Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-12-29 [07:00:00] do 2018-03-29 [12:00:00]
Instrument terytorialny
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa
10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie
10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie:
10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
95,00 %
Budżet naboru [PLN]
11 856 000,00

Informacja dla projektodawców o zmianie terminu rozstrzygnięcia

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-07-26

Informujemy, iż w związku z przyjętą uchwałą nr 2492/295/V/2018 w dniu 30 października 2018r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych (zmiana treści regulaminu naboru - w rozdziale 8 Umowa o dofinansowanie dokonano aktualizacji zestawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy / porozumienia / decyzji o dofinansowanie, doprecyzowania zapisów w procedurach związanych z zamówieniami oraz aktualizacji aktu prawnego dot. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy). Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.

Z powodu przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z grudnia 2018 r. na styczeń 2019 r.

Data publikacji: 2018-12-27

Z powodu przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z listopada 2018 r. na grudzień 2018 r.
Data publikacji: 2018-11-28

Z powodu przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z października 2018 r. na listopad 2018 r.
Data publikacji: 2018-10-25

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 870/253/V/2018 z dnia 17.04.2018r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych (zmiana treści regulaminu naboru - w rozdziale 8 Umowa o dofinansowanie dokonano aktualizacji zestawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy / porozumienia / decyzji o dofinansowanie, doprecyzowania zapisów w procedurach związanych z zamówieniami oraz aktualizacji aktu prawnego dot. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy).
Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2018-05-14

Zarząd Województwa Śląskiego na wniosek Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu składania wniosków w ramach  konkursu nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Subregionu Centralnego.
Pierwotny termin trwania konkursu zaplanowany do dnia 28.02.2018 został wydłużony do dnia 29.03.2018 do godz. 12:00:00.
Zmianie uległ również termin rozstrzygnięcia konkursu z września 2018 r. na październik 2018 r. Zmiany zostały wprowadzone w ogłoszeniu i regulaminie naboru wniosków.
Data publikacji: 2018-02-27

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 134/238/V/2018 z dnia 23.01.2018 – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2018-01-30

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17 w ramach Osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Subregionu Centralnego – RPO WSL 2014-2020

Informacje o konkursie

Terminy:

 1. Termin, od którego można składać wnioski – 29.12.2017r. (od godziny 7:00:00)
 2. Termin, do którego można składać wnioski – 29.03.2018 r. (do godziny 12:00:00)
 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2019 r.

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

z wykorzystaniem:

 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Subregionu Centralnego

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 5. Organizacje pozarządowe;
 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 8. Instytucje kultury
 9. Przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, którego celem jest lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (wersja 11.2 przyjęta przez Zarząd Województwa uchwałą nr 2414/227/V/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku)

Finanse

 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie[1]:

 

11 856 000,00 PLN[2]

2 794 117,65   EUR

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie [środki UE][3]:

 

 

10 608 000,00 PLN[4]

2 500 000,00 EUR

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu (%)

 

Nie dotyczy

Kwota współfinansowania z budżetu państwa projektów w konkursie[5]

1 248 000,00 PLN[6]

294 117,65 EUR

Poziom dofinansowania projektu

- środków UE

- środków BP (jeśli dotyczy)

 

 

Wartość projektu:

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

 • są projektami rewitalizacyjnymi,
 • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
 • nie są objęte pomocą de minimis,
 • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Nie ustala się minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR[7].

Wartość środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą w konkursie

5%

Wartość środków przeznaczonych na mechanizm racjonalnych usprawnień w konkursie

Nie dotyczy.

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 308, +48 32 77 40 306,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl,
 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

[1] Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie może ulec zwiększeniu.

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.10.2017 r., gdzie 1 EUR = 4,2432 PLN

[3]Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie może ulec zwiększeniu.

[4] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.10.2017 r., gdzie 1 EUR = 4,2432 PLN

[5] Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie może ulec zwiększeniu.

[6] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.10.2017 r., gdzie 1 EUR = 4,2432 PLN

[7] Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są w mediach elektronicznych pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html. Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość → Kursy → Archiwalne kursy walut → Kursy średnie miesięczne, na koniec miesiąca, średnie .roczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-29


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś