Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 8 informacje ze wszystkich 6898 dla tagu: wzory dokumentów

Wzór harmonogramu składania wniosków o płatność (13 sierpnia 2019 r.)

Instytucja Zarządzająca RPO WSL informuje, że od dnia 13 sierpnia 2019 r. obowiązuje zaktualizowany wzór harmonogramu składania wniosków o płatność projektów w ramach EFRR wraz z instrukcją (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

Wzór harmonogramu składnia wniosków o płatność służy tylko do celów poglądowych. Harmonogram należy wypełnić w formularzu w Lokalnym Systemie Informatycznym: https://lsi.slaskie.pl/

 

Aktualizacja 9.01.2020 r.
Instytucja Zarządzająca RPO WSL informuje, że od dnia 9 stycznia 2020 r. obowiązują zaktualizowane zasady i instrukcja wypełniania harmonogramu składania wniosków o płatność projektów w ramach EFRR (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

termin obowiązywania od 2019-08-13
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: wzory dokumentów, LSI, Instrukcje

Wzór harmonogramu składania wniosków o płatność (27 czerwca 2017 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego 27 czerwca 2017 r. uchwałą nr 1315/201/V/ 2017 przyjął wzór harmonogramu skłaniania wniosków o płatność projektów z RPO WSL 2014-2020 wraz z instrukcją (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

Wzór harmonogramu składnia wniosków o płatność służy tylko do celów poglądowych. Harmonogram należy wypełnić w formularzu w Lokalnym Systemie Informatycznym: https://lsi.slaskie.pl/

 

termin obowiązywania od 2017-06-27 do 2019-08-12
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: wzory dokumentów, LSI

Wzór wniosku o dofinansowanie (EFS)

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2659/161/V/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku przyjął zaktualizowany wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

We wzorze WND poprawiono maksymalną liczbę znaków w następujących polach wniosku: B.4; B.7; B.10; B.11.1; B.11.2; C.1 (Opis działań planowanych do realizacji w ramach zadań). W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS wprowadzono zmiany wynikające z bieżących doświadczeń  związanych z przeprowadzonymi naborami oraz z nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

termin obowiązywania od 2016-12-28
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: wzory dokumentów

Wzór wniosku o płatność EFRR (30 sierpnia 2016 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego 30 sierpnia 2016 r. uchwałą nr 1764/134/V/2016 przyjął  wzór wniosku o płatność projektów wraz z załącznikami oraz z instrukcją dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

UWAGA!

W związku z wymogiem ujednolicenia i dostosowania charakteru danych, wykazywanych w Lokalnym systemie informatycznym LSI 2014-2020 do krajowego SL 2014-2020, informuję, iż w formularzu wniosku o płatność pośrednią lub końcową w tabeli B.1 wartość  dofinansowania (w odniesieniu do poszczególnych kosztów wydatków), należy wyliczać na podstawie podanych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych dla danej pozycji zestawienia oraz poziomu dofinansowania (rozumianego jako iloraz dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych), określonego dla danej kombinacji „Nazwa kosztu” w umowie  o dofinansowanie w ramach danego zadania. W przypadku wyliczenia proporcji, należy stosować rozszerzony wskaźnik procentowy. Wyliczoną wartość należy zaokrąglić zgodnie z zasadami matematycznymi.

Wzór:

Wartość dofinansowania dla danego kosztu w WND / wydatki kwalifikowalne dla danego  kosztu w WND * kwota wydatków kwalifikowalnych, wykazana w WNP

≈ wynik zaokrąglony zgodnie z zasadami matematycznymi.

Należy bezwzględnie pamiętać, że wnioskowana wartość dofinansowania, wpisywana przez Beneficjenta do wniosku o płatność w tabeli B.1 odnosi się do wartości dofinasowania, określonego w umowie.

Wartość dofinansowania, liczona narastająco nie może przekroczyć wartości dofinansowania, określonego w umowie o dofinansowanie dla danej kombinacji „ Nazwa kosztu”.

Dotyczy to także wartości wydatków kwalifikowalnych, zakontraktowanych dla poszczególnych kosztów, określonych w umowie o dofinansowanie.

Pozostałe kwoty, nie wchodzące w skład dofinasowania, to tzw. wkład własny, który w tabeli źródła finansowania będzie przyporządkowany odpowiednio do poszczególnych pozycji krajowych środków publicznych, przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

Ważne:

W przypadku, kiedy system automatycznie naliczy wartość wyższą, niż przewidziana w umowie o dofinansowanie i Beneficjent nie będzie miał możliwości skorygować samodzielnie zawyżonej/zanizonej kwoty na prawidłową – wówczas obowiązkowo informuje IZ o tej sytuacji w piśmie przewodnim lub we wniosku o płatność w punkcie D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze.

termin obowiązywania od 2016-08-30 do 2017-06-12
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, wzory dokumentów

Ramowy wzór wniosku o dofinansowanie projektu EFRR (10 maja 2016 r.)

W dniu 10 maja 2016 roku, uchwałą nr 841/112/V/2016, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął  ramowy wzór wniosku o dofinansowanie projektów z RPO WSL 2014-2020 (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości). Niniejszy ramowy wzór wniosku służy tylko do celów poglądowych. Wniosek należy wypełnić na formularzu w Lokalnym Systemie Informatycznym: https://lsi.slaskie.pl/.

termin obowiązywania od 2016-05-10 do 2018-05-24
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, wzory dokumentów, LSI
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś