Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 223 informacje ze wszystkich 6950 dla tagu: prawo i dokumenty

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 8.0.

28 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 8.0 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) wraz z załącznikami.

Zmiany wprowadzone w SZOOP wynikają z dopasowania zapisów SZOOP RPO WSL 2014-2020 do aktualnie obowiązujących wytycznych. Zmiana załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań w zakresie kryteriów wyboru projektów została zmieniona na posiedzeniu KM RPO WSL 16 grudnia 2016 roku.
Rejestr wprowadzonych zmian znajduje się w załączniku poniżej.

Aktualizacja z 1 marca 2017 roku,
Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany załącznik nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego do SZOOP RPO WSL 2014-2020. Rejestr zmian został załaczony poniżej.

Aktualizacja 23 stycznia 2017 roku,
Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań oraz załącznik nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego do SZOOP RPO WSL 2014-2020.

termin obowiązywania od 2016-12-28 do 2017-04-18
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP, prawo i dokumenty

Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług – Taryfikator (grudzień 2016 r.)

Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” obowiązuje dla konkursów i naborów ogłaszanych w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z 13.12.2016r.  została przyjęta aktualizacja Wykazu dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”.

termin obowiązywania od 2016-12-13 do 2019-05-21
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

Wytyczne mają na celu zapewnienie zgodności działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia z polityką krajową w obszarze zdrowia, której warunki zostały określone w krajowych dokumentach strategicznych i programowych, a także spójność między interwencją EFS na poziomie krajowym i regionalnym. Wytyczne odnoszą się do realizacji działań finansowanych z EFS w zakresie programów polityki zdrowotnej (na poziomie Regionalnych Programów Operacyjnych – regionalnych programów zdrowotnych), programów z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami oraz deinstytucjonalizacji usług medycznych. Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji Programów na lata 2014-2020 i pozwalają na ujednolicenie zasad realizacji wsparcia w ramach RPO. Mają również na celu zapewnienie jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

Nowa wersja wytycznych obowiązuje dla konkursów ogłaszanych od 8 grudnia 2016 r. 

Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu obejmują:

  1. wprowadzenie zapisów, że programy zdrowotne lub programy polityki zdrowotnej, które przewidują badania widniejące w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe i jednocześnie niezbędne dla realizacji tego programu, ale obejmujące także badania ponadstandardowe, stanowiące wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej mogą być uznane za wykraczające poza zakres świadczeń gwarantowanych i niezastępujące świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  2. wprowadzenie obowiązku stosowania przez Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi mechanizmów pozwalających na uniknięcie powielania działań realizowanych w ramach zbieżnych tematycznie programów zdrowotnych finansowanych ze środków RPO i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – w przypadku gdy Regionalny Program Zdrowotny jest realizowany w obrębie jednej z grup chorób, których dotyczą programy zdrowotne wdrażane w ramach PO WER (tj. choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego lub choroby układu oddechowego);
  3. dodanie do słownika pojęć definicji osoby w wieku aktywności zawodowej;
  4. z uwagi na fakt, że Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie na bieżąco wskazuje obszary „białych plam” w zakresie profilaktyki nowotworów, które uwzględniane są w rekomendacjach Komitetu Sterującego, usunięto zapis, że projekty w ramach programów profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego koncentrują działania w powiatach lub gminach o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania;
  5. w celu zapewnienia elastyczności systemu usunięto załączniki nr 2-4, określające warunki realizacji przedsięwzięć w ramach programów profilaktycznych w zakresie raka piersi, szyjki macicy oraz jelita grubego. W zamian doprecyzowano, że IZ RPO określa zakres działań możliwych do realizacji w projekcie, uwzględniając warunki realizacji przedsięwzięć w ramach aktualnie obowiązujących i wynikających z przepisów prawa wymogów wskazywanych przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.
termin obowiązywania od 2016-12-08 do 2017-12-31
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Instrukcja wypełniania Rejestru Postępowań / Zamówień w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL w części dotyczącej współfinansowania z EFS

Celem modułu LSI dotyczącego zamówień publicznych jest przede wszystkim stworzenie jednego źródła, w którym znajdować się będą wszystkie informacje o prowadzonych postępowaniach i umowach jakie Beneficjent zawarł z wykonawcami w ramach danego projektu oraz o sposobie w jaki wykonawcy zostali wybani.

termin obowiązywania od 2016-12-01 do 2018-04-11
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, LSI

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 7.1

W dniu 29 listopada 2016 roku, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 7.1 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) wraz z załącznikiem nr 4.
Pozostałe załączniki  do SZOOP pozostały bez zmian i obowiązują w wersji przejętej przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 13 października 2016 roku.

termin obowiązywania od 2016-11-29 do 2016-12-27
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP, prawo i dokumenty

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przygotował Lokalny System Informatyczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dalej: LSI 2014).

Wniosek o płatność to dokument, który należy sporządzić w module wnioski o płatność LSI 2014, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku beneficjenta o płatność. Jednocześnie zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność informacji o wszystkich uczestnikach projektu (w LSI 2014 jest to zakładka oznaczona jako PEFS) oraz wskazanych w ww. umowie dokumentów. Ponadto Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzania do systemu informatycznego LSI 2014 danych w zakresie angażowania personelu projektu (w LSI 2014 jest to zakładka oznaczona jako Personel projektu).

termin obowiązywania od 2016-08-08 do 2017-12-17
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, LSI

Instrukcja wypełniania PEFS w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego został stworzony w celu ułatwienia realizacji projektów, wsparcia systemu ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach RPO WSL 2014-2020.

Usprawnienie z 14 marca 2017 r.
Instytucja Zarządzająca RPO WSL wprowadza zmianę w module PEFS Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI 2014) w zakresie pola zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa

termin obowiązywania od 2016-08-08 do 2017-12-17
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, LSI

Instrukcja Bazy personelu w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Beneficjent zobligowany jest do wprowadzania na bieżąco danych w zakresie personelu zaangażowanego do realizacji projektu. Baza personelu to funkcjonalność systemu umożliwiająca gromadzenie wszelkich danych dotyczących osób zaangażowanych do pracy w projekcie, m.in. formy zaangażowania czy jego wymiaru.

Obowiązek wypełniania bazy personelu wynika z umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

termin obowiązywania od 2016-08-08 do 2018-03-15
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, LSI

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

3 listopada zostały podpisane zmienione Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

Wprowadzone zmiany wynikają z nowego podziału zadań pomiędzy Instytucjami Zarządzającymi Krajowymi Programami Operacyjnymi a Instytucją do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w obszarze informacji i promocji. Zmiany wynikają również z pierwszych doświadczeń wdrażania Strategii Komunikacji Polityki Spójności oraz strategii komunikacji poszczególnych programów. Wytyczne obowiązują od 3 listopada 2016 r.

termin obowiązywania od 2016-11-03
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, Promocja

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Wytyczne służą zapewnieniu koordynacji działań podejmowanych w celu tematycznym 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia EFS, ze środków EFS i środków Inicjatywy. Mają także zapewnić zgodność działań podejmowanych w celu tematycznym 8 z udziałem środków EFS z polityką krajową w obszarze rynku pracy wyrażoną w dokumentach strategicznych i programowych, w tym w szczególności z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także uwzględniać doświadczenia z realizacji wsparcia z Programu Kapitał Ludzki, tak by zapewnić wysoki poziom efektywności realizowanych przedsięwzięć.

termin obowiązywania od 2016-11-02 do 2017-12-31
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Aktualizacja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020

Od 24 października 2016 r. obowiązują nowe „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”

2016-11-03
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: prawo i dokumenty

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

14 października 2016 r. zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne obowiązują od dnia publikacji.

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Wykaz zmian znajduje się w załączniku.

termin obowiązywania od 2016-10-14 do 2017-08-22
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP) v 7.0

13 października 2016 roku, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 7 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) wraz z załącznikami

termin obowiązywania od 2016-10-13 do 2016-11-28
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 v3 (30 sierpnia 2016 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego 30 sierpnia 2016 roku  uchwałą nr 1764/134/V/2016,przyjął Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 3). Przyjęty dokument zawiera instrukcje oraz zasady dotyczące realizacji i rozliczania projektów EFRR. Przewodnik stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanego ze środków EFRR. Przewodnik dla beneficjentów nie dotyczy projektów z zakresu instrumentów finansowych (pożyczki/ poręczenia), działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP RPO WSL), a także projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.

termin obowiązywania od 2016-08-30 do 2017-06-26
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Wzór wniosku o płatność EFRR (30 sierpnia 2016 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego 30 sierpnia 2016 r. uchwałą nr 1764/134/V/2016 przyjął  wzór wniosku o płatność projektów wraz z załącznikami oraz z instrukcją dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

UWAGA!

W związku z wymogiem ujednolicenia i dostosowania charakteru danych, wykazywanych w Lokalnym systemie informatycznym LSI 2014-2020 do krajowego SL 2014-2020, informuję, iż w formularzu wniosku o płatność pośrednią lub końcową w tabeli B.1 wartość  dofinansowania (w odniesieniu do poszczególnych kosztów wydatków), należy wyliczać na podstawie podanych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych dla danej pozycji zestawienia oraz poziomu dofinansowania (rozumianego jako iloraz dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych), określonego dla danej kombinacji „Nazwa kosztu” w umowie  o dofinansowanie w ramach danego zadania. W przypadku wyliczenia proporcji, należy stosować rozszerzony wskaźnik procentowy. Wyliczoną wartość należy zaokrąglić zgodnie z zasadami matematycznymi.

Wzór:

Wartość dofinansowania dla danego kosztu w WND / wydatki kwalifikowalne dla danego  kosztu w WND * kwota wydatków kwalifikowalnych, wykazana w WNP

≈ wynik zaokrąglony zgodnie z zasadami matematycznymi.

Należy bezwzględnie pamiętać, że wnioskowana wartość dofinansowania, wpisywana przez Beneficjenta do wniosku o płatność w tabeli B.1 odnosi się do wartości dofinasowania, określonego w umowie.

Wartość dofinansowania, liczona narastająco nie może przekroczyć wartości dofinansowania, określonego w umowie o dofinansowanie dla danej kombinacji „ Nazwa kosztu”.

Dotyczy to także wartości wydatków kwalifikowalnych, zakontraktowanych dla poszczególnych kosztów, określonych w umowie o dofinansowanie.

Pozostałe kwoty, nie wchodzące w skład dofinasowania, to tzw. wkład własny, który w tabeli źródła finansowania będzie przyporządkowany odpowiednio do poszczególnych pozycji krajowych środków publicznych, przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

Ważne:

W przypadku, kiedy system automatycznie naliczy wartość wyższą, niż przewidziana w umowie o dofinansowanie i Beneficjent nie będzie miał możliwości skorygować samodzielnie zawyżonej/zanizonej kwoty na prawidłową – wówczas obowiązkowo informuje IZ o tej sytuacji w piśmie przewodnim lub we wniosku o płatność w punkcie D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze.

termin obowiązywania od 2016-08-30 do 2017-06-12
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, wzory dokumentów
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś