Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > Dobre praktyki > Fachowiec potrzebny od zaraz

Fachowiec potrzebny od zaraz

A A A

Fachowiec potrzebny od zaraz

Zajęcia w nowoczesnym studiu nagraniowym, ćwiczenia na drukarce 3D, praktyka w fabryce Opla – to możliwe. Zobacz, jak dzięki Funduszom Europejskim zmienia się nauka w szkołach branżowych.Cztery jeziora Pogoria, nazywane Pojezierzem Dąbrowskim, od lat przyciągają tłumy turystów. To miejsce uprawiania wędkarstwa, żeglarstwa, sportów wodnych i nurkowania. W obrębie zbiornika objętego tzw. strefą ciszy zorganizowano kąpieliska, trasy rowerowe, szlaki spacerowo-rekreacyjne.

Zdjęcie prezentuje wnętrze studia nagraniowego. Pomieszczenie jest długie i ciemne. Okna są zasłonięte. Na ścianach znajdują się panele akustyczne. Pod ścianami ustawione są krzesła i biurko, na którym znajduje się sprzęt do nagrań. Na końcu studia siedzi młoda osoba. Przed nią na blatach rozłożone są kartki oraz znajdują się różne urządzenia stanowiące wyposażenie studia.

Zajęcia w nowoczesnym studiu nagraniowym, ćwiczenia na drukarce 3D, praktyka w fabryce Opla – to możliwe. Zobacz, jak dzięki Funduszom Europejskim zmienia się nauka w szkołach branżowych.

Eksperci rynku pracy od lat biją na alarm, że oprócz absolwentów wyższych uczelni polska gospodarka pilnie potrzebuje fachowców. Do tej pory polskie szkolnictwo nie zaspokajało potrzeb rynku pracy, często kształcąc w specjalnościach, których pracodawcy nie potrzebują. Dodatkowo młodzi ludzie, kończąc naukę w szkole podstawowej, nadal chętniej wybierają licea ogólnokształcące. W dużej mierze wynika to m.in. z niedopasowania oferty edukacyjnej do rynku pracy, kształcenia w zawodach nadwyżkowych, braku nowoczesnych programów nauczania, a także niedostosowania szkół do postępu technologicznego.

To się pomału zmienia. Coraz częściej młodzi ludzie biorą pod uwagę ścieżkę rozwoju opartą na nauce w szkole branżowej czy technikum. Z raportu przeprowadzonego wśród młodzieży 82 proc. ankietowanych w wieku od 15 do 29 lat odpowiedziało, że zawodówki i technika nie są wcale gorszą perspektywą, a ukończenie ich nie oznacza niższych zarobków w przyszłości. Już teraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wydano na wsparcie szkolnictwa zawodowego ponad 280 mln złotych. Oto kilka przykładów.

Mistrzowie zawodu

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej realizuje projekt budowy nowoczesnej hali warsztatowo-dydaktycznej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym. Całkowita wartość to 3,83 mln zł. Dofinansowanie z EFRR wynosi 2,3 mln zł, z budżetu miasta – 1,5 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na kwiecień 2020 roku.

– Projekt w istotny sposób wpłynie na rozwiązanie podstawowych problemów szkolnictwa zawodowego, szczególnie w obszarze praktycznej nauki zawodu. Powstanie nowoczesnej hali warsztatowo-dydaktycznej w znacznym stopniu zniweluje główny problem edukacji zawodowej, jakim jest niedostosowanie infrastruktury i oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz niewystarczająca jakość kształcenia praktycznego, wynikająca z wieloletniej marginalizacji szkolnictwa zawodowego – mówi Renata Matla-Kocot, dyrektor Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej.

Przestarzałe zaplecze i wyposażenie do praktycznej nauki zawodu, niewystarczające finansowanie jego modernizacji oraz brak dostatecznej ilości miejsca do organizacji praktycznej nauki zawodu w znacznym stopniu obniżają jakość i poziom kształcenia. Słabe powiązanie z otoczeniem gospodarczym oraz niska efektywność znacząco wpływają na obniżenie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w porównaniu z kształceniem ogólnokształcącym. Efektem takiego stanu rzeczy jest mniejsze zainteresowanie uczniów wyborem szkół kształcących w zawodach.

– Realizacja inwestycji zwiększy efektywność i atrakcyjność katowickiego szkolnictwa zawodowego poprzez stworzenie nowoczesnej bazy do kształcenia umiejętności praktycznych, w warunkach zbliżonych do naturalnych warunków pracy. Taki system kształcenia pozwoli na zmniejszenie luk kompetencyjnych i kwalifikacyjnych, co wpłynie na poprawę wyników egzaminów zawodowych oraz pozwoli uzyskać zwiększone umiejętności uczniów kształcących się w zawodach branży budowlanej, usługowej, rolniczej, a nawet artystycznej – dodaje Renata Matla-Kocot.

Lepszy start

Wiele miast podeszło do problemu szkół branżowych kompleksowo. Z jednej strony pozyskują dofinansowanie na budowę nowoczesnych pracowni, z drugiej – nie zapominają o bezpośrednim wsparciu uczniów poprzez możliwość zapewnienia udziału w różnego rodzaju stażach dzięki intensywnej współpracy z firmami, dla których dobrze przygotowany absolwent szkoły branżowej jest cennym nabytkiem.

Jednym z przykładów takich miast może być Częstochowa, która realizuje dwa projekty: „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie” oraz ,,Zawodowa współpraca”. Oba były współfinansowane z funduszy europejskich.

Pierwszy projekt obejmuje dziewięć szkół, które w sumie uzyskały 3,2 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach przedsięwzięcia zostały wykonane prace remontowo-adaptacyjne oraz uzupełniono wyposażenie w 34 pracowniach zawodu i warsztatach szkolnych.

Dzięki drugiemu projektowi uczniowie wzięli udział w stażach i praktykach, a ponad 100 nauczycieli w kursach i szkoleniach doskonalących. Dodatkowo udało się zakupić pomoce dydaktyczne dla 56 pracowni zawodu.

Dźwiękowcy z Rudy Śląskiej

Dobrym przykładem zmniejszania niedopasowania popytu i podaży na lokalnym rynku pracy jest Ruda Śląska. Mimo wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych (do 25 r.ż.) wielu pracodawców szukało pracowników, ponieważ brakowało osób o odpowiednich umiejętnościach. Dlatego miasto realizuje projekty podnoszące kwalifikacje poprzez uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej, podnoszenie standardów technicznych sprzętu i przystosowanie warunków nauki praktycznej do standardów danego zawodu.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski uczniowie przygotowują się m.in. do pracy w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień. Szkoła postanowiła rozwijać ten kierunek. Realizacja projektu „Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań” pozwoliła na stworzenie studia nagrań wraz z reżyserką dźwięku umożliwiających dobre przygotowanie do zawodu w warunkach zbliżonych do profesjonalnych. Pracownia urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych daje możliwość prowadzenia zajęć z oprogramowaniem DAW oraz przygotowuje do egzaminów z realizacji nagrań i  nagłośnień. Równolegle drugi projekt „Program aktywizacji zawodowej dla realizatorów nagrań i nagłośnień” umożliwił szkolenia i staż uczniów, w tym m.in. w studiu Highbury College w Portsmouth.

Z kolei Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego wzbogaciło się o nowoczesne sale dydaktyczne. Zmodernizowano i wyposażono 5 pracowni do praktycznej nauki zawodu. To pracownie: obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, elektryczna, fryzjersko-kosmetyczna, gastronomiczna oraz symulacyjna sprzedaży detalicznej i hurtowej. Nowe urządzenia i sprzęt zakupiono ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 2,3 mln zł, z czego dofinansowanie ponad 1,5 mln zł.

Z projektu skorzystało również 26 nauczycieli nauki zawodu, którzy zyskali możliwość podniesienia kompetencji.

Zawód z przyszłością

W Zespole Szkół nr 6 w Rybniku-Boguszowicach działa już profesjonalna pracownia drukarska. Udało się ją wyposażyć w cyfrowy sprzęt (m.in. wielofunkcyjne urządzenie produkcyjne, wielkoformatowy ploter drukujący, drukarki 3D czy prasę do termotransferu) dzięki projektowi „Drukarz – zawód z przyszłością”, współfinansowanemu ze środków UE. Jego realizacja rozpoczęła się w lutym 2019 r. i potrwa do końca stycznia 2021 r. Obejmuje kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem oraz ich funkcjonowanie na rynku pracy po opuszczeniu szkoły.

Uczniowie zostaną objęci systemem doradztwa zawodowego, kwalifikacyjnych form wsparcia, zindywidualizowanych i stanowiących odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby i oczekiwania regionalnych przedsiębiorców, staży zawodowych mających na celu skorelowanie wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami zawodowymi. Działania projektu wsparte będą także poprzez kształcenie nauczycieli w kierunkach adekwatnych do potrzeb uczniów oraz doposażenie placówki oświatowej o zawodowym profilu kształcenia w materiały do zajęć i pomoce dydaktyczne. W skład rybnickiego Zespołu Szkół nr 6 wchodzą szkoły branżowe i ogólnokształcące dla młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Współpraca z biznesem

Spadające bezrobocie oraz brak fachowców sprawiły, że firmy coraz częściej sięgają po rozwiązania stosowane w innych krajach i są zainteresowane tworzeniem klas patronackich.

W kwietniu 2016 roku dyrektor generalny fabryki Opla w Gliwicach podpisał porozumienie z Górnośląskim Centrum Edukacji, na podstawie którego utworzono 20-osobową klasę o profilu monter mechatronik (obecnie mechatronik). Początkowo była to szkoła zawodowa – obecnie, w wyniku reformy, jest to szkoła branżowa I stopnia.

– Opel Manufacturing Poland zawiera z uczniami umowy o pracę w celu przyuczenia do zawodu mechatronik. Nie mieliśmy kłopotu z naborem, głównie dzięki współpracy z dyrekcją szkoły, udziałowi w Targach Edukacyjnych, współpracy z doradcami zawodowymi w szkołach – mówi Bożena Baldysz, kierownik ds. rekrutacji i rozwoju indywidualnego w Opel Manufacturing Poland (odpowiedzialna za program klas patronackich i szkolnictwa branżowego z ramienia działu personalnego).

Realizowany program edukacji poprzedzono analizą wzorców stosowanych w Niemczech, gdzie kształcenie dualne funkcjonuje już od wielu lat. Tydzień nauki w klasie patronackiej odbiega od standardowego schematu szkolnego. Uczniowie trzy dni spędzają w szkole, a pozostałe dwa dni w fabryce na zajęciach praktycznych. Do tego mają jeden miesiąc praktyki w firmie, gdzie mogą sprawdzić w rzeczywistości to, czego nauczyli się w roku szkolnym.

– Co roku wspólnie ze szkołą dyskutujemy o standardowym programie nauczania dla specjalizacji mechatronik, wskazujemy na to, co jest szczególnie ważne z naszej perspektywy, np. montowanie elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, pneumatycznych, elektrycznych i elektronicznych. Następnie planujemy praktyczną naukę zawodu w naszej fabryce opierając się na wymogach programu nauczania. Nasi uczniowie mają możliwość zdobycia w szkole uprawnień np. spawalniczych czy elektrycznych, a ma to dla nas duże znaczenie w perspektywie przyszłego zatrudnienia – wyjaśnia Bożena Baldysz.

I dodaje: – Nauczyciele z Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego poznają nasz system produkcji i dzięki temu mogą dostosować proces edukacji, aby nie było dysonansu między tym, czego uczniowie uczą się w szkole, a tym, czego będzie od nich oczekiwał pracodawca. Nie chodzi tylko o umiejętności zawodowe, ale również o podejście do pracy, np. orientację na bezpieczeństwo, jakość i porządek.

Dodatkową korzyścią dla uczniów klasy patronackiej w GCE jest możliwość zdawania egzaminu nie tylko przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, ale także w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Uzyskane w ten sposób świadectwo kwalifikacji zawodowych jest uznawane w całej Unii Europejskiej.

Najlepsi uczniowie otrzymują nagrody pieniężne. Jako pracownicy młodociani korzystają z funduszu socjalnego, a podczas praktyk otrzymują bezpłatne posiłki. W czerwcu pierwsi absolwenci ukończyli szkołę. Większość z nich podpisała aneksy do umów i rozpoczęła pracę we wrześniu. Niektórzy uczą się dalej w technikum i w przyszłości chcą iść na studia.

– Wybraliśmy stanowiska, na których zaczynają, gdyż chcemy, aby byli wdrażani stopniowo, począwszy od stanowisk mniej wymagających, mając na uwadze ich niewielkie doświadczenie i młody wiek. Organizator praktycznej nauki zawodu z ramienia zakładu nadal pełni rolę mentorską w opiece nad nowymi pracownikami – opisuje Bożena Baldysz.

Patronaty coraz popularniejsze

Przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po patronaty, aby zapewnić sobie kadrę. Na przykład Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze w czerwcu 2018 r. objęło patronatem klasy Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, prowadzące kształcenie w zawodach: technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik eksploatacji portów i terminali, technik awionik, technik informatyk, technik mechatronik.

Podobnie LS Airport Services objęło patronatem klasy Technikum Lotniczego ZDZ w Katowicach, prowadzące kierunek technik lotniskowych służb operacyjnych.

Z kolei Mostostal Zabrze objął patronatem uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Bytomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, podejmujących kształcenie w zawodzie ślusarz, oferując praktyki i staże, stypendia i miejsca pracy dla absolwentów szkoły.

Na zwiększanie atrakcyjności, jakości i prestiżu placówek kształcenia zawodowego w regionie jeszcze w tym roku zarezerwowano specjalną pulę środków w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RPO WSL 2014-2020. Do rozdysponowania jest ponad 57 mln zł.

DOBRY WYBÓR

Absolwenci klasy patronackiej Opel Manufacturing Poland mówią:

Krzysztof Zych: – Wielkie wrażenie zrobiła na mnie logistyka całego zakładu. Zwróciłem uwagę na to, że tak szybko z jednej linii produkcyjnej zjeżdżają różne samochody. Najbardziej podoba mi się spawalnia. Współpracujemy z różnymi pracownikami i co chwilę wykonujemy coś innego. Na przykład naprawiliśmy odciąg spalin, wymienialiśmy silnik. Mój ulubiony przedmiot w szkole to podstawy konstrukcji maszyn. Oprócz tego chciałbym komponować muzykę.

Paweł Skorupa: – Pierwszy moment w szkole, kiedy trzeba wszystko ogarnąć, jest najtrudniejszy. Na początku wydawało mi się, że ople z taśmy zjeżdżały z prędkością światła. Potem to wrażenie mija. Możemy się nauczyć sterowania maszynami CNC. Dzięki wiedzy zdobytej podczas stażu, potrafię samodzielnie dokonywać drobnych napraw. Chcę iść do technikum, a potem na studia.

Tomasz Raczkowski: – Interesuję się elektroniką, jako dziecko bawiłem się komputerami, sam je składałem i modyfikowałem do swoich potrzeb. W doborze szkoły pomógł mi mój nauczyciel z gimnazjum. Powiedział, że słyszał o takiej klasie patronackiej o profilu mechatronik, a taka specjalność pomoże mi znaleźć pracę, bo jest bardzo uniwersalnym zawodem.

Marcin Szczęch: – Wybrałem taką klasę, bo zależało mi na profesjonalnych praktykach, podczas których mógłbym poznać sprzęt najnowszej generacji. W życiu prywatnym interesuje mnie esport, gdzie liczy się koncentracja i zaufanie do drużyny. To podobnie jak w Oplu.

Kamil Wolski: – W szkole uczymy się podstaw. Potem możemy je rozwijać i w fabryce i dążyć do swoich marzeń. Pasjonują mnie silniki, bo to serce samochodu.

Klasa patronacka ułatwia uczniom zdobycie praktycznych umiejętności. Zyskują również dostęp do światowej klasy rozwiązań w technologii produkcji nowoczesnych samochodów. Oprócz klasy o profilu mechatronika w Szkole Branżowej nr 1 w Gliwicach, działają jeszcze dwie inne klasy patronackie. Kształcą w zawodach elektromechanik i mechanik monter maszyn i urządzeń. Są to klasy patronackie firm MASZ oraz PROTOR.

KONKURSY 

30 września rozpoczyna się nabór w konkursie w ramach Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego. Wnioski należy złożyć do 28 listopada.

 

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

Poprawę jakości edukacji poprzez:
• doradztwo edukacyjno-zawodowe,
• szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
• uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów,
• wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia,
• rozwój współpracy z pracodawcami.

Rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy:
• staże dla uczniów (warunek obligatoryjny),
• adaptacja oraz wyposażenie wysokiej jakości pracowni kształcenia zawodowego,
• ICT,
• dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze,
• nauka języków,
• dodatkowe zajęcia rozwoju umiejętności uczenia się, rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, pracy zespołowej.

Kogo możesz objąć wsparciem?

• uczniów szkół zawodowych,
• uczniów ze specjalnymi potrzebami,
• szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe,
• pracodawców i przedsiębiorców,
• nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Dla kogo?

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej, w przypadku kobiet od 40. do 59. roku życia oraz od 40. do 64. roku życia w przypadku mężczyzn. Są to osoby aktywne zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia, zamieszkałe na terenie województwa śląskiego oraz przedstawiciele kadry medycznej i członkowie rodziny pacjenta.

Jaki jest budzet?

Na dofinansowanie przeznaczono blisko 57,5 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania to 95 proc.

Szczegóły dotyczące konkursów można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Zapraszamy 4 października na forum szkolnictwa zawodowego oraz na wizyty studyjne.

Powrót do góry