Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 223 informacje ze wszystkich 6950 dla tagu: prawo i dokumenty

Instrukcja Bazy personelu w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Beneficjent zobligowany jest do wprowadzania na bieżąco danych w zakresie personelu zaangażowanego do realizacji projektu. Baza personelu to funkcjonalność systemu umożliwiająca gromadzenie wszelkich danych dotyczących osób zaangażowanych do pracy w projekcie, m.in. formy zaangażowania czy jego wymiaru.

Obowiązek wypełniania bazy personelu wynika z umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

termin obowiązywania od 2019-05-22 do 2020-06-25
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, LSI, Lokalny System Informatyczny

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach LSI 2014 dla beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS

Znowelizowaliśmy instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014 dla beneficjentów, których projekty będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2019-03-13
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: Instrukcja, prawo i dokumenty, EFS, WND, LSI, Lokalny System Informatyczny

Wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku ze zmianami w załączniku I Wspólne wskaźniki produktu dotyczące uczestników Rozporządzenia 1304/2013 wprowadzonymi na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1046 z 18 lipca 2018 r. zaktualizowaliśmy załącznik pn.:

Zakres danych osobowych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania”.

Usunięto konieczność weryfikacji, czy uczestnicy projektu prowadzą:

—        gospodarstwo domowe bez osób pracujących;

—        gospodarstwo domowe bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu;

—        gospodarstwo domowe składające się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu.

W związku z tym dotychczas zebrane przez beneficjentów dane dot. sytuacji gospodarstwa domowego uczestników projektów muszą zostać usunięte lub zanonimizowane.

termin obowiązywania od 2018-08-08 do 2018-08-23
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) beneficjenci projektów są zobowiązani do przetwarzania danych osobowych przekazywanych IZ RPO WSL zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych.

Poniżej udostępniamy nowe załączniki dotyczące w/w przepisów.

termin obowiązywania od 2018-05-25 do 2018-08-07
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Instrukcja wypełniania Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS

Celem modułu LSI dotyczącego zamówień publicznych jest przede wszystkim stworzenie jednego źródła, w którym znajdować się będą wszystkie informacje o prowadzonych postępowaniach i umowach jakie Beneficjent zawarł z wykonawcami w ramach danego projektu oraz o sposobie w jaki wykonawcy zostali wybrani.

termin obowiązywania od 2018-04-12 do 2020-01-16
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, LSI
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś