Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > Dobre praktyki > Serowa kraina

Serowa kraina

A A A

Serowa kraina

Przywracają smaki regionu. Członkowie spółdzielni chcą, aby Rajcza stała się miejscem chętnie odwiedzanym przez smakoszy i pasjonatów serów wyrabianych tradycyjnymi metodami. To produkty, po które warto sięgnąć.  

Na stole na desce, pod którą znajduje się serwetka, leżą różne gatunki serów, niektóre rozkrojone. Obok nóż, dwa dzbanki i orzechy. U góry napis „Rajskie sery. Rajcza”.

Spółdzielnia Socjalna Serowa Kraina powstała w kwietniu 2017 roku, ale myśl o jej utworzeniu pojawiła się kilka miesięcy wcześniej.

Lokalna społeczność

— Sam pomysł na działalność był wynikiem obserwacji rynku oraz zmieniających się potrzeb konsumenckich. O tym, że działalność będzie prowadzona w formie spółdzielni socjalnej, zadecydował udział pomysłodawców w szkoleniu dotyczącym projektu związanego z utworzeniem przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, zorganizowanym w styczniu 2017 roku przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) prowadzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości — opowiada Honorata Szatanik, prezes spółdzielni.

Ona sama myślała o zmianie życia zawodowego i prywatnego. Studia w filii Politechniki Łódzkiej i podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ponad 22 lata pracy na stanowisku kierowniczym w Grupie Żywiec to cenne doświadczenia, które teraz przydają się w spółdzielni.

— Duży wpływ na podjęcie takiej decyzji miał również fakt, że od 12 lat zasiadam w Radzie Gminy i aktywnie uczestniczę w życiu lokalnej społeczności, podejmując się wielu działań na jej rzecz — mówi Honorata Szatanik.

Wady i zalety spółdzielni

Przypomnijmy, że ponad 10 lat temu postanowiono zaadaptować na nasz grunt włoski projekt tworzenia spółdzielni socjalnych. Chodziło o pomoc przy tworzeniu miejsc pracy dla ludzi, którzy jej nie mają. Z różnych przyczyn, bo są niepełnosprawni, bezrobotni, niezaradni albo po wielu latach wyszli z więzienia czy ze szpitala psychiatrycznego. Takie osoby nie potrafią się odnaleźć w otoczeniu, którego nie znają. Potrzebują wsparcia. Niestety, na ponad 1000 założonych spółdzielni w Polsce, większość zakończyła się niepowodzeniem. Nie zarobiły na swoje wydatki. Zaszkodził im też kryzys sprzed dekady.

Również Honorata Szatanik przyznaje, że to rozwiązanie ma zalety i wady. Wśród plusów wymienia dotacje i wsparcie pomostowe oraz pomoc merytoryczną w postaci szkoleń, a także doradztwo biznesowe w ramach uczestnictwa w projekcie OWES.

Serowa Kraina otrzymała 115 tys. zł dotacji, które poszło na remont starego budynku i przystosowanie go do nowych funkcji oraz zakup urządzeń. Przez rok dostawała także tzw. wsparcie pomostowe, przez pierwsze sześć miesięcy po 1000 zł na każdą osobę, a następne pół roku po 500 zł. Serowa Kraina skorzystała także z częściowej refundacji składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy.

— Do kolejnych zalet zaliczyć można wsparcie Bielska-Białej oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oferowane podmiotom ekonomii społecznej. Na przykład bezpłatny udział w targach wystawienniczych, konkursy umożliwiające pozyskanie dodatkowych funduszy na działalność marketingową czy doradztwo prawne. Niebagatelną zaletą jest również możliwość skorzystania przez przedsiębiorstwo społeczne z preferencyjnych, nisko oprocentowanych pożyczek udzielanych przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE), gdzie poziom oprocentowania takiej pożyczki nie przekracza 1 proc. w skali roku — dodaje prezes Serowej Krainy.

