Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > Dobre praktyki > Zapewnić maluchom opiekę

Zapewnić maluchom opiekę

A A A

Zapewnić maluchom opiekę

Możliwość zapewnienia dziecku miejsca w przedszkolu czy żłobku jest bardzo ważna dla wielu mam. Nie każda mama może liczyć na babcię, z kolei na opiekunkę nieraz brakuje pieniędzy. Wiedząc, że maluch ma opiekę, rodzice mogą myśleć o powrocie do pracy.

Na zdjęciu widzimy salę w żłobku, w której dzieci siedzą w kręgu na dywanie i uważnie wpatrują się w to, co pokazuje im opiekunka grupy na tablicy

Tym bardziej, że wielu firmom brakuje pracowników i starają się iść młodym mamom na rękę. Niektóre zgadzają się na realizowanie zadań w warunkach domowych i pracę zdalną.

Również gminy w województwie śląskim, korzystając ze wsparcia unijnego, realizują kolejne projekty, które umożliwiają objęcie opieką najmłodszych dzieci. Tworzą dodatkowe miejsca w żłobkach i przedszkolach. Dobrym przykładem są Bojszowy, Gliwice czy Katowice.

Bojszowy

– Nowy budynek Gminnego Przedszkola w Bojszowach to kolorowy obiekt przystosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się szerokie korytarze, winda i toalety dostosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W przedszkolu jest miejsce dla 150 dzieciaków. Oprócz tego 20 maluchów może przyjąć żłobek – mówi dyrektor Paweł Łukasik.

Jeszcze kilka lat temu w tym miejscu stał stary budynek. Było w nim miejsce tylko dla 60 dzieci, dlatego dodatkowo istniała grupa popołudniowa. Potrzeby były jednak znacznie większe, dlatego Gmina Bojszowy wystąpiła o dofinansowanie projektu obejmującego budowę Gminnego Przedszkola i Żłobka wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Gaikowej 64. Prace obejmowały wyburzenie istniejącego budynku i budowę nowego obiektu zgodnego z obowiązującymi współcześnie standardami przy jednoczesnym uporządkowaniu terenu i przystosowaniu go do potrzeb dzieci w zakresie zarówno bezpieczeństwa, jak i potrzeb edukacyjnych.

Projekt zrealizowano od połowy lipca 2014 r. do końca listopada 2016 r. Jego wartość wyniosła 7,6 mln zł, a dofinansowanie z UE 3,5 mln zł.

Gliwice

Łącznie 140 dodatkowych miejsc dla przedszkolaków na Sikorniku, Trynku, w Łabędach i Szobiszowicach, nowocześnie wyposażone sale, zajęcia dodatkowe dla maluchów i szkolenia dla nauczycieli – to efekty projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”, na którego realizację miastu udało się uzyskać 1,8 mln zł dotacji unijnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nową przestrzeń dostosowano tak, by maluchy czuły się dobrze i bezpiecznie. Sale zostały wyposażone w kolorowe meble i atrakcyjne zabawki. Stworzono również miejsca do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej.

To nie wszystko – ponad pół tysiąca maluchów uczestniczyło w dodatkowych zajęciach. Były to spotkania z edukatorem teatralnym, podczas których dzieci stawały się młodymi aktorami. Zajęcia teatralne dla każdej z 23 przedszkolnych grup odbywały się raz w miesiącu. Dzieci uczestniczyły także w zajęciach plastycznych oraz zajęciach kształcących kompetencje emocjonalno-społeczne z elementami tańca. Zadbano również o dykcję i wymowę dzieci na zajęciach usprawniających słuch fonematyczny i uwagę słuchową. W projekcie zaplanowano 240 godzin takich zajęć dla każdego z przedszkoli.

W ramach projektu nauczyciele podnoszą swoje kompetencje, uczestnicząc w studiach podyplomowych: z integracji sensorycznej, wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, oligofrenopedagogiki, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i zespołem Aspergera oraz neurologopedii. Dotychczas wsparcie w projekcie otrzymało 10 nauczycieli.

Działania związane z projektem będą trwały do stycznia 2020 r.

Katowice

Miasto zdecydowało się na poszerzenie oferty dla młodych rodziców dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich. Katowice dostały 3,6 mln zł dotacji na realizację projektu „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców”, który umożliwił uruchomienie dodatkowych miejsc w placówkach przy ul. Uniwersyteckiej i Marcinkowskiego.

– W oddziale przy ulicy Marcinkowskiego powstało 50 nowych miejsc, a od 1 września 2018 r. (już po zakończeniu projektu) utworzono kolejnych 20. Oddział przy ul. Uniwersyteckiej powiększono o 90 miejsc, a po zakończeniu projektu – następnych 10. W sumie przybyło 170 miejsc dla dzieci – mówi Adam Dylus, dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach.

Należy dodać, że w placówce przy ul. Uniwersyteckiej przygotowano 10 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością w ramach programu Maluch+ Edycja specjalna.

Żłobki wymagały remontu i dostosowania pomieszczeń. Do obu placówek kupiono meble i inne konieczne urządzenia.

– Zakupiono także zabawki i liczne pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć przez psychologa, logopedę oraz zajęć z rodzicami i dziećmi – dodaje Adam Dylus.

KONKURSY

W poniedziałek, 30 września, rozpoczynają się nabory w dwóch konkursach:
 I. Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.
II. Poddziałaniae 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

W pierwszym przypadku wnioski należy złożyć do 30 października, natomiast w drugim konkursie do 18 listopada.

 

Na co?

Konkurs I
• tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
• tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w istniejących placówkach;
• tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki;
• sprawowanie opieki przez nianię lub opiekuna dziennego;
• pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.


Konkurs II
• utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego poprzez:
­– dostosowanie lub adaptację pomieszczeń,
­– zakup i montaż mebli, wyposażenia wypoczynkowego, sprzętu TIK, oprogramowania,
­– zakup pomocy dydaktycznych wspomagających rozwój,
­­– budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
­­– modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
­­– zapewnienie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy działalności bieżącej nowoutworzonego miejsca wychowania przedszkolnego, w tym: koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w przedszkolu, koszty żywienia dzieci;

• wsparcie istniejących placówek poprzez:
­­– dostosowanie przedszkola do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (również specjalnych i integracyjnych),
­­– realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,
­­– rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,
­­– wydłużenie godzin pracy,
­­– dodatkowe doposażenie w pomoce dydaktyczne;

• doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

Budżet

Konkurs I
Na dofinansowanie przeznaczono ponad 17,7 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania 88 proc.

Konkurs II
Na dofinansowanie przeznaczono ponad 16 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania 85 proc.

Szczegóły dotyczące konkursów można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków.

Powrót do góry