Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > Dobre praktyki > Niedługo dodatkowe konkursy

Niedługo dodatkowe konkursy

A A A

Niedługo dodatkowe konkursy

Z końcem sierpnia tego roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął  aktualizację harmonogramu naboru projektów. Zmiany uwzględniają między innymi  otwarcie naborów dla Obszarów Strategicznej Interwencji, ale po pieniądze może sięgnąć znacznie więcej gmin.

Niedługo dodatkowe konkursy

O wsparcie m.in. dla projektów na rzecz poprawy rynku pracy oraz edukacji przedszkolnej powalczy 71 gmin z województwa, które są wskazane w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jako obszary wymagające szczególnej rewitalizacji. Pieniądze na konkursy pochodzą z niewykorzystanej puli środków przeznaczonych dla Bytomia w ramach tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI).
Bytom również może starać się o te pieniądze, ale będzie miał już większą konkurencję. Z drugiej strony ułatwieniem będą tu niewątpliwie bardziej elastyczne zasady powiązania projektów z programami rewitalizacji. Taki związek na pewno nie będzie warunkiem dopuszczającym dla projektu, ale może być argumentem za przyznaniem mu dodatkowych punktów w trakcie oceny.
Bytom jako jedno z trzech miast (obok Łodzi i Wałbrzycha) jest przykładem dużej kumulacji negatywnych zjawisk społeczno-ekonomicznych, będących efektem transformacji systemowej. Dlatego też na etapie prac nad RPO WSL otrzymał szansę na dodatkowe wsparcie w wysokości 100 mln euro. Te pieniądze miały zapewnić kompleksową rewitalizację miasta, która powinna być prowadzona w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji.
Jak wynika z analiz prowadzonych podczas tworzenia tego Programu, restrukturyzacja przemysłu i likwidacja 50 tys. miejsc pracy w Bytomiu spowodowała, że w mieście spiętrzyły się problemy w niemal wszystkich sferach (gospodarczej, społecznej, instytucjonalnej, przestrzennej i środowiskowej). Do głównych należy bezrobocie, a co się z tym wiąże - duże obszary biedy. Od kilku lat około 9 proc. mieszkańców korzysta z wszystkich rodzajów pomocy społecznej (to około 6 tys. rodzin). W tworzeniu Programu Rewitalizacji uczestniczyło wiele podmiotów, również organizacji pozarządowych, których potencjał realizacji przedsięwzięć został przedstawiony w tym dokumencie. Prace nad Programem Rewitalizacji trwały dość długo i zakończyły się w I kwartale 2017 roku, a już od lipca 2017 r., w uzgodnieniu z władzami miasta, otwarte zostały nabory projektów, w które zaangażowana została cała pula pieniędzy przeznaczonych w ramach OSI. Niektóre spośród zakończonych naborów pokazały jednak brak możliwości do wykorzystania całości środków w mieście.
Zarząd Województwa odpowiada za właściwe zarządzanie RPO WSL i sprawne angażowanie pieniędzy w projekty, dlatego kierując się dynamiką wdrażania, z końcem sierpnia zdecydował o przekierowaniu części środków w ramach OSI na konkursy skierowane do podmiotów z całego obszaru wyznaczonego w KSRR. 

Bytom i pozostałe 70 gmin będą mogły już od grudnia 2018 roku starać się o pieniądze w konkursach ogłoszonych na:

Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Dofinansowanie można otrzymać na utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, wydłużenie czasu pracy placówek oraz na adaptację i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Projekty mogą także obejmować (jako uzupełnienie działań) wsparcie dotyczące doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.

Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia - OSI

Poddziałanie 7.4.2 Outplacement - OSI.

Powrót do góry