Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-10-31 [00:00:00] do 2016-12-29 [12:00:00]
Oś priorytetowa
6. Transport
Działanie
6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
587 949 696,00


Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1204/427/VI/2023 z dnia 31.05.2023 r. zaktualizował regulamin konkursu w zakresie maksymalnego poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.
Data publikacji: 2023-06-15

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-07-26

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 921/40/VI/2019 z dnia 08.05.2019 nastąpiła zmiana w regulaminie konkursu w zakresie stosowanych na etapie wyboru do dofinansowania projektów limitów maksymalnego dopuszczalnego poziomu i kwoty dofinansowania.
Data publikacji: 2019-06-17

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 619/30/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-04-01

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 134/238/V/2018 z dnia 23.01.2018 – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.Data publikacji: 2018-01-31Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z kwietnia 2017 r. na 31 maja 2017 r. ze względu na złożoność etapu oceny wniosków.Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z marca 2017 r. na kwiecień 2017 r. ze względu na złożoność etapu oceny wniosków.


OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego

z siedzibą w Katowicach

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

 

OGŁASZA KONKURS

 

NR RPSL.06.01.00-IZ.01-24-100/16

                                                 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

 

Osi Priorytetowej VI Transport

Działania 6.1. Drogi wojewódzkie

 

 

Instytucja Organizująca Konkurs

 

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

 


Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VI Transport.

Typy projektów:

  1. Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego.

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty wynikające z Planu rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim, dokumentu wdrożeniowego do Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 31.10.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 29.12.2016 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1457/126/V/2016 z dnia 19.07.2016, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

31 maj 2017 r.

 

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

587 949 696 PLN[1] tj. 135 360 000 EUR

Kwota współfinansowania z budżetu państwa (jeżeli dotyczy)*

Nie dotyczy

Wartość projektu:*

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

Poziom dofinansowania projektu: (maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

85%. Maksymalny poziom dofinansowania projektu nie może jednak przekroczyć planowanego poziomu współfinansowania określonego na Liście rankingowej projektów dotyczących budowy lub przebudowy dróg wojewódzkich przewidywanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 stanowiącej element Planu rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim, dokumentu wdrożeniowego do Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

Kwota dofinansowania projektu:*

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu - jeśli dotyczy)

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć 25% alokacji przyznanej na konkurs[2]

Poziom wkładu własnego:*

(minimalny poziom wkładu własnego – jeśli dotyczy,

maksymalny poziom wkładu własnego - jeśli dotyczy)

15%

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)

nie dotyczy

10% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 58 794 969,60 PLN

 

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-100/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 317
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-100/16.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

 

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30-08-2016, gdzie 1 EUR = 4,3436 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

[2] W celu umożliwienia wyboru większej liczby projektów w ramach naboru, a tym samym zminimalizowania ryzyka związanego z wdrażaniem programu operacyjnego, w tym w szczególności w zakresie osiągnięcia deklarowanych poziomów wskaźników do ram wykonania, maksymalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 146 987 424,00 PLN.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-09-30
Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-15


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś