Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 644 wiadomości z wszystkich 644 dla zadanych warunków:

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 po procedurze odwoławczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  informuje, że w dniu 17.01.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 74/167/V/2017 zatwierdził zaktualizowaną Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 dla Poddziałania 7.4.2 Outplacement - konkurs, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

| kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: outplacement

Ocena merytoryczna w ramach Poddziałania 7.4.1 - ZIT oraz Poddziałania 7.4.2

W związku z zakończeniem procesu oceny formalnej wniosków, Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach następujących konkursów:

- nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 Poddziałanie 7.4.1. Outplacement – ZIT,

- nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16 Poddziałanie 7.4.2. Outplacement – konkurs.

| kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: ZIT, rynek pracy, outplacement

Wyniki konkursu RPSL.08.03.02-IZ.01-24-074/16, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Informujemy, że 10 stycznia 2017r. Zarząd Województwa zatwierdził Listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-074/16, dotyczących Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs (typ 1 operacji: Opracowywanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami), w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

| kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: kadry gospodarki

Zaktualizowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania dla Działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.( RPSL.05.05.00-IZ.01-24-058/16)

Zarząd Województwa Śląskiego 10 stycznia 2017 r., zaktualizował listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów oraz wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-058/16 dla Działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

| kategorie: Wyniki naborów wniosków

Nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w dziedzinach:

• Znajomość Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

• Instrumenty finansowe (ekspert ds. wyboru podmiotu pełniącego funkcję menedżera  funduszu funduszy).

Przekazanie wniosków o dofinansowanie do oceny formalnej – konkurs: RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 ZIT Subregion Centralny oraz RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16 - konkurs

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, Wojewódzki Urząd Pracy publikuje listy wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 - Poddziałanie 7.4.1. Outplacement – ZIT Subregionu Centralnego oraz RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16 - Poddziałanie 7.4.2. Outplacement - konkurs.

| kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: ZIT, rynek pracy, outplacement

Warsztaty z rozliczania projektów efsowych i efrowych

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza Beneficjentów projektów ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020 do udziału w warsztatach dotyczących Rozliczania projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce wydarzenia pod poniższymi linkami.

Zaktualizowana lista wniosków podlegających ocenie merytorycznej z Podziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Północnego (RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16)

Po ponownej ocenie formalnej jednego wniosku z wynikiem negatywnym, Instytucja Organizująca Konkurs (Wojewódzki Urzad Pracy) publikuje zaktualizowaną listę wniosków podlegających ocenie merytorycznej.

| kategorie: Nabory wniosków | tagi: RIT PŁN, rynek pracy
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś