Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > Dobre praktyki > Pomoc ma różne oblicza

Pomoc ma różne oblicza

A A A

Pomoc ma różne oblicza

Programy adresowane do różnych grup społecznych to stwarzanie możliwości powrotu na rynek pracy i do życia społecznego ludziom wykluczonym.

Roześmiana młoda kobieta podnosi na rękach małą dziewczynkę, która się śmieje.

Realizowany od 1 maja 2015 roku do końca grudnia ubiegłego roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projekt „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” składał się z kilkunastu przedsięwzięć. Warto pokazać przynajmniej kilka z nich. Był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego. Dofinansowanie wyniosło ponad 4 mln zł.

Nagroda ministra

Mała samodzielność osób z niepełnosprawnością intelektualną często powoduje, iż rodzice i opiekunowie są przeciążeni obowiązkami. Dlatego należy usprawnić ich funkcjonowanie w życiu rodzinnym poprzez naukę, a następnie włączenie w wykonywanie obowiązków domowych. Właśnie w odpowiedzi na te potrzeby powstało mieszkanie treningowe.

Za tę inicjatywę katowicki MOPS otrzymał specjalną nagrodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W mieszkaniu przy ul. Chopina w Katowicach osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczyły się samodzielności. Pod opieką trenerów i opiekunów wprawiały się w prowadzenie gospodarstwa domowego — przygotowywanie posiłków oraz dbałość o czystość lokalu. Uczyły się także zarządzania budżetem domowym oraz tego, jak poradzić sobie na poczcie lub w urzędzie.

Resort uznał mieszkanie przy ul. Chopina w Katowicach za dobrą praktykę i inspirację do szerokiego i kompleksowego wspierania osób z niepełnosprawnościami.

— Osoby z niepełnosprawnością intelektualną rzadko biorą udział w prowadzeniu gospodarstwa domowego i mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem. Dlatego ważne jest podnoszenie ich kompetencji i umiejętności społecznych oraz integrowanie ze społecznością lokalną — mówiła PAP dyrektorka katowickiego MOPS Anna Trepka po otrzymaniu w listopadzie ubiegłego roku listu gratulacyjnego od minister Elżbiety Rafalskiej.

Za mieszkanie treningowe dla osób z niepełnosprawnościami Katowice zostały wyróżnione także w VIII edycji konkursu Samorząd Równych Szans. Zaś Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zajął jeszcze I miejsce w konkursie „Lodołamacze 2016” w kategorii „Instytucja” za działania na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Trudno nie zauważyć, że udział w programie „Teraz My!” i nauka samodzielności zwiększają szansę na lepsze funkcjonowanie w przyszłości, a mogą też stanowić alternatywę dla domów pomocy społecznej.

Dla młodych rodziców

W Katowicach rocznie rodzi dzieci około 100 niepełnoletnich kobiet. Program „Misja: Bobas” pomagał tym, które miały największy problem w odnalezieniu się w nowej roli życiowej. Dla większości z nich ciąża była zaskoczeniem. Czuły się samotne i zagubione.

W przedsięwzięciu uczestniczyły zarówno przyszłe mamy, jak i ojcowie zagrożeni z tego powodu wykluczeniem społecznym i potrzebujący wsparcia.

Podczas 16 spotkań dowiadywali się wielu rzeczy o ciąży i połogu, uczyli się, jak pielęgnować noworodki, a przede wszystkim, jak przezwyciężyć lęk. Mogli liczyć na pomoc m.in. położnych, psychologów, dietetyków, fizjoterapeutów czy specjalistów ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Dużą korzyścią była możliwość poznania osób w podobnej sytuacji, gdyż program zbudowano na atmosferze wzajemnego wsparcia.

Uzupełnieniem ćwiczeń były spotkania i wyjścia integracyjne z opiekunem grupy, który służył pomocą. W ramach programu można było otrzymać wsparcie finansowe na zakup artykułów dla dziecka i przyszłej mamy.

Pomóc w samodzielności

Inicjatywa „Młodzi i Samodzielni” adresowana była do 10 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w wieku 17 – 25 lat. W jej ramach skupiono się na udzielaniu wsparcia wychowankom w życiu społecznym i zawodowym. Zastosowano mentoring, który pozwolił na doskonalenie umiejętności społecznych, wzrost wiedzy i świadomości, dostęp do poradnictwa specjalistycznego, udział w życiu społecznym i kulturalnym oraz stymulowanie młodych ludzi do rozwoju ich zainteresowań i pasji.

Dodatkową korzyścią była integracja ze środowiskiem dzięki wspólnym wyjściom i wyjazdom integracyjnym (np. kino, kręgielnia, pizzeria, wycieczki krajoznawcze).

Praca na ulicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” realizował również inne inicjatywy, które były adresowane do różnych grup społecznych. Na przykład „Aktywizacja i Integracja” kierowana była do osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy. Służyła wzmocnieniu kompetencji i postaw, podniesieniu samooceny, zwiększeniu wiary we własne możliwości oraz motywacji do podjęcia aktywizacji zawodowej, nabyciu umiejętności radzenia sobie z problemami życia codziennego oraz na rynku pracy. Dawała szansę na ponowne ustalenie profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy, a tym samym możliwość korzystania z form aktywizacyjnych.

Z kolei Usługę streetworkera prowadzono na ulicy w środowisku, w którym przebywają osoby bezdomne. Metoda ta, poprzez swoje zindywidualizowanie, ukierunkowana na potrzeby klienta, a także elastyczność i niezinstytucjonalizowanie, umożliwiła dotarcie z pomocą do ludzi bezdomnych, dotychczas izolowanych, odtrącanych i niezauważanych, w miejscach ich przebywania (ulicach, klatkach schodowych, ogródkach działkowych, kanałach ciepłowniczych). Usługę tę świadczyło dwoje streetworkerów.

Zrealizowano także programy adresowane do rodzin, które potrzebowały pomocy w zakresie umiejętności wychowawczych i wypełniania szeroko rozumianych ról rodzicielskich oraz przedsięwzięcia integracyjne mieszkańców w poszczególnych dzielnicach miasta: Zawodziu, Wełnowcu, Józefowcu, Dębie i Giszowcu. Były to m.in. warsztaty i szkolenia dla liderów lokalnych, treningi umiejętności społecznych oraz wsparcie inicjatyw lokalnych.

Partnerami niektórych inicjatyw były instytucje pozarządowe, m.in. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mocni Razem.

Projekt „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” to dobra okazja do zastanowienia się nad obecną kondycją działań społecznych, wypracowanymi mechanizmami, ich jakością oraz tym, co należałoby jeszcze usprawnić. Jest to szczególnie ważne w obliczu ogłoszonych konkursów.

AKTYWNA INTEGRACJA

Do 29 listopada można składać wnioski na dofinansowanie projektów, na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:

• opartych na samopomocy i wolontariacie,
• środowiskowych,
• prozatrudnieniowych,
• edukacyjnych.

Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające.

Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych RIT Subregionu Zachodniego — budżet ponad 6 mln zł; RIT Subregionu Południowego — budżet ponad 700 tys. zł; RIT Subregionu Północnego — budżet 2,8 mln zł.

Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych — ZIT Subregionu Centralnego z budżetem ponad 17,5 mln zł.

Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – Wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie z budżetem prawie 6,5 mln zł.

Szczegóły dotyczące konkursów można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Powrót do góry