Wady takiego przedsiębiorstwa wynikają głównie z niskiej świadomości społeczeństwa, jak wygląda tego typu działalność. — Bardzo często nasi klienci pytają, co to za forma, bo słowo socjalna budzi niedobre skojarzenia i obawy o naszą wiarygodność.

— Kolejnym problemem, z którym zetknęliśmy się już na początku istnienia spółdzielni, był właściwy dobór kadry, która z jednej strony musiała spełniać określone projektem wymogi długotrwałego bezrobocia, a z drugiej — posiadać dostateczną motywację do podjęcia zatrudnienia — dodaje prezes spółdzielni z Rajczy.

Wiedzą o tym dobrze pracownicy urzędów pracy. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że część bezrobotnych rejestruje się tylko ze względu na ubezpieczenie zdrowotne, a wcale nie ma zamiaru pracować. Socjolodzy i  psycholodzy alarmują, że obserwujemy zjawisko dziedziczenia biedy i powtarzania wzorców życia dzięki wsparciu instytucji społecznych. To proces wyjątkowo niebezpieczny i trudny do przezwyciężenia.

Priorytetem jakość

— Jakość produktów traktowana jest przez wszystkich pracowników spółdzielni jako element priorytetowy — zapewnia szefowa Serowej Krainy.

Produkty spółdzielni z Rajczy można kupić w sklepie firmowym oraz na targowiskach w Bielsku-Białej i Żywcu. Sery dostarczane są także do hoteli i restauracji na Podbeskidziu.

Pytam o plany na przyszłość.

— Poszerzenie asortymentu wyrobów spółdzielni oraz rozwijanie innych dziedzin związanych z profilem jej działalności — odpowiada Honorata Szatanik.

baw

 

EKONOMIA SPOŁECZNA

To uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego. Pomaga zapobiegać wykluczeniu społecznemu i łagodzi napięcia społeczne oraz buduje społeczeństwo obywatelskie. Służy integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją oraz tworzeniu miejsc pracy.

Oznacza to, że dla podmiotów ekonomii społecznej istotne znaczenie — obok celu gospodarczego — ma misja społeczna.

 

Najważniejsze podmioty ekonomii społecznej:

Centrum Integracji Społecznej (CIS) — realizuje reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym programów edukacyjnych, obejmujących m.in. nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie innych umiejętności niezbędnych do codziennego życia.

Klub Integracji Społecznej (KIS) — pomaga w integrowaniu się osobom o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca organizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy.

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) — tworzy się w celu okresowego zatrudniania osób z niepełnosprawnością i przygotowania ich do życia w otwartym środowisku.

Warsztat terapii zajęciowej (WTZ) — placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Spółdzielnia socjalna — przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Mogą ją założyć: osoby bezrobotne, bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, chorzy psychicznie, zwalniani z zakładów karnych, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, osoby niepełnosprawne.

31 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie do założenia spółdzielni socjalnej potrzebne są trzy osoby (nadal spółdzielnia socjalna docelowo jest podmiotem, gdzie współpracuje ze sobą co najmniej pięciu członków). Nowelizacja uelastycznia też m.in. zasady uzyskiwania członkostwa w spółdzielniach socjalnych przez osoby niezagrożone wykluczeniem społecznym, a także reguluje zawieranie konsorcjów między spółdzielniami socjalnymi, a także spółdzielniami i innymi podmiotami.

KONKURS

Zrób zdjęcie, na którym pokażesz, jak kibicujesz osobom starającym się o dotację!
Napisz hasło zagrzewające do walki!

Wyślij wszystko na adres: konkurs@bringmore.pl

Termin do 19 listopada 2018 r.

Szczegóły: fb.com/razemzmieniamyslaskie

Wszystkie sery spółdzielni wyrabiane są pod wspólną nazwą Sery Rajskie. Ich nazwa, podobnie jak nazwa miejscowości, pochodzi od Rajców, założycieli wsi.

Powrót do góry