Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > Dobre praktyki > Śląskie wspiera młode talenty

Śląskie wspiera młode talenty

A A A

Śląskie wspiera młode talenty

23 września 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków do V edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, w ramach którego 625 uczniów i uczennic otrzyma stypendia współfinansowane z Funduszy Europejskich.

O projekcie

„Śląskie. Inwestujemy w talenty” to pozakonkursowy projekt Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze środków – które w RPO WSL 2014–2020 zostały zabezpieczone na efektywny rozwój dzieci i młodzieży – każdego roku przyznawane są miesięczne stypendia w wysokości 500 zł dla najzdolniejszych uczniów i uczennic. Do tej pory stypendium w ramach projektu otrzymały 2342 osoby, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz informatycznych.

Dla kogo?

Możesz zdobyć stypendium, jeśli spełniasz następujące kryteria obowiązkowe:
• jesteś uczniem lub uczennicą szkoły ponadpodstawowej znajdującej się na terenie województwa śląskiego;
• Twoja średnia ocen z 3 przedmiotów kierunkowych (1. matematyki, 2. nowożytnego języka obcego, 3. dowolnego spośród przedmiotów określonych w regulaminie) wynosi minimum 5,33;
• na koniec roku szkolnego 2018/19 uzyskałeś średnią ocen w wysokości co najmniej 5,25;
• nie otrzymujesz ze środków publicznych innego stypendium za wyniki w nauce powyżej kwoty 1240 zł.
Dodatkowe (nieobligatoryjne) punkty uzyskasz za:
• tytuł laureata lub finalisty konkursu, olimpiady lub turnieju (z przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, języków obcych lub ICT) o zasięgu co najmniej wojewódzkim w okresie do dwóch lat poprzedzających rok szkolny 2019/2020;
• niepobieranie stypendium w ramach poprzednich edycji projektu;
• posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności przez ucznia ubiegającego się o stypendium;
• status rodziny wielodzietnej.

Jak zdobyć stypendium?

Jeżeli spełniasz powyższe obowiązkowe kryteria, masz czas do 25 października 2019 r., aby złożyć wniosek o przyznanie stypendium.

Możesz to zrobić osobiście lub przesyłając dokumenty pocztą na jeden z poniższych adresów:

• Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
• Kancelaria Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;
• Kancelaria Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Pamiętaj! Dzień złożenia wniosku jest dniem wpływu dokumentu do jednego z powyższych miejsc. Wnioski złożone po 25 października 2019 r. nie będą rozpatrywane!

Na co?

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 (tj. od września 2019 r. do czerwca 2020 r.) i muszą być wydatkowane na potrzeby naukowe stypendystów, takie jak:

• pomoce dydaktyczne i przybory szkolne;
• wyposażenie miejsca domowej nauki, które wpłynie na poprawę jej warunków;
• sprzęt komputerowy;
• oprogramowanie i akcesoria komputerowe;
• opłaty związane z dostępem do Internetu;
• koszty transportu do szkoły oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne;
• kursy i szkolenia;
• opłaty szkolne;
• koszty uczestnictwa w konkursach, turniejach i olimpiadach;
• koszty uczestnictwa w kulturze wysokiej.

Więcej informacji o projekcie

Chętni do udziału w projekcie oraz ich opiekunowie dydaktyczni powinni zapoznać się z regulaminem oraz z dokumentacją projektową, która znajduje się na stronie internetowej: efs-stypendia.slaskie.pl. Zachęcamy również do wzięcia udziału stypendystów IV edycji projektu w konkursie Śląskie Nakręcamy Talenty 2019. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej projektu, a filmy można składać do 4 października.

Powrót do góry