Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 


Dostępne 522 z wszystkich 522 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-005/15
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

anulowany

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. Celem niniejszego konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji związanym ze wzrostem zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia.
Data opublikowania: 2015-09-02

Nabór nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

zakończony od 2015-10-05 00:00:00 do 2015-11-06 23:59:59

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement - konkurs.
Data opublikowania: 2015-09-02
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2015-10-05 00:00:00 do 2015-11-06 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-02
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

zakończony od 2015-09-03 00:00:01 do 2015-10-05 23:59:59

Ogłoszenie konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2015-08-03
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15
RIT Subregionu Zachodniego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2015-09-01 00:00:00 do 2015-11-30 23:59:59

Data opublikowania: 2015-07-31

Nabór nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-019/15
RIT Subregionu Północnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnego

zakończony od 2015-09-01 00:00:00 do 2015-11-27 23:59:59

Data opublikowania: 2015-07-31
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-02

Nabór nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-020/15
RIT Subregionu Południowego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnego

zakończony od 2015-09-01 00:00:00 do 2015-11-27 23:59:59

Data opublikowania: 2015-07-31

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-018/15
RIT Subregionu Północnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2015-09-01 00:00:00 do 2015-11-30 23:59:59

Data opublikowania: 2015-07-31

Nabór nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15
ZIT Subregionu Centralnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2015-09-01 00:00:00 do 2015-11-30 23:59:59

Data opublikowania: 2015-07-31

Nabór nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-015/15
Transport / Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne

zakończony od 2015-09-01 00:00:00 do 2016-01-29 23:59:59

Data opublikowania: 2015-07-31
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-26

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2015-08-31 00:00:00 do 2015-09-14 23:59:59

Data opublikowania: 2015-07-16
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15
Cyfrowe Śląskie / Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

zakończony od 2015-07-31 00:00:00 do 2015-09-30 23:59:59

Data opublikowania: 2015-06-30
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-24

Nabór nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15
RIT Subregionu Zachodniego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnego

zakończony od 2015-07-27 00:00:00 do 2015-11-27 23:59:59

Data opublikowania: 2015-06-26

Nabór nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15
ZIT Subregionu Centralnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnego

zakończony od 2015-07-27 00:00:00 do 2015-11-04 23:59:59

Data opublikowania: 2015-06-26

Nabór nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15
Włączenie społeczne / Rozwój ekonomii społecznej w regionie

zakończony od 2015-07-27 00:00:00 do 2015-08-10 23:59:59

Ogłoszenie konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2015-06-26

Nabór nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2015-07-20 07:30:00 do 2015-09-15 23:59:59

Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektów w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe, Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne.
Data opublikowania: 2015-06-18

Nabór nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-001/15
Regionalny rynek pracy / Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

zakończony od 2015-06-18 07:00:00 do 2015-07-02 15:30:00

Data opublikowania: 2015-06-17

Nabór nr RPSL.09.03.02-IZ.01-24-005/15
Włączenie społeczne / Rozwój ekonomii społecznej w regionie

zakończony od 2015-06-02 10:00:00 do 2015-06-30 23:59:00

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 9.3.2 RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2015-06-02

Nabór nr RPSL.09.02.07-IZ.01-24-004/15
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2015-06-02 10:00:00 do 2015-06-30 23:59:00

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 9.2.7 RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2015-06-02
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-11

Nabór nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-003/15
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2015-06-02 10:00:00 do 2015-06-30 23:59:59

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 11.1.5 RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2016-06-01
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś