Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 223 informacje ze wszystkich 6950 dla tagu: prawo i dokumenty

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (19 lipca 2016 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1459/126/V/2016 z 19.07.2016 r. zaktualizował Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zmiany w dokumencie dotyczą:
- dodania dodatkowych zasad rozliczania kosztów (w ramach Działania 1.2 oraz Działania 3.2);
- dodania warunków kwalifikowalności dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wydatków poniesionych w formie leasingu finansowego, usług doradczych (w ramach Działania 3.3).

Uzupełniono także zapisy o dodatkowe zasady rozliczania kosztów oraz rozszerzono zapisy dotyczące kosztów personelu, szkoleń i katalogu kosztów niekwalifikowalnych.

Pozostałe zmiany w dokumencie dotyczą m.in. doprecyzowania zapisów w wyniku konsultacji z potencjalnymi wnioskodawcami oraz zmian wynikających ze specyfiki projektów.

termin obowiązywania od 2016-07-19 do 2016-11-07
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (14 czerwca 2016 r.)

Dokument zawiera opis oraz wskazówki dla beneficjentów, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne a także porady, które mogą być przydatne na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie.

Wprowadzone zmiany są związane z nowymi interpretacjami Komisji Europejskiej w sprawie oznaczania działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektów/programów współfinansowanych z wielu funduszy (rozdziały 11 i 17.6). Ponadto naniesiono drobną zmianę w zakresie informacji, które powinny zostać umieszczone na plakacie informacyjnym (rozdział 12.9) - wysokość wkładu UE w projekt może zostać na nim umieszczona opcjonalnie.

Wersja podręcznika obowiązująca beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie do 31 grudnia 2017 r.

termin obowiązywania od 2016-06-14 do 2017-07-20
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, Promocja

Ramowy wzór wniosku o dofinansowanie projektu EFRR (10 maja 2016 r.)

W dniu 10 maja 2016 roku, uchwałą nr 841/112/V/2016, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął  ramowy wzór wniosku o dofinansowanie projektów z RPO WSL 2014-2020 (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości). Niniejszy ramowy wzór wniosku służy tylko do celów poglądowych. Wniosek należy wypełnić na formularzu w Lokalnym Systemie Informatycznym: https://lsi.slaskie.pl/.

termin obowiązywania od 2016-05-10 do 2018-05-24
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, wzory dokumentów, LSI

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020

W dniu 10 maja 2016 roku, uchwałą nr 841/112/V/2016, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 2). Przyjęty dokument zawiera instrukcje oraz zasady dotyczące realizacji i rozliczania projektów EFRR. Przewodnik stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanego ze środków EFRR. Przewodnik dla beneficjentów nie dotyczy projektów z zakresu instrumentów finansowych (pożyczki/ poręczenia), działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP RPO WSL), a także projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XIII. Pomoc Techniczna.

termin obowiązywania od 2016-05-10 do 2016-08-29
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (SZOOP) v. 5

W dniu 12 kwietnia 2016 roku, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 5 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) wraz z załącznikami.

termin obowiązywania od 2016-04-12 do 2016-05-16
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (SZOOP)

W dniu 22 września 2015 roku, uchwałą nr 1793/67/V/2015, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 3 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) wraz z załącznikami.

W przyjętym dokumencie dokonano korekt w opisach działań i poddziałań. Natomiast w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań zamieszczone zostały kryteria zaakceptowane w trakcie III posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020.

termin obowiązywania od 2015-09-22 do 2015-12-21
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Uchwałą nr 1576/62/V/2015 z dnia 25 sierpnia br. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

termin obowiązywania od 2015-08-25 do 2016-03-29
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej, w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, tj. Programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz regionalnych programów operacyjnych w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

termin obowiązywania od 2015-08-14
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020

W dniu 24 lipca 2016 roku, uchwałą nr 1324/55/V/2015, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 1). Przyjęty dokument przedstawia instrukcje oraz zasady dotyczące przygotowania i rozliczania projektów EFRR (za wyjątkiem działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości). Przewodnik jest elementem zasad realizacji RPO WSL i stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie/ porozumienia o dofinansowanie/ decyzji o dofinansowaniu projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

termin obowiązywania od 2015-07-24 do 2016-05-09
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś