Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 476 z wszystkich 476 naborów wniosków:
w terminie od do 2020-02-21 03:04:38

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

planowany od 2020-02-27 08:00:00 do 2020-05-14 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Data opublikowania: 2020-01-24
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-24

Nabór nr RPSL.01.04.02-IZ.01-24-382/20
Nowoczesna gospodarka / Wsparcie ekosystemu innowacji

aktualny od 2020-02-03 15:00:00

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji
Data opublikowania: 2020-01-31
Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-03

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-381/20
RIT Subregionu Zachodniego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

planowany od 2020-02-27 07:00:00 do 2020-04-29 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na listopad 2020 r.
Data opublikowania: 2020-01-27
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-28

Nabór nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-380/20
RIT Subregionu Zachodniego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

planowany od 2020-02-28 07:00:00 do 2020-04-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2020-01-27
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-24

Nabór nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-379/20
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

planowany od 2020-02-28 07:00:00 do 2020-06-01 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2020-01-27
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-24

Nabór nr RPSL.10.02.03-IZ.01-24-378/20
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

aktualny od 2020-02-03 12:00:00

Wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI
Data opublikowania: 2020-01-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-29

Nabór nr RPSL.10.03.04-IZ.01-24-377/20
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

aktualny od 2020-02-03 12:00:00

Wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI.
Data opublikowania: 2020-01-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-29

Nabór nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20
Cyfrowe Śląskie / Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

planowany od 2020-02-28 07:00:00 do 2020-04-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2020-01-28
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-28

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

aktualny od 2020-01-30 08:00:00 do 2020-03-31 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, RPO WSL 2014-2020 typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych".
Data opublikowania: 2019-12-20
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-20

Nabór nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-375/20
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Czyste powietrze

aktualny od 2020-01-20 07:00:00 do 2020-02-28 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-12-20
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-27

Nabór nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-374/20
ZIT Subregionu Centralnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

aktualny od 2020-01-31 07:00:00 do 2020-03-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-12-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-27

Nabór nr RPSL.10.02.04-IZ.01-24-373/20
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

aktualny od 2020-01-31 07:00:00 do 2020-03-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-12-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-27

Nabór nr RPSL.10.03.05-IZ.01-24-372/20
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

aktualny od 2020-01-31 07:00:00 do 2020-03-31 12:00:00

Termin składania wniosków o dofinansowanie nie może ulec skróceniu. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-12-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-27

Nabór nr RPSL.01.04.02-IZ.01-24-371/19
Nowoczesna gospodarka / Wsparcie ekosystemu innowacji

aktualny od 2019-12-27 09:00:00

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji.
Data opublikowania: 2019-12-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-27

Nabór nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

aktualny od 2020-01-31 07:00:00 do 2020-05-11 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-12-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-30

Nabór nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-369/20
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

aktualny od 2020-01-31 07:00:00 do 2020-04-02 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-12-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-30

Nabór nr RPSL.05.03.03-IZ.01-24-368/19
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Dziedzictwo kulturowe

zakończony od 2019-11-29 14:00:00 do 2020-01-07 09:20:31

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach niniejszego naboru nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 (do godz. 12:00:00), po indywidulanym wezwaniu właściwego wnioskodawcy przez ION, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
Data opublikowania: 2019-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-16

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-367/19
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

aktualny od 2019-12-30 07:00:00 do 2020-03-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2019-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-29

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-366/19
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

aktualny od 2019-12-30 07:00:00 do 2020-03-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-29

Nabór nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-365/19
ZIT Subregionu Centralnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

aktualny od 2019-12-30 07:00:00 do 2020-03-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na październik 2020 r.
Data opublikowania: 2019-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-20
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś