Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 1748 wiadomości z wszystkich 1748 dla zadanych warunków:

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej w ramach Działania 11.2 Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

Przedstawiamy listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej złożonych w następujących konkursach: RPSL.11.02.01-IZ.01-24-049/16, RPSL.11.02.02-IZ.01-24-050/16, RPSL.11.02.02-IZ.01-24-051/16 dotyczących Poddziałania 11.2.1 oraz 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego 

2016-04-26
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 06.01.00-IZ.01-24-015/15

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 19.04.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 670/108/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 06.01.00-IZ.01-24-015/15 dla Działania: 6.1. Drogi wojewódzkie, Oś priorytetowa 6. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2016-04-20
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Wybrano do dofinansowania projekty pozakonkursowe dla Działania 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych dla Działania 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia ‒ projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).

2016-04-19
| kategorie: Wyniki naborów wniosków

URBACT III

URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.

2016-04-11
| kategorie: Wydarzenia, Działania promocyjne

Wydłużenie oceny złożonych wniosków - działanie 10.2

Instytucja Organizująca Konkurs na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu konkursów dedykowanych dla działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla niżej wymienionych konkursów.

2016-04-08
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś