Przejdź do treści głównej

Aktualizacja „Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim”


2018-08-23 08:15

21 sierpnia 2018 r. zaktualizowaliśmy „Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim”. Dokument ten jest podstawowym elementem procesu wdrażania działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników.

Nowa dokumentacja Podmiotowego Systemu Finansowania zacznie obowiązywać od 1 września br.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu:

 1. Likwidacja kwalifikowaności podatku VAT.
 2. Usunięcie zapisu mówiącego o dobrowolności w przyjmowaniu dokumentów rekrutacyjnych po wskazanym terminie.
 3. Doprecyzowanie definicji „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”.
 4. Dodanie do opisu PSF zapisów wynikających z przyjętych uchwał KS PSF dot.:
  sposobu określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (uchwała nr 36 ),
  określenia momentu weryfikacji poziomu zatrudnienia w przypadku przyznawania premii do dofinansowania dla przedsiębiorstw z odpowiednimi poziomami zatrudnienia osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach oraz osób w wieku 50+ (uchwała nr 35).
 5. Wprowadzenie obowiązku przesyłania przez operatora informacji o opłaceniu faktury za usługę rozwojową wraz z podaniem informacji o terminie jej zapłaty do przedsiębiorcy, który korzystał z usługi rozwojowej.
 6. Doprecyzowanie zapisów dotyczących uzupełnień w przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji.
 7. Wydłużenie terminu na weryfikację, zatwierdzenie dokumentów zgłoszeniowych oraz podpisanie umowy wsparcia przez operatora z przedsiębiorcą. Doprecyzowanie zapisów pod kątem informowania o wynikach weryfikacji.
 8. Dokonanie zmiany terminu na ocenę usług rozwojowych. Wprowadzenie jednego terminu zamiast dwóch – w zależności od liczby wniosków i natężenia pracy.
 9. Wprowadzenie obniżenia poziomu dofinansowania usługi rozwojowej o 20 punktów procentowych, jeśli uczestnikiem usługi jest osoba zaangażowana na podstawie umowy o dzieło oraz w przypadku, gdy osoba będąca pracownikiem (umowa o pracę/umowa zlecenie) zatrudniona jest w okresie krótszym niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej. Doprecyzowanie zapisów dotyczących zasad obniżania dofinansowania.
 10. Zaktualizowanie zapisów dotyczących przerw w naborze poprzez wprowadzenie harmonogramu przyjmowania wniosków oraz zapisów dot. prowadzenia naborów dedykowanych.
 11. Uaktualnienie części Opisu PSF dotyczącej „zakresu danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją projektu”.
 12. Zmiana definicji „dnia” w słowniku pojęć (uznanie sobót za dni wolne od pracy).
 13. Doprecyzowanie zapisów dotyczących warunków jakie muszą zostać spełnione, aby istniała możliwość kwalifikowania kosztów usługi rozwojowej.
 14. Wprowadzenie obowiązku poświadczenia notarialnie podpisu osoby posiadającej pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy w kontaktach z operatorem.
 15. Wprowadzenie obowiązku przedkładania przez przedsiębiorców zaświadczeń o niezaleganiu z US, ZUS/KRUS przed podpisaniem umowy o dofinansowanie usług rozwojowych.

Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś