Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Webinarium dot. konkursu z działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych- 17 lipca 2020 r.

Webinarium dot. konkursu z działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu: Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego- 24 kwietnia 2020 r.

Webinarium w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP - II typ projektu Inwestycje w MŚP 16.04.2020 r. Kryteria wyboru projektów ; Kwalifikowalność wydatków ; Zamówienia w projekcie Kontrole

Spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20 w ramach działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych- Katowice, 6.03.2020 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 w ramach RPO WSL 2014-2020- Katowice, 4.12.2019 r.

Spotkanie informacyjne dot. konkursów z poddziałania 4.5.1 i 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT/RIT- Katowice, 20.11.2019 r.

Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19 z poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs- Katowice, 27.11.2019 r.

Najczęściej popełniane błędy- konkurs z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w ramach RPO WSL 2014-2020- Katowice, 27.11.2019 r.

Pomoc publiczna w ramach projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego- Katowice, 4.11.2019 r.

Zasady aplikowania o środki w ramach działania 4.5 w zakresie niskoemisyjnego transportu miejskiego- Katowice, 4.11.2019 r.

Rozliczanie projektu EFRR współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014-2020- Katowice, 25.09.2019 r.

Warsztaty dotyczące rozliczania wydatków i wypełniania wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFRR) - Katowice, 04.09.2019 r. 

Spotkanie informacyjne dot. konkursu z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego (Obszary Strategicznej Interwencji – Obszary wiejskie) - Katowice, 03.09.2019 r.

Spotkanie informacyjne dot. konkursu z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego (Obszary Strategicznej Interwencji – Obszary wiejskie): prezentacja "Najczęściej popełniane błędy" - Katowice, 03.09.2019 r.

Spotkanie informacyjne związane z 2 programami zdrowotnymi dotyczącymi rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi- konkurs z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej- Katowice, 29.07.2019 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów z działania 5.2 Gospodarka odpadami (typ projektu 3. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)- Dofinansowanie PSZOK a pomoc publiczna- Katowice, 11.07.2019 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów z działania 5.2 Gospodarka odpadami (typ projektu 3. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)- Finansowanie inwestycji z zakresu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020- Katowice, 11.07.2019 r.

Warsztaty dotyczące rozliczania wydatków i wypełniania wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFRR)- Katowice, 10.06.2019 r. 

Rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności stosowana w projektach - Katowice, 11.06.2019 r.

Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach RPO WSL 2014-2020 - Katowice, 07.06.2019 r.

Realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - najczęstsze problemy - Katowice, 31.05.2019 r.

Spotkanie informacyjne dot. konkursu z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w ramach RPO WSL 2014-2020- najczęściej popełniane błędy- Katowice, 5.06.2019 r.

Spotkanie informacyjne dot. konkursu z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w ramach RPO WSL 2014-2020- Katowice, 5.06.2019 r.

Warsztaty dotyczące rozliczania wydatków i wypełniania wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFRR) - Katowice, 29.05.2019 r.

Spotkanie informacyjne dot. konkursu z poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs- Katowice, 24.04.2019 r.

Regionalny program rehabilitacji osób chorych na nowotwory układu pokarmowego na lata 2019-2022 oraz Regionalny program rehabilitacji oddechowej jako droga powrotu do aktywności zawodowej i społecznej- Katowice, 25.03.2019 r.

Informacje dotyczące konkursu nr nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-305/19 w ramach poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs- Katowice, 25.03.2019 r.

Informacje dotyczące konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-304/19 w ramach poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs- Katowice, 25.03.2019 r.

Pomoc publiczna w ramach działania 4.4 Wysokosprawna kogeneracja- Katowice, 25.01.2019 r.

Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja RPO WSL 2014-2020 Nabór nr.: RPSL.04.04.00-IZ.01-24-295/18- Katowice, 25.01.2019 r.

Zasady aplikowania o środki w ramach Działania 6.1. Typ 2 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych- Katowice, 22.01.2019 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące Regionalnych Programów Zdrowotnych w zakresie chorób zapalnych i przewlekłych układu kostno-stawowego i mięśniowego. Główne założenia konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-297/18- Katowice, 21.01.2019 r.

Spotkanie informacyjne dot. możliwości finansowania działań w obszarze zdrowia w ramach EFS. Omówienie głównych założeń konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-297/18.- Katowice, 21.01.2019 r.

Realizacja i rozliczanie projektów infrastrukturalnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- prezentacja Rozliczanie projektu EFRR współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 - Katowice, 27.11.2018 r.

Realizacja i rozliczanie projektów infrastrukturalnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- prezentacja Monitorowanie i kontrola trwałości projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 - Katowice, 27.11.2018 r.

Szkolenie Realizacja i rozliczanie projektów infrastrukturalnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- prezentacja Realizacja projektów – etap podpisania umowy o dofinansowanie projektu - Katowice, 27.11.2018 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów z poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych oraz 9.2.4 Rozwój usług społecznych - Katowice, 07.11.2018 r.

Warsztaty dotyczące rozliczania wydatków i wypełniania wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFRR) - Katowice, 23.10.2018 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące naborów z działań: 4.1. Odnawialne źródła energii, 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – typ 4 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia - Katowice, 12.10.2018 r.

Warsztaty dotyczące rozliczania wydatków i wypełniania wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFRR) - Katowice, 1.10.2018 r.

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców projektów w ramach poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - Katowice, 06.09.2018 r.

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców projektów w ramach poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - Najczęściej popełniane błędy - Katowice, 06.09.2018 r.

Spotkanie informacyjne „EFS dla zdrowia” Prezentacja - EFS dla zdrowia - Katowice, 05.09.2018 r.

Spotkanie informacyjne „EFS dla zdrowia” Prezentacja - Cele i zadania Bytomskiej Szkoły Świadomego Rodzicielstwa - Katowice, 05.09.2018 r.

Spotkanie informacyjne „EFS dla zdrowia” Prezentacja - Program Zdrowa Matka i Dziecko - Katowice, 05.09.2018 r.

Spotkanie informacyjne „EFS dla zdrowia” Prezentacja - Identyfikacja celów w zakresie polityki społeczno-zdrowotnej - Katowice, 05.09.2018 r.

Spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursu z poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs - Katowice, 04.09.2018 r.

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-263/18 z poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs - Katowice, 31.08.2018 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (typ projektu 2)- Katowice, 22.08.2018 r.

Spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursu z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (typ projektu 1)- Program Zdrowa Matka i Dziecko- Katowice, 21.08.2018 r.

Szkolenie - Realizacja i rozliczanie projektów infrastrukturalnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, rozliczanie projektu EFRR- Katowice, 31.07.2018 r.

Szkolenie - Realizacja i rozliczanie projektów infrastrukturalnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, monitorowanie i kontrola trwałości projektów- Katowice, 31.07.2018 r.

Szkolenie - Realizacja i rozliczanie projektów infrastrukturalnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizacja projektów- etap podpisania umowy o dofinansowanie- Katowice, 31.07.2018 r.

Szkolenie - Realizacja i rozliczanie projektów infrastrukturalnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zmiany w realizacji projektów- najważniejsze zagadnienia - Katowice, 31.07.2018 r.

Spotkanie informacyjne z poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs (rozwój usług w oparciu o nowoczesne technologie (teleopieka) w ramach naboru nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-262/18 - Katowice, 20.07.2018 r.

Warsztaty dotyczące rozliczania wydatków i wypełniania wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFRR) - Katowice, 04.06.2018 r.

Spotkanie informacyjne dot. konkursu z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego- najczęściej popełniane błędy - Katowice, 08.06.2018 r.

Spotkanie informacyjne dot. konkursu z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - Katowice, 08.06.2018 r.

Realizacja i rozliczanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru zdrowia, w tym zatrudnianie personelu medycznego w ramach RPO WSL - Katowice, 24.05.2018

Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach oraz korekty finansowe w ramach RPO WSL- Katowice, 17.05.2018 r.

Kontrola, nieprawidłowości, nadużycia finansowe oraz zasada trwałości w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego - Katowice, 15.05.2018 r.

Kryteria oceny za zgodność ze Strategią ZIT podziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT Subregionu Centralnego - Katowice, 10.05.2018 r.

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców projektów z poddziałania 11.2.1, 11.2.2 oraz 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - Katowice, 10.05.2018 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs - Katowice, 25.04.2018 r.

Realizacja i rozliczanie projektów z EFS- najczęstsze problemy

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu z poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs - Katowice, 25.04.2018 r.

Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach oraz korekty finansowe w ramach RPO WSL - Katowice, 23.04.2018 r.

Realizacja i rozliczanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru edukacji, w tym zatrudnianie nauczycieli w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs - Katowice, 05.04.2018 r.

Rozliczanie projektu EFRR współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 - Spotkanie informacyjne - Katowice, 20.03.2018 r. oraz warsztaty 9 kwietnia 2018 r.

Spotkanie informacyjne- Realizacja i rozliczanie projektów infrastrukturalnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zmiany w realizacji projektów- najważniejsze zagadnienia - Katowice 20.03.2018 r.

Spotkanie informacyjne- Realizacja i rozliczanie projektów infrastrukturalnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Realizacja projektów- etap podpisania umowy o dofinansowanie projektu - Katowice, 20.03.2018 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące naborów z poddziałania 4.1.3 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna oraz poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/- formuła grantowa- Katowice, 23.02.2018 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące naborów z poddziałania 4.1.3 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna oraz poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/ w tym również formuła grantowa- LSI 2014- formularz wniosku o dofinansowanie - Katowice, 23.02.2018 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące naborów z poddziałania 4.1.3 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna oraz poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/ w tym również formuła grantowa - Katowice, 23.02.2018 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL 2014-2020 formularz wniosku o dofinansowanie - Katowice, 20.02.2018 r. 

Spotkanie informacyjne dotyczące Lokalnego Systemu Informatycznego - Realizacja projektów - najważniejsze zagadnienia - Katowice, 20.02.2018 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące Lokalnego Systemu Informatycznego- Rozliczanie projektu EFRR współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014-2020- Katowice, 20.02.2018 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące Lokalnego Systemu Informatycznego- Korzystanie z repozytorium dokumentów oraz rejestru postępowań/ zamówień i dokumentów na potrzeby składania wniosków o płatność oraz zasady korespondencji z Instytucją Zarządzającą- Katowice, 20.02.2018 r. 

Spotkanie informacyjne dotyczące Lokalnego Systemu Informatycznego- Monitorowanie i kontrola trwałości projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL 2014-2020- Katowice, 20.02.2018 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego (nie dotyczy działań ŚCP)- wniosek o płatność/ zamówienia- Katowice, 6.02.2018 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego (nie dotyczy działań ŚCP)- wniosek o dofinansowanie- Katowice, 6.02.2018 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego (nie dotyczy działań ŚCP)- Realizacja projektów- najważniejsze zagadnienia- Katowice, 6.02.2018 r.

Spotkanie informacyjne w ramach działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych- Katowice, 19 stycznia 2018 r.

Spotkanie informacyjne w ramach poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego- informacje- Katowice, 5 grudnia 2017 r.

Spotkanie informacyjne w ramach poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego- najczęściej popełniane błędy- Katowice, 5 grudnia 2017 r.

Spotkanie informacyjne w ramach poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego- Istotne aspekty rozliczania projektów i kwalifikowalności wydatków- Katowice, 5 grudnia 2017 r.

Spotkanie informacyjne w ramach poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs (SOS dla Seniora) - Katowice, 28 listopada 2017 r.

Informacje dotyczące konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-206/17 z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs- Katowice, 22 listopada 2017 r.

Pomoc publiczna w ramach projektów z zakresu gospodarki odpadami- Katowice, 18 października 2017 r.

Finansowanie inwestycji z zakresu budowy, rozwoju i modernizacji zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020- Katowice, 18 października 2017 r.

Działanie 5.2 Gospodarka Odpadami- kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest- formuła grantowa- Katowice, 3 października 2017 r.

Finansowanie inwestycji z zakresu kompleksowego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w ramach RPO WSL na lata 2014-2020- Katowice, 3 października 2017 r.

Zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym wymagania Web Content Accessibility Guideliness (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych - Katowice 29 września 2017 r.

Zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych - kompendium wiedzy - Katowice, 29 września 2017 r.

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 - Katowice, 11 września 2017 r.

Spotkanie informacyjne dot. konkursów z poddziałania  8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych dzieci do lat 3 - założenia konkursowe- Katowice, 11 września 2017 r.

Spotkanie informacyjne dot. konkursów z poddziałania  8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych dzieci do lat 3 - dotyczy elementów wniosku o dofinansowanie- Katowice, 11 września 2017 r.

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 - Katowice 1.09.2017 r.

Spotkanie informacyjne- nabór nr RPSL.11.01.01-iz-01-24-169/17, RPSL.11.01.03-iz.01-24-173/17, dla poddziałania 11.1.3 oraz 11.1.1 wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT i konkurs - Katowice, 1.09.2017 r.

Kryteria oceny za zgodność ze Strategią ZIT Podziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Subregionu Centralnego- Katowice, 1.09.2017 r.

Spotkanie informacyjne w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-184/17 z Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, Katowice 4.09.2017 r.

Spotkanie informacyjne- konkurs nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, "Zdrowa matka i dziecko", Katowice 31.08.2017 r.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych z EFS w ramach poddziałania 9.2.6- prezentacja

Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i ERRR w perspektywie finansowej 2014-2020, Katowice 18.07.2017 r.

Informacje dotyczące konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-159/17 z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, Katowice 27.06.2017 r.

Spotkanie informacyjne dot. konkursów nr RPSL.10.03.03-IZ.01-24-160/17, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/16, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Katowice 26.06.2017 r.

Kontrola wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Katowice, 29.06.2017 r.

Konkurs dot. poddziałania 9.1.6  Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty OPS i PCPR, Katowice, 29.06.2017 r. 

Prowadzenie ewidencji księgowej dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Katowice, 26.06.2017 r.

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - poziom podstawowy, Katowice, 14.06.2017 r.

Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia finansowe oraz zasada trwałości w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Katowice 9.06.217 r.

Rewitalizacja, w tym problematyka Programów Rewitalizacji, Katowice 8.06.2017 r.

Zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym wymagania Web Content Accessibility Guideliness (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, Katowice 29.05.2017 r.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego / Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Katowice 4-5 maja, 23-24 maja oraz 6-7 czerwca 2017 r.

Zatrudnianie nauczycieli, Katowice 5.06.2017 r.

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach działania 11.2 EFS, Katowice 5.06.2017 r.

Działanie 11.2 Dostodowanie oferty kształcenia zwodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, Katowice 5.06.2017 r.

Zasady tworzenia Harmonogramu składania wniosków o płatność w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, Katowice 23.05.2017 r.

Zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WSL 2014 - 2020, Katowice 23.05.2017 r.

Istotne aspekty dotyczące rozliczania projektu- poddziałanie 9.2.5, 9.2.6 oraz 8.3.2, Katowice 23.05.2017 r.

Spotkanie informacyjne- Możliwości finansowania działań w obszarze zdrowia Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Katowice 19.05.2017 r.

Spotkanie informacyjne- Informacje dotyczące konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17, Katowice 19.05.2017 r.

Spotkanie informacyjne- O lokalnym Systemie Informatycznym RPO WSL 2014-2020, Katowice 22.05.2017 r.

Spotkanie informacyjne- Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe, Katowice 22.05.2017 r.

Spotkanie informacyjne- Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Katowice 20.04.2017 r.

Spotkanie informacyjne- Zamówienia w ramach projektów część II zamówienia od wartości 50 tys. zł do 30 tys. euro-PZP, Katowice 8.05.2017 r.

Spotkanie informacyjne- poddziałanie 9.1.5 i 9.1.6, Katowice, 8.05.2017 r.

Spotkanie informacyjne- poddziałanie 9.1.5 Zamówienia w ramach projektów- PZP, Katowice 8.05.2017 r.

Szkolenie - Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach, Artur Bartoszewicz, Katowice, 4-5.05.2017 r.

Spotkanie informacyjne- poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Katowice 12.04.2017 r.

Spotkanie informacyjne związane z konkursem RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16 w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Katowice 6 lutego 2017 r., Kryteria strategiczne - nowy element systemu oceny

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach Osi priorytetowej III- konkurencyjność MŚP, Katowice 19.01.2017 r.

Spotkanie informacyjne- działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług społecznych, konkurs nr RPSL.02.01.00.-IZ.01-24-125/16, Katowice 17.01.2017 r.

Spotkanie informacyjne związane z działaniem 2.1- Pomoc publiczna w e-usługach publicznych, Katowice 17.01.2017 r.

Kwalifikowalność wydatków w ramach EFS, Katowice 12.01.2017 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 oraz nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16, Katowice 12.01.2017 r.

Spotkanie informacyjne związane z naborami wniosków w ramach Poddziałania 11.2.1 oraz 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, Katowice, 9.01.2017 r.

Spotkanie informacyjne- Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Katowice 5.01.2017 r.

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, Katowice 4.01.2017 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów: nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-112/16 oraz nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-116/16 w ramach RPO WSL 2014-2020, Katowice 4.01.2017 r.

Zmiany do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, Katowice 2.12.2016 r.

Aktywizacja zawodowa i PAI, Katowice 2.12.2016 r.

Kwalifikowalnośc wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Katowice, 22.11.2016 r.

Kontrola wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Katowice, 22.11.2016 r.

Prezentacja: PRO WSL 2014-2020, wprowadzenie, 14 grudnia 2015 r.
Zasady realizacji projektów w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 (14.12.2015):
Zobacz również:
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś