Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 125 informacje ze wszystkich 6914 dla tagu: SZOOP

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 22.6

12 maja 2023 r., Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 1008/424/VI/2023 zatwierdził aktualizację SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 22.6.

Zmiany wprowadzone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 obejmują przesunięcie środków z budżetu państwa, w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne.

termin obowiązywania od 2023-05-12
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 22.5

5 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 686/413/VI/2023 zatwierdził aktualizację SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 22.5.

Zmiany wprowadzone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP) obejmują zwiększenie poziomu wydatków na cross-financingu do wysokości 90% w działaniu 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.

W załączniku nr 4 do SZOOP – Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego wprowadzono nowy projekt pozakonkursowy pn.: Nowoczesne technologie w walce z nowotworami! Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa śląskiego poprzez podniesienie jakości i dostępności profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii oraz projekt pozakonkursowy pn.: Modernizacja Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii GCM w celu zwiększenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Oba projekty planowane są do realizacji w ramach działania 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – REACT-EU.

termin obowiązywania od 2023-04-05 do 2023-05-11
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 22.4

17 marca 2023 r., Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 550/410/VI/2023 zatwierdził aktualizację SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 22.4.

Zmiany wprowadzone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP) obejmują zmiany finansowe mające na celu pełne wykorzystanie środków programu. W Działaniu 15.1 Pomoc Techniczna – REACT-EU dodano zapis rozszerzający zakres wsparcia o organizację konkursów wiedzy o REACT-EU. Zmieniono zapis dotyczący intensywności wsparcia w Działaniu 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.

termin obowiązywania od 2023-03-17 do 2023-04-04
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 22.3

22 lutego 2023 r., Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 345/402/VI/2023 zatwierdził aktualizację załącznika nr 3 i załącznika nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 22.3. 

 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 3 do SZOOP - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań związane są z przyjęciem Uchwały Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 dla Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, typ projektów nr 7 i nr 8 Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 4 do SZOOP - Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego związane są z usunięciem projektu pozakonkursowego pn. Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej i hematologicznej na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego poprzez podniesienie jakości i dostępności profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologiczno - hematologicznego w WSS nr 3 w Rybniku na Oddziale Onkologicznym z oddziałem Hematologii wraz z kompleksem Poradni Onkologicznej i Hematologicznej w ramach Działania 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia-REACT-EU.

18 stycznia 2023 r., Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 84/392/VI/2023 zatwierdził aktualizację SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 22.3.

Zmiany wprowadzone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP) dotyczą przesunięć środków finansowych pomiędzy działaniami i mają na celu pełne wykorzystanie środków finansowych programu.

termin obowiązywania od 2023-01-18 do 2023-03-16
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 22.2

23 listopada 2022 r., Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 2109/378/VI/2022 zatwierdził aktualizację SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 22.2.

Zmiany wprowadzone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP) dotyczą zwiększenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Działania 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie oraz Działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych. Ponadto dodano nowe wskaźniki dotyczące wsparcia osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Zaktualizowano również dane finansowe.

W załączniku nr 2 do SZOOP - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań dodano nowe wskaźniki dotyczące wsparcia osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Zmiany obejmują nowe wskaźniki w Osi Priorytetowej VIII Regionalny rynek pracy, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne oraz Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

 

termin obowiązywania od 2022-11-23 do 2023-01-17
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 22.1

W dniu 14 września 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 1638/362/VI/2022, zatwierdził aktualizację SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 22.1.

 • Zmiany w dokumencie wynikają ze zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 3 do SZOOP - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań związane są z przyjęciem Uchwał Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020 dla poddziałania 10.2.5 Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, Działania 14.3 Odnawialne źródła energii - REACT-EU, dla ogólnych kryteriów wyboru projektów finansowanych ze środków EFS, dla Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, dla Poddziałania 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz dla Poddziałania 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy.

W dniu 10 października 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 1817/367/VI/2022, zatwierdził aktualizację załącznika nr 3 i załącznika nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 22.1.

 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 3 do SZOOP - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań związane są z przyjęciem Uchwały Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 dla Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 4 do SZOOP - Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego związane są z identyfikacją nowego projektu pozakonkursowego pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z modernizacją systemów grzewczych, systemu oświetlenia, a także zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w 3 obiektach GOPR Grupa Beskidzka oraz identyfikacją nowego projektu pozakonkursowego pn. Termomodernizacja Centralnej Stacji Ratunkowej Grupy Regionalnej GOPR Grupy Jurajskiej i wyposażenie w odnawialne źródła energii w ramach Działania 14.3 Odnawialne źródła energii - REACT-EU.
termin obowiązywania od 2022-09-14 do 2022-11-22
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 22.0

W dniu 31 sierpnia 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 1544/359/VI/2022, zatwierdził aktualizację SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 22.0.

 • Zmiany w dokumencie wynikają z aktualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zatwierdzonego przez Komisje Europejską w dniu 22 lipca 2022 r. (decyzją KE C(2022)5440).
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 do SZOOP - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych dotyczą wprowadzenia nowych poddziałań wynikających ze zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do SZOOP - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań wynikają z przesunięcia alokacji oraz wprowadzenia nowych poddziałań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
termin obowiązywania od 2022-08-31 do 2022-09-13
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 21.2

W dniu 29 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 732/329/VI/2022, zatwierdził aktualizację SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 21.2.

 • Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą wprowadzenia pozakonkursowego trybu wyboru projektów oraz wprowadzenia nowego typu projektów w ramach poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych dotyczy zmiany nazwy poddziałania 9.2.5.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań dotyczy zmiany nazwy poddziałania 9.2.5.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań dotyczą zmiany oraz zatwierdzenia nowych kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WSL w dniu 30 marca 2022 roku.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego dotyczą identyfikacji projektu pn. Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej i hematologicznej na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego poprzez podniesienie jakości i dostępności profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologiczno-hematologicznego w WSS nr 3 w Rybniku na Oddziale Onkologicznym z Pododdziałem Hematologii wraz z kompleksem Poradni Onkologicznej i Hematologicznej oraz identyfikacji projektu pn. Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychicznych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami pandemii Covid -19 – DIALOG.
termin obowiązywania od 2022-04-29 do 2022-08-30
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 21.1

W dniu 23 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 246/310/VI/2022, zatwierdził aktualizację SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 21.1.

 • Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą m.in.:
  • zmian w Poddziałaniu 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, poprzez wprowadzenie trybu pozakonkursowego;
  • dodania nowego Poddziałania 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy;
  • aktualizacji danych finansowych wskazanych w opisach Osi Priorytetowych, Działań i Poddziałań oraz w tabelach finansowych;
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych, związane są ze zmianą nazwy Poddziałania 8.3.2 oraz dodaniem nowego Poddziałania 9.2.9.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań, związane są z dodaniem nowego Poddziałania.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań, związane są ze zmianą kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.3.2, typ projektu nr 1.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, związane są z dodaniem nowego projektu pn. Śląskie. Regionalne programy zdrowotne, planowanego do realizacji w Poddziałaniu 8.3.2 oraz zaktualizowano informacje na temat projektu pn. Śląskie. Inwestujemy w talenty - VI edycja, realizowanego w Poddziałaniu 11.1.5.

W dniu 2 marca 2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 304/313/VI/2022, zatwierdził aktualizację załącznika nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 21.1.

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, związane są z dodaniem nowego projektu pn. Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim, planowanego do realizacji w Poddziałaniu 9.2.9.

termin obowiązywania od 2022-02-23 do 2022-04-28
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś