Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 222 informacje ze wszystkich 6948 dla tagu: prawo i dokumenty

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 19.8

21 lipca 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację załącznika nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 19.8.

  •        Zmiany wprowadzone w załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań uwzględniają aktualizację kryteriów wyboru projektów w Działaniu 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

 

6 lipca 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 19.8.

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą modyfikacji zapisów w działaniu 4.6 Czyste Powietrze.

termin obowiązywania od 2021-07-06 do 2021-09-01
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP, prawo i dokumenty

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 19.7

24 marca 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 19.7.

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą:

  • modyfikacji zapisów w działaniu 3.2. Innowacje w MŚP,
  • w załączniku nr 2 do SZOOP RPO WSL – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań wprowadzono dwa nowe wskaźniki dla działania 3.2. Innowacje w MŚP,
  • w załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań wprowadzono zmiany w kryteriach oceny formalnej projektów dla działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kryteriach specyficznych wyboru projektów dla działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz kryteriach wyboru projektów w ramach oceny strategicznej.

31 marca 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację załącznika nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 19.7.

W załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań - zaktualizowano kryteria wyboru projektów dla działania 3.2 Innowacje w MŚP, typ projektu: Inwestycje w MŚP.

30 czerwca 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację załącznika nr 3 oraz załącznika nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 19.7.

  • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań uwzględniają aktualizację kryteriów wyboru projektów w poddziałaniu 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, poddziałaniu 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, poddziałaniu 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs, poddziałaniu 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, poddziałaniu 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs oraz poddziałaniu 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
  • W załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL – Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego usunięto projekt pn. „Zmiana sposobu użytkowania zdegradowanego budynku przy ul. Batorego 2 w Bytomiu z przeznaczeniem na dom dla seniorów oraz osób z częściową niepełnosprawnością” (poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI) oraz dokonano aktualizacji informacji na temat projektu pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty - VI edycja” (poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny).
termin obowiązywania od 2021-03-24 do 2021-07-05
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP, prawo i dokumenty
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś