Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 119 informacje ze wszystkich 6880 dla tagu: SZOOP

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 20.0

21 października 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację załącznika nr 3 oraz załącznika nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 20.0. 

 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań – wprowadzono nowe kryteria dla poddziałania 7.4.3 Outplacement – projekt pozakonkursowy oraz dla poddziałania 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego – wprowadzono nowo zidentyfikowany projekt pozakonkursowy w poddziałaniu 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu, pn.: Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT).

2 września 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 20.0.

 • Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą m.in:
  • dodania nowego Poddziałania 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu;
  • dodania nowego Poddziałania 7.4.3 Outplacement – projekt pozakonkursowy;
  • aktualizacji danych finansowych wskazanych w opisach Osi Priorytetowych, Działań i Poddziałań oraz w tabelach finansowych;
  • dodania nowych wskaźników w Działaniu 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych, związane są z dodaniem informacji o nowych poddziałaniach.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań, związane są z dostosowaniem wartości wskaźników do zmian finansowych oraz dodaniem nowych wskaźników.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, związane są z wprowadzeniem nowo zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego pn. ENERGIA w ramach Poddziałania 7.4.3 oraz aktualizacją informacji na temat projektu pn. Śląskie. Inwestujemy w talenty - VI edycja.
termin obowiązywania od 2021-09-02 do 2021-11-30
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 19.8

21 lipca 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację załącznika nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 19.8.

 •        Zmiany wprowadzone w załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań uwzględniają aktualizację kryteriów wyboru projektów w Działaniu 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

 

6 lipca 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 19.8.

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą modyfikacji zapisów w działaniu 4.6 Czyste Powietrze.

termin obowiązywania od 2021-07-06 do 2021-09-01
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP, prawo i dokumenty

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 19.7

24 marca 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 19.7.

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą:

 • modyfikacji zapisów w działaniu 3.2. Innowacje w MŚP,
 • w załączniku nr 2 do SZOOP RPO WSL – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań wprowadzono dwa nowe wskaźniki dla działania 3.2. Innowacje w MŚP,
 • w załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań wprowadzono zmiany w kryteriach oceny formalnej projektów dla działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kryteriach specyficznych wyboru projektów dla działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz kryteriach wyboru projektów w ramach oceny strategicznej.

31 marca 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację załącznika nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 19.7.

W załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań - zaktualizowano kryteria wyboru projektów dla działania 3.2 Innowacje w MŚP, typ projektu: Inwestycje w MŚP.

30 czerwca 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację załącznika nr 3 oraz załącznika nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 19.7.

 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań uwzględniają aktualizację kryteriów wyboru projektów w poddziałaniu 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, poddziałaniu 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, poddziałaniu 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs, poddziałaniu 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, poddziałaniu 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs oraz poddziałaniu 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
 • W załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL – Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego usunięto projekt pn. „Zmiana sposobu użytkowania zdegradowanego budynku przy ul. Batorego 2 w Bytomiu z przeznaczeniem na dom dla seniorów oraz osób z częściową niepełnosprawnością” (poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI) oraz dokonano aktualizacji informacji na temat projektu pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty - VI edycja” (poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny).
termin obowiązywania od 2021-03-24 do 2021-07-05
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP, prawo i dokumenty

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 19.6

17 lutego 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 19.6.

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą modyfikacji:

 • zapisów w działaniu 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach,
 • w załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL – Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego:

  – usunięto projekt w działaniu 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia,
  – dodano nowo zidentyfikowany projekt pozakonkursowy w poddziałaniu 10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI.

termin obowiązywania od 2021-02-17 do 2021-03-23
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP, prawo i dokumenty

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 19.5

16 grudnia 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 19.5.

 • Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą m.in.:

  - modyfikacji zapisów w Działaniu 4.6 Czyste powietrze;

  - aktualizacji tabeli finansowej.

 • W załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL - Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego wprowadzono, w działaniu 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, nowo zidentyfikowany projekt pozakonkursowy.

termin obowiązywania od 2020-12-16 do 2021-02-16
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP, prawo i dokumenty

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 19.4

28 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 19.4.

 • Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą m.in.:

  - uzupełnienia listy wskaźników produktu o wskaźniki monitorujące wsparcie w zakresie zwalczania pandemii COVID-19 w działaniu 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy oraz w działaniu 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie,

  - w poddziałaniu 9.2.7. Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy uzupełniono typ beneficjenta o Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach,

  - dokonano korekty finansowej w opisie działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego oraz w opisie działania 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, jak również w tabeli finansowej nr 1 w związku z przesunięciami środków finansowych pomiędzy subregionami.

 • w załączniku nr 2 do SZOOP RPO WSL – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań uzupełniono listę wskaźników produktu o wskaźniki monitorujące wsparcie w zakresie zwalczania pandemii COVID-19 w działaniu 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy oraz w działaniu 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie.

 • w załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL – Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego (poddziałanie 9.2.7.) w informacji nt. projektu pn. "W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych" dodano przypis dotyczący powołania nowo powołanej jednostki budżetowej WSL pn. Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach, który będzie realizował powyższy projekt w miejsce dotychczasowego „realizatora” projektu tj. ROPS Katowice.

21 października 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację załączników nr 3 i 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 19.4.

9 listopada 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację załącznika nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 19.4.

W załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań zaktualizowano kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy oraz dla poddziałania 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy.

termin obowiązywania od 2020-07-28 do 2020-12-15
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP, prawo i dokumenty

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 19.3

10 czerwca 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 19.3.

 • Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą m.in.:
  - zwiększenia alokacji w działaniu 3.2;
  - aktualizacji tabeli finansowej.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań, związane są z aktualizacją wartości docelowej wskaźników.
termin obowiązywania od 2020-06-10 do 2020-07-27
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP, prawo i dokumenty
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś