowanym projektem inwestycyjnym. W weryfikacji istnienia efektu zachęty mogą być pomocne dokumenty zawierające informacje o prognozach zapotrzebowania, prognozach kosztów, prognozach finansowych, dokumenty przedkładane komitetowi inwestycyjnemu i prezentujące różne scenariusze inwestycyjne lub dokumenty przekazywane instytucjom finansowym.

      Pomóż nam poprawić serwis
      Anuluj
      Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś