Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 24 informacje ze wszystkich 5276 dla tagu: Zamówienia publiczne

Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020

Przedstawiamy podręcznik opracowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dotyczący zamówień udzielanych w ramach projektów. Materiał pomocniczy powstał w oparciu o opinie prawne wydawane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, komentarze do Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa.

Podręcznik ma charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowi wiążącej interpretacji Wytycznych.

Podręcznik jest poradnikiem dla wszystkich planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020". Przede wszystkim dla beneficjentów, czyli podmiotów, którym wsparcie z funduszy unijnych zostało już przyznane oraz wnioskodawców, czyli podmiotów, które dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie. Może być pomocą dla instytucji odpowiedzialnych za kontrolę projektów i korygowanie wydatków.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią podręcznika.

Dodatkowo zamieszczamy  pomocnicze listy sprawdzające, które są przydatne  przy dokonywaniu zakupów, współfinansowanych z funduszy unijnych. Listy dotyczą trybu rozeznania rynku oraz stosowania zasady konkurencyjności. 

termin obowiązywania od 2018-05-21
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne – Porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Po sukcesie pierwszego wydania wytycznych dla praktyków zamówień publicznych, które zostało pobrane ponad 70 tysięcy razy, Komisja Europejska przedstawia wersję uaktualnioną o najnowsze rozwiązania europejskiej legislacji. Publikacja umożliwi pełne wykorzystanie możliwości płynących ze skorygowanych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych z 2014 roku. Celem Komisji Europejskiej jest ograniczenie biurokracji i rozwój internetowych rozwiązań, ułatwiających udział w przetargach niewielkim przedsiębiorstwom, a także dążenie do preferowania firm społecznie odpowiedzialnych i ich innowacyjnych, przyjaznych środowisku produktów.

Wytyczne służą identyfikowaniu i unikaniu tzw. obszarów potencjalnego ryzyka, które są głównym źródłem popełnianych błędów i nieprawidłowości pojawiających się przy zarządzaniu europejskimi funduszami.

W sierpniu 2018 r. wytyczne pierwotnie opublikowane jedynie w angielskiej wersji językowej, podobnie jak przy poprzedniej edycji, doczekały się również publikacji w języku polskim. Dokument zawiera porady skierowane do osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Warto nadmienić, że aktualna wersja poradnika uwzględnia zmiany jakie zostały wprowadzone na mocy nowych dyrektyw UE w sprawie zamówień publicznych obowiązujących od 2014 roku.

 

termin obowiązywania od 2018-02-16
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: komisja europejska, Zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, PZP, wytyczne

Zamówienia Publiczne – Porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w procesie wdrażania inwestycji, a także stanowią nieodłączną część europejskiego wspólnego rynku, reprezentując nie mniej niż 19% unijnego PKB.

Celem niniejszego dokumentu jest udzielenie urzędnikom zaangażowanym w zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (EFSI) wskazówek, które pomogą im uniknąć najczęściej popełnianych błędów i stosować najlepsze praktyki w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych. Dokument nie stanowi interpretacji prawnej unijnych dyrektyw. Jest jednak użytecznym narzędziem dla osób zajmujących się zamówieniami – przewodnikiem po najbardziej problematycznych kwestiach.

termin obowiązywania od 2016-01-22 do 2018-02-15
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: komisja europejska, Zamówienia publiczne, PZP, wytyczne, prawo zamówień publicznych

Stanowisko w sprawie rejestru postepowań/zamówień w LSI 2014

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony Beneficjentów odnośnie obowiązującej od 01.12.2016 „Instrukcji wypełniania Rejestru Postępowań/Zamówień w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS” Instytucja Zarządzająca RPO WSL przedstawia następujące stanowisko.

2017-02-01
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Zamówienia publiczne, LSI
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś