Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 185 informacje ze wszystkich 5961 dla tagu: EFS

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

21 grudnia 2020 roku Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

23 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(4)].

Termin obowiązywania: zmiana wytycznych jest stosowana od 1 stycznia 2021 r., natomiast częściowe zawieszenie stosowania wytycznych obowiązuje od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Zapoznaj się z dokumentami: Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 118 KB) - wersja aktualna, obowiązująca od 23 grudnia 2020 r.

Wersja archiwalna: Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 107 KB)

***

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Aktualna wersja została zatwierdzona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 21 grudnia 2020 roku.

Wykaz zmian do wytycznych znajduje się w załączniku.

termin obowiązywania od 2021-01-01
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: wytyczne, Kwalifikowalność, EFS, EFRR

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania dla Subregionu Północnego w konkursie z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

23 grudnia 2020 r. zaktualizowaliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania dla RIT Subregionu Północnego w konkursie nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19

2020-12-30
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: RIT Północny, EFS, aktywizacja

Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych na 2021 r.

Zgodnie z zapisami podrozdziału 3.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazuje do zastosowania przez Instytucje Zarządzające programami regionalnymi (IZ RPO) wyznaczone minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej. Podane w komunikacie minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej obowiązują dla projektów z zakresu aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach celu tematycznego 8 przyjętych do realizacji na podstawie konkursów i naborów projektów pozakonkursowych, których termin naboru mieści się między 1 stycznia a 31 grudnia 2021 r. W przypadku projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, których nabór zakończy się jeszcze w 2020 r., a których realizacja rozpocznie się po 31 grudnia 2020 r.,rekomendowane jest przyjęcie progów efektywności zatrudnieniowej wskazanych w niniejszym piśmie.

termin obowiązywania od 2020-10-21
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: EFS, zatrudnianie, Komunikat
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś